大学 | 儒学经典|四书之首|国学经典|四书五经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 xué 

作者:曾子

 xué 》shì  jiā jīng diǎn 《 shū 》zhī  ,《 xué 》yuán shì 《  》  shí èr piān ,nèi wén  zhuàn chéng yuē zài zhàn guó   zhì 西 hàn zhī jiān ,zuò zhě shì shuí shàng wèi dìng lùn 。 shuō shì zēng  suǒ zuò ; shuō shì kǒng mén  shí zi hòu xué zhě suǒ zuò 。zài nán sòng qián cóng wèi dān  kān yìn guò 。 táng dài hán  、 áo wéi  dào tǒng ,kāi shǐ tuī chóng 《 xué 》 《zhōng yōng 》。běi sòng shí   guāng biān zhuàn 《 xué 广guǎng  》,shì wèi 《 xué 》  chéng shū zhī shǐ 。chéng hào 、chéng  yòu biān zhuàn 《 xué 》yuán wén zhāng jié chéng 《 xué dìng běn 》。nán sòng shí zhū  biān zhuàn 《 xué zhāng  》,bìng  《lún  》、《mèng  》、《zhōng yōng 》 biān wèi 《 shū 》。àn zhào zhū   kàn  ,《 xué 》shì kǒng    mén  liú xià lái   shū ,shì  xué   mén   。yīn  ,zhū    liè wéi “ shū ”zhī shǒu 。

目录
 00jīng   xué jīng wén   01chuán  míng míng  
 02chuán  xīn mín   03chuán  zhǐ  zhì shàn 
 04chuán  běn    05chuán    zhì zhī 
 06chuán  chéng    07chuán  zhèng xīn xiū shēn 
 08chuán  xiū shēn  jiā   09chuán   jiā zhì guó 
 10chuán  zhì guó píng tiān xià   
相关阅读
 zhù shì 《 xué 》yuán wén  nán 怀huái jǐn 《yuán běn  xué wēi yán 》

返回标鸽