《圆觉经》《大方广圆觉经》佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

yuán jué jīng 》( fāng 广guǎng yuán jué jīng )

[唐罽宾]佛陀多罗(译),[明]憨山大师(解读)

yuán jué jīng 》quán chēng wéi 《 fāng 广guǎng yuán jué xiū duō luó le  jīng 》, chéng  jiào jīng diǎn ,xiāng chuán zài chū táng shí ,yóu  tuó duō luó zài luò yáng bái    chū 。 jīng  lái shòu dào tiān tāi zōng 、huá yán zōng  chán zōng  gāo  tuī chóng ,zài hàn chuán  jiào zhōng yǒu zhòng yào  wèi 。

yuán jué jīng 》 bān fēn zuò  、zhèng 、liú tōng sān fēn 。gòng yǒu shí èr zhāng ,zhǔ yào nèi róng shì shì jiā    huí  wén shū   、 xián   、 yǎn   、jīn gāng cáng   、    、qīng jìng huì   、wēi   zài   、biàn yīn   、jìng zhū  zhàng   、 jué   、yuán jué    xián shàn shǒu   jiù yǒu guān xiū xíng   dào suǒ  chū  wèn  , cháng xíng   sòng xíng shì xuān shuō  lái yuán jué  miào   fāng  。

quàn xué wǎng shàng yǒu nán 怀huái jǐn xiān shēng  zhù zuò 《yuán jué jīng lüè shuō 》, jiā   cān kǎo yuè  。

gǎn xiè :běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]quán chéng cān  zhěng  。

圆觉经
《圆觉经》经文
 fēn  01、wén shū shī     02、 xián   
03、 yǎn    04、jīn gāng cáng    05、    
06、qīng jìng huì    07、wēi   zài    08、biàn yīn   
09、jìng zhū  zhàng    10、 jué    11、yuán jué   
12、xián shàn shǒu   
白话《圆觉经》
 fēn  01、wén shū shī     02、 xián   
03、 yǎn    04、jīn gāng cáng    05、    
06、qīng jìng huì    07、wēi   zài    08、biàn yīn   
09、jìng zhū  zhàng    10、 jué    11、yuán jué   
12、xián shàn shǒu   
《圆觉经》经文、译文、解读对照
yuán jué jīng 》 01 fèn  yuán jué jīng 》 02 fèn 
yuán jué jīng 》 03 fèn  yuán jué jīng 》 04 fèn 
yuán jué jīng 》 05 fèn  yuán jué jīng 》 06 fèn 
《圆觉经》其他相关解读
nán 怀huái jǐn :《yuán jué jīng lüè shuō 》

返回标鸽