《诸法无行经》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

zhū   xíng jīng 》

诸法无行经

zhū   xíng jīng 》,yǒu èr zhǒng  běn 。  zhǒng shì yáo qín qiū  guó sān zàng  shī jīu  luó shí  shī suǒ  ,míng 《zhū   xíng jīng 》,yǒu shàng xià èr juǎn 。 èr zhǒng  běn ,shì suí cháo tiān zhú sān zàng  shī   jué duō  ,míng 《 shuō zhū  běn  jīng 》, shàng zhōng xià sān juǎn 。

suǒ wèi  xíng ,shì yán  qiè   shēng , qiè   xiāng , qiè   fēn bié , qiè     zuò , qiè  kōng 。

《诸法无行经》经文
shàng juǎn  xià juǎn 
白话《诸法无行经》
jiǎn jiè   jiě 
shàng juǎn  xià juǎn 

返回标鸽