《弟子规》全文及解读|蒙学|儒家经典|劝学网
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

 07zhāng    guī 


[qīng ]  xiù 
  guī 》yuán míng 《xùn měng wén 》,wèi qīng cháo kāng  nián jiān xiù cái   xiù suǒ zuò 。yóu  《qiān  wén 》、《sān  jīng 》děng  méng      qīng zhèng    mín tǒng zhì , běn   xuān yáng fēng jiàn děng  guān niàn , fāng 便biàn qīng cháo tǒng zhì zhě  gōng  xìng   《  guī 》yìng yùn ér shēng 。

  guī 》 nèi róng cǎi yòng 《lún  》“xué ér piān ” liù tiáo :“    xiào ,chū   ,jǐn ér xìn ,fàn ài zhòng ,ér qīn rén 。xíng yǒu   ,  xué wén 。” wén  , sān    、liǎng   yùn biān zhuàn ér chéng 。quán wén gòng 360 、1080  ,fēn wéi  ge  fèn : xiào 、 、jǐn 、xìn 、ài zhòng 、qīn rén 、xué wén ,qián liù xiàng    xiū yǎng wéi míng  ,ér hòu  xiàng shǔ  zhì  xiū yǎng ,liè shù   zài jiā 、chū wài 、dài rén 、jiē   xué  shàng yīng gāi  shǒu  qīng guī jiè  , bié jiǎng qiú jiā tíng jiào   shēng huó jiào   děng  guān niàn jiàn xíng 
弟子规
zǒng  】
()()(guī) (shèng)(rén)(xùn) (shǒu)(xiào)() ()(jǐn)(xìn)
(fàn)(ài)(zhòng) (ér)(qīn)(rén) (yǒu)()() ()(xué)(wén)

jiě shì 】《  guī 》zhè běn shū ,shì   zhì shèng xiān shī kǒng   jiào huì ér biān chéng  shēng huó guī fàn 。shǒu xiān zài  cháng shēng huó zhōng ,yào zuò dào xiào shùn   ,yǒu ài xiōng  jiě mèi 。  zài  qiè  cháng shēng huó yán  xíng wéi zhōng yào xiǎo xīn jǐn shèn ,yào jiǎng xìn yòng 。  zhòng xiāng chǔ shí yào píng děng  ài ,bìng qiě qīn jìn yǒu rén   rén ,xiàng  xué  ,zhèi xiē dōu shì hěn zhòng yào fēi zuò    shì , guǒ zuò le zhī hòu ,hái yǒu duō   shí jiān jīng  ,jiù yīng gāi hǎo hǎo  xué  liù  děng   yǒu   xué wèn 。

  xiào 】

()()() (yìng)()(huǎn) ()()(mìng) (xíng)()(lǎn)
()()(jiào) ()(jìng)(tīng) ()()() ()(shùn)(chéng)

jiě shì 】   huàn ,yīng  shí huí  , yào màn tūn tūn  hěn jiǔ cái yìng  ,  yǒu shì jiāo dài ,yào   dòng shēn  zuò ,  tuō yán huò tuī  tōu lǎn 。  jiào dǎo  men zuò rén chǔ shì  dào  ,shì wèi le  men hǎo ,yīng gāi gōng jìng  líng tīng 。zuò cuò liǎo shì ,   bèi jiào jiè shí ,yīng dāng  xīn jiē shòu ,  qiǎng  duó  ,使shǐ   qīn shēng  、shāng xīn 。(jūn  wén guò   ,xiǎo rén wén guò   。)

(dōng)()(wēn) (xià)()(jìng) (chén)()(xǐng) (hūn)()(dìng)
(chū)()(gào) (fǎn)()(miàn) ()(yǒu)(cháng) ()()(biàn)

jiě shì 】shì fèng   yào yòng xīn  tiē ,zài èr shí  xiào  shì  ,jiǔ suì  huáng xiāng ,wèi le ràng  qīn ān xīn shuì mián ,xià tiān shuì qián huì bāng  qīn  chuáng  shàn liáng ,dōng tiān hán lěng shí huì wèi  qīn wēn nuǎn bèi  ,shí zài zhí de  men xué  。zǎo chén  chuáng zhī hòu ,yīng gāi xiān tàn wàng   ,bìng xiàng   qǐng ān wèn hǎo 。xià  huí jiā zhī hòu ,yào jiāng jīn tiān zài wài  qíng kuàng gào    ,xiàng   bào píng ān ,使shǐ lǎo rén jiā fàng xīn 。wài chū  jiā shí , gào    yào dào    ,huí jiā hòu hái yào dāng miàn bǐng bào   ,ràng   ān xīn 。píng shí shēng huó   ,yào bǎo chí zhèng cháng yǒu guī  ,zuò shì yǒu cháng guī , yào rèn  gǎi biàn , miǎn   yōu  。

(shì)(suī)(xiǎo) ()(shàn)(wéi) (gǒu)(shàn)(wéi) ()(dào)(kuī)
()(suī)(xiǎo) ()()(cáng) (gǒu)()(cáng) (qīn)(xīn)(shāng)

jiě shì 】zòng rán shì xiǎo shì ,  yào rèn xìng ,shàn  zuò zhǔ ,ér  xiàng   bǐng gào 。 guǒ rèn xìng ér wèi ,róng  chū cuò ,jiù yǒu sǔn wèi rén    běn fèn ,yīn  ràng   dān xīn ,shì  xiào  xíng wéi 。gōng  suī xiǎo ,      shōu cáng zhàn wéi  yǒu 。 guǒ  cáng ,pǐn  jiù yǒu quē shī ,  qīn zhī dào le  dìng hěn shāng xīn 。

(qīn)(suǒ)(hào) ()(wèi)() (qīn)(suǒ)() (jǐn)(wèi)()
(shēn)(yǒu)(shāng) ()(qīn)(yōu) ()(yǒu)(shāng) ()(qīn)(xiū)
(qīn)(ài)() (xiào)()(nán) (qīn)(zēng)() (xiào)(fāng)(xián)

jiě shì 】  qīn suǒ  hào  dōng 西 ,yīng gāi jìn   zhǔn bèi ;  suǒ yàn   shì  ,yào xiǎo xīn jǐn shèn   chú (bāo hán    huài  guàn )。yào ài     shēn  , yào 使shǐ shēn  qīng  shòu dào shāng hài ,ràng   qīn yōu  。(《xiào jīng 》 yuē :“shēn    ,shòu zhī   , gǎn huǐ shāng ,xiào zhī shǐ  ”)。yào zhù zhòng    pǐn  xiū yǎng ,   zuò chū shāng fēng bài   shì ,使shǐ   qīn méng shòu chǐ  。dāng   qīn  ài  men  shí hòu ,xiào shùn shì hěn róng   shì ;dāng   qīn   huān  men ,huò zhě guǎn jiào guò  yán   shí hòu , men  yàng xiào shùn ,ér qiě hái néng gòu   fǎn xǐng jiǎn diǎn , huì    xīn  ,  gǎi guò bìng qiě zuò  gèng hǎo ,zhè zhǒng xiào shùn  xíng wéi zuì shì nán néng  guì 。

(qīn)(yǒu)(guò) (jiàn)使(shǐ)(gēng) ()()() (róu)()(shēng)
(jiàn)()() (yuè)()(jiàn) (hào)()(suí) ()()(yuàn)

jiě shì 】  qīn yǒu guò cuò  shí hòu ,yīng xiǎo xīn quàn dǎo gǎi guò xiàng shàn ,quàn dǎo shí tài  yào chéng kěn ,shēng yīn   róu  ,bìng qiě  yán yuè  ,(《lún  》zi xià wèn xiào 。 yuē :“ nán 。”)。 guǒ    tīng guī quàn ,yào nài xīn děng dài , yǒu shì dàng shí  ,    qíng  hǎo zhuǎn huò shì gāo xìng  shí hòu ,zài   quàn dǎo ; guǒ   réng rán  jiē shòu ,shèn zhì shēng  , shí  men suī nán guò de tòng  liú  , yào kěn qiú   gǎi guò ,zòng rán zāo  dào   ,  yuàn  huǐ , miǎn xiàn      ,使shǐ    cuò zài cuò ,zhù chéng  cuò 。

(qīn)(yǒu)() (yào)(xiān)(cháng) (zhòu)()(shì) ()()(chuáng)
(sāng)(sān)(nián) (cháng)(bēi)() ()(chù)(biàn) (jiǔ)(ròu)(jué)
(sāng)(jìn)() ()(jìn)(chéng) (shì)()(zhě) ()(shì)(shēng)

jiě shì 】  qīn shēng bìng shí ,  yīng dāng jìn xīn jìn   zhào  , dàn bìng qíng chén zhòng shí ,gèng yào zhòu   shì ,   suí 便biàn  kāi 。   shì zhī hòu ,shǒu xiào  jiān (  sān nián ),yào cháng cháng zhuī  、gǎn 怀huái   jiào yǎng  ēn  。   shēng huó     tiáo zhěng gǎi biàn , néng tān  xiǎng shòu ,yīng gāi jiè jué jiǔ ròu (qǐng cān kǎo 《 cáng   běn yuàn jīng 》,xiào  yīng   gěi wǎng shēng zhě xiū  )。bàn    qīn  sāng shì yào āi     jié ,  cǎo shuài   ,    wéi le miàn zi  zhāng làng fèi ,cái shì zhēn xiào shùn 。(《lún  》:shēng ,shì zhī   , ,zàng zhī   , zhī   。) bài shí yīng chéng xīn chéng  ,duì dài  jīng  shì    ,yào  tóng shēng qián  yàng gōng jìng 。(《lún  》:  zài , shén  shén zài 。)

chū   】

(xiōng)(dào)(yǒu) ()(dào)(gōng) (xiōng)()() (xiào)(zài)(zhōng)
(cái)()(qīng) (yuàn)()(shēng) (yán)()(rěn) 忿(fèn)()(mǐn)

jiě shì 】dāng  ge jiě jie  yào yǒu ài  mèi ,zuò  mèi  yào dǒng de gōng jìng xiōng jiě ,xiōng  jiě mèi néng   xiāng chǔ , jiā rén   róng róng ,   rán huān  ,xiào dào jiù zài  zhōng le 。 rén xiāng chǔ  jīn jīn  jiào cái  ,yuàn hèn jiù  cóng shēng  。yán  néng gòu bāo róng rěn ràng ,duō shuō hǎo huà , shuō huài huà ,rěn zhù  huà ,  yào  chōng  、yuàn hèn  shì qíng  rán xiāo shī  shēng 。(yán  wèi  huò zhī mén 。kǒng mén   yǒu : xíng 、yán  、zhèng shì 、wén xué 。 jiàn yán  zhī zhòng yào 。)

(huò)(yǐn)(shí) (huò)(zuò)(zǒu) (zhǎng)(zhě)(xiān) (yòu)(zhě)(hòu)
(zhǎng)()(rén) ()(dài)(jiào) (rén)()(zài) ()()(dào)

jiě shì 】liáng hǎo  shēng huó jiào  ,yào cóng xiǎo péi yǎng ; lùn yòng cān jiù zuò huò xíng zǒu ,dōu yīng gāi qiān   ràng ,zhǎng yòu yǒu  ,ràng nián zhǎng zhě yōu xiān ,nián yòu zhě zài hòu 。zhǎng bèi yǒu shì  huàn rén ,yīng dài wéi chuán huàn , guǒ   rén  zài ,  yīng gāi zhǔ dòng  xún wèn shì shén me shì ?  bāng máng jiù bāng máng , néng bāng máng shí  dài wéi zhuǎn gào 。(sūn zhōng shān xiān shēng shuō :“rén shēng    wèi   ,  duó  wèi   。”qīng shào nián shǒu  míng yán :zhù rén wéi kuài  zhī běn 。)

(chēng)(zūn)(zhǎng) ()()(míng) (duì)(zūn)(zhǎng) ()(xiàn)(néng)
()()(zhǎng) ()()() (zhǎng)()(yán) 退(tuì)(gōng)()
()(xià)() (chéng)(xià)() (guò)(yóu)(dài) (bǎi)()()

jiě shì 】chēng  zhǎng bèi ,   zhí  xìng míng ,zài zhǎng bèi miàn qián ,yào qiān  yǒu  ,   xuàn 耀yào    cái néng ; shàng  jiàn zhǎng bèi ,yīng xiàng qián wèn hǎo ,zhǎng bèi méi yǒu shì shí , gōng jìng 退tuì hòu zhàn   páng ,děng dài zhǎng bèi   。  : lùn   huò chéng chē , shàng  jiàn zhǎng bèi jūn yīng xià  huò xià chē wèn hòu ,bìng děng dào zhǎng zhě   shāo yuǎn ,yuē bǎi  zhī hòu ,cái    kāi 。xiàn jiě : lùn  chē huò chéng chē , shàng  jiàn zhǎng bèi ,ruò fāng 便biàn tíng chē ,yīng xià chē wèn hòu ,bìng xún wèn shì fǒu  yào  便biàn chē 。ruò zhǎng bèi yào   ,  shì zhǎng bèi   yuē bǎi  zhī yáo ,cái    kāi 。zhè shì jìng lǎo zūn xián  biǎo xiàn 。

(zhǎng)(zhě)() (yòu)()(zuò) (zhǎng)(zhě)(zuò) (mìng)(nǎi)(zuò)
(zūn)(zhǎng)(qián) (shēng)(yào)() ()()(wén) (què)(fēi)()
(jìn)()() 退(tuì)()(chí) (wèn)()(duì) (shì)()()

jiě shì 】 zhǎng bèi tóng chǔ ,zhǎng bèi zhàn  shí ,wǎn bèi yīng gāi péi zhe zhàn  ,    xíng jiù zuò ,zhǎng bèi zuò dìng  hòu ,fēn  zuò xià cái   zuò 。 zūn zhǎng jiāo tán ,shēng yīn yào róu  shì zhōng ,huí   yīn liàng tài xiǎo ràng rén tīng  qīng chǔ , shì  qià dàng  。yǒu shì yào dào zūn zhǎng miàn qián ,yīng kuài  xiàng qián ;退tuì huí  shí ,  shāo màn  xiē cái    jié 。dāng zhǎng bèi wèn huà shí ,yīng dāng zhuān zhù líng tīng ,yǎn jīng    dōng zhāng 西 wàng ,zuǒ  yòu pàn 。

(shì)(zhū)() ()(shì)() (shì)(zhū)(xiōng) ()(shì)(xiōng)

jiě shì 】duì dài shū shū 、 bo děng zūn zhǎng  tóng duì dài     qīn  bān xiào shùn gōng jìng ;duì dài tóng   xiōng zhǎng , táng xiōng jiě 、biǎo xiōng jiě ,yào  tóng duì dài    xiōng zhǎng  yàng yǒu ài zūn jìng 。

jǐn 】

(zhāo)()(zǎo) ()(mián)(chí) (lǎo)()(zhì) ()()(shí)
(chén)()(guàn) (jiān)(shù)(kǒu) 便(biàn)(niào)(huí) (zhé)(jìng)(shǒu)

jiě shì 】zǎo shàng yào zǎo diǎn  chuáng ,wǎn shàng  bié hěn zǎo jiù shuì jiào 。yīn wéi shí guāng bǎo guì ,zhuǎn shùn  shì ,yīng dāng hǎo hǎo zhēn     。(shào zhuàng    ,lǎo   bēi shāng 。)zǎo chén  chuáng hòu ,  xiān  liǎn 、shuā  、shù kǒu 使shǐ jīng shén qīng shuǎng ,ràng  tiān yǒu   hǎo  kāi shǐ 。 xiǎo 便biàn hòu , dìng yào  shǒu ,yǎng chéng liáng hǎo  wèi shēng  guàn ,cái néng què bǎo jiàn kāng 。

fáng zhǐ cháng bìng  ,yào xué huì  shǒu ,shǒu xīn 、shǒu bèi 、zhǐ féng jiān dōu yào   cuō  )

táo yuān míng shī :shèng nián  chóng lái ,  nán zài chén 。 shí dāng miǎn  ,suì yuè  dài rén 。)

(guān)()(zhèng) (niǔ)()(jié) ()()() ()(jǐn)(qiè)
(zhì)(guān)() (yǒu)(dìng)(wèi) ()(luàn)(dùn) (zhì)()(huì)

jiě shì 】yào zhù zhòng  zhuāng  róng  zhěng  qīng jié ,dài mào zi yào dài duān zhèng ,  kòu zi yào kòu hǎo , zi 穿chuān píng zhěng ,xié dài yīng  jǐn ,fǒu  róng  bèi bàn dǎo , qiè 穿chuān zhe  wěn zhòng duān zhuāng wèi  。huí jiā hòu  、mào 、xié 、 dōu yào fàng zhì dìng wèi , miǎn zào chéng zāng luàn ,yào yòng  shí hòu yòu yào zhǎo bàn tiān 。( chù zhuó yǎn ,xiǎo chù zhuó shǒu ,yǎng chéng liáng hǎo  shēng huó  guàn ,shì chéng gōng   bàn 。)

()(guì)(jié) ()(guì)(huá) (shàng)(xún)(fèn) (xià)(chèn)(jiā)
(duì)(yǐn)(shí) ()(jiǎn)() (shí)(shì)() ()(guò)()
(nián)(fāng)(shào) ()(yǐn)(jiǔ) (yǐn)(jiǔ)(zuì) (zuì)(wéi)(chǒu)

jiě shì 】穿chuān  fu  zhù chóng zhěng jié ,  jiǎng jiū áng guì 、míng pái 、huá  。穿chuān zhe yīng kǎo liáng    shēn fèn  chǎng  ,gèng yào héng liáng jiā zhōng  jīng  zhuàng kuàng ,cái shì chí jiā zhī dào 。( yào wèi le miàn zi ,gèng  yào ràng  róng xīn zuò zhǔ , wèi  kāi xiāo jiù shì làng fèi 。)

 cháng yǐn shí yào zhù  yíng yǎng jūn héng ,duō chī shū cài shuǐ guǒ ,shǎo chī ròu , yào tiāo shí ,   piān shí ,sān cān cháng chī  fēn bǎo , miǎn guò liàng , miǎn zēng jiā shēn    dān ,wēi hài jiàn kāng 。

yǐn jiǔ yǒu hài jiàn kāng ,yào shǒu  ,qīng shào nián wèi chéng nián    yǐn jiǔ 。chéng nián rén yǐn jiǔ   yào guò liàng ,shì kàn zuì hàn fēng yán fēng  ,chǒu tài   ,huì  chū duō shǎo shì fēi ?

(《lún  》:shí  yàn jīng ,kuài  yàn  。  quàn miǎn  men :shí   yào guò fèn jiǎng qiú jīng měi ,pēng tiáo  yào guò fèn yāo qiú  zhì 。)

lǎo zi shuō :shèng rén wéi   wéi  。yǐn shí shì wèi le chī bǎo  zi , shì wèi le mǎn  kǒu  。dāng jīn  wén míng bìng   :ái zhèng 、táng 尿niào bìng …děng duō wèi yíng yǎng guò duō , yíng yǎng shī héng suǒ zào chéng 。yīng gāi zhù  dào nèi xiē guò fèn jiā gōng 、tài jīng zhì  shí pǐn ,dōu hán yǒu huà xué tiān jiā  ,yǒu hài jiàn kāng ,  shí yòng 。

()(cōng)(róng) ()(duān)(zhèng) ()(shēn)(yuán) (bài)(gōng)(jìng)
()(jiàn)() ()()() ()()() ()(yáo)()

jiě shì 】zǒu  shí   yīng dāng cóng róng wěn zhòng , huāng  máng ,   huǎn ;zhàn  shí yào duān zhèng yǒu zhàn xiāng , tái tóu tǐng xiōng ,jīng shén bǎo mǎn ,   wān yāo tuó bèi ,chuí tóu sàng  。(  sōng ,xíng  fēng ,zuò  zhōng ,  gōng 。) wèn hòu  rén shí , lùn  gōng huò gǒng shǒu yào zhēn chéng gōng jìng , néng  yǎn liǎo shì 。jìn mén shí jiǎo  yào cǎi zài mén kǎn shàng ,zhàn  shí shēn    yào zhàn  wāi wāi xié xié  ,zuò  shí hòu    shēn chū liǎng tuǐ ,tuǐ gèng    dǒu dòng ,zhèi xiē dōu shì hěn qīng  、ào màn   dòng ,yǒu shī jūn  fēng fàn 。

(huǎn)(jiē)(lián) ()(yǒu)(shēng) (kuān)(zhuǎn)(wān) ()(chù)(léng)
(zhí)()() ()(zhí)(yíng) ()()(shì) ()(yǒu)(rén)
(shì)()(máng) (máng)(duō)(cuò) ()(wèi)(nán) ()(qīng)(lüè)
(dòu)(nào)(chǎng) (jué)()(jìn) (xié)()(shì) (jué)()(wèn)

jiě shì 】jìn  fáng jiān shí , lùn jiē lián zi 、kāi mén  dòng zuò dōu yào qīng  diǎn 、màn  xiē , miǎn  chū shēng xiǎng 。zài shì nèi háng zǒu huò zhuǎn wān shí ,yīng xiǎo xīn  yào zhuàng dào  pǐn  léng jiǎo , miǎn shòu shāng 。 dōng 西 shí yào zhù  , 使shǐ shì  zhe kōng    , yào xiàng  miàn zhuāng mǎn dōng 西  yàng ,xiǎo xīn jǐn shèn  fáng diē dǎo huò   。jìn   rén  fáng jiān , yào xiàng yǒu rén zài  yàng ,   suí 便biàn 。

zuò shì  yào   máng máng 、huāng huāng zhāng zhāng ,yīn wèi máng zhōng róng  chū cuò , yào wèi   nán ér yóu  退tuì suō ,    cǎo shuài ,suí 便biàn yìng  liǎo shì 。

fán shì róng   shēng zhēng chǎo  dòu   liáng chǎng suǒ ,   、 qíng děng shì fēi zhī  ,yào yǒng   jué , yào jiē jìn , miǎn shòu dào  liáng  yǐng xiǎng 。 xiē xié è xià liú ,huāng dàn  jīng  shì  yào xiè jué , tīng 、 kàn , yào hào    zhuī wèn , miǎn  rǎn le shàn liáng  xīn xìng 。

(jiāng)()(mén) (wèn)(shú)(cún) (jiāng)(shàng)(táng) (shēng)()(yáng)
(rén)(wèn)(shuí) (duì)()(míng) ()()() ()(fēn)(míng)
(yòng)(rén)() ()(míng)(qiú) (tǎng)()(wèn) ()(wéi)(tōu)
(jiè)(rén)() ()(shí)(huán) (hòu)(yǒu)() (jiè)()(nán)

jiě shì 】jiāng yào  mén zhī qián ,yīng xiān wèn :“yǒu rén zài ma ?” yào mào mào shī shī jiù pǎo jìn  。jìn   tīng zhī qián ,yīng xiān  gāo shēng yīn ,ràng  nèi  rén ,zhī dào yǒu rén lái le 。 guǒ    rén wèn :“shì shuí ya ?”yīng gāi huí  míng  ,ér  shì :“ ! !”ràng rén   fēn biàn  shì shuí ?

jiè yòng bié rén   pǐn , dìng yào shì xiān jiǎng míng ,qǐng qiú yǔn  。 guǒ méi yǒu shì xiān zhēng qiú tóng  ,shàn   yòng jiù shì tōu qiè  xíng wéi 。jiè lái   pǐn ,yào ài  使shǐ yòng ,bìng zhǔn shí guī huán , hòu ruò yǒu  yòng ,zài jiè jiù  nán 。(suǒ wèi :hǎo jiè hǎo huán ,zài jiè  nán 。)

xìn 】

(fán)(chū)(yán) (xìn)(wéi)(xiān) (zhà)()(wàng) ()()(yān)
(huà)(shuō)(duō) ()()(shǎo) (wéi)()(shì) ()(nìng)(qiǎo)
(jiān)(qiǎo)() (huì)()() (shì)(jǐng)() (qiè)(jiè)(zhī)

jiě shì 】kāi kǒu shuō huà ,chéng xìn wèi xiān , yìng  rén  shì qíng , dìng yào zūn shǒu chéng nuò ,méi yǒu néng  zuò dào  shì  néng suí 便biàn  yìng ,zhì   piàn huò huā yán qiǎo  ,gèng  néng 使shǐ yòng !(《lún  》: péng yǒu jiāo ,yán ér yǒu xìn 。xìn jìn   ,yán    。zhù : zhě shí jiàn  ,yuē dìng  shì qíng yào     cái néng shí jiàn 。)

huà duō   huà shǎo ,huà shǎo   huà hǎo 。shuō huà yào qià dào hǎo chù ,gāi shuō  jiù shuō , gāi shuō  jué duì  shuō , shēn chǔ shì yīng gāi jǐn yán shèn xíng ,tán huà nèi róng yào shí shì qiú shì ,suǒ wèi :“ , ér   !”; yào huā yán qiǎo  ,hǎo tīng què kào  zhù 。jiān zhà  qiǎo   yán ,xià liú āng zāng  huà ,  jiē tóu  lài    kǒu  ,dōu yào  miǎn   zhān rǎn 。

(《lún  》 yuē :jūn     yán ,ér mǐn  xíng 。)

(jiàn)(wèi)(zhēn) ()(qīng)(yán) (zhī)(wèi)() ()(qīng)(chuán)
(shì)(fēi)() ()(qīng)(nuò) (gǒu)(qīng)(nuò) (jìn)退(tuì)(cuò)
(fán)(dào)() (zhòng)(qiě)(shū) ()()() ()()()
()(shuō)(cháng) ()(shuō)(duǎn) ()(guān)() ()(xián)(guǎn)

jiě shì 】rèn  shì qíng zài méi yǒu kàn dào zhēn xiàng zhī qián , yào qīng   biǎo  jiàn ,duì shì qíng liǎo jiě   gòu qīng chǔ míng bái shí ,   rèn  chuán  , miǎn zào chéng  liáng hòu guǒ 。(yáo yán zhǐ  zhì zhě , yào bèi yáo yán suǒ  yòng 。)

     shì , yào qīng   yìng , guǒ qīng  yǔn nuò ,huì zào chéng zuò   shì , zuò   hǎo ,使shǐ   jìn 退tuì liǎng nán 。

jiǎng huà shí yào kǒu 齿chǐ qīng  ,yǎo  yīng gāi qīng chǔ ,màn màn jiǎng , yào tài kuài ,gèng  yào  hu  qīng 。 dào  rén lái shuō shì fēi ,tīng tīng jiù suàn le ,yào yǒu zhì huì pàn duàn , yào shòu yǐng xiǎng , yào jiè  shì fēi ,shì  guān    duō guǎn 。

(jiàn)(rén)(shàn) ()()() (zòng)()(yuǎn) ()(jiàn)()
(jiàn)(rén)(è) ()(nèi)(xǐng) (yǒu)()(gǎi) ()(jiā)(jǐng)

jiě shì 】kàn jiàn  rén  yōu diǎn huò shàn xíng   ,yào   xiǎng dào xué  kàn  ,zòng rán  qián néng  xiāng chà hěn duō , yào xià dìng jué xīn ,zhú jiàn gǎn shàng 。

kàn jiàn bié rén  quē diǎn huò  liáng  xíng wéi ,yào fǎn gōng  xǐng ,jiǎn tǎo   shì fǒu  yǒu zhèi xiē quē shī ,yǒu  gǎi zhī ,  jiā miǎn 。(jiàn xián   yān ,jiàn  xián ér nèi  xǐng  。)

 yuē :sān rén xíng 。 yǒu  shī yān ,  shàn zhě ér cóng zhī ,  shàn zhě ér gǎi zhī 。)

(wéi)()(xué) (wéi)(cái)() ()()(rén) (dāng)()()
(ruò)()() (ruò)(yǐn)(shí) ()()(rén) ()(shēng)()

jiě shì 】měi  ge rén dōu yīng dāng zhòng shì    pǐn  、xué wèn  cái néng    péi yǎng , guǒ gǎn jué dào yǒu   rén   fāng ,yīng dāng   jǐng  ,miǎn    yào fèn   qiáng 。zhì  wài biǎo 穿chuān zhe ,huò zhě yǐn shí    rén ,   fàng zài xīn shàng ,gèng méi yǒu  yào yōu   bēi 。

(《lún  》:yán huí  lòu xiàng , dān shí 、 piáo yǐn ,rén  kān  yōu ,huí   gǎi   。)

jūn  yōu dào  yōu pín )

(wén)(guò)() (wén)()() (sǔn)(yǒu)(lái) ()(yǒu)(què)
(wén)()(kǒng) (wén)(guò)(xīn) (zhí)(liàng)(shì) (jiàn)(xiāng)(qīn)

jiě shì 】 guǒ  ge rén tīng dào bié rén shuō    quē shī jiù shēng  ,tīng dào bié rén chēng zàn   jiù huān  , me huài péng yǒu jiù huì lái jiē jìn  ,zhēn zhèng  liáng péng  yǒu fǎn ér zhú jiàn shū yuǎn 退tuì què le 。

fǎn zhī , guǒ tīng dào  rén  chēng zàn , dàn méi yǒu de  wàng xíng ,fǎn ér huì  xǐng ,wéi kǒng zuò   gòu hǎo ,    ;dāng bié rén  píng    quē shī shí , dàn  shēng  ,hái néng huān  jiē shòu , me zhèng zhí chéng xìn  rén ,jiù huì jiàn jiàn  huān   men qīn jìn le 。

rén  qún fēn ,  lèi  。tóng shēng xiāng yìng ,tóng  xiāng qiú 。)

()(xīn)(fēi) (míng)(wéi)(cuò) (yǒu)(xīn)(fēi) (míng)(wéi)(è)
(guò)(néng)(gǎi) (guī)()() (tǎng)(yǎn)(shì) (zēng)()()

jiě shì 】 xīn zhī guò chēng wéi cuò ,ruò shì míng zhī  fàn ,yǒu  fàn cuò 便biàn shì zuì è 。zhī cuò néng gǎi ,shì yǒng zhě  xíng wéi ,cuò   rán màn màn  jiǎn shǎo xiāo shī 。 guǒ wèi le miàn zi ,  rèn cuò ,hái yào  yǎn shì , jiù shì cuò shàng jiā cuò le 。 ( yuē :zhī guò néng gǎi shàn   yān !yòu yuē :zhī chǐ jìn  yǒng 。)

fàn ài zhòng 】

(fán)(shì)(rén) (jiē)()(ài) (tiān)(tóng)() ()(tóng)(zài)

jiě shì 】zhǐ yào shì rén ,jiù shì tóng lèi , fēn  qún 、rén zhǒng 、zōng jiào xìn yǎng ,jiē  xiāng qīn xiāng ài 。tóng shì tiān  suǒ shēng wàn   zhǎng  ,yīng gāi  fēn   , zhù  zuò ,cái néng wéi chí zhè  gòng shēng gòng róng  shēng mìng gòng tóng  。(sūn zhōng shān xiān shēng shuō :“ zhǒng  jìng zhēng wèi   。rén lèi   zhù  zuò wéi   。”)

(xìng)(gāo)(zhě) (míng)()(gāo) (rén)(suǒ)(zhòng) (fēi)(mào)(gāo)
(cái)()(zhě) (wàng)()() (rén)(suǒ)() (fēi)(yán)()

jiě shì 】 xíng gāo shàng zhě ,míng wàng  rán gāo chāo 。 jiā suǒ jìng zhòng  shì    xíng , shì wài biǎo róng mào 。yǒu cái néng  rén ,chǔ  shì qíng  néng  zhuō yuè ,shēng wàng  rán  fán ,rán ér rén men zhī suǒ  xīn shǎng pèi  ,shì   chǔ shì néng  ,ér  shì yīn wèi  hěn huì shuō  huà 。

()(yǒu)(néng) ()()() (rén)(suǒ)(néng) ()(qīng)()
()(chǎn)() ()(jiāo)(pín) ()(yàn)() ()()(xīn)
(rén)()(xián) ()(shì)(jiǎo) (rén)()(ān) ()(huà)(rǎo)

jiě shì 】dāng  yǒu néng    wéi zhòng rén    shí hòu , yào     ,zhǐ kǎo  dào   ,shě    chū 。duì   rén  cái huá ,yīng dāng xué  xīn shǎng zàn tàn ,ér  shì  píng 、  、huǐ bàng 。 yào  tǎo hǎo  jié  yǒu  rén ,  yào zài qióng rén miàn qián jiāo ào   ,huò zhě qīng shì  men 。 yào  xīn yàn jiù ,duì  lǎo péng you yào zhēn  , yào tān liàn xīn péng yǒu huò xīn shì  。duì  zhèng zài máng   rén , yào   rǎo  ,dāng bié rén xīn qíng  hǎo ,shēn xīn qiàn ān  shí hòu , yào xián yán xián  gān rǎo  ,zēng jiā   fán nǎo   ān 。

 yùn  tóng piān : è   chū  shēn  ,  wèi  。)

(rén)(yǒu)(duǎn) (qiè)()(jiē) (rén)(yǒu)() (qiè)()(shuō)
(dào)(rén)(shàn) ()(shì)(shàn) (rén)(zhī)(zhī) ()()(miǎn)
(yáng)(rén)(è) ()(shì)(è) ()(zhī)(shèn) (huò)(qiě)(zuò)
(shàn)(xiāng)(quàn) ()(jiē)(jiàn) (guò)()(guī) (dào)(liǎng)(kuī)

jiě shì 】bié rén  duǎn chù , yào  jiē 穿chuān ,duì   rén  yǐn  ,qiè   xuān yáng 。zàn měi  rén  shàn xíng jiù shì xíng shàn 。dāng duì fāng tīng dào   chēng zàn zhī hòu , dìng huì gèng jiā miǎn  xíng shàn 。xuān yáng  rén  guò shī huò quē diǎn ,jiù shì zuò le  jiàn huài shì 。 guǒ zhǐ   píng tài guò fèn le ,hái huì gěi   zhāo lái zāi huò 。péng yǒu zhī jiān yīng gāi  xiāng guī guò quàn shàn ,gòng tóng jiàn  liáng hǎo  pǐn  xiū yǎng 。 guǒ yǒu cuò  néng  xiāng guī quàn ,liǎng  rén  pǐn   huì yǒu quē xiàn 。

(fán)()() (guì)(fēn)(xiǎo) ()()(duō) ()()(shǎo)
(jiāng)(jiā)(rén) (xiān)(wèn)() ()()() ()()()
(ēn)()(bào) (yuàn)()(wàng) (bào)(yuàn)(duǎn) (bào)(ēn)(cháng)

jiě shì 】cái    de    , dìng yào fēn biàn qīng chǔ míng bái ,nìng  duō gěi bié rén ,  shǎo   xiē ,cái néng 广guǎng jié shàn yuán , rén   xiāng chǔ 。

shì qíng yào jiā dào bié rén shēn shàng zhī qián (yào tuō rén zuò shì ),xiān yào fǎn xǐng wèn wèn   :“ guǒ huàn zuò shì  , yuàn  ma ?”, guǒ lián   dōu   huān ,jiù yào   tíng zhǐ 。

(《lún  》 yuē : suǒ   , shī  rén 。yào shè shēn chǔ  wèi bié rén zhuó xiǎng 。)

shòu rén ēn huì yào shí shí xiǎng zhe bào  ,bié rén yǒu duì      shì ,yīng gāi kuān  wéi 怀huái   wàng diào ,yuàn hèn  píng  shì  yào tíng liú tài jiǔ ,guò  jiù suàn le ,“ yào lǎo fàng zài xīn shàng ,chǔ    , nǎo   !”zhì  bié rén duì  men  ēn  ,yào gǎn ēn zài xīn cháng   wàng ,cháng  bào  。

(dài)()() (shēn)(guì)(duān) (suī)(guì)(duān) ()(ér)(kuān)
(shì)()(rén) (xīn)()(rán) ()()(rén) (fāng)()(yán)

jiě shì 】duì dài jiā zhōng      rén ,yào zhù zhòng    pǐn xíng duān zhèng bìng  shēn zuò  ,suī rán pǐn xíng duān zhèng hěn zhòng yào ,dàn shì rén  kuān  gèng  guì , guǒ zhàng shì qiǎng  bié rén  cóng ,duì fāng nán miǎn kǒu  xīn   。wéi yǒu    rén ,bié rén cái huì xīn yuè chéng  méi yǒu yuàn yán 。

qīn rén 】

(tóng)(shì)(rén) (lèi)()() (liú)()(zhòng) (rén)(zhě)()
(guǒ)(rén)(zhě) (rén)(duō)(wèi) (yán)()(huì) ()()(mèi)
(néng)(qīn)(rén) ()(xiàn)(hǎo) ()()(jìn) (guò)()(shǎo)
()(qīn)(rén) ()(xiàn)(hài) (xiǎo)(rén)(jìn) (bǎi)(shì)(huài)

jiě shì 】tóng yàng shì rén ,shàn è xié zhèng ,xīn zhì gāo  què shì liáng yǒu   。shòu shè huì cháo liú fēng  yǐng xiǎng  rén duō ,rén   ài  rén shǎo , guǒ yǒu  wèi rén   rén chū xiàn , jiā  rán jìng wèi  ,yīn wèi  shuō huà gōng zhèng   méi yǒu yǐn mán ,yòu  tǎo hǎo  rén 。suǒ   jiā cái huì  jìng wèi zhī xīn 。

néng gòu qīn jìn yǒu rén   rén ,xiàng  xué  ,zhēn shì zài hǎo  guò le ,yīn wèi  huì 使shǐ  men   xíng  tiān   tiān jìn  ,guò cuò  gēn zhe jiǎn shǎo 。 guǒ  kěn qīn jìn rén rén jūn  ,jiù huì yǒu  qióng  huò hài ,yīn wèi  xiào  xiǎo rén huì chèn  ér  ,pǎo lái qīn jìn  men ,  yuè lěi , men  yán xíng  zhǐ dōu huì shòu yǐng xiǎng ,dǎo zhì zhěng  rén shēng  shī bài 。(jìn zhū zhě chì ,jìn  zhě hēi 。)

  xué wén 】

()()(xíng) (dàn)(xué)(wén) (zhǎng)()(huá) (chéng)()(rén)
(dàn)()(xíng) ()(xué)(wén) (rèn)()(jiàn) (mèi)()(zhēn)

jiě shì 】 néng shēn   xíng xiào 、 、jǐn 、xìn 、fàn ài zhòng 、qīn rén zhèi xiē běn fèn , wèi   shū ,zòng rán yǒu xiē zhī shí , zhǐ shì zēng zhǎng    huá  shí    ,biàn chéng    qiē shí   rén ,   shū yòu yǒu  yòng ?fǎn zhī , guǒ zhǐ shì  wèi  zuò , kěn  shū xué  ,jiù róng   zhe    piān jiàn zuò shì ,méng  le zhēn  , shì  duì  。

(《lún  》 yuē :xué ér    wǎng , ér  xué  dài 。)

()(shū)() (yǒu)(sān)(dào) (xīn)(yǎn)(kǒu) (xìn)(jiē)(yào)
(fāng)()() ()()() ()(wèi)(zhōng) ()()()
(kuān)(wéi)(xiàn) (jǐn)(yòng)(gōng) (gōng)()(dào) (zhì)()(tōng)
(xīn)(yǒu)() (suí)(zhá)() (jiù)(rén)(wèn) (qiú)(què)()

jiě shì 】 shū  fāng  yào zhù zhòng sān dào ,yǎn dào 、kǒu dào 、xīn dào 。sān zhě quē    ,zhè yàng cái néng shōu dào shì bàn gōng bèi  xiào guǒ 。yán jiū xué wèn ,yào zhuān  ,yào zhuān jīng cái néng shēn  , néng zhè běn shū cái kāi shǐ  méi duō jiǔ ,yòu xīn xiàn    shū ,xiǎng kàn    shū ,zhè yàng yǒng yuǎn  dìng  xià xīn ,   zhè běn shū  wán ,cái néng  lìng wài  běn 。

zài zhì dìng  shū  huà  shí hòu , fáng kuān sōng  xiē ,shí  zhí xíng shí ,jiù yào jiā jǐn yòng gōng ,yán  zhí xíng ,   xiè dài tōu lǎn ,  yuè lěi gōng  shēn le ,yuán xiān zhì ài  tōng ,kùn dùn  huò zhī chù  rán ér rán dōu yíng rèn ér jiě le 。(《 xué zhāng  》:zhì  yòng  zhī jiǔ ,ér  dàn huò rán guàn tōng yān , zhòng  zhī biǎo  jīng  ,  dào ,ér  xīn zhī quán   yòng ,  míng  。)

qiú xué dāng zhōng ,xīn  yǒu  wèn ,yīng suí shí   , yǒu  huì ,jiù xiàng liáng shī  yǒu qǐng jiào ,  què shí míng 

(fáng)(shì)(qīng) (qiáng)()(jìng) ()(àn)(jié) ()(yàn)(zhèng)
()()(piān) (xīn)()(duān) ()()(jìng) (xīn)(xiān)(bìng)
(liè)(diǎn)() (yǒu)(dìng)(chù) ()(kàn)() (huán)(yuán)(chù)
(suī)(yǒu)() (juàn)(shù)() (yǒu)(quē)(huài) (jiù)()(zhī)
(fēi)(shèng)(shū) (bǐng)()(shì) ()(cōng)(míng) (huài)(xīn)(zhì)
()()(bào) ()()() (shèng)()(xián) ()(xún)(zhì)

jiě shì 】shū fáng yào zhěng  qīng jié ,qiáng  yào bǎo chí gān jìng , shū shí ,shū zhuō shàng   zhǐ yàn děng wén  yào fàng zhì zhěng  ,  líng luàn ,chù  suǒ  jiē shì jǐng jǐng yǒu tiáo ,cái néng jìng xià xīn lái  shū 。 rén xiě  使shǐ yòng máo  ,xiě  qián xiān yào   , guǒ xīn  zài yān , jiù huì  piān le ,xiě chū lái    guǒ wāi wāi xié xié ,jiù biǎo shì   zào  ān ,xīn dìng  xià lái 。

shū   běn yīng fèn lèi ,pái liè zhěng  ,fàng zài  dìng  wèi zhì , sòng wán   guī huán yuán chù 。

suī yǒu  shì , yào  shū běn shōu hǎo zài  kāi ,shū běn shì zhì huì  jié jīng ,yǒu quē sǔn jiù yào xiū  ,bǎo chí wán zhěng 。( rén  shū nán qiú , yǒu xiū  zhī  。)

 shì chuán shù shèng xián yán xíng  zhù zuò ,  yǒu hài shēn xīn jiàn kāng   liáng shū kān ,dōu yīng gāi bìng   yào kàn , miǎn shēn xīn shòu dào  rǎn ,zhì huì zāo shòu méng  ,xīn zhì biàn de  jiàn kāng 。 dào kùn nán huò cuò zhé  shí hòu , yào  bào   ,   fèn shì   ,kàn shén me dōu  shùn yǎn ,yīng gāi  fèn xiàng shàng   xué  ,shèng xián jìng jiè suī gāo ,xún  jiàn jìn , shì    dào  。

mèng  yuē :shùn  rén  ,  rén  ,yǒu wéi zhě  ruò shì !)

táng shī :quàn jūn   jīn   ,quàn jūn   shào nián shí 。huā kāi kān zhé zhí  zhé , dài  huā kōng zhé zhī 。)

 fèn  yīn zhù shì :
◇「shǒu xiào    jǐn xìn 」:「 」 yīn tì,tōng 「 」;
◇「chū  gào  fǎn  miàn 」:「gào 」 yīn ɡùwèi  yīn ,jīn yīn ɡào;
◇「duì zūn zhǎng   jiàn néng 」:「jiàn 」 yīn xiàn,tōng 「xiàn 」;
◇「 xià   chéng xià chē 」:「chē 」 yīn jūwèi  yīn ,jīn yīn chē;
◇「lǎo  zhì    shí 」:「 」 yīn xī,lìng yǒu  yīn xí;
◇「便biàn niào huí  zhé jìng shǒu 」:「 」 yīn niào,tōng 「尿niào 」,zhǐ xiǎo 便biàn ;
◇「shàng xún fèn  xià chēng jiā 」:「fēn 」 yīn fèn,zhǐ shēn fèn ;「chēng 」 yīn chèn, wèi xiāng chèn ;
◇「 jiàn            yáo  」:「 」 yīn yù  shēng , wèi mén kǎn ;「  」 yīn bǒ yǐ,「 」shì zhǐ  zhī jiǎo xié zhàn zhe ;「  」shì zhǐ shēn zi wāi  xié  ;「  」 yīn jī jù,shì zhǐ zuò zhe shí shuāng jiǎo zhǎn kāi xiàng  ji huò shì    yàng zi ;「yáo  」,shì zhǐ dǒu tuǐ huò yáo tún ,「 」 yīn bì,zhǐ  tuǐ ;
◇「rén wèn shuí  duì  míng 」:「shuí 」 yīn shuí,lìng yǒu  yīn shéi;
◇「zhī wèi    qīng chuán 」:「 」 yīn dì  shēng , wéi zhēn shí 、què shí ;
◇「      hu 」:「 」hū ,lìng yǒu  yīn hú、hu;
◇「zòng  yuǎn   jiàn  」:「 」 yīn jī, wèi shàng shēng ;
◇「xíng gāo zhě  míng  gāo 」:「xíng 」 yīn wèi xìnɡ  shēng , wèi  xíng ;
◇「rén suǒ néng   qīng  」:「 」 yīn wèi zī  shēng , wèi kǒu huǐ ;
◇「fēi shèng shū  píng  shì 」:「píng 」 yīn bǐnɡ,tōng 「bǐng 」, wèi fàng  ,chú  ;
◇「shèng  xián   xún zhì 」:「xún 」 yīn xún èr shēng , wèi zhú jiàn 。 】

fēn lèi : jiā jīng diǎn shū míng :méng xué zuò zhě :(quàn xué wǎng zhěng  )
返回标鸽