劝学网|南怀瑾|易经|周易|佛经|鬼谷子|孙子兵法|诗经|道德经|金刚经|本草纲目--学习者的清修之地

quàn xué wǎng 

劝学网主页
zhǔ    jiā  dào jiā   jīng   jiā 
bǎi jiā  bīng   zhōng   zhèng shǐ   shǐ 
 jīng  nán 怀huái jǐn  xiǎo    zhù jiàn zhàn  shū chéng 
zhōu cháo  qián  chūn qiū zhàn guó  qín hàn cháo  sān guó  jìn cháo  nán běi cháo  suí cháo 
táng cháo   dài shí guó  sòng cháo  yuán cháo  míng cháo  qīng cháo  wáng  qīng cháo rén  
qīng cháo  shǐ  mín guó  kàng   máo  dōng  gòng  rén   gòng   shǐ 
quàn xué wǎng QQ、YYliáo tiān qún  

当前开放申请的QQ群:  (YY:19728101)
 shuō  jiā (1059680834):  jiā  xiǎng wéi zhǔ 
 shuō dào jiā (1059710608):dào jiā  xiǎng wéi zhǔ ( shù zhōng  )
 shuō  jiā (1059169895):  jiā  xiǎng wéi zhǔ 
 shuō zhōu  (336438876):  wéi zhǔ ,jìn zhǐ suàn mìng 
 shuō  shǐ (154204903):xué   shǐ zhī shí 
quàn xué wǎng jiǎng táng qún (103317201):zhū  bǎi jiā 、xué  jiǎng zuò 
同类型的群满员后将关闭,并开放另一个同类的群号。

 chéng chuán tǒng  xiǎng ,bǎo cún zhōng huá wén míng ,shí xiàn xīn   téng !——【chuán tǒng  xiǎng 】pín dào 

 jiā  xiǎng 

孔子像

 shū  jīng 》shì zhōng guó chuán tǒng wén huà  zhòng yào  chéng  fen ,shì  jiā  xiǎng   xīn zài  ,gèng shì zhōng guó  shǐ wén huà   zhōng  bǎo diǎn 。

 jiā jīng diǎn 《 shū  jīng 》bāo hán nèi róng   广guǎng fàn 、shēn  ,zài shì jiè wén huà shǐ 、 xiǎng shǐ shàng  yǒu  gāo   wèi 。

 shū  jīng 》yán  zhōng huá wén huà  qiān  míng piān ,shì rén lèi wén míng  gòng tóng  chǎn ,zhì jīn nǎi zhì jīn nián hěn zhǎng shí jiān réng  guāng   。

dào jiā  xiǎng 

老子像

dào jiā   xiǎng wén huà shì  guó chuán tǒng  xiǎng wén huà  liǎng  yuán liú zhī  。dào jiā chóng shàng  rán ,fǎn  guī zhēn ;zhǔ zhāng wéi dào shì cóng , wéi ér zhì ;qiáng diào rén   rán zhī jiān ,rén  rén zhī jiān   xié guān  。

dào jiā   xiǎng   suī rán shì  “dào ”wèi  xīn ,dàn  zuì  běn  jīng shén què zài “ rán ”liǎng  。dào jiā chóng shàng  rán  zhēn zhèng zhǐ  ,shǒu xiān jiù zài  yāo qiú rén lèi shùn yìng “ rán zhī dào ”,fǎn  guī zhēn , “ rán ”、“ wéi ”zuò wéi shè huì 、rén shēng   xiǎng zhuàng tài 。

 jīng 

佛像

 jiào   yìn  ér  xīng  zhōng guó ,suì yǒu  、xiǎo chéng zhī fēn 。 huì néng zhī hòu ,chán zōng fēng xíng ,sòng míng  xué xīn xué gèng shòu  yǐng xiǎng ,zhì qīng cháo guó yùn bài luò ,jīng mín guó   、gòng  guó wén huà yùn dòng   zhī chōng  ,zhēn zhèng   jiào  jīng míng cún shí wáng 。

yóu   jīng zhòng duō ,quàn xué wǎng jiāng jīng diǎn   jīng àn chuán tǒng fēn lèi ,gōng  xué ài hào zhě yuè  xué  。

bǎi jiā  xiǎng 

荀子像

zhū  ,shì zhǐ chūn qiū zhàn guó shí   xiǎng lǐng  nèi fǎn yìng  jiē  、jiē céng     xiǎng jiā   zhù zuò 。zhū  bǎi jiā zhǔ yào shì zhǐ yīn yáng 、 、 、 、míng 、dào liù jiā 。zhū  bǎi jiā zhēng míng 、bǎi huā  fàng ,shì zhōng huá wén míng shǐ shàng guāng huī    。

běn zhuān lán shōu   shì dào zhī wài  bǎi jiā  xiǎng ,chú chūn qiū zhàn guó wài ,hái jiāng zhú jiàn shōu  hàn cháo  hòu   xiǎng ,dào máo  dōng wéi zhǐ 。

 jiā  xiǎng 

商鞅变法

 shǐ shàng zhù míng   jiā rén  zuì jiē jìn huáng quán ,zuì hòu  mìng yùn yòu zuì bēi cǎn 。  qiān jiāng  jiā   duō rén dìng xìng wèi “  shǎo ēn ”,hòu rén  jiāng qín “èr shì ér wáng ”  rèn guī   jiā 。

xìn shǎng   ,   zhì , rèn qīn shū , duàn   。”zhè   yán   qíng ,  wén “ēn shēng  hài ,hài shēng  ēn ,tiān zhī  ēn ér  ēn shēng ”。

mìng xiāng 、fēng shuǐ 

命相风水

mìng xiāng 、fēng shuǐ shì  lǎo  jīng wén huà    yìng yòng ,shì guó xué   fēn    chéng  fen zhī  ,   háng xiāng shēng 、 guà xiāng dàng yuán  ,  suí 便biàn pāo  。

 shì rén shén  ,máng  chóng xìn , wéi wàn néng , zhī ruò  ,dào tóu lái láo shén fèi shí ér zhōng   de ,bēi  。 xiǎo  rèn wéi , míng 《shí  》zhě   xué mìng xiāng ,xué   yòng 。

bīng  

孙子像

bīng  guī shǔ  chuán tǒng  xiǎng  shū , shí jǐn 《sūn  bīng  》 běn ,  bīng  ,zhǐ néng suàn zuò zhàn jīng yàn lèi  shū 。ér 《sūn  bīng  》  xiǎng yòu shǔ  dào jiā  xiǎng 。

yīn  ,  jiě zhōng guó dào jiā  xiǎng ,ér néng zhǎng  sūn zi  xiǎng zhě , jīn wèi yǒu 。

zhōng  diǎn  

张仲景像

tiān  rén sān cái ,jīng  shén  zài ,yīn yáng xiāng chōng  ,qiān nián  píng ān 。 zhì  bìng zhì wèi bìng , zhì  luàn zhì wèi luàn 。shí jiǔ bìng  jīn ān zài , yùn liù  zhǐ děng xián 。

shě  wén xuān ,lín yǒu   ,ér  qiè zhī ;shě  jǐn xiù ,lín yǒu duǎn  ,ér  qiè zhī 。

nán 怀huái jǐn 

南怀瑾

nán 怀huái jǐn xiān shēng xué wèn   jīng shēn ,róng guàn  jīn ,jiào huà hán gài  、shì 、dào ,gèng     tiān wén 、shī    。    gòng xiàn ,xiǎo  zài  jǐn zhù nán 怀huái jǐn xiān shēng jiàn kāng cháng 寿shòu !

 jīn  “ xué ”jiào  fāng shì ,使shǐ zhòng jiē  shí běn guó  yán , dǒng běn guó  xiǎng 。 duō nèi róng bèi   bàn jiě   jiě 。rán hòu  é chuán é ,zuì zhōng chè  fǒu dìng 。běn zhàn shōu  le nán 怀huái jǐn xiān shēng   fèn wén  ,huān yíng  jiā yuè  。

zhèng shǐ 

二十七正史

 zhèng shǐ  rén yuè lái yuè shǎo le ,ér mín guó 、gòng  guó  zhèng shǐ shì fǒu hái yòng  wén lái xiě 。gǎi yòng bái huà  huà ,zhēn  zhī hái yǒu shuí néng  wán suǒ yǒu shǐ shū 。 gài  hòu rén   huó 200suì cái xíng 。

suī rán zhèng shǐ wǎng  diǎn   hěn  ,wǎng  nèi róng què zuì zhòng yào ,xiǎo  yǒu shí jiān dìng jiāng zhèng shǐ zuò chū gāo zhì liàng  wǎng  xiàn gěi  jiā 。 men  wén huà   néng jǐn jǐn  kào  shuō  shǐ lái chuán chéng 。

 tóng wèi jiàn zhèng  guān ; rén wéi jiàn míng  shī ; shǐ wèi jiàn zhī xīng  !——【 shǐ 】pín dào 
zhōu cháo  qián  烽火戏诸侯

měi   shǐ xiǎo  zuì jìng pèi zhōu gōng ,tuī fān shāng cháo hòu shòu fēng   guó , guó  zhì  jiāo gěi ér zi ,  dān shēn  zuǒ yòu zhǔ ,shòu liú yán suǒ hài ,xiǎn zāo shā shēn 。

hòu shì wáng mǎng , shì  zuǒ yòu zhǔ , xián xià shì ,ruò fēi cuàn wèi ,rén rén dōu rèn wéi shì zhōu gōng zài shì 。 jiàn zuò shàn shì  bìng fēi dōu shì shàn rén 。

chūn qiū zhàn guó  春秋战国

chūn qiū zhàn guó suǒ chǎn shēng  bǎi jiā  xiǎng ,shì rén lèi shǐ shàng  yǒng héng  tài yáng 。xiǎo   dào   děng  xiǎng yuè  shù shí biàn ,jué de  xiǎng nèi hán shí zài tài shēn , míng bái xiān zhé men shì   xiǎng chū zhè yàng   xiǎng lái 。

   shǐ zhǐ kàn  xiǎng ,děng  xué shù xué zhǐ kàn gōng shì ér  zuò liàn  ,chú fēi shén xiān cái néng zhǎng  。zhè cái shì quàn xué wǎng    suǒ zài 。

hàn cháo  shǐ  汉匈之战

liú bāng zài zhāng xiāo hán děng rén  zhù xià  bài le xiàng  , de tiān xià 。 hòu suī xīn hěn shǒu  ,dào  fēi píng yōng  néng ,huì  zǎo shì 。wén   dào jiā  xiǎng zhì guó ,xiū shēng yǎng  , wéi ér zhì 。ér hàn  què   yǒu wéi zhī zhǔ ,héng sǎo xiōng  ,jiě jué wài huàn 。

měi cháo měi dài xìng  jiǒng  、chǔ shì fāng shì   tóng ,què  huán kòu  huán , jǐn  néng wán chéng   使shǐ mìng 。 zāi ,guài zāi 。

sān guó  shǐ  赤壁

běi fāng  lái méi yǒu nán fāng  shù ,wèi jìng néng jiāng guó  zhì   yuǎn shèng  shǔ ,xiǎo   què pèi  cáo cāo  cái néng 。ér liú bèi   bìng   néng ,   zōng liú bāng  yàng ,shàn  yòng rén yòng zhì ,wán xiǎo huā yàng 。 sūn quán xiāng   yǒu suǒ   。

cáo  dāng chū míng bái le   “shàn ràng ” dào  ,què bèi shǒu xià yòng tóng yàng  fāng  “shàn ràng ”le  , shì    fěng  me 。

jìn cháo  shǐ  淝水之战场

 shǐ zǒng huì chóng yǎn ,rén men  jīng rèn dìng “ guān  tān ”, dàn wèi guān ,yǒu quán  yòng ,guò  zuò fèi 。jìn cháo  shì  bài zhī zhì ,

shǒu  shí chóng zài jīn  jiàn  bié guǎn , wài  wáng kǎi dòu  ,dāng shí jìn    jiā  zhǐ fǎn ér bāng zhù wáng kǎi 。yóu  shē chǐ  tān     fēn ,dāng shí shì     dōu shōu 贿huì  cái 。ér jìn   suī    chàng jié jiǎn ,dàn  běn rén wèi  shēn zuò  , tuō kōng yán 。

nán běi cháo  shǐ  陶渊明

tài píng shì zhī rén hěn nán xiǎng xiàng bīng huāng  luàn 、dān jīng shòu   kǒng  ,xiǎo shí tīng  ye nǎi nǎi jiǎng guǐ zi jìn cūn shí   táo wáng ,zài nán běi cháo yòu  cháng  shì 。jiù lián  shì  zhēng   shàng   néng miǎn 。cuī hào fèi  ,“ jìng zhī nèi ,  shā mén ”

 shì ,táo yuān míng zhī liú 便biàn yǐn  nán shān ,饿è    wéi  dǒu  zhé yāo 。

suí cháo  shǐ  赵州桥

yáng 广guǎng ,suí cháo   èr  huáng  ,shì  hěn yǒu cái huá 、tóu nǎo jīng míng ,  shàng shì wèi   、yǒu jìn  xīn  rén 。 guó zhèng  yǒu bào  ,bìng    zhū shí xiàn 。zhǔ zhèng hòu xún biān  sāi 、kāi tōng 西  、tuī dòng jiàn shè 。

rán zhōng yīn mín nán  zhòng   qióng bīng   ,suì  cán bào liú míng  shì 。yǒu rén  shāng zhòu wáng 、qín shǐ huáng děng   xiāng  ,bìng chēng bào jūn 。

táng cháo  shǐ  唐朝历史

zhè cái shì zhēn zhèng  shèng shì ,fēi dān zhǐ jūn shì , jīng  、wén huà 、shāng  、zōng jiào 、shī zhèng děng zhū duō lǐng  dōu shì kōng qián shèng shì 。

qiáng  ,dàn bìng  chí qiáng líng ruò , 使shǐ duì cáng    qīn ér  。duì   běn  kuáng wàng ,   yán zhòng   (zài gāo  )。yóu  广guǎng shī  zhèng ,mín xīn suǒ xiàng ,cái 使shǐ ān shǐ zhī luàn huà xiǎn wéi  。

 dài shí guó  雕栏玉砌应犹在

suī shuō tiān xià fēn jiǔ   , jiǔ  fēn ,rán zhōng jiū  cháng  fēn ,bǎi xìng   píng ān , wáng jiòn xiàng    。 bèi gāng  xià  jiāng shān ,zi bèi 便biàn kāi shǐ xiǎng  ,  zhī “guó suī  ,hào zhàn  wáng ;tiān xià suī ān ,wàng zhàn  wēi 。”

běi fāng   dài chē lún gǔn gǔn 、 zhēng  duó ,ér nán fāng    shí guó xiāng duì píng ān 、zhù zhòng  zhǎn shēng chǎn ,jīng    fán róng 。

sòng cháo  shǐ  宋朝历史

wén rén zhí zhèng ,shī  shū huà dēng fēng zào  ,bǎi xìng ān    ,lián  huò 、yān huò    méi yǒu ,zhè yàng  shè huì  zhēn shì tiān táng me ?

 hào zhàn , zhì  wài huàn lián lián ,zhè shì wén rén zhì guó  ruò diǎn me ?jīn 、liáo 、西 xià 、 fān yuǎn ruò   sòng ,què jiē néng gěi sòng  zhòng chuāng 。jūn héng  zhǎn guó  cái néng cháng zhì jiǔ ān 。

yuán cháo  shǐ  元朝骑兵

sòng cháo  wén zhì guó ,ér méng  qià qià xiāng fǎn ,jīn  tiě    lüè duó ,héng sǎo ōu  ,zhè shì zhōng huá  huī huáng me ?shì jiāo ào me ? xià lái  guó  néng shǒu ma ? yòng huá xià wén huà lái zhì guó , dìng  néng cháng jiǔ 。

luò hòu wén míng zhēng  xiān jìn wén míng zài shì jiè shǐ shàng   chū xiàn ,měng  rén  tiě  sǎo dàng  ōu   zhī hòu ,  zhì  gèng wéi wén míng  huá xià chéng le tǒng zhì zhě gèng tóu tòng  wèn  ,   néng  mán  zuì hòu zhǐ néng fàng      mán tǒng zhì ,退tuì huí běi fāng  cǎo yuán 。

míng cháo  shǐ  郑和下西洋

zuò wéi zuì hòu   hàn rén tǒng zhì  wáng cháo ,jīn tiān shuō  lái  rán ràng rén     。 jīn zhōng guó ,zài hěn zhǎng  duàn shí  dōu hái shì luò hòu guó jiā ,“gāo zhù qiáng ,广guǎng  liáng ,huǎn chēng wáng ”yìng shì cháng   lüè 。zhōng  zhēng duān 、tái wān huí guī děng dōu  yào  shēn qiáng  , wàng   jiě jué    zhì  ,   néng 。

tuī fān yuán cháo sān chéng  ,duì      fǎn yuán  jūn què yào  chéng  。    gǎi cháo huàn dài dōu shì   。

qīng cháo  shǐ  圆明圆

zhè shì  duàn shāng xīn   shǐ 、zhè shì  duàn     shǐ ,zhōng guó rén cóng  chéng le “dōng  bìng  ”,zhōng guó rén cóng  chè  shī  le wén míng  jīng shén zhī zhù ,zhōng guó rén cóng   máng ,zhí zhì xiàn zài ,ér qiě hái jiāng   xià  。

shàng   xiàn rén lèi biàn huài zhī hòu ,yòng hóng shuǐ lái chōng  shì jiè 。kàng  zhàn zhēng zhè chǎng  huǒ què méi yǒu huàn xǐng zhōng guó rén 。睁眼瞎子比盲人可更危险啊!

qīng cháo rén   清朝名臣

zhēn  míng bái wèi shí me yǒu  me duō rén pèi  zēng guó fān ,  dàng chéng   , shí zūn kǒng zhǐ shì  zhèn  tài píng tiān guó   miàn  hào ér  ,jiē kāi  jiā shū  kàn , zhēn miàn   kǒng mèng bèi dào ér chí 。

 yán jiū  shǐ wǎng wǎng jīn tiān shuō mǒu mǒu shì mài guó zéi ,míng tiān yòu shuō chéng shì mín  yīng xióng 。 shǐ zhēn  “ yǒu píng shuō ”me ?gèng  kuàng zǒng yǒu rén  duàn  cuàn gǎi  shǐ 。

qīng cháo  wáng  慈禧

méi yǒu  sān guì qīng bīng zhēn    liǎo guān ma ?kāng  wèi shí me néng wěn dìng “fǎn qīng  míng ”hái  liè  yāng yāng  guó ?kāng yōng gān zhēn shì “shèng shì ”ma ?

tài píng tiān guó 使shǐ  qīng guó hào jìn le guó  , piàn yòu 使shǐ de zhè  céng jīng   lóng cóng  bìng   jué  zhèn 。     dǒng    ,cāo zòng 4亿 rén kǒu  guó jiā   ,jiāng  qiān nián  zhōng huá wén míng huī huò  xuè běn  guī 。zhì jīn  men réng bēi  zhe zhè chén zhòng  、nán      dān 。

mín guó  shǐ  民国

zhōng shān xiān shēng  shí   mìng dào shī bài ,tuǒ xié zhōng tuī fān le qīng cháo 。guó jiā fǎn biàn de gèng luàn ,jiǎng jīng guò zhōng yuán  zhàn ,zhú jiàn tǒng   tóng shí ,yòu    kāi shǐ jiǎo gòng 。

jiǎo gòng jǐn yào guān tóu shí , běn kāi shǐ qīn huá zhàn zhēng 。cuò   guān niàn yǐng xiǎng le jiǎng zhōng zhèng  shēn :rǎng wài  xiān ān nèi 。kàng zhàn shèng  jiǎng gōng    ,què yòu   jiǎo gòng ,xiǎng shí xíng  dǎng zhuān zhì 。āi !sān mín zhǔ    shí xiàn ,què méi yǒu shí xiàn 。 bēi ! tàn !

zhōng  zhàn zhēng shǐ  大屠杀

zhè shì  qún méi yǒu rén xìng  chù shēng ,zài zhōng huá   suǒ fàn xià   tiān zuì xíng 。jiàn wàng  yán huáng  sūn men ,shì fǒu hái  de “nán jīng   shā ”shì   tiān ?

fèn  bìng  shì ài guó !zhǐ yǒu liǎo jiě  běn  shǐ 、 jiě  kòu xìng  、míng bái  fēng kuáng  gēn yuán ,cái néng 使shǐ zhōng  yuǎn  zhàn zhēng 。

gòng  guó  shǐ  文化大革命

máo  dōng zhí zhǎng zhèng quán bìng fēi  fān fēng shùn ,zhǎng quán hòu kùn nán chóng chóng 。  zǒu chū kùn jìng ,zhè duàn  shǐ  jié zhí de yán jiū 。

gòng  guó chéng  hòu , měi guó  、 yìn   、  lián  、 yuè nán  , jiān hái yǒu “sān fǎn  fǎn ”、 yuè jìn 、wén huà   mìng 、gǎi  kāi fàng 。nián qīng  gòng  guó cóng shān shān xué  zhōng chéng zhǎng  lái 。

máo  dōng zhuān   毛泽东像

běn zhàn shōu  le máo  dōng xuǎn  、máo  dōng wén  ,máo  dōng shī  。  gōng guò shì fēi , yǒu  shǐ píng shuō ,běn zhuān  zhǐ shì jiè shào  shǐ 。

zuò wéi guó jiā zuì gāo lǐng dǎo rén , yǐng xiǎng le  men  dài rén  rén shēng ,suǒ  yán jiū zhōng guó   néng  yán jiū máo  dōng 。běn zhàn zhǐ   zhèng  fēi jìn wén zhāng 。

gòng  guó rén   像

gòng chǎn dǎng zhī suǒ  yǒu jīn  ,zhǐ yào kàn  kàn zhèi xiē fēng liú rén  ,guǒ zhēn shì yīng xióng bèi chū 。

dàn   chì zhà fēng yún zhě , dào cháo tíng 便biàn bèi jiān rén 、 rén yòng yīn móu suǒ hài ,xiàn zài réng shì   。yīn  ,   shǐ , kàn chuán tǒng  xiǎng ,zhǐ néng shì “hòu rén  xiào hòu rén ”。

zhā shí  chǔ shì biān chéng gāo shǒu   jīng zhī  !——【ruǎn jiàn jiào chéng 】pín dào 
■ WebPagewǎng   chǔ  WebPage

huì zuò wǎng   děng  huì HTML、CSS、JavaScript,yīn wèi lèi  DreamWave gōng   jīng xiāng dāng qiáng  。dàn méi yǒu shǒu xiě zhèi xiē chéng  gōng   rén jué fēi zhuān  rén yuán 。

zhuān  rén yuán shè    miàn  kāi chéng   kàn , miàn hěn jiǎn dān ,dàn shí xiàn  gōng néng hěn duō ,méi yǒu chóng  kòng zhì 。

■ Oracleshù    Oracle

Oracleyīn  gōng néng qiáng  、使shǐ yòng fāng 便biàn ér 赿chí lái 赿chí duō  bèi xuǎn yòng 。suī shuō  xué ,xué hǎo bìng  jiǎn dān 。tóng yàng   SQLmìng lìng ,shù  shǎo shí néng yùn xíng , shù  liàng shí 便biàn  néng yùn xíng ,zhè zhǒng xiàn xiàng hěn duō ,jiū  yuán yīn hái shì  chǔ  zhā shí 。

chū xué zhě  cóng SQLkāi shǐ  mén ,zhú  zhǎng  DBA、PLSQL、Pro*Cděng nèi róng ,tóng shí  yào  shì SQL*PLUSgōng  。

■ C/C++/SDK/MFC/C# vc.net

C yán  liè gōng rèn  jiào nán ,suī yǒu MSDNbāng zhù ,dàn  jìng shì  diǎn shì  ,duì  chū xué zhě lái shuō yǒu diǎn shēn ,ér qiě shì yīng wén 。

xiǎo  zuò wéi   chū xué zhě ,jiāng dāng chū   nán zhī chù xiě chū lái ,quán dāng xué    , wàng chū xué zhě yán  àn zhào  zi zuò  biàn ,yīng gāi huì yǒu suǒ bāng zhù   gāo 。

mín  、mín yuè 、   民歌民乐

dāng  xué   juàn  shí hòu , fáng tīng tīng xiǎo  wèi  zhǔn bèi  mín  、mín yuè 。zhè  miàn  dìng yǒu  shú    ,  dìng yǒu  jiā xiāng   。

yīn    dài kuān  gāo ,yīn yuè  fàng zàn shí guān  ,zhǐ yǒu   xiǎn shì ,jiāng lái shēng     shí zài kāi fàng gěi  jiā ,zài  shēn biǎo qiān  。
 lián  E-mail:[email protected] QQlián  :43093713
yuè ICPbèi 15103031hào -2
返回标鸽