孔子家语 | 儒家经典
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

kǒng  jiā  》

作者:孔子门人

kǒng  jiā  》 shū zuì zǎo zhù   《hàn shū • wén zhì 》,fán èr shí  juǎn ,kǒng  mén rén suǒ zhuàn , shū zǎo  。táng yán shī  zhù 《hàn shū 》shí ,céng zhǐ chū èr shí  juǎn běn “fēi jīn suǒ yǒu jiā  ”。yán shī  suǒ yún jīn běn ,nǎi sān guó shí wèi wáng  shōu  bìng zhuàn xiě  shí juǎn běn ,wáng  ,dōng hǎi tán (jīn shān dōng tán chéng )rén ,céng biàn zhù  jiā jīng diǎn ,shì zhèng xuán zhī hòu zhù míng  jīng xué  shī 。 zhǔ zhāng wēi yán   ,zōng  zhì jīng ,fǎn duì zhèng xuán  tán nèi róng  wén  xùn  xué pài 。wáng    qín hàn zhū shū suǒ zài kǒng   wén  shì ,yòu  《lún  》、《zuǒ zhuàn 》、《guó  》、《xún  》、《xiǎo dài  》、《 dài  》、《  》、《shuō yuàn 》děng shū zhōng guān  hūn yīn 、sāng zàng 、jiāo  、miào tiāo děng zhì   zhèng xuán suǒ lùn zhī  tóng chǔ ,zōng  chéng piān ,jiè kǒng  zhī míng jiā  chǎn  ,jiǎ tuō  rén   zhòng ,yòng lái  nán zhèng xué 。

目录
 01zhāng 、xiāng    02zhāng 、shǐ zhū   03zhāng 、wáng yán jiě 
 04zhāng 、 hūn jiě   05zhāng 、 xíng jiě   06zhāng 、wèn  
 07zhāng 、  jiě   08zhāng 、zhì    09zhāng 、sān shù 
 10zhāng 、hǎo shēng   11zhāng 、guān zhōu   12zhāng 、  xíng 
 13zhāng 、xián jūn   14zhāng 、biàn zhèng   15zhāng 、liù běn 
 16zhāng 、biàn    17zhāng 、āi gōng wèn zhèng   18zhāng 、yán huí 
 19zhāng 、  chū jiàn   20zhāng 、zài è   21zhāng 、 guān 
 22zhāng 、kùn shì   23zhāng 、     24zhāng 、  
 25zhāng 、zhí pèi   26zhāng 、běn mìng jiě   27zhāng 、lùn  
 28zhāng 、guān xiāng shè   29zhāng 、jiāo wèn   30zhāng 、 xíng jiě 
 31zhāng 、xíng zhèng   32zhāng 、 yùn   33zhāng 、guān sòng 
 34zhāng 、miào zhì   35zhāng 、biàn  jiě   36zhāng 、wèn  
 37zhāng 、 jié jiě   38zhāng 、 shí èr   jiě   39zhāng 、běn xìng jiě 
 40zhāng 、zhōng  jiě   41zhāng 、zhèng lùn jiě   42zhāng 、   gòng wèn 
 43zhāng 、  zi xià wèn   44zhāng 、  gōng 西 chì wèn 

返回标鸽