周易 | 儒家经典|四书五经
劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 

zhōu  

卦象(伏羲)、 卦辞(文王)、爻辞(周公)、易传(孔子)
01guà  gān wèi tiān  02guà  kūn wèi   03guà  shuǐ léi tún (zhūn) 04guà  shān shuǐ méng 
05guà  shuǐ tiān   06guà  tiān shuǐ sòng  07guà   shuǐ shī  08guà  shuǐ   
09guà  fēng tiān xiǎo chù () 10guà  tiān   () 11guà   tiān tài  12guà  tiān  fǒu ()
13guà  tiān huǒ tóng rén  14guà  huǒ tiān  yǒu  15guà   shān qiān  16guà  léi   
17guà   léi suí  18guà  shān fēng  () 19guà    lín  20guà  fēng  guān 
21guà  huǒ léi shì  (shìhé) 22guà  shān huǒ bēn () 23guà  shān    24guà   léi  
25guà  tiān léi  wàng  26guà  shān tiān  chù () 27guà  shān léi  () 28guà   fēng  guò 
29guà  kǎn wèi shuǐ  30guà   wèi huǒ  31guà   shān xián  32guà  léi fēng héng 
33guà  tiān shān dùn (dùn) 34guà  léi tiān  zhuàng  35guà  huǒ  jìn  36guà   huǒ míng  ()
37guà  fēng huǒ jiā rén  38guà  huǒ  kuí (kuí) 39guà  shuǐ shān jiǎn (jiǎn) 40guà  léi shuǐ jiě (xiè)
41guà  shān  sǔn  42guà  fēng léi   43guà   tiān guài (guài) 44guà  tiān fēng gòu (gòu)
45guà    cuì (cuì) 46guà   fēng shēng  47guà   shuǐ kùn  48guà  shuǐ fēng jǐng 
49guà   huǒ   50guà  huǒ fēng dǐng  51guà  zhèn wèi léi  52guà  gěn wèi shān 
53guà  fēng shān jiàn  54guà  léi  guī mèi  55guà  léi huǒ fēng  56guà  huǒ shān  
57guà  xùn wèi fēng (xùn) 58guà  duì wèi   59guà  fēng shuǐ huàn  60guà  shuǐ  jié 
61guà  fēng  zhōng  () 62guà  léi shān xiǎo guò  63guà  shuǐ huǒ    64guà  huǒ shuǐ wèi  
  shàng chuán    xià chuán  shuō guà chuán   guà chuán   guà chuán 

返回标鸽