增广贤文 | 蒙学 | 儒家经典
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 05zhāng  zēng 广guǎng xián wén 


zēng 广guǎng xián wén 》yòu míng 《 shí xián wén 》、《 jīn xián wén 》。shū míng zuì zǎo jiàn zhī  míng dài wàn  nián jiān    《 dan tíng 》,   tuī zhī  shū zuì chí xiě chéng  wàn  nián jiān 。hòu lái ,jīng guò míng 、qīng liǎng dài wén rén   duàn zēng  ,cái gǎi chéng xiàn zài zhè   yàng ,chēng 《zēng 广guǎng  shí xián wén 》,tōng chēng 《zēng 广guǎng xián wén 》。zuò zhě  zhí wèi jiàn rèn  shū zài ,zhǐ zhī dào qīng dài tóng zhì nián jiān  shēng zhōu  táo céng jìn xíng guò zhòng dìng ,hěn  néng shì mín jiān chuàng zuò  jié jīng 。

增广贤文

zēng 广guǎng xián wén 》 yǒu yùn  yàn   wén xiàn jiā  xuǎn biān ér chéng , nèi róng shí fēn 广guǎng fàn ,cóng   dào  、diǎn zhāng zhì  dào fēng  diǎn  、tiān wén   ,   suǒ  hán ,dàn zhōng xīn shì jiǎng rén shēng zhé xué 、chǔ shì zhī dào 。 zhōng  xiē yàn  、  fǎn yìng le zhōng huá mín  qiān bǎi nián lái xíng chéng  qín láo  shí 、chī  nài láo  yōu liáng chuán tǒng ,chéng wéi bǎo guì  jīng shén cái  , “ nián zhī  zài  chūn ,  zhī  zài  yín ”,“ fàn  zhōu ,dāng  lái zhī   ,bàn  bàn  ,héng niàn   wéi jiān ”děng ; duō guān  shè huì 、rén shēng fāng miàn  nèi róng ,jīng guò rén shì cāng sāng  qiān chuí bǎi liàn ,chéng wéi jǐng shì  rén   yán , “liáng yào  kǒu   bìng ,zhōng yán  ěr   xíng ”,“shàn yǒu shàn bào ,è yǒu è bào ”,“    ,  shēng bēi ’děng ; xiē yàn  、  zǒng jié le qiān bǎi nián lái rén men tóng  rán dòu zhēng  jīng yàn ,chéng wéi jiǎn míng shēng dòng zhé  shì   xué zhī shi , “jìn shuǐ zhī  xìng ,jìn shān zhī niǎo yīn ”,“jìn shuǐ lóu tái xiān de yuè ,xiàng yáng huā  zǎo féng chūn ”děng 。shì duì ér tóng jìn xíng  jiā jiào    duō de   běn tōng   běn 。

yuán wén 】
 shí xián wén ,huì  zhūn zhūn , yùn zēng wén ,duō jiàn duō wén 。
guān jīn  jiàn  ,   chéng jīn 。
zhī  zhī  ,jiāng xīn  xīn 。
jiǔ féng zhī  yǐn ,shī xiàng huì rén yín 。
xiāng shí mǎn tiān xià ,zhī xīn néng  rén 。
xiāng féng hǎo  chū xiāng shí ,dào lǎo zhōng  yuàn hèn xīn 。
jìn shuǐ zhī  xìng ,jìn shān shí niǎo yīn 。
 zhǎng  退tuì shān  shuǐ , fǎn   xiǎo rén xīn 。
yùn  jīn chéng tiě ,shí lái tiě shì jīn , shū  yòng  ,  zhí qiān jīn 。
féng rén qiě shuō sān fēn huà ,wèi  quán pāo  piàn xīn 。
yǒu  zāi huā huā   , xīn chā liǔ liǔ chéng yīn 。
huà  huà  nán huà  ,zhī rén zhī miàn  zhī xīn 。
qián cái  fèn  ,rén  zhí qiān jīn 。
liú shuǐ xià tān fēi yǒu  ,bái yún chū xiù běn  xīn 。
dāng shí ruò  dēng gāo wàng ,shuí xìn dōng liú hǎi yáng shēn 。
 yáo zhī   ,shì jiǔ jiàn rén xīn 。
liǎng rén  bān xīn , qián kān mǎi jīn , rén  bān xīn ,yǒu qián nán mǎi zhēn 。
xiāng jiàn   hǎo ,jiǔ zhù nán wéi rén 。
 xíng   jiē yīn shòu ,rén  fēng liú zhǐ wèi pín 。
ráo rén  shì chī hàn ,chī hàn  huì ráo rén 。
shì qīn  shì qīn ,fēi qīn què shì qīn 。
měi  měi ,xiāng zhōng shuǐ ,qīn  qīn , xiāng rén 。
yīng huā yóu  chūn guāng lǎo ,  jiào rén wǎng  chūn 。
xiāng féng  yǐn kōng guī  ,dòng kǒu táo huā  xiào rén 。
hóng fěn jiā rén xiū 使shǐ lǎo ,fēng liú làng   jiào pín 。
zài jiā  huì yíng bīn  ,chū wài fāng zhī shǎo zhǔ rén 。
huáng jīn  jiǎ ,ā wèi  zhēn 。
 lái zhǔ   ,yīng kǒng shì chī rén 。
pín  nào shì  rén wèn , zài shēn shān yǒu yuǎn qīn 。
shuí rén bèi hòu  rén shuō ,něi  rén qián  shuō rén 。
yǒu qián dào zhēn  , qián   zhēn 。
 xìn dàn kàn yán zhōng jiǔ ,bēi bēi xiān quàn yǒu qián rén 。
nào  yǒu qián ,jìng chù ān shēn 。
lái  fēng  , shì wēi chén 。
cháng jiāng hòu làng tuī qián làng ,shì shàng xīn rén gǎn jiù rén 。
jìn shuǐ lóu tái xiān de yuè ,xiàng yáng huā  zǎo féng chūn 。
 dào jūn xíng zǎo ,gèng yǒu zǎo xíng rén 。
 xìn zhí zhōng zhí , fáng rén  rén 。
shān zhōng yǒu zhí shù ,shì shàng  zhí rén 。
 hèn zhī   , yuàn tài yáng piān 。
 jiā dōu shì mìng ,bàn diǎn  yóu rén 。
 nián zhī  zài  chūn ,  zhī  zài  yín ,  jiā zhī  zài   , shēng zhī  zài  qín 。
 rén zhī xīn   ,shù  zhī xīn shù rén 。
shǒu kǒu  píng ,fáng   chéng 。
nìng  rén   ,qiè    rén 。
zài sān  shèn  ,    xīn 。
 shēng yóu  jìn ,rén shú  kān qīn 。
lái shuō shì fēi zhě ,便biàn shì shì fēi rén 。
yuǎn shuǐ nán jiù jìn huǒ ,yuǎn qīn   jìn lín 。
yǒu chá yǒu jiǔ duō xiōng  , nàn  zēng jiàn  rén 。
rén qíng shì zhǐ zhāng zhāng báo ,shì shì     xīn 。
shān zhōng  yǒu qiān nián shù ,shì shàng nán féng bǎi suì rén 。
 wēi xiū  zhòng ,yán qīng  quàn rén 。
 qián xiū  zhòng ,zāo nàn  xún qīn 。
píng shēng  zuò zhòu méi shì ,shì shàng yīng  qiè 齿chǐ rén 。
shì zhě guó zhī bǎo , wèi  shàng zhēn 。
ruò yào duàn jiǔ  ,xǐng yǎn kàn zuì rén 。
qiú rén  qiú  zhàng  , rén    shí  。
 shí    gān  ,zuì hòu tiān bēi    。
jiǔ zhù lìng rén jiàn ,pín lái qīn  shū 。
jiǔ zhōng   zhēn jūn  ,cái shàng fèn míng  zhàng  。
chū jiā  chū ,chéng  yǒu  。
 jīn qiān liǎng ,  míng jiě jīng shū 。
yǎng   jiào  yǎng  ,yǎng   jiào  yǎng zhū 。
yǒu tián  gēng cāng lǐn  ,yǒu shū    sūn  。
cāng lǐn   suì yuè  , sūn     shū 。
tóng jūn   huà ,shèng  shí nián shū 。
rén  tōng jīn  , niú  jīn  。
máng máng  hǎi rén  shù ,něi  nán ér shì zhàng  。
bái jiǔ niàng chéng yuán hào  ,huáng jīn sàn jìn wèi shōu shū 。
jiù rén  mìng ,shèng zào     。
chéng mén shī huǒ ,yāng  chí  。
tíng qián shēng ruì cǎo ,hǎo shì    。
 qiú shēng  guì , xià  gōng  。
bǎi nián chéng zhī   , dàn bài zhī yǒu  。
rén xīn shì tiě ,guān    。
shàn huà   ,è huà yǒu  。
shuǐ tài qīng    ,rén zhì chá    。
zhī zhě jiǎn bàn ,shěng zhě quán  。
zài jiā yóu  ,chū jiā cóng  。
chī rén wèi  ,xián  jìng  。
shì fēi zhōng  yǒu , tīng  rán  。
nìng  zhèng ér   ,  xié ér yǒu  。
nìng  xìn  yǒu ,  xìn   。
zhú  máo shè fēng guāng hǎo ,dào yuàn sēng táng zhōng   。
mìng  yǒu shí zhōng  yǒu ,mìng   shí  qiǎng qiú 。
dào yuàn yíng xiān  ,shū táng yǐn xiāng  。
tíng zāi  fèng zhú ,chí yǎng huà lóng  。
jié jiāo  shèng  ,shì     。
dàn kàn sān   ,xiāng jiàn   chū 。
rén qíng shì shuǐ fèn gāo xià ,shì shì  yún rèn juǎn shū 。
huì shuō shuō dōu shì , huì shuō   。
 dāo hèn   ,dāo  shāng rén zhǐ 。
qiú cái hèn   ,cái duō hài   。
zhī  cháng  ,zhōng shēn   。
zhī zhǐ cháng zhǐ ,zhōng shēn  chǐ 。
yǒu  shāng cái ,  shāng  。
chā zhī háo  ,shī zhī qiān  。
ruò dēng gāo   bēi ,ruò shè yuǎn   ěr 。
sān  ér xíng ,zài    。
使shǐ kǒu    zǒu ,qiú rén   qiú  。
xiǎo shí shì xiōng  ,zhǎng   xiāng  。
 cái   shí ,yuàn shēng  yuàn  。
rén jiàn bái tóu chēn , jiàn bái tóu  。
duō shǎo shào nián wáng , dào bái tóu  。
qiáng yǒu féng , yǒu ěr 。
hǎo shì  chū mén ,è shì chuán qiān  。
zéi shì xiǎo rén ,zhī guò jūn  。
jūn   qióng ,xiǎo rén qióng  làn  。
pín qióng  zài , guì duō yōu 。
   wèi  ,fǎn   wèi chóu 。
níng xiàng zhí zhōng  ,   zhōng qiú 。
rén  yuǎn  , yǒu jìn yōu 。
zhī  zhě wèi  xīn yōu , zhī  zhě wèi   qiú 。
qíng tiān  kěn  ,zhǐ dài  lín tóu 。
chéng shì  shuō , shuǐ nán shōu 。
shì fēi zhǐ wèi duō kāi kǒu ,fán nǎo jiē yīn qiáng chū tóu 。
rěn de  shí zhī  ,miǎn de bǎi  zhī yōu 。
jìn lái xué   guī  , suō tóu shí qiě suō tóu 。
  zhāo zhāo  , gōng   yōu 。
rén shēng  shì ,cǎo shēng  chūn 。
hēi   zhī qín xué zǎo ,kàn kàn yòu shì bái tóu wēng 。
yuè dào shí  guāng míng shǎo ,rén dào zhōng nián wàn shì xiū 。
ér sūn  yǒu ér sūn  , wèi ér sūn zuò  niú 。
rén shēng  mǎn bǎi ,cháng 怀huái qiān suì yōu 。
jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì ,míng  chóu lái míng  yōu 。
 féng xiǎn chù nán huí  ,shì dào tóu lái   yóu 。
yào néng  jiǎ bìng ,jiǔ  jiě zhēn chóu 。
rén pín   ,shuǐ píng  liú 。
 jiā yǒu  bǎi jiā qiú ,   xíng bǎi  yōu 。
yǒu huā fāng zhuó jiǔ , yuè  dēng lóu 。
sān bēi tōng  dào , zuì jiě qiān chóu 。
shēn shān  jìng cáng měng  , hǎi zhōng    liú 。
 huā  jiǎn diǎn ,ài yuè  shū tóu 。
  xuǎn    hǎo ,  hóng fěn  fēng liú 。
shòu ēn shēn chù  xiān 退tuì ,  nóng shí 便biàn  xiū 。
 dài shì fēi lái  ěr ,cóng qián ēn ài fǎn wèi chóu 。
liú    míng yuè zài , chóu  chǔ xià jīn gōu 。
xiū bié yǒu  chù , liàn qiǎn tān tóu 。
 shí zhōng   ,zài sān liú  zhù 。
rěn   ,   ,ráo  zhāo ,退tuì   。
sān shí  háo , shí   , shí jiāng lái xín   。
shēng  lùn hún ,  rèn shī 。
  ēn shēn zhōng yǒu bié ,   zhòng  fēn  。
rén shēng shì niǎo tóng lín 宿 , xiàn lái shí   fēi 。
rén shàn bèi rén  , shàn bèi rén  。
rén  hèng cái   ,   cǎo  féi 。
rén è rén  tiān   ,rén shàn rén  tiān   。
shàn è dào tóu zhōng yǒu bào ,zhǐ zhēng lái zǎo  lái chí 。
huáng  shàng yǒu chéng qīng  ,  rén  de yùn shí 。
 chǒng   ,ān   wēi 。
niàn niàn yǒu  lín   ,xīn xīn cháng shì guò qiáo shí 。
yīng xióng xíng xiǎn dào , guì shì huā zhī 。
rén qíng  dào chūn guāng hǎo ,zhǐ  qiū lái yǒu lěng shí 。
sòng jūn qiān  ,zhōng   bié 。
dàn jiāng lěng yǎn kàn páng xiè ,kàn  héng xíng dào  shí 。
jiàn shì  shuō ,wèn shì  zhī 。
xián shì xiū guǎn , shì zǎo guī 。
jiǎ duàn rǎn jiù zhēn hóng  , bèi páng rén shuō shì fēi 。
shàn shì  zuò ,è shì  wèi 。
 rén   ,qiān jīn   。
lóng shēng lóng  , shēng bào ér 。
lóng yóu qiǎn shuǐ zāo xiā  , luò píng yáng bèi quǎn  。
  shǒu dēng lóng  bǎng ,shí nián shēn dào fēng huáng chí 。
shí nián chuāng xià  rén wèn ,  chéng míng tiān xià zhī 。
jiǔ zhài xún cháng xíng chǔ yǒu ,rén shēng  shí  lái  。
yǎng ér dài lǎo ,  fáng  。
 tún gǒu zhì zhī chù , shī  shí 。
shù jiā zhī kǒu ,     。
cháng jiāng yǒu     ,   shí dāng yǒu shí 。
shí lái fēng sòng téng wáng  ,yùn  léi hōng jiàn  bēi 。
 mén xiū wèn róng  shì ,guān kàn róng yán 便biàn  zhī 。
guān qīng shū  shòu ,shén líng miào zhù féi 。
 què léi tíng zhī  , què  láng zhī wēi 。
ráo rén suàn rén zhī běn ,shū rén suàn rén zhī  。
hǎo yán nán de ,è   shī 。
 yán  chū ,  nán zhuī 。
dào  hǎo zhě shì  zéi ,dào  è zhě shì  shī 。
 féng xiá   chéng jiàn , shì cái rén  xiàn shī 。
sān rén tóng háng , yǒu  shī ,  shàn zhě ér cóng zhī ,  shàn zhě ér gǎi zhī 。
shào zhuàng    ,lǎo   bēi shāng 。
rén yǒu shàn yuàn ,tiān  yòu zhī 。
 yǐn mǎo shí jiǔ ,hūn hūn zuì dào yǒu 。
  yǒu shí  ,  shòu   。
zhǒng    ,zhòng dòu  dòu 。
tiān yǎn huī huī ,shū ér  lòu 。
jiàn guān  xiàng qián ,zuò   zài hòu 。
níng tiān  dòu , tiān  kǒu 。
táng láng  chán , zhī huáng què zài hòu 。
 qiú jīn  chóng chóng guì ,dàn yuàn ér sūn   xián 。
    ,bǎi shì yīn yuán 。
bǎi shì xiū lái tóng chuán  ,qiān shì xiū lái gòng zhěn mián 。
shā rén  wàn , sǔn sān qiān 。
shāng rén   ,  dāo  。
  féng chūn yóu zài  ,rén  liǎng  zài shào nián 。
wèi wǎn xiān tóu 宿 , míng zǎo kàn tiān 。
jiàng xiàng xiōng qián kān zǒu  ,gōng hòu   hǎo chēng chuán 。
 rén  lái nián ,qióng rén  yǎn qián 。
shì shàng ruò yào rén qíng hǎo ,shē   jiàn   qián 。
 shēng yǒu mìng , guì zài tiān 。
 shí yuán yǒu huǒ ,  nǎi  yān 。
wéi xué shǐ zhī dào , xué   rán 。
 xiào  rén lǎo ,zhōng  hái dào lǎo 。
dàn néng  běn fèn ,zhōng   fán nǎo 。
jūn  ài cái , zhī yǒu dào 。
zhēn  ài  , zhī   。
shàn yǒu shàn bào ,è yǒu è bào 。
 shì  bào , zi  dào 。
rén ér  xìn , zhī    。
 rén dào hǎo ,qiān rén chuán shí 。
fán shì yāo hǎo , wèn sān lǎo 。
ruò zhēng xiǎo  ,便biàn shī  dào 。
nián nián fáng  ,  fáng dào 。
xué zhě    dào , xué zhě  hāo  cǎo 。
 yǐn jiǔ shí  yǐn jiǔ , gāo  chù qiě gāo  。
yīn fēng chuī huǒ ,yòng   duō 。
 yīn   yǐn ,zěn de jiàn  tāo 。
 qiú dào chù rén qíng hǎo , yǐn cóng  jiǔ jià gāo 。
zhī shì shǎo shí fán nǎo shǎo ,shí rén duō chù shì fēi duō 。
 shān   shāng rén  ,zhǐ  rén qíng liǎng miàn dāo 。
qiáng zhōng gèng yǒu qiáng zhōng shǒu ,è rén  yòng è rén  。
huì 使shǐ  zài jiā háo  ,fēng liú  yòng zhuó  duō 。
guāng yīn  jiàn , yuè  suō 。
tiān shí     ,    rén  。
huáng jīn wèi wèi guì ,ān  zhí qián duō 。
shì shàng wàn bān jiē xià pǐn , liang wéi yǒu  shū gāo 。
shì jiān hǎo  shū shuō jǐn ,tiān xià míng shān sēng zhàn duō 。
wéi shàn zuì  ,wèi è nán táo 。
yáng yǒu guì  zhī ēn , yǒu fǎn  zhī  。
   wèi  ,rén xián xīn  xián 。
yǐn è yáng shàn ,zhí  liǎng duān 。
 xián  huò shǎo ,zi xiào  xīn kuān 。
 zhuì  zèng ,fǎn    。
fān  zhī shuǐ ,shōu zhī shí nán 。
rén shēng zhī   shí  ,rén lǎo tōu xián qiě shì xián 。
dàn yǒu 绿 yáng kān   ,chǔ chù yǒu  tòu cháng ān 。
jiàn zhě  ,xué zhě nán 。
 jiāng róng   ,便biàn zuò děng xián kàn 。
yòng xīn  jiào bān bān cuò ,退tuì   liang shì shì nán 。
dào   bié ,yǎng jiā  bān 。
cóng jiǎn  shē  ,cóng shē  jiǎn nán 。
zhī yīn shuō  zhī yīn tīng , shì zhī yīn   dàn 。
diǎn shí huà wéi jīn ,rén xīn yóu wèi  。
xìn le  ,mài le  。
 rén guān huā , shè   。
 rén   , shè   。
shuí rén  ài  sūn xián ,shuí rén  ài qiān zhōng  。
  zhēn xīn kōng  jiào , xíng  shì zhè   。
 rén   ,quàn rén yǎng é 。
 rén   ,quàn rén jià  。
dàn xíng hǎo shì , wèn qián chéng 。
 xiá shuǐ  ,rén   shēng 。
míng zhī shān yǒu  , xiàng  shān xíng 。
  xíng  dào ,shì  wéi  chéng 。
rén  quàn  shàn ,zhōng    míng 。
 qián fāng duàn jiǔ ,lín lǎo shǐ kàn jīng 。
diǎn   céng ,  àn chù  dēng 。
wàn shì quàn rén xiū mán mèi , tóu sān chǐ yǒu shén míng 。
dàn cún fāng cùn  ,liú   sūn gēng 。
miè què xīn tóu huǒ ,   qián dēng 。
xīng xīng cháng   ,měng měng zuò gōng qīng 。
zhòng xīng lǎng lǎng ,   yuè  míng 。
xiōng  xiāng hài ,   shēng 。
   zuò ,xiǎo   zhēng 。
 dān huā hǎo kōng   ,zǎo huā suī xiǎo jiē shi chéng 。
 lǎo   xiǎo , rén xīn  míng 。
suí fēn gēng chú shōu   , shí bǎo mǎn xiè cāng tiān 。
 rěn qiě rěn , nài qiě nài 。
 rěn  nài ,xiǎo shì chéng  。
xiāng lùn chěng yīng xióng ,jiā  jiàn jiàn 退tuì 。
xián  lìng  guì ,è  lìng  bài 。
 rén yǒu qìng ,zhào mín xián lài 。
rén lǎo xīn wèi lǎo ,rén qióng zhì  qióng 。
rén  qiān  hǎo ,huā  bǎi  hóng 。
shā rén  shù ,qíng  nán róng 。
zhà   zhī xīn shòu yòng ,zhà pín nán gǎi jiù jiā fēng 。
zuò shàng  cháng mǎn ,zūn zhōng jiǔ  kōng 。
 lòu gèng zāo lián nián  ,xíng chuán yòu   tóu fēng 。
sǔn yīn luò tuò fāng chéng zhú , wèi bēn  shǐ huà lóng 。
 de shào nián  zhú  ,kàn kàn yòu shì bái tóu wēng 。
  shēng    ,dào zéi chū  pín qióng 。
tiān shàng zhòng xīng jiē gǒng běi ,shì jiān  shuǐ  cháo dōng 。
jūn  ān píng , rén zhī mìng 。
zhōng yán  ěr   xíng ,liáng yào  kǒu   bìng 。
shùn tiān zhě cún , tiān zhě wáng 。
rén wéi cái  ,niǎo wèi shí wáng 。
  xiàng  hǎo ,qín   shēng huáng 。
yǒu ér pín  jiǔ , zi   zhǎng 。
shàn  寿shòu lǎo ,è  zǎo wáng 。
shuǎng kǒu shí duō piān zuò yào ,kuài xīn shì guò kǒng shēng yāng 。
 guì dìng yào ān běn fèn ,pín qióng   wǎng  liang 。
huà shuǐ  fēng kōng zuò làng ,xiù huā suī hǎo  wén xiāng 。
tān   dòu  ,shī què bàn nián liáng 。
zhēng   jiǎo tún ,fǎn shī  zhǒu yáng 。
lóng guī wǎn dòng yún yóu 湿shī ,shè guò chūn shān cǎo  xiāng 。
píng shēng zhǐ huì liàng rén duǎn ,  huí tóu   liàng 。
jiàn shàn    ,jiàn è  tàn tāng 。
rén pín zhì duǎn , shòu máo cháng 。
 jiā xīn   , rén wèi zhī máng 。
pín   shì jiāng jīn zèng ,bìng yǒu gāo rén shuō yào fāng 。
chù lái   shuō ,shì guò xīn qīng liáng 。
qiū zhì mǎn shān duō xiù  ,chūn lái  chǔ  huā xiāng 。
fán rén   mào xiāng ,hǎi shuǐ   dòu liàng 。
qīng qīng zhī shuǐ ,wèi  suǒ fáng 。
  zhī shì ,wèi jiǔ suǒ shāng 。
hāo cǎo zhī xià ,huò yǒu lán xiāng 。
máo  zhī  ,huò yǒu hóu wáng 。
 xiàn zhū mén shēng 饿è piǎo , duō bái  chū qīng 。
zuì hòu qián kūn  , zhōng  yuè zhǎng 。
wàn shì jiē  dìng , shēng kòng bái máng 。
qiān  sòng háo máo , qīng rén  zhòng 。
 rén chuán  ,bǎi rén chuán shí 。
shì shì míng  jìng ,qián chéng àn shì  。
guāng yīn huáng jīn nán mǎi , shì   guò  。
liáng tián wàn qīng , shí  shēng 。
 shà qiān jiān , mián  chǐ 。
qiān jīng wàn diǎn ,xiào  wèi xiān 。
   gōng mén ,jiǔ niú tuō  chū 。
 mén   kāi ,yǒu   qián  jìn lái 。
 cóng shēng   ,pín yīn  suàn lái 。
jiā zhōng  cái  ,guān cóng  chǔ lái 。
wàn shì  yóu rén  jiào , shēng dōu shì mìng ān pái 。
 xíng màn xíng ,qián chéng zhǐ yǒu duō shǎo  。
rén jiān   ,tiān wén ruò léi 。
àn shì kuī xīn ,shén   diàn 。
 háo zhī è ,quàn rén  zuò 。
 háo zhī shàn , rén fāng 便biàn 。
 rén shì huò ,ráo rén shì  。
tiān yǎn huī huī ,bào yìng shén  。
shèng xián yán  ,shén qīn guǐ  。
rén  yǒu xīn ,xīn  yǒu jiàn 。
kǒu shuō   shēn féng ,ěr wén    jiàn 。
yǎng jūn qiān  ,yòng zài  zhāo 。
guó qīng cái  guì ,jiā  xiǎo ér jiāo 。
 dāo   hén   ,è  shāng rén hèn  xiāo 。
gōng dào shì jiān wéi bái  ,guì rén tóu shàng  céng ráo 。
yǒu qián kān chū zhòng ,  lǎn chū mén 。
wèi guān  zuò xiāng ,   zhēng xiān 。
miáo cóng   ,shù xiàng zhī fēn 。
   ér jiā  退tuì ,xiōng   ér jiā  fēn 。
guān yǒu zhèng tiáo ,mín yǒu  yuē 。
xián shí  shāo xiāng , shí bào  jiǎo 。
xìng shēng tài píng  shì  ,kǒng féng nián lǎo  duō shí 。
guó luàn  liáng jiàng ,jiā pín  xián  。
chí táng  shuǐ  fáng hàn ,tián  qín gēng  yǎng jiā 。
gēn shēn   fēng yáo dòng ,shù zhèng  chóu yuè yǐng xié 。
fèng quàn jūn  ,  shǒu  。
zhī  chéng shì ,wàn   shī 。


fēn lèi : jiā jīng diǎn  shū míng :méng xué zuò zhě :(quàn xué wǎng zhěng  )
返回标鸽