《印光大师文抄》第八卷| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

yìn guāng  shī wén chāo 》  juǎn 

作者:印光大师
印光大师

yìn guāng  shī (1861nián ~1940nián ), míng shèng liàng , yìn guāng ,hào cháng cán kuì sēng 。 xìng zhào ,míng dān guì , shào  ,hào  rèn 。 míng bǐng gāng , zhāng shì  rén 。 shī shēng  qīng xián fēng shí  nián (西 yuán 1861nián )shí èr yuè sān  。 shǎn 西  yáng xiàn chì chéng dōng cūn rén 。

yóu  yìn guāng  shī wǎn nián wǎng lái hóng   mín guó jiāng zhè  shàng hǎi děng  , duì xiàn dài shè huì zhòng shēng gēn xìng zuì wéi liǎo jiě ,liú xià  《yìn guāng  shī wén chāo 》děng zhù zuò ,bèi  wéi “xiǎo sān zàng ”。shí wèi   zhī  háng ,àn  zhī míng dēng ,shì xiàn dài zhòng shēng xiū    yóu  jìng   mén  zuì jiā zhǐ nán 。

yìn guāng  shī   xué  xiǎng   yòng :"dūn lún jǐn fēn 、xián xié cún chéng 。zhū è  zuò 、zhòng shàn fèng xíng 。zhēn wéi shēng  、   xīn 。shēn xìn yīn guǒ 、lǎo shí niàn  。"    huà lái gài kuò zhī 。    huà ,gài kuò xìng   xiàn chū yìn guāng  shī   èr jiào bìng hóng ,shì chū shì  tóng zhāng   xué  xiǎng   。shuō shí zài  ,ruò yào  jìng  shì  zhōng yǒu suǒ chéng jiù , zhào    huà xíng zhī ,   wǎng ér   。 bié shì zhēn duì  xiàn jīn  shè huì  rén qún ér yán ,   huà jué duì shì  shì zhī  fāng ,yīng bìng zhī liáng yào 。

gǎn xiè :běn shū quán tào shí  gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu adelequán chéng cān  zhěng  。

目 录
 zhōu  qiú  shì shū  、 zhōu  qiú  shì shū èr 、 zhōu  qiú  shì shū sān 、 zhōu  qiú  shì shū  
 zhōu  qiú  shì shū  、 zhōu  qiú  shì shū liù 、 zhōu  qiú  shì shū  、 zhōu  qiú  shì shū  、 zhōu  qiú  shì shū jiǔ 
 zhōu  qiú  shì shū shí 、 zhōu  qiú  shì shū shí  、 zhōu  qiú  shì shū shí èr 、 zhōu  qiú  shì shū shí sān 、 zhōu  qiú  shì shū shí  、 zhōu  qiú  shì shū shí  、 zhōu  qiú  shì shū shí liù 
 zhōu  qiú  shì shū shí  、 zhōu  qiú  shì shū shí  、 zhōu  qiú  shì shū shí jiǔ 、 zhōu  qiú  shì shū èr shí 、 zhōu  qiú  shì shū 廿niàn  、zhì nüè  shén fāng 、 zhōu  qiú  shì shū 廿niàn èr 、 zhōu  qiú  shì shū 廿niàn sān 、 xiè zi hòu  shì shū 
 xiè huì lín  shì shū  、 xiè huì lín  shì shū èr 、 xiè huì lín  shì shū sān 、 xiè huì lín  shì shū  、 xiè huì lín  shì shū  
 xiè huì lín  shì shū liù 、 xiè huì lín  shì shū  、 xiè huì lín  shì shū  、 xiè huì lín  shì shū jiǔ 、 xiè huì lín  shì shū shí 
 xiè huì lín  shì shū shí  、 xiè huì lín  shì shū shí èr 、 xiè huì lín  shì shū shí sān 
 xiè huì lín  shì shū shí  、 xiè huì lín  shì shū shí  、 xiè huì lín  shì shū shí liù 、 xiè huì lín  shì shū shí  
 xiè huì lín  shì shū shí  、 xiè huì lín  shì shū shí jiǔ 、 xiè huì lín  shì shū èr shí 、 xiè huì lín  shì shū èr shí  
 xiè huì lín  shì shū èr shí èr 、 xiè huì lín  shì shū èr shí sān 、 xiè huì lín  shì shū èr shí  、 xiè huì lín  shì shū èr shí  
 xiè huì lín  shì shū èr shí liù 、 xiè huì lín  shì shū èr shí  、 xiè huì lín  shì shū èr shí  、 xiè huì lín  shì shū èr shí jiǔ 、 xiè huì lín  shì shū sān shí 
 guō hàn   shì shū  、 guō hàn   shì shū èr 、 shí ruò  shì shū 、 liáng huì dòng  shì shū 、 zhāng shǔ jiāo  shì shū  
 zhāng shǔ jiāo  shì shū èr 、 zhāng shǔ jiāo  shì shū sān 、 zhāng shǔ jiāo  shì shū  、 zhāng shǔ jiāo  shì shū  、 zhāng shǔ jiāo  shì shū liù 
 zhāng shǔ jiāo  shì shū  、 zhāng shǔ jiāo  shì shū  、 biān   shì shū  、 biān   shì shū èr 
 biān   shì shū sān 、 fāng 耀yào tíng  shì shū  、 fāng 耀yào tíng  shì shū èr 、 fāng 耀yào tíng  shì shū sān 、 fāng 耀yào tíng  shì shū  
 fāng 耀yào tíng  shì shū  、 rèn huì yán  shì shū 、 cháng féng chūn  shì shū  、 cháng féng chūn  shì shū èr 
 cháng féng chūn  shì shū sān 、 cháng féng chūn  shì shū  、 cháng féng chūn  shì shū  、 cháng féng chūn  shì shū liù 、 cháng féng chūn  shì shū  
 cháng féng chūn  shì shū  、 cháng féng chūn  shì shū jiǔ 、 cháng féng chūn  shì shū shí 、 cháng féng chūn  shì shū shí  、 cháng féng chūn  shì shū shí èr 
 cháng féng chūn  shì shū shí sān 、 cháng féng chūn  shì shū shí  、 zhēn jìng  shì shū 
 qián xiǎo zhèn  shì shū ( lái shū )、 zhāng yuán jìng  shì shū  
 zhāng yuán jìng  shì shū èr 、 zhāng yuán jìng  shì shū sān 、  péi  shì shū  
  péi  shì shū èr 、  péi  shì shū sān 、  péi  shì shū  、 yǐn quán xiào  shì shū  
 yǐn quán xiào  shì shū èr 、  yuán  shì shū 、 chéng ēn  shì shū 、 jué sēng  shì shū 、  míng  shì shū 
 féng chén  shì shū 、 bài zhú  shì shū  、 bài zhú  shì shū èr 、 bài zhú  shì shū sān 、 bài zhú  shì shū  、 bài zhú  shì shū  
 jìng  zōng yuè kān shè shū 、 yáng zhēn  shì shū 、 huì tài  shì shū 、 huì zhāo  shì shū 
 zhì yuán  shì shū 、 xiàng zhì yuán  shì shū 、 liú huì chāo  shì shū 、  huì cái  shì shū 、 zhèng qín qiáo  shì shū 
  wén qīng  shì shū 、 lóng zhì  shì shū 、zhì chén bīn hàn  shì shū 、 huì huá  shì shū  、 huì huá  shì shū èr 
 hán jué ān  shì shū  、 hán jué ān  shì shū èr 、 dīng  jìng  shì shū 
 ( ,chén )huì ( ,chǎng )èr  shì shū ( lái shū )、 luó 鸿hóng tāo  shì shū  、 luó 鸿hóng tāo  shì shū èr 、 chén shì   shì shū  
 chén shì   shì shū èr 、 chén shì   shì shū sān 、 chén shì   shì shū  、 chén shì   shì shū  、 chén shì   shì shū liù 
 chén shì   shì shū  、 chén shì   shì shū  、 chén shì   shì shū jiǔ 、 chén shì   shì shū shí 、 chén shì   shì shū shí  
 huì míng  shì shū 、 zhāng  tián  shì shū  、 zhāng  tián  shì shū èr 、 zhāng  tián  shì shū sān 、 shī yuán liàng  shì shū  
 shī yuán liàng  shì shū èr 、 shī yuán liàng  shì shū sān 、 shī yuán liàng  shì shū  、 fāng  fān  shì shū 
zhì huá shū qín  shì shū 、 yáng zōng shèn  shì shū 
 yán  fàng  shì shū  、 yán  fàng  shì shū èr 、 huì   shì shū 、 zōng jìng  shì shū 
  chéng  shì shū 、 lín   shì shū 
 cài zhāng shèn  shì shū 、 niàn   shì shū 、  jiàn zhāng  shì shū 、  lián chāng kūn  shū 
  huì biǎo  shì shū 、 zhào lián zhōu  shì shū 、 jiāng yǒu péng  shì shū 、 táo  gān  shì shū 、   hòu  shì shū 
 zhì zhāng  shì shū 、  huì shí  shì shū  、  huì shí  shì shū èr 、  huì shí  shì shū sān 
 wáng chéng zhōng  shì shū 、 zhuō zhì   shì shū  
 zhuō zhì   shì shū èr 、 zhuō zhì   shì shū sān 
 zhuō zhì   shì shū  、  sēng  shì shū 、 zhōu zhì mào  shì shū  
 zhōu zhì mào  shì shū èr 、 zhōu zhì mào  shì shū sān 、 zhōu zhì mào  shì shū  、 shī kāng  shì shū 
 zhōu 寿shòu chāo  shì shū 、 dōng shě 西  shū 、  zhǐ fēn  shì shū  、  zhǐ fēn  shì shū èr 
 wáng xiū běn  shì shū 、 chén lián yīng   shì shū 、 chén shòu rén  shì shū 、 lóng chéng chè  shì shū 
 fāng shèng zhào  shì shū  、 fāng shèng zhào  shì shū èr 、 fāng shèng zhào  shì shū sān 、 fāng shèng zhào  shì shū  
 fāng shèng zhào  shì shū  、 fāng shèng zhào  shì shū liù 、 fāng shèng zhào  shì shū  、 fāng shèng zhào  shì shū  
 fāng shèng zhào  shì shū jiǔ 、 cài  chéng  shì shū  、 cài  chéng  shì shū èr 、 cài  chéng  shì shū sān 
 cài  chéng  shì shū  、 cài  chéng  shì shū  、 cài  chéng  shì shū liù 、 cài  chéng  shì shū  、 cài  chéng  shì shū  
 cài  chéng  shì shū jiǔ 、 cài  chéng  shì shū shí 、     shì shū 、 jīn zhèn qīng  shì shū 
 shào huì yuán  shì shū  
 shào huì yuán  shì shū èr 、 shào huì yuán  shì shū sān 、 shào huì yuán  shì shū  、 shào huì yuán  shì shū  、  chóng yīn  shì shū 
 zhāng jué míng   shì shū  、 zhāng jué míng   shì shū èr 、 zhāng jué míng   shì shū sān 、 zhāng jué míng   shì shū  、 zhāng jué míng   shì shū  、 zhāng jué míng   shì shū liù 、 zhāng jué míng   shì shū  
 zhāng jué míng   shì shū  、 zhāng jué míng   shì shū jiǔ 、 zhāng jué míng   shì shū shí 、 zhāng jué míng   shì shū shí  
 gōng zōng yuán  shì shū  、 gōng zōng yuán  shì shū èr 、 gōng zōng yuán  shì shū sān 、 wáng huì cháng  shì shū  、 wáng huì cháng  shì shū èr 
 yáng huì míng  shì shū 、 yáng diǎn chén  shì shū  、 yáng diǎn chén  shì shū èr 、 yáng diǎn chén  shì shū sān 、 yán  bīn  shì shū  
 yán  bīn  shì shū èr 、 wáng    shì shū  、 wáng    shì shū èr 、 wáng    shì shū sān 
   bèi  shì shū  、   bèi  shì shū èr 、  pìn chén  shì shū 、 hǎo zhì   shì shū 
 liú yuán rén  shì shū 、  guì qiū  shì shū 、 shī zhì   shì shū 、 jiǎng jìng xìn  shì shū 、 táng ruì yán  shì shū  
 táng ruì yán  shì shū èr 、 táng ruì yán  shì shū sān 、 táng táo róng  shì shū 、 zhì fàn  shì shū  、 zhì fàn  shì shū èr 
 zhì fàn  shì shū sān 、 zhì fàn  shì shū  、  zhì lǎng  shì shū 
 (hán zōng míng ,zhāng zōng shàn )èr  shì shū 、 yǒng   shì shū 、 shí jīn huá  shì shū 、 wáng  chén  shì shū  
 wáng  chén  shì shū èr 、 wáng  chén  shì shū sān 、 wáng  chén  shì shū  、  zhì píng  shì shū 、 fèi shī mǐn  shì shū 
 huà fán  shì shū 

返回标鸽