《杂阿含经》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 ā hán jīng 》

求那跋陀罗 (译)

 ā hán jīng 》yuán míng 《xiāng yìng ā hán 》,yóu yuán shǐ  jiào  běn jīng diǎn ,shì “  ā hán ”zhī  。hòu shì chuán sòng zhōng , jiāng 《  》(nán chuán  jiào 《xiǎo  》,zhū jīng piān  duǎn xiǎo ,shì duō  suì , míng )zhī míng chēng ,   《xiāng yìng ā hán 》, míng 《 ā hán jīng 》。

jìn xiàn dài xué zhě gōng rèn  wèi  miè hòu “ bǎi  jié ”zhōng ,zuì zǎo  chéng    jīng diǎn 。quán jīng bāo kuò  shí  xiāng yìng ,nǎi   zài shì shí duì   suǒ shuō  zhòng yào jiào  , “ yùn ”、“liù  chù ”、“shí  jiè ”wèi chán guān ,duì “yuán  ”、“ shèng  ” chǎn shì ,le zhī  qiè  shì “fēi cháng ”、“ ”、“fēi  ”,cóng ér huò  zhēn zhèng  jiě tuō 。《 ā hán jīng 》shì chán xiū  jīng diǎn ,wén zhāng jīng jiǎn   ,chāo guò  qiān sān bǎi duō piān jīng wén ,bāo hán :“ yīn sòng ”、“liù  chù sòng ”、“ yīn sòng ”、“dào pǐn sòng ”děng 。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [ADELE]cān  zhěng  gōng zuò 。

阿含经
《杂阿含经》经文
 01juǎn   02juǎn   03juǎn   04juǎn 
 05juǎn   06juǎn   07juǎn   08juǎn 
 09juǎn   10juǎn   11juǎn   12juǎn 
 13juǎn   14juǎn   15juǎn   16juǎn 
 17juǎn   18juǎn   19juǎn   20juǎn 
 21juǎn   22juǎn   23juǎn   24juǎn 
 25juǎn   26juǎn   27juǎn   28juǎn 
 29juǎn   30juǎn   31juǎn   32juǎn 
 33juǎn   34juǎn   35juǎn   36juǎn 
 37juǎn   38juǎn   39juǎn   40juǎn 
 41juǎn   42juǎn   43juǎn   44juǎn 
 45juǎn   46juǎn   47juǎn   48juǎn 
 49juǎn   50juǎn 
白话《杂阿含经》(悟慈法师 解读 )
qián  yán 
 01juǎn   02juǎn   03juǎn   04juǎn 
 05juǎn   06juǎn   07juǎn   08juǎn 
 09juǎn   10juǎn   11juǎn   12juǎn 
 13juǎn   14juǎn   15juǎn   16juǎn 
 17juǎn   18juǎn   19juǎn   20juǎn 
 21juǎn   22juǎn   23juǎn   24juǎn 
 25juǎn   26juǎn   27juǎn   28juǎn 
 29juǎn   30juǎn   31juǎn   32juǎn 
 33juǎn   34juǎn   35juǎn   36juǎn 
 37juǎn   38juǎn   39juǎn   40juǎn 
 41juǎn   42juǎn   43juǎn   44juǎn 
 45juǎn   46juǎn   47juǎn   48juǎn 
 49juǎn   50juǎn 

返回标鸽