《宗镜录》| 佛经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

zōng jìng  》

作者:(五代)延寿

zōng jìng  》shì yán 寿shòu  zhǔ yào zhù zuò , zǒng jié le sòng  qián zhōng guó  xué   shī ,zhǐ chū le  hòu zhōng guó  jiào   zhǎn dào  , guān shàng fǎn yìng le zhōng guó  jiào zài  dài sòng chū yǎn biàn   běn guǐ  。 《zōng jìng  》 zhǔ zhǐ ,shì yào zài kěn dìng táng dài zōng  ‘chán jiào  zhì ’shuō   chǔ shàng ,jìn      yáng guāng  ,bìng  zhè zhǒng róng   xiǎng  yuán  tuī  suǒ yǒu  jiào zōng pài 。

zōng jìng  》quán shū yuē gòng  shí  wàn  ,fēn wéi sān zhāng ,  juàn qián bàn wèi biāo zōng zhāng ,   juàn hòu bàn zhì  jiǔ shí sān juǎn wèi wèn  zhāng , jiǔ shí  juǎn zhì   bǎi juǎn wèi yǐn zhèng zhāng 。biāo zōng zhāng “ zhèng zōng míng wèi guī  ”,wèn  zhāng “shēn wèn  yòng   qíng ”,yǐn zhèng zhāng “yǐn zhēn quán chéng  yuán xìn ”。suǒ wèi zhèng zōng , “  xīn wèi zōng ”,  xīn zōng ,“zhào wàn   jìng ”,yòu biān lián  zhì  shēn  ,cuō lüè bǎo zàng  yuán quán , chēng yuē  。

gǎn xiè :běn shū gǎn xiè quàn xué wǎng yǒu  wèn quán chéng cān  zhěng  。

宗镜录
《宗镜录》目录
  :yáng jié zhuàn   èr : yuè guó wáng qián chù   sān :yán 寿shòu    01juǎn 
 02juǎn   03juǎn   04juǎn   05juǎn 
 06juǎn   07juǎn   08juǎn   09juǎn 
 10juǎn   11juǎn   12juǎn   13juǎn 
 14juǎn   15juǎn   16juǎn   17juǎn 
 18juǎn   19juǎn   20juǎn   21juǎn 
 22juǎn   23juǎn   24juǎn   25juǎn 
 26juǎn   27juǎn   28juǎn   29juǎn 
 30juǎn   31juǎn   32juǎn   33juǎn 
 34juǎn   35juǎn   36juǎn   37juǎn 
 38juǎn   39juǎn   40juǎn   41juǎn 
 42juǎn   43juǎn   44juǎn   45juǎn 
 46juǎn   47juǎn   48juǎn   49juǎn 
 50juǎn   51juǎn   52juǎn   53juǎn 
 54juǎn   55juǎn   56juǎn   57juǎn 
 58juǎn   59juǎn   60juǎn   61juǎn 
 :wèn  zhāng  èr   62juǎn   63juǎn   64juǎn 
 65juǎn   66juǎn   67juǎn   68juǎn 
 69juǎn   70juǎn   71juǎn   72juǎn 
 73juǎn   74juǎn   75juǎn   76juǎn 
 77juǎn   78juǎn   79juǎn   80juǎn 
 81juǎn   82juǎn   83juǎn   84juǎn 
 85juǎn   86juǎn   87juǎn   88juǎn 
 89juǎn   90juǎn   91juǎn   92juǎn 
 93juǎn   94juǎn   95juǎn   96juǎn 
 97juǎn   98juǎn   99juǎn   100juǎn 
附录
nán 怀huái jǐn 《zōng jìng  lüè jiǎng 》

返回标鸽