《增一阿含经》《增壹阿含经》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

zēng  ā hán jīng 》

[符秦]昙摩难提(译)

zēng  ā hán jīng 》shì  jiào  chǔ jīng diǎn ,běi chuán   ā hán zhī  。 jīng  shù  tuó     men  shì  ;chǎn shù chū jiā sēng   jiè   duì  rén xiū xíng  guī dìng ;lùn shù xiǎo chéng  jiào  zhǔ yào jiào  děng 。

gǎn xiè běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu [luó chén ]cān  zhěng  gōng zuò 。

阿含经
《增一阿含经》经文
zēng  ā hán jīng   jìn shā mén shì dào ān zhuàn 
zēng  ā hán jīng juàn     pǐn    shí niàn pǐn  èr 
zēng  ā hán jīng juàn  èr  广guǎng yǎn pǐn  sān 
zēng  ā hán jīng juàn  sān    pǐn     qiū  pǐn    qīng xìn shì pǐn  liù 
qīng xìn  pǐn    ā  lún pǐn   
zēng  ā hán jīng juàn     zi pǐn  jiǔ   xīn pǐn  shí 
zēng  ā hán jīng juàn     hái pǐn  shí     dào pǐn  shí èr 
zēng  ā hán jīng juàn  liù   yǎng pǐn  shí sān 
zēng  ā hán jīng juàn     jiè pǐn  shí   yǒu  pǐn  shí   huǒ miè pǐn  shí liù 
zēng  ā hán jīng juàn    ān bān pǐn  shí  
zēng  ā hán jīng juàn  jiǔ  cán kuì pǐn  shí  
zēng  ā hán jīng juàn  shí  quàn qǐng pǐn  shí jiǔ 
zēng  ā hán jīng juàn  shí   shàn zhī shí pǐn  èr shí 
zēng  ā hán jīng juàn  shí èr  sān bǎo pǐn  èr shí   sān gōng yǎng pǐn  èr shí èr 
zēng  ā hán jīng juàn  shí sān   zhǔ pǐn  èr shí sān 
zēng  ā hán jīng juàn  shí   gāo chuáng pǐn  èr shí  zhī  
zēng  ā hán jīng juàn  shí   gāo chuáng pǐn  èr shí  zhī èr 
zēng  ā hán jīng juàn  shí liù  gāo chuáng pǐn  èr shí  zhī sān 
zēng  ā hán jīng juàn  shí     pǐn  èr shí  
zēng  ā hán jīng juàn  shí     duàn pǐn  èr shí liù zhī  
zēng  ā hán jīng juàn  shí jiǔ    duàn pǐn  èr shí liù zhī   děng    pǐn  èr shí  
zēng  ā hán jīng juàn  èr shí  shēng wén pǐn  èr shí  
zēng  ā hán jīng juàn  èr shí     pǐn  èr shí jiǔ 
zēng  ā hán jīng juàn  èr shí èr   tuó pǐn  sān shí 
zēng  ā hán jīng juàn  èr shí sān  zēng shàng pǐn  sān shí  
zēng  ā hán jīng juàn  èr shí   shàn  pǐn  sān shí èr 
zēng  ā hán jīng juàn  èr shí    wáng pǐn  sān shí sān 
zēng  ā hán jīng juàn  èr shí liù  děng jiàn pǐn  sān shí  
zēng  ā hán jīng juàn  èr shí   xié  pǐn  sān shí  
zēng  ā hán jīng juàn  èr shí   tīng  pǐn  sān shí liù 
zēng  ā hán jīng juàn  èr shí jiǔ  liù zhòng pǐn  sān shí  zhī  
zēng  ā hán jīng juàn  sān shí liù  zhòng pǐn  sān shí  zhī èr 
zēng  ā hán jīng juàn  sān shí    pǐn  sān shí  zhī  
zēng  ā hán jīng juàn  sān shí èr   pǐn  sān shí  zhī èr 
zēng  ā hán jīng juàn  sān shí sān  děng  pǐn  sān shí jiǔ 
zēng  ā hán jīng juàn  sān shí     pǐn   shí zhī  
zēng  ā hán jīng juàn  sān shí     pǐn zhī èr   wèi pǐn   shí  
zēng  ā hán jīng juàn  sān shí liù   nán pǐn   shí èr zhī  
zēng  ā hán jīng juàn  sān shí    nán pǐn   shí èr zhī èr 
zēng  ā hán jīng juàn  sān shí    xuè tiān  pǐn   shí sān zhī  
zēng  ā hán jīng juàn  sān shí jiǔ   xuè tiān  pǐn   shí sān zhī èr 
zēng  ā hán jīng juàn   shí  jiǔ zhòng shēng  pǐn   shí  
zēng  ā hán jīng juàn   shí    wáng pǐn   shí  
zēng  ā hán jīng juàn   shí èr  jié jìn pǐn   shí liù 
zēng  ā hán jīng juàn   shí sān  shàn è pǐn   shí  
zēng  ā hán jīng juàn   shí   shí  shàn pǐn   shí  
zēng  ā hán jīng juàn   shí   fàng niú pǐn   shí jiǔ zhī  (  fēn bié sòng )
zēng  ā hán jīng juàn   shí liù   niú pǐn   shí jiǔ zhī èr 
zēng  ā hán jīng juàn   shí    sān bǎo pǐn   shí 
zēng  ā hán jīng juàn   shí   fēi cháng pǐn   shí  
zēng  ā hán jīng juàn   shí jiǔ   ài dào bān niè pán pǐn   shí èr zhī  
zēng  ā hán jīng juàn   shí   ài dào bān niè pán fēn pǐn   shí èr zhī èr 
白话《增一阿含经》
 01juǎn   02juǎn   03juǎn   04juǎn 
 05juǎn   06juǎn   07juǎn   08juǎn 
 09juǎn   10juǎn   11juǎn   12juǎn 
 13juǎn   14juǎn   15juǎn   16juǎn 
 17juǎn   18juǎn   19juǎn   20juǎn 
 21juǎn   22juǎn   23juǎn   24juǎn 
 25juǎn   26juǎn   27juǎn   28juǎn 
 29juǎn   30juǎn   31juǎn   32juǎn 
 33juǎn   34juǎn   35juǎn   36juǎn 
 37juǎn   38juǎn   39juǎn   40juǎn 
 41juǎn   42juǎn   43juǎn   44juǎn 
 45juǎn   46juǎn   47juǎn   48juǎn 
 49juǎn   50juǎn   51juǎn 

返回标鸽