《印光大师文抄》第六卷| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

yìn guāng  shī wén chāo 》 liù juǎn 

作者:印光大师
印光大师

yìn guāng  shī (1861nián ~1940nián ), míng shèng liàng , yìn guāng ,hào cháng cán kuì sēng 。 xìng zhào ,míng dān guì , shào  ,hào  rèn 。 míng bǐng gāng , zhāng shì  rén 。 shī shēng  qīng xián fēng shí  nián (西 yuán 1861nián )shí èr yuè sān  。 shǎn 西  yáng xiàn chì chéng dōng cūn rén 。

yóu  yìn guāng  shī wǎn nián wǎng lái hóng   mín guó jiāng zhè  shàng hǎi děng  , duì xiàn dài shè huì zhòng shēng gēn xìng zuì wéi liǎo jiě ,liú xià  《yìn guāng  shī wén chāo 》děng zhù zuò ,bèi  wéi “xiǎo sān zàng ”。shí wèi   zhī  háng ,àn  zhī míng dēng ,shì xiàn dài zhòng shēng xiū    yóu  jìng   mén  zuì jiā zhǐ nán 。

yìn guāng  shī   xué  xiǎng   yòng :"dūn lún jǐn fēn 、xián xié cún chéng 。zhū è  zuò 、zhòng shàn fèng xíng 。zhēn wéi shēng  、   xīn 。shēn xìn yīn guǒ 、lǎo shí niàn  。"    huà lái gài kuò zhī 。    huà ,gài kuò xìng   xiàn chū yìn guāng  shī   èr jiào bìng hóng ,shì chū shì  tóng zhāng   xué  xiǎng   。shuō shí zài  ,ruò yào  jìng  shì  zhōng yǒu suǒ chéng jiù , zhào    huà xíng zhī ,   wǎng ér   。 bié shì zhēn duì  xiàn jīn  shè huì  rén qún ér yán ,   huà jué duì shì  shì zhī  fāng ,yīng bìng zhī liáng yào 。

gǎn xiè :běn shū quán tào shí  gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu adelequán chéng cān  zhěng  。

目 录
wǎn huí shì dào rén xīn biāo běn tóng zhì   
jìng   jīng zhòng kān  、jìng   jīng hòu  huá yán jīng jìng xíng pǐn yuán   、xīn jīng tiān  zhòng kān liú tōng  
 cáng jīng shí yìn liú tōng  、fàn wǎng jīng   jiè  zhèng  、 mén pǐn jiǎng   
  dǐng shǒu lèng yán jīng kǎi shū  gōng zhòng  sòng  、jìng  shí yào  、niàn  sān mèi bǎo wáng lùn shū  
 tuó shèng diǎn  、jìng   yào  、 shǐ gǎn yìng tǒng   
gǎn yìng piān zhí jiǎng  、chì zhōng jīn liáng  、xīn biān guān yīn líng gǎn   
 cáng   běn  líng gǎn   、guān yīn gǎn yìng   、jìng  shèng xián   、zhòng dìng 西 fāng gōng   
 tuó luò jiā xīn zhì  、chóng xiū qīng liáng shān zhì  
chóng xiū é méi shān zhì  
chóng xiū jiǔ huà shān zhì  、 sòng jīng zhòu xuǎn   
jìng  piān  、jìng  wèn biàn gōng guò   kān  、jué hòu biān  、xué  qiǎn shuō  
  xīn dēng chán jìng shuāng   biān liú tōng  、zhèng xué  méng sān  sòng  zhù  、zhèng xué  méng sān  sòng yóu zhù  、jìn lián zōng chū   shān huì yuǎn  shī wén chāo  
wèi shēng   、luó liǎng fēng  shì zhèng xìn   、quàn shì bái huà wén  yǐn  
chóng yìn  shēng  yòu èr biān  、jiāng  shuǐ zāi  zhèn huì zhù yáng bàn zhèn jīng  bào gào shū  、dào guāng míng zhī   
yáng jiāo shān xiān shēng yán xíng   、chóng yìn huán qiú míng rén   bǎo jiàn  、 běn cóng tán  
 xué jiù jié biān  、
kūn shān  jiào 西 fāng lián huá huì yuán   、bēi  zhāi wén   、fàng shēng shā shēng xiàn bào  jiè shā fàng shēng  wén  biān  、yuán yīng  huì  
shàng hǎi shì  jiào huì  yòu yuàn  、shàng hǎi shì  jiào huì  yòu yuàn tiān jiàn fáng  luò chéng  yǐn sòng bìng  、dào  cóng shū  、shí yìn guī fàn yuán   
 níng  xìng zhèn jìng niàn lián shè yuán   、niàn  kěn   、 wén  gōng   zhāi yào  
 cháo míng huà guān yīn shèng xiàng  luó bǎn yìn liú tōng  、 yún  fàng shēng zhēng xìn   、 liàng 寿shòu jīng sòng  
 cáng   wǎng jié jiù    、líng yán shān  zhuān xiū jìng  dào chǎng niàn sòng  guī  、líng yán shān  wàn nián 簿  、líng yán kāi shì    
yǐng yìn sòng  shā bǎn  zàng jīng  、jiā yán    bìng  
shì mén  jiè   、jìng  sān yào shù   、 yóu    
  zhǐ guī  、  yòng   、 fāng 广guǎng  huá yán jīng kǎi shū  、 huá jīng xiě běn  
shàng hǎi  guó  zāi  huì    、   jiào jìng  shè nián kān  、dūn lún lián shè yuán chāo  、zhào yùn chāng qǐng yǐng yìn sòng bǎn cáng jīng  、quàn xiū niàn   mén  
zhé yuán zhá   、 tuó shān sān shèng chán yuàn  gōng  quán biǎo  bēi  、líng yán shān  xiū jìng  dào chǎng  jiàn  殿diàn  、líng yán  yǒng zuò shí fāng zhuān xiū jìng  dào chǎng    jiàn zhù gōng  bēi  
zhōng guó  shēng huì  zhōu fēn huì juān fàng shēng chí yuán yǒng wèi líng yán shān  xià yuàn gōng  bēi  、tiān tāi shān guó qīng  chuàng kāi fàng shēng chí bēi  、tiān tāi shān guó qīng  chuàng jiàn yǎng lǎo yǎng bìng zhù niàn sān táng bēi  、 xiàn xiāng shān cǎo ān xiāng guāng lián shè chuàng xiū 西 fāng sān shèng 殿diàn bēi  
  西 fāng 殿diàn yuán  bēi  、nán jīng sān chà  chuàng jiàn  yún  yuán  bēi  
 chuān  shān xiàn   líng yún  chuàng jiàn cáng jīng lóu gōng  bēi  
  lǎo rén  yuàn chóng xiū  、 tái shān  shān  yóu 广guǎng  máo péng jiē  chéng jiù yǒng wèi shí fāng cháng zhù bēi  、líng yán shān  xià yuàn fàng shēng chí  shè fàng shēng huì yuán  bēi  
líng yán shān   jiàn  zhòng  tóng  bēi  、zhōu  shān  shì shēng 西  、cháng shú lián huá ān fàng shēng chí bēi  、líng yán shān  chóng xiū   lóu  gōng  bēi  
  huà tán zhǐ  wán fāng 、 bǎo zàn 、 bǎo zàn 、sēng bǎo zàn 、yào shī  xiàng zàn 、yào shī   、ē  tuó  xiàng zàn 、ā  tuó jīng  zàn 
西 fāng sān shèng xiàng zàn 、duō bǎo  zàn 、guān shì yīn   xiàng zàn 、guān shì yīn    zàn 、guān yīn  huí xiàng  、qìng zhù guān yīn  、gǎi zhèng   guān yīn  zàn 、 shì zhì   xiàng zàn 、 shì zhì    zàn 
 cáng   xiàng zàn 、 cáng    zàn 、     zàn 、wén shū shī     zàn 、 xián    zàn 、zhì    xiàng zàn 、zhì    zàn 、jìng  zōng  táng zàn 、yuǎn gōng  shī xiàng zàn 
lián zōng shí èr  zàn sòng 
chè  chán shī xiàng zàn 、   shī xiàng zàn 、 gōng chán shī xiàng zàn 、nán píng zōng chéng sòng 、guì chí liú gōng  zhū 齿chǐ jiù   zàn 、niàn chéng   xiàng zàn 、shàng hǎi  yòu yuàn xīn  luò chéng sòng 、jìng   mén shū shèng sòng 、shā gōng xuě fǎng   sòng 
  jiàn  shì 西 guī sòng 、zhāng miǎn táng  shì  xíng sòng 、zhōu   lǎo tài tài  xíng sòng 、zhāng shān zhēn liè  sòng 、 yuán chéng zhì péng  shì  xíng sòng 、  nán gōng  jīn  rén bǎi suì míng 寿shòu sòng 、 wèi xiàn zài yìn sòng  yǒng yuǎn liú  wén chāo zhě huí xiàng sòng 、  bái fán jiù mìng shén xiào fāng 
lín zhōng sān  yào 
jìng  zhǐ yào 、lín wén zhōng gōng xíng     yǐn 、jiā tíng jiào  wèi tiān xià tài píng zhī gēn běn  yǐn 、 yuán chōng tián  guāng fēn shè  yǐn 
 yuán xiàn nèi chéng   guāng fēn shè  yǐn 、rén   yǐn 、xué   yǐn 
shì huá quán shī bìng zhōng   、shì yīn  zēng     èr  、  tiān xiáng  shì wèn èr shí   
shì zhōu  zhì lián   shì   、shì féng yòu shū  shì lín zhōng   、jiāng   xiàn  jiào huì tōng gào   yuàn sēng zhòng xùn yán 、 wáng zōng   shì shū  tuó jīng biàn yán 
 yún   jiào  yòu yuàn guī yuē shū hòu jiè xūn zhū shēng 、 quàn jìng   zhǐ  zūn jìng jīng shū shuō 、sān   táng míng shuō 、zōng dào míng shuō 
 tuó shān    jùn lián huá chí  yuán shū 、gàn zhōu 寿shòu liàng  zhòng xìng yuán  shū 、 yáng dōng xiāng zhào jiā cūn guān yīn   xiū  殿diàn  shèng xiàng shū 
yáng zhōu jiāng  yáng shàn  lián xiū jīng shè  jiàn  殿diàn shū 、háng zhōu nán tiān zhú yǎn    xiū  殿diàn bìng  殿diàn táng liáo shě shū 、 jiàn yǒng nián  dǎo   huì shū 
 niàn guān shì yīn   qiú zi shū 、lián zōng zhèng zhuàn  、yìn sòng jìng   jīng  
chéng  chū chàn huǐ wén  、hán jiāng sān jiāng kǒu xiān qìng  jìng  shè yuán  、hǎi mén  bīn zhèn zhù niàn wǎng shēng shè yuán  、  lián shè yuán  
 zhōu  xué  shū guǎn yuán  、 xiū  zhōu bào ēn  bào ēn  yuán  
 yáng    chóng jiàn niàn  táng kāi lián shè yuán  、 yìn guān shì yīn   běn  gǎn yìng sòng shuō míng 
yíng lián 
  :niàn  shè xīn  、  : zhǐ jìng  shì wǎng shēng  bìng sòng 
  : zhù niàn shī zhù niàn zhī sǔn   jiào 、  :chī  niàn  xiū jìng  rén . píng shí shì shì duō  jìng xíng xiāng  .nǎi  wǎng shēng 
  : ēn shī  yuàn yuàn cháng huáng xiǎo   shì shū 、  :  zōu rén xiǎn niàn  gǎn  shě zhū  hòu 、  : cuī  shì  yóu  shì shū shùn  jiāng  yuán  shì  
  : zhōu qún zhēng  shì shū 、  : tuó shān tiān huá chán yuàn chéng dǐng shàng hǎi chóng níng ān  juān  
  : céng  zhī  shì  wèn 
  :chuán chūn   shì shēng 西  、  :niè yún shēng  shì shēng 西  

返回标鸽