《印光大师文抄》第九卷| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

yìn guāng  shī wén chāo 》 jiǔ juǎn 

作者:印光大师
印光大师

yìn guāng  shī (1861nián ~1940nián ), míng shèng liàng , yìn guāng ,hào cháng cán kuì sēng 。 xìng zhào ,míng dān guì , shào  ,hào  rèn 。 míng bǐng gāng , zhāng shì  rén 。 shī shēng  qīng xián fēng shí  nián (西 yuán 1861nián )shí èr yuè sān  。 shǎn 西  yáng xiàn chì chéng dōng cūn rén 。

yóu  yìn guāng  shī wǎn nián wǎng lái hóng   mín guó jiāng zhè  shàng hǎi děng  , duì xiàn dài shè huì zhòng shēng gēn xìng zuì wéi liǎo jiě ,liú xià  《yìn guāng  shī wén chāo 》děng zhù zuò ,bèi  wéi “xiǎo sān zàng ”。shí wèi   zhī  háng ,àn  zhī míng dēng ,shì xiàn dài zhòng shēng xiū    yóu  jìng   mén  zuì jiā zhǐ nán 。

yìn guāng  shī   xué  xiǎng   yòng :"dūn lún jǐn fēn 、xián xié cún chéng 。zhū è  zuò 、zhòng shàn fèng xíng 。zhēn wéi shēng  、   xīn 。shēn xìn yīn guǒ 、lǎo shí niàn  。"    huà lái gài kuò zhī 。    huà ,gài kuò xìng   xiàn chū yìn guāng  shī   èr jiào bìng hóng ,shì chū shì  tóng zhāng   xué  xiǎng   。shuō shí zài  ,ruò yào  jìng  shì  zhōng yǒu suǒ chéng jiù , zhào    huà xíng zhī ,   wǎng ér   。 bié shì zhēn duì  xiàn jīn  shè huì  rén qún ér yán ,   huà jué duì shì  shì zhī  fāng ,yīng bìng zhī liáng yào 。

gǎn xiè :běn shū quán tào shí  gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu adelequán chéng cān  zhěng  。

目 录
 yáng pèi wén  shì shū 、 kāi shēng níng shēng kūn  shū  、 kāi shēng níng shēng kūn  shū èr 、  jìng rén  shì shū 、 zhèn   shì shū  
 zhèn   shì shū èr 、 niàn  huì zhū  shì shū 、 qiáo xún   shì shū 、 bái jìng xiū  shì shū 、 jié huì zhú  shì shū 、 luò    shì shū  、 luò    shì shū èr 
 luò    shì shū sān 、 luò    shì shū  、 páng  chéng  shì shū 
 bǎi líng  shì shū 、 huì cái  shì shū 、 huì huá  shì shū 
 chén    shì shū  、 chén    shì shū èr 、 zhōu wén shān  shì shū  、 zhōu wén shān  shì shū èr 
  zōng dào  shì shū  
  zōng dào  shì shū èr 、  zōng dào  shì shū sān 、 wēn guāng   shì shū  
 wēn guāng   shì shū èr 、 wēn guāng   shì shū sān 、 wēn guāng   shì shū  、 wēn guāng   shì shū  、 wēn guāng   shì shū liù 
 wēn guāng   shì shū  、 wēn guāng   shì shū  、 wēn guāng   shì shū jiǔ 、 wēn guāng   shì shū shí 、 wēn guāng   shì shū shí  
 wēn guāng   shì shū shí èr 、 wēn   zhèng  shì shū 、 jiāng  yuán  shì shū  、 jiāng  yuán  shì shū èr 、 jiāng  yuán  shì shū sān 
 jiāng  yuán  shì shū  、 jiāng  yuán  shì shū  、 jiāng  yuán  shì shū liù 、 jiāng  yuán  shì shū  、 chén huì chéng  shì shū 
 wáng zhì zhuō  shì shū 、  huì zhāo  shì shū  、  huì zhāo  shì shū èr 、 huì shū huì qìng liǎng   shì shū 、  wèi   shì shū 
  yuán jìng  shì shū  、  yuán jìng  shì shū èr 、  yuán jìng  shì shū sān 、  yuán jìng  shì shū  、  yuán jìng  shì shū  、 tóng yǐng  shì shū 、 guān xīn  shì shū 
   rén  shì shū 、 lín zàn huá  shì shū  、 lín zàn huá  shì shū èr 、 lín zàn huá  shì shū sān 、 lín zàn huá  shì shū  
 lín zàn huá  shì shū  、 lín zàn huá  shì shū liù 、 lín zàn huá  shì shū  、 lín zàn huá  shì shū  、 lín zàn huá  shì shū jiǔ 
 lín zàn huá  shì shū shí 、 móu zhì xiū  shì shū 、 wáng yàn shēng  shì shū  、 wáng yàn shēng  shì shū èr 、   lín  shì shū 
 huáng  wěi  shì shū 、 chéng xiǎo péng  shì shū 、 zhōu chén huì jìng  shì shū 、 róng bǎi yún  shì shū 、 mǒu  shì shū 
 niàn   shì shū 、 zhì zhèng  shì shū  、 zhì zhèng  shì shū èr 、 zhì zhèng  shì shū sān 、 zhì zhèng  shì zhī  shū 
   kūn  shì shū 、 wéi   shì shū 、 jiāng yǒu chuán  shì shū 、  zhōu  xué shè shū 
 yóu xuě xíng  shì shū 、 mǒu mǒu  shì shū 、 zhèng huì hái  shì shū  、 zhèng huì hái  shì shū èr 、 zhèng huì hái  shì shū sān 
 zhèng huì hóng  shì shū  、 zhèng huì hóng  shì shū èr 、 zhèng huì hóng  shì shū sān 、 zhèng huì hóng  shì shū  、 zhèng huì hóng  shì shū  
 jiāng  mào  shì shū 、 zhāng dào shēng  shì shū  
 zhāng dào shēng  shì shū èr 、 zhāng dào shēng  shì shū sān 
 zhāng dào shēng  shì shū  、 shī zōng dǎo  shì shū 、  huì  shì shū 、 zōng   shì shū 、 tāng jǐn zhōng  shì shū 
 huì hǎi  shì shū  、 huì hǎi  shì shū èr 、 huì hǎi  shì shū sān 、 huì hǎi  shì shū  、 huì hǎi  shì shū  
 huì hǎi  shì shū liù 、 huì hǎi  shì shū  、 huì hǎi  shì shū  、  shǎo yuán  shì shū  、  shǎo yuán  shì shū èr 
 jìng shàn  shì shū  、 jìng shàn  shì shū èr 、 jìng shàn  shì shū sān 、 jìng shàn  shì shū  、 diǎn yùn  shì shū 
  huì   shì shū 、 dèng huì zhōu  shì shū 、 mǒu  shì shū 、 wáng zūn lián  shì shū 、 zhèng  píng  shì shū 
 zhū shí sēng  shì shū  、 zhū shí sēng  shì shū èr 、 fèi fàn jiǔ  shì shū 、 chén xīn   shì shū 、 kāng  yáo  shì shū  
 kāng  yáo  shì shū èr 、 kāng  yáo  shì shū sān 、 kāng  yáo  shì shū  、 kāng  yáo  shì shū  、  píng xuān  shì shū 
 táng  yuán  shì shū  、 táng  yuán  shì shū èr 、 táng  yuán  shì shū sān 、 qín míng guāng  shì shū 、 yuán  cháng  shì shū  
 yuán  cháng  shì shū èr 、 yuán  cháng  shì shū sān 、 yuán  cháng  shì shū  、 zhāng rén běn  shì shū 、 wáng ( ,xuě )  shì shū 
zhì zhāng zēng chún  shī shū 、 (xuē yīng huì ,liú   )èr  shì shū 、 mǒu  shì shū 、 guō hàn   shì shū 、 yáng zhèn rén  shì shū 
 zhāng  zhāo  shì shū 、míng shān yóu 访fǎng   、yào shī liú  guāng  lái běn yuàn gōng  jīng zhòng   、广guǎng cháng shé  、 guī   kān  
jìng shū huá yán  jīng  jìn xiào   、 fāng 广guǎng  huá yán jīng  xián xíng yuàn pǐn liú tōng  、hān shān  shī nián  shū  、quàn jiè shā fàng shēng wén  、dān yáng jīn tái   jié tóng shēng 西 fāng wàn rén yuán  
 jiào jìng  shè liú tōng   、   jiào jìng  shè  èr  nián kān  、hóng huà    、jiā tíng bǎo jiàn  、 chéng bǎi  míng mén lùn jiǎng    bìng  
 shuō  shí èr zhāng jīng xīn shū  、jìng  shēng  shēng lùn jiǎng   kān  、 fèng  xiān shēng   寿shòu  、wén chāo zhāi yào  、  róng xīn lùn zhòng   
 quàn xué  tán  、yīn guǒ shí zhèng  、zhāo   sòng bái huà jiě shì  、cháo xiàn  shān yuán jué chán yuàn chuán jiè  、 zhōu hóng huà shè  liù jiè chū  bào gào qīng  biàn yán 
háng zhōu yún  shān cháng  guāng lán    niàn  yuán  、 zhōu hǎi mén lián shè yuán  、yuè qīng  jiào jìng  shè yuán  、nán tōng  jiào  shì lín táng zhá fēn lín yuán  、nán jīng  jiào jìng  shè yuán  
 西 niàn  shè yuán  、huái ān guān yīn ān   lián shè yuán  、jìng jiāng  jiào  shì lín yuán  、gāo dōng  xué lián shè yuán  、nán tōng  dōng yuán jiā miào  jiào jìng  shè yuán  
 xīng  jiào jìng  shè yuán  、huì   yuè jīng shì yuán  、ē  tuó  bǎi sòng xiǎo  、chè  chán shī niàn  jiā tuó jiào  bǎi  xiǎo  、huà  liǎng  xiǎo yǐn 
 gāo  jiàn jiàn   zāi   dào chǎng xiǎo yǐn 、 gāo  xué huì xiǎo yǐn 、níng  bǎo qìng  niàn  táng zhì tián bēi  (dài  zhōu shī zuò )、 nán jìng   gōng qǐng  zàng gōng  bēi  (dài zuò )、xīn chāng shí chéng  chóng jiàn zhì zhě  shī     
mǐn hóu luó  shēng  shì shēng 西  、jiāng  wāng tài  rén wǎng shēng  、shàn  rén  wáng shì shèng yuán shēng 西  、 huì jìng yōu   shēng 西  、yáng pèi wén  shì  shè   
ā  wáng  shè    shí 、nán tōng jīn shā   jiào  shì lín chéng  xuān yán 、  jiāng fèi bēi lóng líng yán cáng jīng   、 wèi shī  liú tōng  shǐ gǎn yìng tǒng   zhǎn zhuǎn chuán  kàn  zhū shàn xìn huí xiàng  、jìng wèi shī  liú tōng guān shì yīn   běn  gǎn yìng sòng  zhǎn zhuǎn chuán  kàn  zhū shàn xìn huí xiàng  
 wèi zhù yìn   sòng shòu chí zhǎn zhuǎn liú tōng   jīng zhě huí xiàng  、 wèi shī  liú tōng  jiàn wén shòu chí zhǎn zhuǎn chuán  (xué  rén  fǒu chī ròu  yán jiū )zhū shàn xìn huí xiàng  、 zhōu bào guó  guān fáng    (mín 廿niàn  nián )、 niàn guān yīn   huí xiàng  、  zhù  shī xīn  sòng 、huá yán jīng gǎn yìng sòng 、jiāo shān  táng shàng rén wǎng shēng sòng 
zèng  guāng shè zhū shàn rén sòng 、zèng  guāng shè shè yǒu  huì sòng  

返回标鸽