孝经 | 蒙学 | 儒家经典
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 03zhāng  xiào jīng 


xiào jīng 》zhōng guó  dài  jiā  lún  xué zhe zuò 。yǒu rén shuō shì kǒng   zuò ,dàn nán sòng shí  yǒu rén 怀huái  shì chū  hòu rén  huì 。qīng dài  yún zài 《  quán shū zǒng  》zhōng zhǐ chū ,gāi shū shì kǒng  “ shí zi zhī  zhī  yán ”,chéng shū  qín hàn zhī  。 西 hàn zhì wèi jìn nán běi cháo ,zhù jiě zhě  bǎi jiā 。xiàn zài liú xíng  bǎn běn shì táng xuán zōng  lōng  zhù ,sòng dài xíng bǐng shū 。quán shū gòng fēn 18zhāng 。

孝经

gāi shū  xiào wèi zhōng xīn , jiào  zhōng  chǎn  le  jiā  lún   xiǎng 。 kěn dìng “xiào ”shì shàng tiān suǒ dìng  guī fàn ,“ xiào ,tiān zhī jīng  , zhī   ,rén zhī xíng  。”shū zhōng zhǐ chū ,xiào shì zhū  zhī běn ,“rén zhī xíng ,   xiào ”,guó jūn   yòng xiào zhì  guó jiā ,chén mín néng gòu yòng xiào  shēn  jiā ,bǎo chí jué  。《xiào jīng 》zài zhōng guó lún   xiǎng zhōng ,shǒu  jiāng xiào qīn  zhōng jūn lián   lái ,rèn wéi “zhōng ”shì “xiào ”  zhǎn  kuò  ,bìng  “xiào ” shè huì zuò yòng jué duì huà shén  huà ,rèn wéi “xiào  zhī zhì ”jiù néng gòu “tōng  shén míng ,guāng   hǎi , suǒ  tōng ”。

xiào jīng 》duì shí xíng “xiào ” yāo qiú  fāng   zuò le  tǒng ér fán suǒ  guī dìng 。 zhǔ zhāng  “xiào ”guàn chuàn  rén   qiè xíng wéi zhī zhōng ,“shēn    ,shòu zhī   , gǎn huǐ shāng ”,shì xiào zhī shǐ ;“ shēn háng dào ,yáng míng  hòu shì , xiǎn   ”,shì xiào zhī zhōng 。  wéi  zōng  děng  guān   wèi fēng jiàn zhuān zhì jūn zhǔ   lián   lái ,zhǔ zhāng “xiào ”yào “shǐ  shì qīn ,zhōng  shì jūn ,zhōng   shēn ”,bìng àn zhào  qīn  shēng lǎo bìng  děng shēng mìng guò chéng , chū “xiào ”   yāo qiú :“  zhì  jìng ,yǎng  zhì   ,bìng  zhì  yōu ,sàng  zhì  āi ,  zhì  yán ”。gāi shū hái gēn   tóng rén  děng  chā bié guī dìng le xíng “xiào ”  tóng nèi róng :tiān  zhī “xiào ”yāo qiú “ài jìng jǐn   shì qīn ,ér  jiào jiā  bǎi xìng ,xíng   hǎi ”;zhū hóu zhī “xiào ”yāo qiú “zài shàng  jiāo ,gāo ér  wēi ,zhì jié jǐn  ,mǎn ér   ”;qīng dài  zhī “xiào ” zài “shàng  jiāo ,gāo ér  wēi ,zhì jié jǐn  ,mǎn ér   ”;qīng dài  zhī “xiào ”  qiè àn xiān wáng zhī dào ér xíng ,“fēi   yán ,fēi dào  xíng ,kǒu   yán ,shēn   xíng ”;shì jiē céng  “xiào ”shì zhōng shùn shì shàng ,bǎo  wèi ,shǒu   ;shù rén zhī “xiào ”yīng “yòng tiān zhī dào ,fēn  zhī  ,jǐn shēn jié yòng , yǎng   ”。

xiào jīng 》hái  fēng jiàn dào  guī fàn  fēng jiàn   lián   lái ,rèn wéi “ xíng zhī shǔ sān qiān ,ér zuì     xiào ”; chū yào jiè yòng guó jiā    quán wēi ,wéi  fēng jiàn  zōng  děng  guān   dào  zhì  。

xiào jīng 》zài táng dài bèi zūn wèi jīng shū ,nán sòng  hòu bèi liè wéi 《shí sān jīng 》zhī  。zài cháng   fēng jiàn shè huì zhōng  bèi kàn zuò shì “kǒng  shù zuò ,chuí fàn jiāng lái ” jīng diǎn ,duì chuán   wéi  fēng jiàn gāng cháng  le hěn  zuò yòng 。

 01zhāng  kāi zōng míng  

zhòng   ,zēng  shì 。 yuē :「xiān wáng yǒu zhì  yào dào , shùn tiān xià ,mín yòng   ,shàng xià   yuàn 。 zhī zhī  ?」zēng    yuē :「cān  mǐn ,   zhī zhī ?」 yuē :「 xiào , zhī  běn  ,jiào zhī suǒ yóu shēng  。 zuò ,   。shēn    ,shòu zhī   , gǎn huǐ shāng ,xiào zhī shǐ   。 shēn háng dào ,yáng míng  hòu shì , xiǎn   ,xiào zhī zhōng  。 xiào ,shǐ  shì qīn ,zhōng  shì jūn , zhōng   shēn 。《  》yún :『 niàn ěr  , xiū jué  。』」

 02zhāng  tiān  

 yuē :「ài qīn zhě , gǎn è  rén ;jìng qīn zhě , gǎn màn  rén 。ài jìng jǐn  shì qīn ,ér   jiào jiā  bǎi xìng ,xíng   hǎi 。gài tiān  zhī xiào  。《 xíng 》yún :『 rén yǒu qìng ,zhào mín lài zhī 。』」

 03zhāng  zhū hóu 

zài shàng  jiāo ,gāo ér  wēi ;zhì jié jǐn  ,mǎn ér   。gāo ér  wēi ,suǒ  zhǎng shǒu guì  。mǎn  ér   ,suǒ  zhǎng shǒu   。 guì    shēn ,rán hòu néng bǎo  shè  ,ér   mín rén 。gài zhū hóu  zhī xiào  。《shī 》yún :「zhàn zhàn jīng jīng , lín shēn yuān ,   bīng 。」

 04zhāng  qīng dài  

fēi xiān wáng zhī    gǎn  ,fēi xiān wáng zhī  yán  gǎn dào ,fēi xiān wáng zhī  xíng  gǎn xíng 。shì  fēi    yán ,fēi dào  xíng ;kǒu   yán ,shēn   xíng 。yán mǎn tiān xià  kǒu guò ,xíng mǎn tiān xià  yuàn è 。 sān zhě bèi  ,rán hòu néng shǒu  zōng miào 。gài qīng 、dài  zhī xiào  。《shī 》yún :「  fěi xiè , shì   rén 。」

 05zhāng  shì 

  shì   shì  ,ér ài tóng ;  shì   shì jūn ,ér jìng tóng 。    ài ,ér jūn    jìng ,jiān zhī zhě   。  kǎo shì jūn  zhōng , jìng shì zhǎng  shùn 。zhōng shùn  shī , shì  shàng ,rán  hòu néng bǎo   wèi ,ér shǒu    。gài shì zhī xiào  。《shī 》yún :「 xīng  mèi , tiǎn ěr suǒ shēng 。

 06zhāng  shù rén 

yòng tiān zhī dào ,fēn  zhī  ,jǐn shēn jié yòng , yǎng   , shù rén zhī xiào  。  tiān  zhì   shù rén ,xiào  zhōng shǐ ,ér huàn   zhě ,wèi zhī yǒu  。

 07zhāng  sān cái 

zēng  yuē :「shén zāi ,xiào zhī   !」 yuē :「 xiào ,tiān zhī jīng  , zhī   ,mín zhī  xíng  。tiān  zhī jīng ,ér mín shì  zhī 。 tiān zhī míng ,yīn  zhī  , shùn tiān xià 。shì   jiào    ér chéng , zhèng  yán ér zhì 。xiān wáng jiàn jiào zhī   huà mín  ,shì  xiān zhī   ài ,ér mín    qīn , chén zhī   ,ér mín xīng xíng 。xiān zhī  jìng ràng ,ér mín  zhēng ;dǎo zhī   yuè ,ér mín   ;shì zhī   hào  ,ér mín zhī jìn 。《shī 》yún :『  shī yǐn ,mín  ěr zhān 。』」

 08zhāng  xiào zhì 

 yuē :「 zhě míng wáng zhī xiào zhì tiān xià  , gǎn  xiǎo guó zhī chén ,ér kuàng  gōng 、hóu 、 、zi 、 nán  ?  wàn guó zhī huān xīn , shì  xiān wáng 。zhì guó zhě , gǎn   guān guǎ ,ér kuàng  shì mín  ?   bǎi xìng zhī huān xīn , shì  xiān jūn 。zhì jiā zhě , gǎn shī  chén qiè ,ér kuàng     ?  rén  zhī huān xīn , shì  qīn 。 rán , shēng  qīn ān zhī ,  guǐ xiǎng zhī 。shì  tiān xià  píng ,zāi hài   shēng ,huò luàn  zuò 。 míng wáng zhī  xiào zhì tiān xià    。《shī 》yún :『yǒu jué  xíng , guó shùn  zhī 。』」

 09zhāng  shèng zhì 

zēng  yuē :「gǎn wèn shèng rén zhī  ,  jiā  xiào  ?」 yuē :「tiān  zhī xìng ,rén wéi guì 。 rén zhī xíng ,   xiào 。xiào    yán  。yán     pèi tiān , zhōu gōng  rén  。 zhě ,zhōu  gōng jiāo  hòu   pèi tiān ,zōng  wén wáng  míng táng , pèi shàng  。shì   hǎi zhī nèi ,   zhí lái  。  shèng rén zhī  ,yòu   jiā  xiào  ? qīn shēng zhī  xià , yǎng    yán 。shèng rén yīn yán  jiào jìng , yīn qīn  jiào ài 。shèng rén zhī jiào ,  ér chéng , zhèng  yán ér zhì , suǒ yīn zhě běn  。  zhī dào , tiān xìng  ,jūn chén zhī   。  shēng zhī ,   yān 。jūn qīn lín zhī ,hòu  zhòng yān 。  ài  qīn  ér ài  rén zhě ,wèi zhī bèi  ; jìng  qīn ér jìng  rén zhě ,wèi zhī bèi  。 shùn   ,mín   yān 。  zài  shàn ,ér jiē zài  xiōng  ,suī  zhī ,jūn   guì  。jūn    rán ,yán   dào ,xíng     ,   zūn ,zuò shì   ,róng zhǐ  guān ,jìn 退tuì   , lín  mín 。shì   mín wèi ér ài  zhī , ér xiàng zhī 。 néng chéng   jiào ,ér xíng  zhèng lìng 。《shī 》yún :『shū rén jūn  ,     。』」

 10zhāng   xiào xíng 

 yuē :「xiào  zhī shì qīn  ,  zhì  jìng ,yǎng  zhì   ,bìng  zhì  yōu ,sàng  zhì   āi ,  zhì  yán 。 zhě bèi  ,rán hòu néng shì qīn 。shì qīn zhě , shàng  jiāo ,wéi xià  luàn ,zài chǒu   zhēng 。 shàng jiāo  wáng ,wéi xià ér luàn  xíng ,zài chǒu ér zhēng  bīng 。sān zhě  chú ,suī  yòng sān shēng zhī yǎng , yóu wèi  xiào  。」

 11zhāng   xíng 

 yuē :「 xíng zhī shǔ sān qiān ,ér zuì     xiào 。yào jūn zhě  shàng ,fēi shèng rén zhě   ,fēi  xiào zhě  qīn 。  luàn zhī dào  。」

 12zhāng  广guǎng yào dào 

 yuē :「jiào mín qīn ài , shàn  xiào 。jiào mín  shùn , shàn   。 fēng   , shàn   。 ān shàng zhì mín , shàn   。 zhě ,jìng ér   。 jìng   , zi yuè ;jìng  xiōng ,  yuè ; jìng  jūn , chén yuè ;jìng  rén ,ér qiān wàn rén yuè 。suǒ jìng zhě guǎ ,ér yuè zhě zhòng , zhī wèi yào dào  。」

 13zhāng  广guǎng zhì  

 yuē :「jūn  zhī jiào  xiào  ,fēi jiā zhì ér  jiàn zhī  。jiào  xiào ,suǒ  jìng tiān xià zhī wéi rén   zhě  。jiào   ,suǒ  jìng tiān xià zhī wéi rén xiōng zhě  。jiào  chén ,suǒ  jìng tiān xià zhī wéi rén jūn zhě  。 《shī 》yún :『kǎi  jūn  ,mín zhī   。』fēi zhì  , shú néng shùn mín     zhě  !」

 14zhāng  广guǎng yáng míng 

 yuē :「jūn  zhī shì qīn xiào , zhōng    jūn 。shì xiōng  , shùn    zhǎng 。 jiā  ,  zhì    guān 。shì  xíng chéng  nèi ,ér míng   hòu shì  。」

 15zhāng  jiàn zhēng 

zēng  yuē :「ruò   ài 、gōng jìng 、ān qīn 、yáng míng , wén mìng  。gǎn wèn zi cóng  zhī lìng ,  wèi xiào  ?」 yuē :「shì  yán  ,shì  yán  ! zhě tiān  yǒu zhēng chén  rén ,suī  dào , shī   tiān xià ;zhū hóu yǒu zhēng chén  rén ,suī  dào , shī  guó ;dài  yǒu zhēng chén sān rén ,suī  dào , shī   jiā ;shì yǒu zhēng yǒu , shēn    lìng míng ; yǒu zhēng zi , shēn  xiàn    。 zi      zhēng   ,chén     zhēng  jūn ; dāng   , zhēng zhī 。cóng  zhī lìng ,yòu yān  wèi xiào  !」

 16zhāng  gǎn yìng 

 yuē :「 zhě míng wáng shì  xiào , shì tiān míng ;shì  xiào , shì  chá ;cháng yòu shùn , shàng xià  zhì 。tiān  míng chá ,shén míng zhāng  。 suī tiān  , yǒu zūn  ,yán yǒu   ; yǒu xiān  ,yán yǒu xiōng   。zōng miào zhì jìng , wàng qīn  ;xiū shēn shèn xíng ,kǒng  xiān  。zōng miào zhì jìng ,guǐ shén zhe  。xiào  zhī  zhì ,tōng  shén míng ,guāng   hǎi , suǒ  tōng 。《shī 》yún :『 西  dōng , nán  běi ,     。』」

 17zhāng  shì jūn 

 yuē :「jūn  zhī shì shàng  ,jìn  jìn zhōng ,退tuì   guò ,jiāng shùn  měi ,kuāng jiù  è , shàng  xià néng xiāng qīn  。《shī 》yún :『xīn  ài  ,xiá  wèi  ,zhōng xīn cáng zhī ,  wàng zhī 。』」

 18zhāng  sàng qīn 

 yuē :「xiào  zhī sàng qīn  ,   ,  róng ,yán  wén , měi  ān ,wén    , shí zhǐ  gān , āi  zhī qíng  。sān  ér shí ,jiào mín    shāng shēng 。huǐ  miè xìng , shèng rén zhī zhèng   。sàng  guò sān nián ,shì mín yǒu zhōng  。wèi zhī guān guǒ  qīn ér  zhī ,chén   guǐ ér āi  zhī ; yǒng    ,āi  sòng zhī ;bo  zhái zhào ,ér ān cuò zhī ;wèi zhī zōng miào , guǐ xiǎng zhī ;chūn qiū   , shí   zhī 。shēng shì ài jìng , shì āi  ,shēng mín zhī běn jǐn  , shēng zhī  bèi  ,xiào  zhī shì qīn zhōng  。」


fēn lèi : jiā jīng diǎn  shū míng :méng xué zuò zhě :(quàn xué wǎng zhěng  )
返回标鸽