诗经 | 儒家经典|四书五经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

shī jīng 

作者:孔子(整理)
 zhù shì 《shī jīng 》quán wén 
国风
zhōu nán  01 guān   02  tán  03 juǎn ěr  04 jiū   05 zhōng  
06 táo yāo  07    08    09 hàn 广guǎng  10  fén 
11 lín zhī zhǐ     
zhào nán  12 què cháo  13 cǎi fán  14 cǎo chóng  15 cǎi píng  16 gān táng 
17 xíng   18 gāo yáng  19 yīn  léi  20 biāo yǒu méi  21 xiǎo xīng 
22 jiāng yǒu   23  yǒu  jūn  24   nóng   25 zōu   
bèi fēng  26 bǎi zhōu  27 绿   28 yàn yàn  29  yuè  30 zhōng fēng 
31    32 kǎi fēng  33 xióng zhì  34 páo yǒu    35  fēng 
36 shì wēi  37 máo qiū  38 jiǎn   39 quán shuǐ  40 běi mén 
41 běi fēng  42 jìng   43 xīn tái  44 èr zi chéng zhōu  
yōng fēng  45 bǎi zhōu  46 qiáng yǒu   47 jūn  xié lǎo  48 sāng zhōng  49 chún zhī bēn bēn 
50 dìng zhī fāng zhōng  51  dōng  52 xiāng shǔ  53 gàn máo  54 zài chí 
wèi fēng  55  ào  56 kǎo pán  57 shuò rén  58 máng  59 zhú 竿gān 
60 wán lán  61  广guǎng  62    63 yǒu   64  guā 
wáng fēng  65 shǔ   66 jūn     67 jūn  yáng yáng  68 yáng zhī shuǐ  69 zhōng  yǒu tuī 
70  yuán  71  lěi  72 cǎi   73  chē  74 qiū zhōng yǒu  
zhèng fēng  75    76 jiāng zhòng zi  77 shū  tián  78  shū  tián  79 qīng rén 
80 gāo qiú  81 zūn    82  yuē  míng  83 yǒu  tóng chē  84 shān yǒu   
85 tuò   86 jiǎo tóng  87 qiān shang  88 fēng  89 dōng mén zhī shàn 
90 fēng   91  jīn  92 yáng zhī shuǐ  93 chū  dōng mén  94  yǒu màn cǎo 
95 qín wěi     
 fēng  96  míng  97 hái  98 zhe  99 dōng fāng zhī   100 dōng fāng wèi míng 
101 nán shān  102  tián  103  lìng  104  gǒu  105 zài  
106  jiē     
wèi fēng  107    108 fén    109 yuán yǒu táo  110 zhì   111 shí  zhī jiān 
112  tán  113 shuò shǔ    
táng fēng  114  shuài  115 shān yǒu shū  116 yáng zhī shuǐ  117 jiāo liáo  118 chóu móu 
119    120 gāo qiú  121 bǎo   122    123 yǒu  zhī  
124  shēng  125 cǎi líng    
qín fēng  126 chē lín  127  tiě  128 xiǎo róng  129 jiān jiā  130 zhōng nán 
131 huáng niǎo  132 chén fēng  133    134 wèi yáng  135 quán  
chén fēng  136 wǎn qiū  137 dōng mén zhī fén  138 héng mén  139 dōng mén zhī chí  140 dōng mén zhī yáng 
141  mén  142 fáng yǒu què cháo  143 yuè chū  144 zhū lín  145  bēi 
guì fēng  146 gāo qiú  147  guān  148  yǒu cháng chǔ  149 fěi fēng  
cáo fēng  150  yóu  151 hòu rén  152 shī jiū  153 xià quán  
bīn fēng  154  yuè  155 chī xiāo  156 dōng shān  157    158   
159 jiǔ   160 láng     
小雅
鹿 míng 
zhī shén 
161 鹿 míng  162    163 huáng huáng zhě huá  164 táng   165   
166 tiān bǎo  167 cǎi wēi  168 chū chē  169    170   
nán yǒu 
jiā  
zhī shén 
171 nán yǒu jiā   172 nán shān yǒu tái  173 liǎo xiāo  174 zhàn   175 tóng gōng 
176 jīng jīng zhě é  177 liù yuè  178 cǎi   179 chē gōng  180   
鸿hóng yàn 
zhī shén 
181 鸿hóng yàn  182 tíng liáo  183 miǎn shuǐ  184  míng  185   
186 bái   187 huáng niǎo  188  xíng    189  gàn  190  yáng 
jié 
nán shān 
zhī shén 
191 jié nán shān  192 zhēng yuè  193 shí yuè zhī jiāo  194   zhèng  195 xiǎo mín 
196 xiǎo wǎn  197 xiǎo biàn  198 qiǎo yán  199  rén   200 xiàng  
 fēng 
zhī shén 
201  fēng  202 liǎo é  203  dōng  204  yuè  205 běi shān 
206  jiāng  chē  207 xiǎo míng  208  zhōng  209 chǔ   210 xìn nán shān 
 tián 
zhī shén 
211  tián  212  tián  213 zhān  luò   214 shang shang zhě huá  215 sāng  
216 yuān yāng  217 kuǐ biàn  218 chē lín  219 qīng yíng  220 bīn zhī chū yán 
 zǎo 
zhī shén 
221  zǎo  222 cǎi shū  223 jiǎo gōng  224 wǎn liǔ  225 dōu rén shì 
226 cǎi 绿  227 shǔ miáo  228  sāng  229 bái huá  230 mián mán 
  
zhī shén 
231    232 jiàn jiàn zhī shí  233 sháo zhī huá  234  cǎo  huáng  nán gāi (quē )
bái huá (quē ) huá shǔ (quē ) yóu gēng (quē ) chóng qiū (quē ) yóu  (quē )
大雅
wén wáng 
zhī shén 
235 wén wáng  236  míng  237 mián  238    239 hàn  
240    241 huáng   242 líng tái  243 xià   244 wén wáng yǒu shēng 
shēng mín 
zhī shén 
245 shēng mín  246 xíng wěi  247  zuì hóu  248    249 jiǎ  
250 gōng liú  251 jiǒng zhuó  252 juǎn ā  253 mín láo  254 bǎn 
dàng 
zhī 
shén 
255 dàng  256   257 sāng róu  258 yún hàn  259 sōng gāo 
260 zhēng mín  261 hán   262 jiāng hàn  263 cháng   264 zhān áng 
265 zhào mín     
zhōu sòng  266 qīng miào  267 wéi tiān zhī mìng  268 wéi qīng  269 liè wén  270 tiān zuò 
271 hào tiān yǒu chéng mìng  272  jiāng  273 shí mài  274 zhí jìng  275  wén 
276 chén gōng  277    278 zhèn   279 fēng nián  280 yǒu  
281 qián  282 yōng  283 zài jiàn  284 yǒu   285  
286 mǐn  xiǎo zi  287 访fǎng luò  288 jìng zhī  289 xiǎo   290 zài shān 
291 liáng   292    293 zhuó  294 huán  295 lài 
296 bān     
 sòng  297 jiōng  298 yǒu   299 pàn shuǐ  300  gōng  
shāng sòng  301   302 liè   303 xuán niǎo  304 cháng   305 yīn  

返回标鸽