《中阿含经》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

zhōng ā hán jīng 》

[东晋]瞿昙僧伽提婆(译)

zhōng ā hán jīng 》yuán shǐ  jiào  běn jīng diǎn 。běi chuán  jiào   ā hán zhī  。yīn suǒ   jīng piān  shì zhōng , míng 。dōng jìn sēng jiā    sēng jiā luó chā  。60juǎn 。 chuán tán  nán   qián qín jiàn yuán èr shí nián (384)céng  chū 59juǎn ,zǎo  。 jīng wèi shuō  qiè yǒu  suǒ chuán ,yuán běn   cún ,jìn dài zhōng guó xīn jiāng   céng  xiàn líng xīng fàn wén cán piàn 。 dài dān jīng líng běn fān   duō , 《jīng   zàng jīng   》(zhī  nèi xué yuàn biān ) zǎi ,xiàn cún 73zhǒng 。hàn  《zhōng ā hán jīng 》 nán chuán “zhōng  jīng diǎn ”  xiāng yìng ,qián zhě shōu jīng jiào duō 。 bān rèn wéi ,zài 《zhōng ā hán jīng 》 “zhōng  jīng diǎn ”biān  zhī qián , yǒu  duō jīng wén dān  liú xíng 。liǎng chuán wén běn suǒ  jīng wén dōu méi yǒu àn  xíng chéng    pái liè 。

gǎn xiè :běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu  wèn quán chéng cān  zhěng  。

阿含经
《中阿含经》(有五品半合有六十四经)卷第一
  pǐn   (yǒu shí jīng )(chū   sòng )、  pǐn shàn  jīng      pǐn zhòu  shù jīng  èr 
  pǐn chéng  jīng  sān    pǐn shuǐ  jīng   
  pǐn    jīng   
《中阿含经》卷第二
  pǐn shàn rén wǎng lái jīng  liù    pǐn shì jiān  jīng   
  pǐn   jīng      pǐn  chē jīng  jiǔ 
  pǐn lòu jìn jīng  shí 
《中阿含经》卷第三
 xiāng yìng pǐn  èr (yǒu shí jīng )(chū   sòng )、 xiāng yìng pǐn yán  jīng     xiāng yìng pǐn   jīng  èr (  è qiè )
 xiāng yìng pǐn  jīng  sān   xiāng yìng pǐn luó yún jīng   
 xiāng yìng pǐn  jīng     xiāng yìng pǐn qié lán jīng  liù 
 xiāng yìng pǐn jiā   jīng   
《中阿含经》卷第四
 xiāng yìng pǐn shī zi jīng     xiāng yìng pǐn  gān jīng  jiǔ 
 xiāng yìng pǐn  luó láo jīng  shí 
《中阿含经》卷第五
shě   xiāng yìng pǐn  sān (yǒu shí  jīng )(chū   sòng )、shě   xiāng yìng pǐn děng xīn jīng    shě   xiāng yìng pǐn chéng jiù jiè jīng  èr 
shě   xiāng yìng pǐn zhì jīng  sān  shě   xiāng yìng pǐn shī zi hǒu jīng   
shě   xiāng yìng pǐn shuǐ  jīng   
《中阿含经》卷第六
shě   xiāng yìng pǐn   shī jīng  liù  shě   xiāng yìng pǐn fàn zhì tuó rán jīng   
shě   xiāng yìng pǐn jiào huà bìng jīng   
《中阿含经》卷第七
shě   xiāng yìng pǐn   chī luó jīng  jiǔ  shě   xiāng yìng pǐn xiàng   jīng  shí 
shě   xiāng yìng pǐn fēn bié shèng  jīng  shí  
《中阿含经》卷第八
wèi zēng yǒu  pǐn   (yǒu shí jīng )(chū   sòng )、wèi zēng yǒu  pǐn wèi zēng yǒu  jīng    wèi zēng yǒu  pǐn shì zhě jīng  èr 
wèi zēng yǒu  pǐn báo  luó jīng  sān  wèi zēng yǒu  pǐn ā xiū luó jīng   
《中阿含经》卷第九
wèi zēng yǒu  pǐn  dòng jīng    wèi zēng yǒu  pǐn zhān  jīng  liù 
wèi zēng yǒu  pǐn  jiā zhǎng zhě jīng shàng    wèi zēng yǒu  pǐn  jiā zhǎng zhě jīng xià   
wèi zēng yǒu  pǐn shǒu cháng zhě jīng shàng  jiǔ  wèi zēng yǒu  pǐn shǒu cháng zhě jīng xià  shí 
《中阿含经》卷第十
 xiāng yìng pǐn   (yǒu shí liù jīng )(chū   sòng )、 xiāng yìng pǐn   jīng     xiāng yìng pǐn   jīng  èr 
 xiāng yìng pǐn niàn jīng  sān   xiāng yìng pǐn cán kuì jīng shàng   
 xiāng yìng pǐn cán kuì jīng xià     xiāng yìng pǐn jiè jīng shàng  liù 
 xiāng yìng pǐn jiè jīng xià     xiāng yìng pǐn gōng jìng jīng shàng   
 xiāng yìng pǐn gōng jìng jīng xià  jiǔ   xiāng yìng pǐn běn  jīng  shí 
 xiāng yìng pǐn shí jīng shàng  shí    xiāng yìng pǐn shí jīng xià  shí èr 
 xiāng yìng pǐn jǐn zhì jīng  shí sān   xiāng yìng pǐn niè pán jīng  shí  
 xiāng yìng pǐn   jīng  shí    xiāng yìng pǐn  wéi  qiū shuō jīng  shí liù 
《中阿含经》卷第十一
wáng xiāng yìng pǐn  liù (yǒu shí  jīng )(chū   sòng )、wáng xiāng yìng pǐn  bǎo jīng    wáng xiāng yìng pǐn sān shí èr xiāng jīng  èr 
wáng xiāng yìng pǐn  zhōu jīng  sān  wáng xiāng yìng pǐn niú fèn  jīng   
wáng xiāng yìng pǐn pín bǐng suō luó wáng yíng  jīng   
《中阿含经》卷第十二
wáng xiāng yìng pǐn bǐng  líng  jīng  liù  wáng xiāng yìng pǐn tiān 使shǐ jīng   
《中阿含经》卷第十三
wáng xiāng yìng pǐn  niǎo  jīng   ( èr xiǎo  chéng sòng ) wáng xiāng yìng pǐn shuō běn jīng  jiǔ 
《中阿含经》卷第十四
wáng xiāng yìng pǐn  tiān nài lín jīng  shí  wáng xiāng yìng pǐn  shàn jiàn wáng jīng  shí  
《中阿含经》卷第十五
wáng xiāng yìng pǐn sān shí  jīng  shí èr  wáng xiāng yìng pǐn zhuàn lún wáng jīng  shí sān 
《中阿含经》卷第十六
wáng xiāng yìng pǐn   jīng  shí  
《中阿含经》卷第十七
cháng 寿shòu wáng pǐn   (yǒu shí  jīng )( èr xiǎo  chéng sòng ) cháng 寿shòu wáng pǐn cháng 寿shòu wáng běn  jīng   
《中阿含经》卷第十八
cháng 寿shòu wáng pǐn tiān jīng  èr  cháng 寿shòu wáng pǐn  niàn jīng  sān 
cháng 寿shòu wáng pǐn jìng  dòng dào jīng    cháng 寿shòu wáng pǐn  jiā zhī luó jīng   
cháng 寿shòu wáng pǐn suō   sān  xìng zi jīng  liù 
《中阿含经》卷第十九
cháng 寿shòu wáng pǐn fàn tiān qǐng  jīng    cháng 寿shòu wáng pǐn yǒu shèng tiān jīng   
cháng 寿shòu wáng pǐn jiā chī  jīng  jiǔ 
《中阿含经》卷第二十
cháng 寿shòu wáng pǐn niàn shēn jīng  shí  cháng 寿shòu wáng pǐn zhī    jīng  shí  
cháng 寿shòu wáng pǐn zhǎng lǎo shàng zūn shuì mián jīng  shí èr 
《中阿含经》卷第二十一
cháng 寿shòu wáng pǐn   jīng  shí sān  cháng 寿shòu wáng pǐn zhēn rén jīng  shí  
cháng 寿shòu wáng pǐn shuō chù jīng  shí  
《中阿含经》卷第二十二
huì pǐn   (yǒu shí jīng )( èr xiǎo  chéng sòng )、huì pǐn huì jīng    huì pǐn qiú  jīng  èr 
《中阿含经》卷第二十三
huì pǐn  qiū qǐng jīng  sān  huì pǐn zhī  jīng   
huì pǐn zhōu  wèn jiàn jīng    huì pǐn qīng bái lián huá  jīng  liù 
huì pǐn shuǐ jìng fàn zhì jīng    huì pǐn hēi  qiū jīng   
huì pǐn zhù  jīng  jiǔ  huì pǐn  jīng  shí 
《中阿含经》卷第二十四
yīn pǐn  jiǔ (yǒu shí jīng )( èr xiǎo  chéng sòng )、yīn pǐn  yīn jīng    yīn pǐn niàn chù jīng  èr 
《中阿含经》卷第二十五
yīn pǐn  yīn jīng shàng  sān  yīn pǐn  yīn jīng xià   
yīn pǐn zēng shàng xīn jīng    yīn pǐn niàn jīng  liù 
《中阿含经》卷第二十六
yīn pǐn shī zi hǒu jīng    yīn pǐn yōu tán  luó jīng   
yīn pǐn yuàn jīng  jiǔ  yīn pǐn xiǎng jīng  shí 
《中阿含经》卷第二十七
lín pǐn  shí (yǒu shí jīng )( èr xiǎo  chéng sòng )、lín pǐn lín jīng shàng    lín pǐn lín jīng xià  èr 
lín pǐn  guān xīn jīng shàng  sān  lín pǐn  guān xīn jīng xià   
lín pǐn  fàn xíng jīng    lín pǐn ā   jīng  liù 
《中阿含经》卷第二十八
lín pǐn zhū  běn jīng    lín pǐn yōu tuó luó jīng   
lín pǐn  wán  jīng  jiǔ  lín pǐn  tán  jīng  shí 
《中阿含经》卷第二十九
 pǐn   (yǒu èr shí  jīng )( sān niàn sòng )、 pǐn róu ruǎn jīng     pǐn lóng xiàng jīng  èr 
 pǐn shuō chù jīng  sān   pǐn shuō  cháng jīng   
 pǐn qǐng qǐng jīng   (xià  qǐng   jǐng qiè )  pǐn zhān  jīng  liù 
 pǐn shā mén èr shí 亿 jīng     pǐn  nán jīng   
 pǐn pín qióng jīng  jiǔ 
《中阿含经》卷第三十
 pǐn xíng  jīng  shí   pǐn  tián jīng  shí  
 pǐn yōu  sāi jīng  shí èr   pǐn yuàn jiā jīng  shí sān 
 pǐn jiào tán  jīng  shí    pǐn xiáng  jīng  shí  
《中阿含经》卷第三十一
 pǐn lài zhā  luó jīng  shí liù 
《中阿含经》卷第三十二
 pǐn yōu   jīng  shí  
《中阿含经》卷第三十三
 pǐn shì wèn jīng  shí    pǐn shàn shēng jīng  shí jiǔ 
《中阿含经》卷第三十四
 pǐn shāng rén qiú cái jīng  èr shí   pǐn shì jiān jīng  èr shí  
 pǐn  jīng  èr shí èr   pǐn  zhǐ dào jīng  èr shí sān 
 pǐn zhì biān jīng  èr shí    pǐn  jīng  èr shí  
《中阿含经》卷第三十五
fàn zhì pǐn  shí èr (yǒu èr shí jīng )( sān niàn sòng )、fàn zhì pǐn  shì jīng    fàn zhì pǐn shāng  luó jīng  èr 
fàn zhì pǐn suàn shù  qián lián jīng  sān 
《中阿含经》卷第三十六
fàn zhì pǐn    qián lián jīng    fàn zhì pǐn xiàng   jīng   
fàn zhì pǐn wén  jīng  liù  fàn zhì pǐn   jīng   
《中阿含经》卷第三十七
fàn zhì pǐn   jīng    fàn zhì pǐn  shòu  luó jīng  jiǔ 
fàn zhì pǐn ā shè  jīng  shí 
《中阿含经》卷第三十八
fàn zhì pǐn yīng  jīng  shí  (  fēn bié sòng ) fàn zhì pǐn  xián  jīng  shí èr 
《中阿含经》卷第三十九
fàn zhì pǐn  luó  táng jīng  shí sān  fàn zhì pǐn   duō jīng  shí  
fàn zhì pǐn fàn  luó yán jīng  shí  
《中阿含经》卷第四十
fàn zhì pǐn huáng  yuán jīng  shí liù  fàn zhì pǐn tóu  jīng  shí  
fàn zhì pǐn ā jiā luó   jīng  shí   fàn zhì pǐn ā lán  jīng  shí jiǔ 
《中阿含经》卷第四十一
fàn zhì pǐn fàn  jīng  èr shí 
《中阿含经》卷第四十二
gēn běn fèn bié pǐn  shí sān (yǒu shí jīng )(  fēn bié sòng )、gēn běn fèn bié pǐn fēn bié liù jiè jīng    gēn běn fèn bié pǐn fēn bié liù chù jīng  èr 
gēn běn fèn bié pǐn fēn bié guān  jīng  sān 
《中阿含经》卷第四十三
gēn běn fèn bié pǐn wēn quán lín tiān jīng    gēn běn fèn bié pǐn shì zhōng chán shì zūn jīng   
gēn běn fèn bié pǐn ā nán shuō jīng  liù  gēn běn fèn bié pǐn  xíng jīng   
gēn běn fèn bié pǐn  lóu shòu  zhēng jīng   
《中阿含经》卷第四十四
gēn běn fèn bié pǐn yīng  jīng  jiǔ  gēn běn fèn bié pǐn fēn bié   jīng  shí 
《中阿含经》卷第四十五
xīn pǐn  shí  (yǒu shí jīng )(  fēn bié sòng )、xīn pǐn xīn jīng    xīn pǐn   jīng  èr 
xīn pǐn shòu  jīng shàng  sān  xīn pǐn shòu  jīng xià   
《中阿含经》卷第四十六
xīn pǐn xíng chán jīng    xīn pǐn shuō jīng  liù 
《中阿含经》卷第四十七
xīn pǐn liè shī jīng    xīn pǐn  zhī  zhǔ jīng   
xīn pǐn  tán  jīng  jiǔ  xīn pǐn duō jiè jīng  shí 
《中阿含经》卷第四十八
shuāng pǐn  shí  (yǒu shí jīng qián  jīng   sòng hòu  jīng   sòng  yuē shuāng pǐn )(  fēn bié sòng )、shuāng pǐn   jīng shàng    shuāng pǐn   jīng xià  èr 
shuāng pǐn niú jiǎo suō luó lín jīng shàng  sān  shuāng pǐn niú jiǎo suō luó lín jīng xià   
shuāng pǐn qiú jiě jīng   
《中阿含经》卷第四十九
shuāng pǐn shuō zhì jīng  liù (  sòng míng hòu sòng ) shuāng pǐn ā   jīng   
shuāng pǐn shèng dào jīng    shuāng pǐn xiǎo kōng jīng  jiǔ 
shuāng pǐn  kōng jīng  shí 
《中阿含经》卷第五十
 pǐn  shí liù (yǒu shí jīng )(  hòu sòng )、 pǐn jiā lóu  tuó  jīng     pǐn móu   qún  jīng  èr 
《中阿含经》卷第五十一
 pǐn  tuó   jīng  sān   pǐn ā 湿shī  jīng   
《中阿含经》卷第五十二
 pǐn zhōu  jīng     pǐn yōu   jīng  liù 
 pǐn diào   jīng   
《中阿含经》卷第五十三
 pǐn chī huì  jīng   
《中阿含经》卷第五十四
 pǐn ā  zhā jīng  jiǔ   pǐn chā  jīng  shí 
《中阿含经》卷第五十五
  duō pǐn  shí  (yǒu shí jīng )(  hòu sòng )、  duō pǐn chí zhāi jīng      duō pǐn   duō jīng  èr 
《中阿含经》卷第五十六
  duō pǐn luó  jīng  sān    duō pǐn  xià fēn jié jīng   
  duō pǐn xīn huì jīng   
《中阿含经》卷第五十七
  duō pǐn jiàn máo jīng shàng  liù    duō pǐn jiàn máo jīng xià   
  duō pǐn bǐng   xiū jīng   
《中阿含经》卷第五十八
  duō pǐn    qiū  jīng  jiǔ    duō pǐn   chī luó jīng  shí 
《中阿含经》卷第五十九
 pǐn  shí  (yǒu shí  jīng )(  hòu sòng )、 pǐn  qiè zhì jīng     pǐn  zhuāng yán jīng  èr 
 pǐn bǐng   jīng  sān   pǐn   de jīng   
《中阿含经》卷第六十
 pǐn ài shēng jīng     pǐn  chéng jīng  liù 
 pǐn ā   tuó jīng shàng     pǐn ā   tuó jīng xià   
 pǐn jiàn jīng  jiǔ   pǐn jiàn  jīng  shí 
 pǐn  jīng  shí  

返回标鸽