千字文 | 蒙学 | 儒家经典
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 04zhāng  qiān  wén 


zhōu xìng  biān  《qiān  wén 》,shì  běn gōng rèn wéi biān  hǎo  shí  shū ,cóng nán běi cháo zhí dào qīng  ,liú xíng le  qiān  bǎi duō nián ,chéng wéi shì jiè shang xiàn cún chū shū zuì zǎo 、使shǐ yòng shí jiān zuì jiǔ 、yǐng xiǎng zuì   shí   běn , néng  shuō shì shì jiè jiào  shǐ shàng      。shì xiǎng :zhǐ yòng  qiān   , běn shàng  chóng  ,    ,měi  chéng wén ,qián hòu lián guàn ,hái yào  yùn ,zhè shì duō me  róng   shì 。 nèi róng bāo kuò tiān  、 shǐ 、rén shì 、xiū shēn 、 shū 、yǐn shí 、 zhù 、nóng  、yuán lín 、    děng  zhǒng shè huì wén huà huó dòng 。běn shū nèi róng shè  广guǎng fàn , yǒu jiào gāo   yuè  xìng   wèi xìng ,shì  běn   duō de  shǎo ér  méng jiào cái 。

千字文
tiān  xuán huáng  zhòu hóng huāng  yuè yíng  chén 宿 liè zhāng hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng 
rùn  chéng suì   diào yáng yún téng zhì   jié wèi shuāng jīn shēng  shuǐ  chū kūn gāng 
jiàn hào  quē zhū chēng  guāng guǒ zhēn  nài cài zhòng jiè jiāng hǎi xián  dàn lín qián  xiáng 
lóng shī huǒ  niǎo guān rén huáng shǐ zhì wén  nǎi   shang tuī wèi ràng guó yǒu  táo táng 
diào mín  zuì zhōu  yīn tāng zuò cháo wèn dào chuí gǒng píng zhāng ài   shǒu chén  róng qiāng 
xiá ěr    bīn guī wáng míng fèng zài zhú bái  shí chǎng huà bèi cǎo  lài  wàn fāng 
gài  shēn     cháng gōng wéi  yǎng  gǎn huǐ shāng   zhēn jié nán xiào cái liáng 
zhī guò  gǎi de néng  wàng wǎng tán  duǎn  shì  zhǎng xìn 使shǐ     nán liàng 
 bēi  rǎn shī zàn gāo yáng jǐng xíng wéi xián  niàn zuò shèng  jiàn míng  xíng duān biǎo zhèng 
kōng  chuán shēng  táng  tīng huò yīn è   yuán shàn qìng chǐ  fēi bǎo cùn yīn shì jìng 
  shì jūn yuē yán  jìng xiào dāng jié  zhōng  jǐn mìng lín shēn    xìng wēn 
shì lán  xīn  sōng zhī shèng chuān liú   yuān chéng  yìng róng zhǐ ruò  yán  ān dìng 
 chū chéng měi shèn zhōng  lìng róng  suǒ   shén  jìng xué yōu dēng shì shè zhí cóng zhèng 
cún  gān táng  ér  yǒng  shū guì jiàn  bié zūn bēi shàng  xià   chàng  suí 
wài shòu  xùn  fèng   zhū   shū yóu   ér kǒng 怀huái xiōng  tóng  lián zhī 
jiāo yǒu tóu fēn qiè  zhēn guī rén  yǐn  zào    jié  lián 退tuì diān pèi fěi kuī 
xìng jìng qíng  xīn dòng shén  shǒu zhēn zhì mǎn zhú    jiān chí  cāo hǎo jué   
  huá xià dōng 西 èr jīng bèi máng miàn luò  wèi  jīng gōng 殿diàn pán  lóu guān fēi jīng 
 xiě qín shòu huà cǎi xiān líng bǐng shě bàng  jiǎ zhàng duì yíng  yán shè    chuī shēng 
shēng jiē   biàn zhuǎn  xīng yòu tōng 广guǎng nèi zuǒ  chéng míng   fén diǎn   qún yīng 
 稿gǎo zhōng   shū  jīng  luó jiàng xiàng  xiá huái qīng  fēng  xiàn jiā gěi qiān bīng 
gāo guān péi niǎn   zhèn yīng shì  chǐ  chē jià féi qīng  gōng mào shí  bēi  míng 
  yǐn zuǒ shí ā héng yǎn zhái   wēi dàn shú yíng huán gōng kuāng   ruò  qīng 
 huí hàn huì shuō gǎn  dīng jùn   duō shì níng jìn chǔ gèng  zhào wèi kùn héng 
jiǎ  miè guó jiàn  huì méng  zūn yuē  hán  fán xíng  jiǎn   yòng jūn zuì jīng 
xuān wēi shā  chí  dān qīng jiǔ zhōu   bǎi jùn qín bìng yuè zōng tài dài chán zhǔ tíng 
yàn mén  sāi  tián chì chéng chí jié shí  dòng tíng kuàng yuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng 
zhì běn  nóng  jià  zài nán    shǔ  shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì 
mèng  dūn  shǐ  bǐng zhí shù  zhōng yōng láo qiān jǐn chì líng yīn chá  jiàn mào biàn  
 jué jiā yóu miǎn  zhī zhí shěng gōng  jiè chǒng zēng kàng  dài  jìn chǐ lín gāo xìng  
liǎng shū jiàn  jiě  shuí  suǒ  xián chù chén   liáo qiú  xún lùn sàn  xiāo yáo 
xīn zòu lèi qiǎn  xiè huān zhāo     yuán mǎng chōu tiáo   wǎn cuì  tóng zǎo diāo 
chén gēn wěi  luò  piāo yáo yóu  yùn líng  jiàng xiāo dān  wán shì   náng xiāng 
 yōu wèi shǔ ěr yuán qiáng  shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng bǎo  pēng zǎi  yàn zāo kāng 
qīn  jiù lǎo shào  liáng qiè   fǎng shì jīn wéi fáng wán shàn yuán yín zhú wěi huáng 
zhòu mián  mèi lán sǔn xiàng chuáng xián  jiǔ yàn jiē bēi  shāng jiǎo shǒu dùn  yuè  qiě kāng 
 hòu     cháng  sǎng zài bài sǒng  kǒng huáng jiān dié jiǎn yào   shěn xiáng 
hái gòu xiǎng  zhí  yuàn liáng  luó   hài yuè chāo xiāng zhū zhǎn zéi dào  huò pàn wáng 
 shè liáo wán  qín ruǎn xiào tián  lún zhǐ jūn qiǎo rèn diào shì fēn   jiē jiā miào 
máo shī shū 姿 gōng pín yán xiào nián shǐ měi cuī  huī lǎng yào xuán  xuán  huì  huán zhào 
zhǐ xīn xiū  yǒng suí  shào   yǐn lǐng  yǎng láng miào shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào 
 lòu guǎ wén  méng děng qiào wèi  zhù zhě yān zāi     

   yuè héng zhǔ biān 《chuán tǒng méng xué cóng shū 》:《qiān  wén 》,zhōu  diǎn xiào ,yuè  shū shè 1987nián 5yuè cháng shā chū bǎn ,ISBN7—80520—039—4)

zhòng  biǎo 」《qiān  wén 》shí  jiǔ bǎi jiǔ shí   hàn  ,zhòng  fán liù , hàn  pīn yīn wèi  liè  xià :(liù   xià huà 线xiàn xiǎn shì )

 ”:zhōu  yīn tāng ;gài  shēn  。“ ”:jiàn hào  quē ;  dòng tíng 。“kūn ”: chū kūn gāng ;kūn chí jié shí 。“ ”: xiè huān zhāo ;qīn   jiù 。“yún ”:yún téng zhì  ;chán zhǔ yún tíng 。“ ”:  shì jūn ;  jià  。

fēi guó biāo   lǎn biǎo 」(yīn   《xiàn dài hàn   diǎn 》,shāng  yìn shū guǎn  jiǔ  sān nián běi jīng  èr bǎn ;shì  wèi  qiè  zhèng wén )


fēn lèi : jiā jīng diǎn  shū míng :méng xué zuò zhě :(quàn xué wǎng zhěng  )
返回标鸽