云门宗|云门宗简介 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

yún mén zōng jiǎn jiè 

劝学网整理
云门宗

yún mén zōng ,chán zōng  liú pài zhī  ,zài běi sòng shí  shèng 。chuàng zōng  shī wèi yún mén wén yǎn chán shī , wèi  sháo zhōu yún mén shān (zài jīn 广guǎng dōng  yuán yáo   zhì xiàn běi ) jué chán  wèi  tíng ,  míng wéi yún mén zōng 。

yún mén zōng  chán   chéng shí tou ,dàn yòu jìn   róng huì le huá yán zōng   xiǎng ,cóng ér gòu chéng le yún mén chán  “hán gài qián kūn ” shēn suì nèi hán 。yún mén zōng zài chán jiào shàng fǎn duì dào cóng lín zhōng shí  lǎo  shàng   huì ,zhǔ zhāng  jīng huì  ,yóu zōng   ,zhè yàng zuò duì  jiū zhèng cóng lín zhōng xiū xué zhī fēng  piān  shì yǒu zhe fēi cháng zhòng yào      。chéng rán ,yún mén zōng  jué  zàn chéng  jīng jiě  , suǒ  chàng  shì  wén  yán shuō  zhèng  ,cóng ér liǎo què  jiā  “ yuè sān shí  ”,zhè  diǎn  gèng  shī chán jiā běn shǎi 。

云门宗简介
yún mén wén yǎn   chán   xiǎng  yún mén zōng shǐ huà (01) yún mén zōng shǐ huà (02)
yún mén zōng shǐ huà (03) yún mén zōng shǐ huà (04) yún mén zōng shǐ huà (05)
yún mén zōng shǐ huà (06) yún mén zōng  shī yún mén wén yǎn  yún mén zōng  chuán chéng 
yún mén  shī  yún mén zōng chán shī yán jiū  yún mén zōng  yào 
dǐng shèng shí   yún mén zōng 

返回标鸽