《瑜伽师地论》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 jiā shī  lùn 》

(唐)玄奘(译)

 jiā shī  lùn 》(fàn wén :Yogācāra-bhūmi-śāstra),yòu chēng 《 jiā lùn  》、《shí   lùn 》,wèi  chéng  jiào  jiā xíng wéi shí xué pài  zhōng guó  xiāng zōng  gēn běn lùn shū , shì xuán zàng 西 xíng suǒ   zhòng yào jīng diǎn 。 jiā shī  ,   jiā shī xiū xíng suǒ yào jīng   jìng jiè (shí   ),  chēng 《shí   lùn 》。xiāng chuán wèi     kǒu shù , zhe   。hàn chuán  jiào   jīng wèi   suǒ zào  shì  jīng zhī  ,zàng chuán  jiào chuán tǒng shàng rèn dìng  lùn  zuò zhě wèi  zhe 。

 jiā zuò wéi chán dìng huò zhǐ guān  dài míng  。suǒ wèi  jiā xíng ,jiù shì xiū xíng zhǒng zhǒng chán dìng guān xíng , zhōng zuì cháng yòng zhě ,wèi xiǎo chéng  pài suǒ xiū zhī shù  guān   jìng guān 。zhì   jiā shī zhě ,   zuò xiū xíng nǎi zhì jiǎng shù chuán shòu  jiā zhū  zhī shī 。xiū  zhǒng zhǒng guān xíng   jiào sēng  ,bèi zūn chēng wéi  jiā shī huò guān xíng shī ,zhèi xiē  jiā xíng zhě , shì  jiā xíng wéi shí xué pài  xiān  。 jiā shī  , zhǐ  jiā shī suǒ  、suǒ xíng  jìng jiè 。běn lùn yuē  gōng yuán qián 300nián chū xiàn zài  yìn  ,xiāng chuán nǎi  zhe    shēng dōu shuài tiān   nèi yuàn ,tīng wén     shuō  ,fǎn huí rén jiān hòu ,zài wèi  zhòng yǎn shuō ,bìng chéng   。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ wèn ]cān  jīng wén  fèn  zhěng  ,gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  jiě   fèn  zhěng  。

瑜伽师地论
《瑜伽师地论》经文
 jiā shī  lùn xīn    yín qīng guāng  dài fu xíng dōng gōng zhuāng shù  gāo yáng xiàn kāi guó nán  jìng zōng zhuàn 
 jiā shī  lùn 》juàn    běn  fēn  běn  fēn zhōng  shí shēn xiāng yìng    
běn  fēn zhòng    èr zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  èr  běn  fēn zhòng    èr zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  sān  běn  fēn zhòng    èr zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn    běn  fēn zhōng yǒu xún yǒu  děng sān  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn    běn  fēn zhōng yǒu xún yǒu  děng sān  zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  liù  běn  fēn zhōng yǒu xún yǒu  děng sān  zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn    běn  fēn zhōng yǒu xún yǒu  děng sān  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn    běn  fēn zhōng yǒu xún yǒu  děng sān  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  jiǔ  běn  fēn zhōng yǒu xún yǒu  děng sān  zhī liù 
 jiā shī  lùn 》juàn  shí  běn  fēn zhōng yǒu xún yǒu  děng sān  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  shí   běn  fēn zhōng sān   duō   liù zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  shí èr  běn  fēn zhōng sān   duō   liù zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  shí sān  běn  fēn zhōng sān   duō   liù zhī sān  běn  fēn zhōng fēi sān   duō    
běn  fēn zhōng yǒu xīn  xīn èr     jiǔ  běn  fēn zhōng wén suǒ chéng   shí zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  shí   běn  fēn zhōng wén suǒ chéng   shí zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  shí   běn  fēn zhōng wén suǒ chéng   shí zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn  shí liù  běn  fēn zhōng  suǒ chéng   shí  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  shí   běn  fēn zhōng  suǒ chéng   shí  zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  shí   běn  fēn zhōng  suǒ chéng   shí  zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn  shí jiǔ  běn  fēn zhōng  suǒ chéng   shí  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  èr shí  běn  fēn zhōng xiū suǒ chéng   shí èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  èr shí   běn  fēn zhōng shēng wén   shí sān chū  jiā chù zhǒng xìng     chū  jiā chù     èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  èr shí èr  běn  fēn zhōng shēng wén   shí sān chū  jiā chù chū    sān zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  èr shí sān  běn  fēn zhōng shēng wén   shí sān chū  jiā chù chū    sān zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  èr shí   běn  fēn zhōng shēng wén   shí sān chū  jiā chù chū    sān zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn  èr shí   běn  fēn zhōng shēng wén   shí sān chū  jiā chù chū    sān zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  èr shí liù  běn  fēn zhōng shēng wén   èr  jiā chù zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  èr shí   běn  fēn zhōng shēng wén   èr  jiā chù zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  èr shí   běn  fēn zhōng shēng wén   èr  jiā chù zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn  èr shí jiǔ  běn  fēn zhōng shēng wén   èr  jiā chù zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  sān shí  běn  fēn zhōng shēng wén   sān  jiā chù zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  sān shí   běn  fēn zhōng shēng wén   sān  jiā chù zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  sān shí èr  běn  fēn zhōng shēng wén   sān  jiā chù zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn  sān shí sān  běn  fēn zhōng shēng wén     jiā chù zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  sān shí   běn  fēn zhōng shēng wén     jiā chù zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  sān shí   běn  fēn zhōng  jué   shí   běn  fēn zhōng     shí  chū chí  jiā chù zhǒng xìng pǐn   
běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù  xīn pǐn  èr  běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù    pǐn  sān zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  sān shí liù  běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù    pǐn  sān zhī èr  běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù zhēn shí  pǐn   
 jiā shī  lùn 》juàn  sān shí   běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù wēi  pǐn    běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù chéng shú pǐn  liù 
 jiā shī  lùn 》juàn  sān shí   běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù   pǐn    běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù  zhǒng xìng pǐn   
 jiā shī  lùn 》juàn  sān shí jiǔ  běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù shī pǐn  jiǔ 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí  běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù jiè pǐn  shí zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù jiè pǐn  shí zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí èr  běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù jiè pǐn  shí zhī sān  běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù rěn pǐn  shí  
běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù jīng jìn pǐn  shí èr 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí sān  běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù jìng  pǐn  shí sān  běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù huì pǐn  shí  
běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù shè shì pǐn  shí  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù gōng yǎng qīn jìn  liàng pǐn  shí liù  běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù   fēn pǐn  shí  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù   fēn pǐn  shí  zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí liù  běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù   fēn pǐn  shí  zhī sān  běn  fēn zhōng    chū chí  jiā chù   gōng  pǐn  shí  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng     èr chí suí   jiā chù   xiāng pǐn    běn  fēn zhōng     èr chí suí   jiā chǔ fèn pǐn  èr 
běn  fēn zhōng     èr chí suí   jiā chù zēng shàng   pǐn  sān  běn  fēn zhōng     èr chí suí   jiā chù zhù pǐn   zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng     èr chí suí   jiā chù zhù pǐn   zhī èr  běn  fēn zhōng     sān chí jiū jìng  jiā chù shēng pǐn   
běn  fēn zhōng     sān chí jiū jìng  jiā chù shè shòu pǐn  èr 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí jiǔ  běn  fēn zhōng     sān chí jiū jìng  jiā chù  pǐn  sān  běn  fēn zhōng     sān chí jiū jìng  jiā chù xíng pǐn   
běn  fēn zhōng     sān chí jiū jìng  jiā chù jiàn  pǐn   zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí  běn  fēn zhōng     sān chí jiū jìng  jiā chù jiàn  pǐn   zhī èr  běn  fēn zhōng      chí    jiā chù  zhèng děng   xīn pǐn 
běn  fēn zhōng yǒu     shí liù  běn  fēn zhōng      shí  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng  shí shēn xiāng yìng    zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí èr  běn  fēn zhōng  shí shēn xiāng yìng    zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí sān  běn  fēn zhōng  shí shēn xiāng yìng    zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng  shí shēn xiāng yìng    zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng  shí shēn xiāng yìng    zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí liù  běn  fēn zhōng  shí shēn xiāng yìng    zhī liù 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng  shí shēn xiāng yìng    zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng yǒu xún yǒu  děng sān  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí jiǔ  běn  fēn zhōng yǒu xún yǒu  děng sān  zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  liù shí  běn  fēn zhōng yǒu xún yǒu  děng sān  zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn  liù shí   běn  fēn zhōng yǒu xún yǒu  děng sān  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  liù shí èr  běn  fēn zhōng sān   duō  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  liù shí sān  běn  fēn zhōng sān   duō  zhī èr  běn  fēn zhōng fēi sān   duō  
běn  fēn zhōng yǒu xīn   jué  fēn zhōng  xīn  
 jiā shī  lùn 》juàn  liù shí   běn  fēn zhōng wén suǒ chéng huì  
 jiā shī  lùn 》juàn  liù shí   běn  fēn zhōng  suǒ chéng huì  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  liù shí liù  běn  fēn zhōng  suǒ chéng huì  zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  liù shí   běn  fēn zhōng xiū suǒ chéng huì   běn  fēn zhōng shēng wén  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  liù shí   běn  fēn zhōng shēng wén  zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  liù shí jiǔ  běn  fēn zhōng shēng wén  zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí  běn  fēn zhōng shēng wén  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng shēng wén  zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí èr  běn  fēn zhōng    zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí sān  běn  fēn zhōng    zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng    zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng    zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí liù  běn  fēn zhōng    zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng    zhī liù 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   běn  fēn zhōng    zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí jiǔ  běn  fēn zhōng    zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí  běn  fēn zhōng    zhī jiǔ  běn  fēn zhōng yǒu       èr  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   shè shì fēn zhī shàng 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí èr  shè shì fēn zhī xià 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí sān  shè  mén fēn zhī shàng 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   shè  mén fēn zhī xià 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   shè shì fēn zhōng  jīng shì xíng  shè   zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí liù  shè shì fēn zhōng  jīng shì xíng  shè   zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   shè shì fēn zhōng  jīng shì xíng  shè   zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn   shí   shè shì fēn zhōng  jīng shì xíng  shè   zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   shí jiǔ  shè shì fēn zhōng  jīng shì chù  shè  èr zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  jiǔ shí  shè shì fēn zhōng  jīng shì chù  shè  èr zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  jiǔ shí   shè shì fēn zhōng  jīng shì chù  shè  èr zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn  jiǔ shí èr  shè shì fēn zhōng  jīng shì chù  shè  èr zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  jiǔ shí sān  shè shì fēn zhōng  jīng shì yuán  shí  jiè  shè  sān zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  jiǔ shí   shè shì fēn zhōng  jīng shì yuán  shí  jiè  shè  sān zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  jiǔ shí   shè shì fēn zhōng  jīng shì yuán  shí  jiè  shè  sān zhī sān 
 jiā shī  lùn 》juàn  jiǔ shí liù  shè shì fēn zhōng  jīng shì yuán  shí  jiè  shè  sān zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  jiǔ shí   shè shì fēn zhōng  jīng shì   fēn   shè   zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn  jiǔ shí   shè shì fēn zhōng  jīng shì   fēn   shè   zhī èr 
 jiā shī  lùn 》juàn  jiǔ shí jiǔ  shè shì fēn zhōng diào  shì zǒng  shè   zhī  
 jiā shī  lùn 》juàn   bǎi  shè shì fēn zhōng diào  shì  shè    shè shì fēn zhōng běn  shì  biàn shè 
附:南师讲《瑜伽师地论》
 01jiǎng   02jiǎng   03jiǎng   04jiǎng 
 05jiǎng   06jiǎng   07jiǎng   08jiǎng 
 09jiǎng   10jiǎng   11jiǎng   12jiǎng 
 13jiǎng   14jiǎng   15jiǎng   16jiǎng 
 17jiǎng   18jiǎng   19jiǎng   20jiǎng 
 21jiǎng   22jiǎng   23jiǎng   24jiǎng 
 25jiǎng   26jiǎng   27jiǎng   28jiǎng 
 29jiǎng   30jiǎng   31jiǎng   32jiǎng 
 33jiǎng   34jiǎng   35jiǎng   36jiǎng 
 37jiǎng   38jiǎng   39jiǎng   40jiǎng 
《瑜伽师地论》译文、注释、原文对照
zǒng   biān  
 jiě  běn  fēn   shí shēn xiāng yìng    
běn  fēn     èr zhī   běn  fēn     èr zhī èr 
běn  fēn     èr zhī sān  běn  fēn  yǒu xún yǒu  děng sān   sān — 
běn  fēn  sān   duō   liù  běn  fēn  fēi sān   duō    
běn  fēn  yǒu xīn  xīn èr     jiǔ  běn  fēn  wén suǒ chéng   shí 
běn  fēn   suǒ chéng   shí   běn  fēn  xiū suǒ chéng   shí èr 
chū  jiā chù zhǒng xìng  pǐn    chū  jiā chù    pǐn  èr 
chū  jiā chù chū   pǐn  sān  běn  fēn   jué   shí  
chū chí  jiā chù zhǒng xìng pǐn    chū chí  jiā chù zhēn shí  pǐn   
běn  fēn  yǒu     shí liù  běn  fēn       shí  
shè jué  fēn   shí shēn xiāng yìng     shè shì fēn   jīng shì xíng  shè 
shè shì fēn  běn  shì  biàn shè  yuán liú 
jiě shuō  xīn   
 · yán    、 xún  huì biān hòu  
  、 xún  huì biān zhuì yán 

返回标鸽