《菜根谭》洪应明| 儒家经典
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

cài gēn tán 》

作者:(明)洪应明

cài gēn tán 》shì  chǔ shì  xiǎng wéi zhǔ   yán shì xiǎo pǐn wén  ,cǎi yòng    ,róu  le  jiā  zhōng yōng  xiǎng ,dào jiā   wéi  xiǎng  shì jiā  chū shì  xiǎng  rén shēng chǔ shì zhé xué  biǎo bái 。《cài gēn tán 》wén  yōu měi ,duì zhàng gōng zhěng ,hán  shēn suì ,nài rén xún wèi 。shì   yǒu   rén men táo  qíng cāo 、 liàn  zhì 、fèn  xiàng shàng  tōng    。zuò zhě  “cài gēn ”wèi běn shū mìng míng , wèi “rén  cái zhì  xiū yǎng zhǐ yǒu jīng guò jiān   liàn cái néng huò  ”。zhèng suǒ wèi ”yǎo  cài gēn ,bǎi shì  zuò ”。

《菜根谭》原文
 01zhāng 《cài gēn tán 》   02zhāng 《cài gēn tán 》xiū shēn piān 
 03zhāng 《cài gēn tán 》yìng chóu piān   04zhāng 《cài gēn tán 》píng  piān 
 05zhāng 《cài gēn tán 》xián shì piān (1)  06zhāng 《cài gēn tán 》xián shì piān (2)
 07zhāng 《cài gēn tán 》xián shì piān (3)  08zhāng 《cài gēn tán 》xián shì piān (4)
《菜根谭》解读
 01zhāng 《cài gēn tán 》jiě  (1)  02zhāng 《cài gēn tán 》jiě  (2)
 03zhāng 《cài gēn tán 》jiě  (3)  04zhāng 《cài gēn tán 》jiě  (4)
 05zhāng 《cài gēn tán 》jiě  (5)  06zhāng 《cài gēn tán 》jiě  (6)
 07zhāng 《cài gēn tán 》jiě  (7)  08zhāng 《cài gēn tán 》jiě  (8)
 09zhāng 《cài gēn tán 》jiě  (9)

返回标鸽