《中论》《中观论》《正观论》 | 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

zhōng lùn 》

龙树菩萨(造),鸠摩罗什(译)

zhōng lùn 》 míng 《zhōng guān lùn 》huò 《zhèng guān lùn 》, nèi róng shì zài shuō míng zhōng dào guàn  zhēn  ,yīn  cóng suǒ quán  míng ,suǒ  chēng wéi 《zhōng guān lùn 》。 guǒ cóng néng guān ér yán , “guān ”shì  zhǒng zhōng dào zhèng guān ,yīn   míng 《zhèng guān lùn 》。“

zhōng lùn 》shì sān lùn zōng  zōng  sān  lùn zhī  ,wèi lóng shù    dài biǎo zhù zuò 。 shì  jiào zhòng lùn cáng zhōng    zhòng yào lùn zhe 。shì chǎn shù “  ” xiǎng  dài biǎo zhù zuò zhī  。zhǔ yào  shù  jiào  xìng kōng  xiǎng ,chǎn míng  qiè   xìng běn kōng ,zhū  shí xiàng      lùn guān diǎn 。shì xué  sān lùn  xiǎng  zhǔ yào zhù zuò , shì yán jiū  jiào xìng kōng  xiǎng  zhǔ yào lùn zhe 。

中论
《中论》经文
zhōng lùn 》 
zhōng guān 》  juàn 
 yīn yuán pǐn      lái pǐn  èr   liù qíng pǐn  sān 
  yīn pǐn     liù zhǒng pǐn     rǎn rǎn zhě pǐn  liù 
zhōng guān 》 èr juǎn 
 sān xiāng pǐn    guān  zuò zuò zhě pǐn     běn zhù pǐn  jiǔ 
 rán  rán pǐn  shí   běn  pǐn  shí     pǐn  shí èr 
 xíng pǐn  shí sān 
zhōng guān 》 sān juǎn 
  pǐn  shí   guān yǒu  pǐn  shí  (yǒu shí   ) guān  jiě pǐn  shí liù (shí  )
guān  pǐn  shí  (sān shí sān  ) guān  pǐn  shí  (shí èr  ) guān shí pǐn  shí jiǔ (liù  )
guān yīn guǒ pǐn  èr shí (èr shí   ) guān chéng huài pǐn  èr shí  (èr shí  )
zhōng guān 》  juǎn 
guān  lái pǐn  èr shí èr (shí liù  ) guān diān dǎo pǐn  èr shí sān  guān   pǐn  èr shí  ( shí  )
guān niè pán pǐn  èr shí  (èr shí   ) guān shí èr yīn yuán pǐn  èr shí liù (jiǔ  )guān  xié jiàn pǐn  èr shí  (sān shí   )
《中论》相关阅读
lóng shù 《zhōng lùn 》 xiǎng shù   nán 怀huái jǐn :《wéi shí  zhōng guān 》

返回标鸽