国语(文白对照) | 儒家经典
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

guó  

(wén bái duì zhào )
zuò zhě :zuǒ qiū míng 
一、周语
1.01  gōng jiàn  wáng zhēng quǎn róng  1.02  kāng gōng  lùn xiǎo chǒu bèi  zhōng  wáng 
1.03 shào gōng jiàn  wáng  bàng  1.04 ruì liáng  lùn róng  gōng zhuān  
1.05 shào gōng    dài xuān wáng   1.06 guó wén gōng jiàn xuān wáng   qiān  
1.07 zhòng shān  jiàn xuān wáng    1.08  zhòng lùn  hóu xiào 
1.09 zhòng shān  jiàn xuān wáng liào mín  1.10  yáng  lùn zhōu jiāng wáng 
1.11 zhèng  gōng  guó shū shā zi tuí  huì wáng  1.12 nèi shǐ guò lùn shén 
1.13 nèi shǐ guò lùn jìn huì gōng   hòu  1.14 nèi shǐ xìng lùn jìn wén gōng   
1.15  chén jiàn xiāng wáng    zhèng     wèi hòu  1.16 xiāng wáng  jìn wén gōng qǐng suì 
1.17 yáng rén   jìn hóu  1.18 xiāng wáng  shā wèi chéng gōng 
1.19 wáng sūn mǎn guān qín shī  1.20 dìng wáng lùn  yòng quán zhēng zhī  
1.21 dān xiāng gōng lùn chén  wáng  1.22 liú kāng gōng lùn  dài  jiǎn  chǐ 
1.23 wáng sūn shuō qǐng   shū sūn qiáo   1.24 dān xiāng gōng lùn qiè zhì tiāo tiān zhī gōng 
1.25 dān xiāng gōng lùn jìn jiāng yǒu luàn  1.26 dān xiāng gōng lùn jìn zhōu jiāng  jìn guó 
1.27 tài  jìn jiàn líng wáng yōng  shuǐ  1.28 jìn yáng shé  pìn zhōu lùn dān jìng gōng jìng jiǎn ràng  
1.29 dān  gōng jiàn jǐng wáng zhù  qián  1.30 dān  gōng jiàn jǐng wáng zhù  zhōng 
1.31 jǐng wáng wèn zhōng   líng zhōu jiū  1.32 bīn mèng jiàn xióng   duàn  wěi 
1.33 liú wén gōng  cháng hóng  chéng zhōu   
二、鲁语
2.01 cáo guì wèn zhàn  2.02 cáo guì jiàn zhuāng gōng   guān shè 
2.03 jiàng shī qìng jiàn zhuāng gōng dān yíng  jué  2.04 xià  zhǎn jiàn zōng   āi jiāng yòng  
2.05 zāng wén zhòng   gào   2.06 zhǎn qín 使shǐ    gāo  kào shī 
2.07 zāng wén zhòng shuō  gōng qǐng miǎn wèi chéng gōng  2.08 zāng wén zhòng qǐng shǎng zhòng guǎn rén 
2.09 zhǎn qín lùn  yuán  fēi zhèng zhī   2.10 wén gōng  chí mèng wén zi  hòu jìng zi zhī zhái 
2.11 xià    gǎi zhāo  zhī cháng  2.12   gèng shū zhú  tài   
2.13   duàn xuān gōng  ér  zhī  2.14 zi shū shēng    
2.15   lùn jūn zhī guò  2.16  wén zi lùn qiè  
2.17 shū sūn  zi pìn  jìn  2.18 shū sūn  zi jiàn   zi wèi sān jūn 
2.19 zhū hóu  qín  rén   rén xiān   2.20 xiāng gōng  chǔ 
2.21   zhì   2.22 shū sūn  zi zhī chǔ gōng  wéi yǒu cuàn guó zhī xīn 
2.23 shū sūn  zi   huò  miǎn  2.24 zi  huì  cóng  píng zi  jìn 
2.25 shū sūn  zi   huò  miǎn  2.26 gōng  wén  zhī  duì  kāng zi wèn 
2.27 gōng  wén  yǐn nán gōng jìng shū jiǔ  2.28 gōng  wén  zhī  lùn nèi cháo  wài cháo 
2.29 gōng  wén  zhī  lùn láo   2.30 gōng  wén  zhī  bié  nán  zhī  
2.31 gōng  wén  zhī   shì wén   2.32 gōng  wén     jiè  qiè 
2.33 kǒng qiū wèi gōng  wén  zhī  zhī   2.34 kǒng qiū lùn   
2.35 kǒng qiū lùn  shǐ  2.36 mǐn   xiào zi  jǐng  
2.37 kǒng qiū fēi nàn  kāng zi  tián    
三、齐语
3.01 guǎn zhòng duì huán gōng   shù  3.02 guǎn zhòng zuǒ huán gōng wéi zhèng 
3.03 huán gōng wéi zhèng  chéng  3.04 guǎn zhòng jiào huán gōng qīn lín guó 
3.05 guǎn zhòng jiào huán gōng  jiǎ bīng  3.06 huán gōng shuài zhū hóu ér cháo tiān  
3.07 kuí qiū zhī huì tiān  zhì zuò  huán gōng  3.08 huán gōng  zhū hóu 
四、晋语
4.01  gōng   zhǐ luán gòng zi    4.02 shǐ  lùn xiàn gōng   róng shèng ér   
4.03 shǐ  lùn    luàn jìn  4.04 xiàn gōng jiāng chù tài  shēn shēng ér    
4.05 xiàn gōng   zhā  4.06 yōu shī jiào   yuǎn tài  
4.07 xiàn gōng zuò èr jūn   huò  4.08 yōu shī jiào   zèn shēn shēng 
4.09 shēn shēng  dōng shān  4.10   zèn shā tài  shēn shēng 
4.11 gōng  zhòng ěr   chū bēn  4.12 guó jiāng wáng zhōu zhī qiáo    shì jìn 
4.13 gōng zhī  zhī  jiāng wáng  4.14 xiàn gōng wèn  yǎn gōng guó  yuè 
4.15 zǎi zhōu gōng lùn  hóu hǎo shì  4.16 zǎi zhōu gōng lùn jìn hóu jiāng  
4.17   shā   ér qín  huì gōng  4.18  ruì  qín  gōng wèn 
4.19 huì gōng  ér bèi wài nèi zhī   4.20 huì gōng gǎi zàng gòng shì  
4.21 huì gōng huǐ shā    4.22 huì gōng shā  zhèng 
4.23 qín jiàn jìn  jìn   qín   4.24 qín qīn jìn zhǐ huì gōng  qín 
4.25  shēng  huì gōng  qín  4.26 huì gōng zhǎn qìng zhèng 
4.27 zhòng ěr   shì   4.28  jiāng quàn zhòng ěr  怀huái ān 
4.29  jiāng  zi fàn móu qiǎn zhòng ěr  4.30 wèi wén gōng   zhòng ěr 
4.31 cáo gòng gōng   zhòng ěr ér guān  骿pián xié  4.32 sòng xiāng gōng zèng zhòng ěr   èr shí chéng 
4.33 zhèng wén gōng   zhòng ěr  4.34 chǔ chéng wáng  zhōu  xiǎng zhòng ěr 
4.35 zhòng ěr hūn gòu 怀huái yíng  4.36 qín  xiǎng zhòng ěr  guó jūn zhī  
4.37 zhòng ěr qīn shì  jìn guó  4.38 qín   zhòng ěr  jìn 
4.39  rén   qiú jiàn wén gōng  4.40 wén gōng  jiàn shù tóu  
4.41 wén gōng xiū nèi zhèng  xiāng wáng  4.42 wén gōng chū yáng rén 
4.43 wén gōng  yuán  4.44 wén gōng jiù sòng bài chǔ  chéng  
4.45 zhèng shū zhān  dǐng ěr ér  hào  4.46  zhèng duì wén gōng wèn 
4.47 wén gōng rèn xián  zhào shuāi  xián  4.48 wén gōng xué  shū  jiù  
4.49 guō yǎn lùn zhì guó zhī nán   4.50  chén lùn jiào huì zhī  
4.51 wén gōng chēng   4.52 jiù    quē 
4.53 níng yíng shì lùn mào  yán  4.54 zhào xuān zi lùn   dǎng 
4.55 zhào xuān zi qǐng shī  sòng  4.56 líng gōng 使shǐ chú  shā zhào xuān zi 
4.57 fàn  zi 退tuì cháo gào lǎo  4.58 fàn  zi zhàng wén zi 
4.59 qiè xiàn zi fēn bàng  4.60 zhāng hóu  qiè xiàn zi 
4.61 shī shèng ér fàn wén zi hòu   4.62 qiè xiàn zi děng  tuī gōng  shàng 
4.63 miáo fén huáng wèi qiè xiàn zi wèi  zhī   4.64 chē zhě lùn liáng shān bēng 
4.65  zōng  wèi mín  dài  shàng nán    4.66 zhào wén zi guān 
4.67 fàn wén zi    zhèng  4.68 jìn bài chǔ shī  yān líng 
4.69 qiè zhì yǒng ér zhī   4.70 fàn wén zi lùn nèi  ér hòu  wài 
4.71 fàn wén zi lùn wài huàn  nèi yōu  4.72 fàn wén zi lùn shèng chǔ  yǒu nèi yōu 
4.73 fàn wén zi lùn  wèi  zhī   4.74 fàn wén zi lùn  nán  zuò 
4.75 luán shū  qiè zhì zhī zuì  4.76 zhǎng  jiǎo xié luán zhōng xíng 
4.77 hán xiàn zi  cóng luán zhōng xíng zhào  4.78 luán  zi  dào gōng 
4.79 dào gōng  wèi  4.80 dào gōng shǐ  zhū hóu 
4.81   jiàn     dài  4.82 wèi jiàng jiàn dào gōng  zhū róng 
4.83 dào gōng 使shǐ hán  zi zhǎng gōng  dài   4.84 dào gōng 使shǐ wèi jiàng zuǒ xīn jūn 
4.85 dào gōng  wèi jiàng  yuè  zhōng  4.86   hóu jiàn shū xiàng 
4.87 yáng  jiào píng gōng miè luán shì  4.88 xīn  cóng luán shì chū bēn 
4.89 shū xiàng  wèi yáng shé shì  miè  4.90 shū sūn  zi lùn  ér  xiǔ 
4.91 fàn xuān zi   dài  zhēng tián  4.92  shí  fàn xuān zi miǎn fàn xiàn zi 
4.93 shī kuàng lùn   4.94 shū xiàng jiàn shā shù xiāng 
4.95 shū xiàng lùn  ér  bié  4.96 shū xiàng  zi zhū  xīn jìng ér  zhēng 
4.97 shū xiàng lùn zhōng xìn ér běn   4.98 shū xiàng lùn    zhēng xiān 
4.99 zhào wén zi qǐng miǎn shū sūn  zi  4.100 zhào wén zi wèi shì zhāng lǎo wèi yìng cóng  
4.101 zhào wén zi chēng xián suí  zi  4.102 qín hòu zi wèi zhào mèng jiāng  
4.103   shì píng gōng   4.104 shū xiàng jūn qín chǔ èr gōng  zhī  
4.105 zhèng  chǎn lái pìn  4.106 shū xiàng lùn yōu   yōu pín 
4.107 shū xiàng lùn sān jiān tóng zuì  4.108 zhōng xíng  zi shuài shī   wéi  
4.109 fàn xiàn zi jiè rén     xué  4.110 dǒng shū  wèi  yuán 
4.111 zhào jiǎn zi  yǒu dòu chén  4.112 yán méi shū kuān jiàn wèi xiàn zi  shòu 贿huì 
4.113 dǒng ān   zhào jiǎn zi shǎng  4.114 zhào jiǎn zi  jìn yáng wèi bǎo zhāng 
4.115 yóu  zhèng jiàn zhào jiǎn zi  shā yǐn duó  4.116 tiě zhī zhàn zhào jiǎn zi děng sān rén kuā gōng 
4.117 wèi zhuāng gōng dǎo  4.118 shǐ àn jiàn zhào jiǎn zi tián  lóu 
4.119 shǎo shì zhōu zhī xián ér ràng  4.120 shǐ àn lùn liáng chén 
4.121 zhào jiǎn zi wèn xián  zhuàng chí   4.122 dòu chōu wèi jūn  āi  rén 
4.123 zhào xiāng zi 使shǐ xīn zhì  zi    4.124 zhì guǒ lùn zhì yáo  miè zōng 
4.125 shì zhuó wèi   shèng    ān rén  4.126 zhì  guó jiàn zhì xiāng zi 
4.127 jìn yáng zhī wéi   
五、郑语
5.01 shǐ  wèi huán gōng lùn xīng shuāi  5.02 píng wáng zhī  qín jìn  chǔ dài xìng 
六、楚语
6.01 shēn shū shí lùn  tài  zhī dào  6.02  náng  gōng wáng zhī shì 
6.03  jiàn    jiàn   6.04 cài shēng zi lùn chǔ cái jìn yòng 
6.05   lùn tái měi ér chǔ dài  6.06 fàn   lùn guó wèi dài chéng wèi yǒu  zhě 
6.07 zuǒ shǐ  xiāng jǐng shēn gōng  mén  6.08 bái gōng  zhāng fěng líng wáng   jiàn 
6.09 zuǒ shǐ  xiāng jǐng     wéi dào shì cóng  6.10 guān shè  lùn jué  tiān tōng 
6.11 guān shè  lùn  shēng  6.12 zi cháng wèn  huò   dòu qiě lùn   wáng 
6.13 lán yǐn mén  zhāo wáng ér  zài  6.14 yún gōng xīn   怀huái huò   jūn huò    
6.15 lán yǐn mén lùn  jiāng   6.16 wáng sūn  lùn guó zhī bǎo 
6.17  yáng wén zi  huì wáng suǒ  liáng  6.18  gōng  gāo lùn bái gōng shèng  luàn chǔ guó 
七、吴语
7.01 yuè wáng  jiàn mìng zhū  yǐng xíng chéng    7.02  wáng  chāi  yuè huāng chéng  méng 
7.03  chāi    tīng shēn  zhī jiàn  7.04  chāi shèng  ài líng 使shǐ   shì yán   
7.05 shēn   shā  7.06  jìn zhēng zhǎng wèi chéng  jiàn   
7.07    jìn zhàn  wèi méng zhǔ  7.08  chāi 退tuì  huáng chí 使shǐ wáng sūn gǒu gào  zhōu 
7.09  jiàn miè   chāi  shā   
八、越语
8.01  jiàn miè   8.02 fàn  jìn jiàn  jiàn chí yíng dìng qīng jié shì 
8.03 fàn  quàn  jiàn  zǎo    8.04 fàn  wèi rén shì zhì ér tiān yìng wèi zhì 
8.05 fàn  wèi xiān wèi zhī zhēng  shì  chéng  8.06 fàn  wèi rén shì  tiān  xiāng cān nǎi   chéng gōng 
8.07 yuè xīng shī   ér   zhàn  8.08 fàn  jiàn  jiàn    chéng  miè  
8.09 fàn  chéng qīng zhōu        

返回标鸽