《印光大师文抄》第七卷| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

yìn guāng  shī wén chāo 》  juǎn 

作者:印光大师
印光大师

yìn guāng  shī (1861nián ~1940nián ), míng shèng liàng , yìn guāng ,hào cháng cán kuì sēng 。 xìng zhào ,míng dān guì , shào  ,hào  rèn 。 míng bǐng gāng , zhāng shì  rén 。 shī shēng  qīng xián fēng shí  nián (西 yuán 1861nián )shí èr yuè sān  。 shǎn 西  yáng xiàn chì chéng dōng cūn rén 。

yóu  yìn guāng  shī wǎn nián wǎng lái hóng   mín guó jiāng zhè  shàng hǎi děng  , duì xiàn dài shè huì zhòng shēng gēn xìng zuì wéi liǎo jiě ,liú xià  《yìn guāng  shī wén chāo 》děng zhù zuò ,bèi  wéi “xiǎo sān zàng ”。shí wèi   zhī  háng ,àn  zhī míng dēng ,shì xiàn dài zhòng shēng xiū    yóu  jìng   mén  zuì jiā zhǐ nán 。

yìn guāng  shī   xué  xiǎng   yòng :"dūn lún jǐn fēn 、xián xié cún chéng 。zhū è  zuò 、zhòng shàn fèng xíng 。zhēn wéi shēng  、   xīn 。shēn xìn yīn guǒ 、lǎo shí niàn  。"    huà lái gài kuò zhī 。    huà ,gài kuò xìng   xiàn chū yìn guāng  shī   èr jiào bìng hóng ,shì chū shì  tóng zhāng   xué  xiǎng   。shuō shí zài  ,ruò yào  jìng  shì  zhōng yǒu suǒ chéng jiù , zhào    huà xíng zhī ,   wǎng ér   。 bié shì zhēn duì  xiàn jīn  shè huì  rén qún ér yán ,   huà jué duì shì  shì zhī  fāng ,yīng bìng zhī liáng yào 。

gǎn xiè :běn shū quán tào shí  gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu adelequán chéng cān  zhěng  。

目 录
yìn guāng  shī wén chāo sān biān  、  、 shī  shù 、 hóng   shī shū 、zhì zhēn  lǎo  shàng shū 
  sēn  shī shū  、zhì  sēn  shī shū èr 、zhì  sēn  shī shū sān 、zhì  sēn  shī shū  、  cén shī dài yǒu rén wèn shū 
  cén  shī shū 、 yīng tuō  shī shū  、 yīng tuō  shī shū èr 、 yīng tuō  shī shū sān 
 yīng tuō  shī shū  、 míng xīn shī shū 、 míng xìng  shī shū 、  tōng  shī shū  
  tōng  shī shū èr 、 chuán   shàng shū 、 chén kōng  shī shū  、 chén kōng  shī shū èr 、 bǐng chū  shàng shū 
 zōng líng  shī shū 、 miào lián  shàng shū 、 bǎo jìng  shī shū 、 tài   shī shū 、 dào chuán  shī shū  
 dào chuán  shī shū èr 、 xiǎn yīn  shī shū 、  xǐng  shī shū 、 héng cán  shī shū  
 héng cán  shī shū èr 
 míng dào  shī shū 、shàng duàn zhí zhèng shū 、 gāo  nián  shì shū  
 gāo  nián  shì shū èr 、 gāo  nián  shì shū sān 、 gāo  nián  shì shū  、 gāo  nián  shì shū  、 gāo  nián  shì shū liù 
 gāo  nián  shì shū  、 gāo  nián  shì shū  、     shì shū 
zhì guān jiōng zhī  shì shū  、zhì guān jiōng zhī  shì shū èr 、zhì guān jiōng zhī  shì shū sān 、zhì guān jiōng zhī  shì shū  、 guān jiōng zhī  shì shū  
zhì (guān jiōng zhī ,wáng  tíng )èr  shì shū 、 dīng  bǎo  shì shū  、 dīng  bǎo  shì shū èr 、 dīng  bǎo  shì shū sān 
 dīng  bǎo  shì shū  、 dīng  bǎo  shì shū  
 dīng  bǎo  shì shū liù 、 dīng  bǎo  shì shū  
 dīng  bǎo  shì shū  、 dīng  bǎo  shì shū jiǔ 
 dīng  bǎo  shì shū shí 
 dīng  bǎo  shì shū shí  
 dīng  bǎo  shì shū shí èr 
 dīng  bǎo  shì shū shí sān 、 dīng  bǎo  shì shū shí  、 dīng  bǎo  shì shū shí  、 dīng  bǎo  shì shū shí liù 
 dīng  bǎo  shì shū shí  
 dīng  bǎo  shì shū shí  、zhì dīng  bǎo  shì shū shí jiǔ 、  wén liù  shì shū  、  wén liù  shì shū èr 
  wén liù  shì shū sān 、  zhǐ jìng  shì shū 、 jiāo  táng  shì shū 、 pān duì   shì shū  
 pān duì   shì shū èr 、 pān duì   shì shū sān 、 zhōu  chén jiā jùn  shì shū 、  hàn nán  shì shū 、 shén xiǎo yuán  shì shū 
  huàn wén  shì shū  、  huàn wén  shì shū èr 、 zhū zhòng huá  shì shū  、 zhū zhòng huá  shì shū èr 
 zhū zhì zhēn  shì shū  、 zhū zhì zhēn  shì shū èr 、 chén wèi ēn  shì shū 、   jìng  shì shū 
 zhāng pèi fēn  lán  shì shū 、 wáng zhào   shì shū  、 wáng zhào   shì shū èr 、 jǐng zhèng lún  shì shū 、 cài  dǐng  shì shū  
 cài  dǐng  shì shū èr 、 cài  dǐng  shì shū sān 、 liú  huì  shì shū 、 liú róng   shì shū 、  ěr qīng  shì shū 
 huáng  yún  shì shū 、 (chén jìng xīn ,jīn tán )èr  shì shū 、 yán wén   shì shū 、  huì chè  shì shū  、  huì chè  shì shū èr 、  huì chè  shì shū sān 、  huì chè  shì shū  
 wàn liáng  shì shū  、 wàn liáng  shì shū èr 、 wàn liáng  shì shū sān 、  zōng kuàng  shì shū 、 xià 寿shòu   shì shū 
  zōng jìng  shì shū  、  zōng jìng  shì shū èr 、  zōng jìng  shì shū sān 、  zōng jìng  shì shū  、  zōng jìng  shì shū  、  zōng jìng  shì shū liù 、 gāo huì yīn  shì shū 
  shān yáng huì fāng  shì shū  、  shān yáng huì fāng  shì shū èr 、  shān yáng huì fāng  shì shū sān 、  shān yáng huì fāng  shì shū  、 luó shěng   shì shū  、 luó shěng   shì shū èr 
   qiān  shì shū 、 sūn  mín  shì shū 、 zhāng  quán  shì shū  、 zhāng  quán  shì shū èr 、 zhāng  quán  shì shū sān 
  zhì   shì shū 、 wáng hǎi quán  shì shū 、 zhōu shàn chāng  shì shū  、 zhōu shàn chāng  shì shū èr 
 zhōu shàn chāng  shì shū sān 、 zhōu shàn chāng  shì shū  、 chén huì gōng  shì shū 、  péi   shì shū 
  guó xiāng  shì shū  、  guó xiāng  shì shū èr 、 huáng bǎo yuè  shì shū 、 níng  jìn  shì shū  、 níng  jìn  shì shū èr 
zhì nüè  shén fāng 、 níng  jìn  shì shū sān 、 níng  jìn  shì shū  、 níng  jìn  shì shū  
 níng  jìn  shì shū liù 
 níng  jìn  shì shū  、 níng  jìn  shì shū  、 níng  jìn  shì shū jiǔ 
 níng  jìn  shì shū shí 、 níng  jìn  shì shū shí  、 níng  jìn  shì shū shí èr 、 níng  jìn  shì shū shí sān 、 níng  jìn  shì shū shí  
 níng  jìn  shì shū shí  、 níng  jìn  shì shū shí liù 、 níng  jìn  shì shū shí  、 níng  jìn  shì shū shí  
 níng  jìn  shì shū shí jiǔ 、  zhì míng  shì shū 、 qián shì qīng  shì shū  、 qián shì qīng  shì shū èr 
 qián shì qīng  shì shū sān 、 zhì ( ,shēng )èr  shì shū  、 zhì ( ,shēng )èr  shì shū èr 、 luó zhì shēng  shì shū  
 luó zhì shēng  shì shū èr 、 luó zhì shēng  shì shū sān 、 luó zhì shēng  shì shū  、 luó zhì shēng  shì shū  
  wèi nóng  shì shū  
  wèi nóng  shì shū èr 、  wèi nóng  shì shū sān 、  wèi nóng  shì shū  、  wèi nóng  shì shū  、  wèi nóng  shì shū liù 
  wèi nóng  shì shū  、 mào shàn   shì shū 、 dōng hǎi  shì shū 、 chén fēi qīng  shì shū  、 chén fēi qīng  shì shū èr 
 chén fēi qīng  shì shū sān 、 chén fēi qīng  shì shū  、  qīng  shì shū 、  zhǎng  shì shū 
  huì jiāng  shì shū 、 yáng shèn   shì shū 、 (le fán , gōng )èr  shì shū 、 xióng   shì shū 、 zōng yuàn  shì shū 
 luó kēng duān  shì shū  、 luó kēng duān  shì shū èr 、 huì qīng  shì shū 、  zhái fàn  shì shū  、  zhái fàn  shì shū èr 
  zhái fàn  shì shū sān 、 yuè míng 寿shòu  shì shū 、 zhōu zi xiù  shì shū 、 zhōu zhì chéng  shì shū  、 zhōu zhì chéng  shì shū èr 
 jiǎng    shì shū 、 zhuāng bǐng huǒ  shì shū 

返回标鸽