李白

 bái 

 bái (701nián -762nián ) , tài bái ,hào qīng lián  shì ,yòu hào “zhé xiān rén ”,táng dài wěi   làng màn zhǔ  shī rén ,bèi hòu rén  wéi “shī xiān ”,   bìng chēng wéi “  ”,wèi le  lìng liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié ,    bái yòu  chēng “   ”。 《xīn táng shū 》 zǎi , bái wèi xìng shèng huáng  (liáng  zhāo wáng  gǎo )jiǔ shì sūn ,  táng zhū wáng tóng zōng 。 rén shuǎng lǎng  fāng ,ài yǐn jiǔ zuò shī , jiāo yǒu 。 bái shēn shòu huáng lǎo liè zhuāng  xiǎng yǐng xiǎng ,yǒu 《 tài bái  》chuán shì ,shī zuò zhōng duō  zuì shí xiě  ,dài biǎo zuò yǒu 《wàng  shān   》《xíng  nán 》《shǔ dào nán 》《qiāng jìn jiǔ 》《míng táng  》《zǎo  bái  chéng 》děng duō shǒu 。► 1185piān shī wén  ► 5394tiáo míng  

苏轼

 shì 

(1037nián 1yuè 8 -1101nián 8yuè 24 ) zi zhān 、 zhòng ,hào tiě guān dào rén 、dōng   shì ,shì chēng  dōng  、 xiān ,hàn  ,méi zhōu méi shān ( chuān shěng méi shān shì )rén ,   běi luán chéng ,běi sòng zhù míng wén xué jiā 、shū  jiā 、huà jiā , shǐ zhì shuǐ míng rén 。 shì shì běi sòng zhōng  wén tán lǐng xiù ,zài shī 、 、sǎn wén 、shū 、huà děng fāng miàn  de hěn gāo chéng jiù 。wén zòng héng   ;shī  cái 广guǎng kuò ,qīng xīn háo jiàn ,shàn yòng kuā zhāng   ,  fēng  , huáng tíng jiān bìng chēng “ huáng ”; kāi háo fàng  pài , xīn   tóng shì háo fàng pài dài biǎo ,bìng chēng “ xīn ”;sǎn wén zhù shù hóng  ,háo fàng   , ōu yáng xiū bìng chēng “ōu  ”,wèi “táng sòng   jiā ”zhī  。 shì shàn shū ,“sòng  jiā ”zhī  ;shàn cháng wén rén huà ,yóu shàn  zhú 、guài shí 、  děng 。zuò pǐn yǒu 《dōng    》《dōng   zhuàn 》《dōng  yuè  》《xiāo xiāng zhú shí  juàn 》《  guài shí  juàn 》děng 。► 3357piān shī wén  ► 3130tiáo míng  

白居易

bái   

bái   (772nián -846nián ),  tiān ,hào xiāng shān  shì ,yòu hào zuì yín xiān shēng ,  tài yuán ,dào  zēng   shí qiān  xià guī ,shēng   nán xīn zhèng 。shì táng dài wěi   xiàn shí zhǔ  shī rén ,táng dài sān  shī rén zhī  。bái    yuán zhěn gòng tóng chàng dǎo xīn yuè  yùn dòng ,shì chēng “yuán bái ”, liú   bìng chēng “liú bái ”。bái    shī   cái 广guǎng fàn ,xíng shì duō yàng , yán píng  tōng  ,yǒu “shī  ” “shī wáng ”zhī chēng 。guān zhì hàn lín xué shì 、zuǒ zàn shàn dài  。gōng yuán 846nián ,bái   zài luò yáng shì shì ,zàng  xiāng shān 。yǒu 《bái shì cháng qìng  》chuán shì ,dài biǎo shī zuò yǒu 《cháng hèn  》、《mài tàn wēng 》、《  xíng 》děng 。► 3085piān shī wén  ► 1123tiáo míng  

杜甫

  

  (712-770), zi měi , hào shǎo líng  lǎo ,shì chēng “ gōng  ”、“ shǎo líng ”děng ,hàn  , nán  gǒng xiàn (jīn  nán shěng gǒng  shì )rén ,táng dài wěi   xiàn shí zhǔ  shī rén ,  bèi shì rén zūn wèi “shī shèng ”, shī bèi chēng wéi “shī shǐ ”。    bái  chēng “  ”,wèi le gēn lìng wài liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié kāi lái ,    bái yòu  chēng “   ”。 yōu guó yōu mín ,rén  gāo shàng ,  yuē 1400 shǒu shī bèi bǎo liú le xià lái ,shī  jīng zhàn ,zài zhōng guó  diǎn shī  zhōng bèi shòu tuī chóng ,yǐng xiǎng shēn yuǎn 。759-766nián jiān céng  chéng  ,hòu shì yǒu   cǎo táng  niàn 。► 1378piān shī wén  ► 2060tiáo míng  

李清照

 qīng zhào 

 qīng zhào (1084nián 3yuè 13 ~1155nián 5yuè 12 )hào  ān  shì ,hàn  ,shān dōng shěng  nán zhāng qiū rén 。sòng dài (nán běi sòng zhī jiāo )  rén ,wǎn yuē  pài dài biǎo ,yǒu “qiān    cái  ”zhī chēng 。suǒ zuò  ,qián  duō xiě  yōu xián shēng huó ,hòu  duō bēi tàn shēn shì ,qíng diào gǎn shāng 。xíng shì shàng shàn yòng bái miáo shǒu  ,   jìng , yán qīng  。lùn  qiáng tiáo xié  ,chóng shàng diǎn  , chū  “bié shì  jiā ”zhī shuō ,fǎn duì  zuò shī wén zhī  zuò  。néng shī ,liú cún  duō , fèn piān zhāng gǎn shí yǒng shǐ ,qíng  kāng kǎi ,   fēng  tóng 。yǒu 《 ān  shì wén  》《 ān  》, sàn  。hòu rén yǒu 《shù   》 běn 。jīn yǒu 《 qīng zhào  jiào zhù 》。► 101piān shī wén  ► 538tiáo míng  

辛弃疾

xīn   

xīn   (1140-1207),nán sòng  rén 。yuán  tǎn  ,gǎi  yòu ān ,bié hào jià xuān ,hàn  , chéng (jīn shān dōng  nán )rén 。chū shēng shí ,zhōng yuán  wèi jīn bīng suǒ zhàn 。21suì cān jiā kàng jīn  jūn , jiǔ guī nán sòng 。 rèn  běi 、jiāng 西 、 nán 、 jiàn 、zhè dōng ān  使shǐ děng zhí 。 shēng  zhǔ kàng jīn 。céng shàng 《měi qín shí lùn 》 《jiǔ  》,tiáo chén zhàn shǒu zhī  。  shū xiě   huī  guó jiā tǒng   ài guó  qíng ,qīng  zhuàng zhì nán chóu  bēi fèn ,duì dāng shí zhí zhèng zhě    qiú   duō qiǎn  ; yǒu  shǎo yín yǒng  guó  shān  zuò pǐn 。 cái 广guǎng kuò yòu shàn huà yòng qián rén diǎn    ,fēng  chén xióng háo mài yòu     róu mèi zhī chù 。yóu  xīn    kàng jīn zhǔ zhāng  dāng zhèng  zhǔ  pài zhèng jiàn   ,hòu bèi tán  luò zhí ,退tuì yǐn jiāng 西 dài  。► 905piān shī wén  ► 1355tiáo míng  

王维

wáng wéi 

wáng wéi (701nián -761nián , shuō 699nián —761nián ),   ,hào    shì 。hàn  , dōng  zhōu (jīn shān 西 yùn chéng )rén ,  shān 西  xiàn ,táng cháo shī rén ,yǒu “shī  ”zhī chēng 。 shì píng jià  :“wèi   zhī shī ,shī zhōng yǒu huà ;guān   zhī huà ,huà zhōng yǒu shī 。”kāi yuán jiǔ nián (721nián )zhōng jìn shì ,rèn tài  chéng 。wáng wéi shì shèng táng shī rén  dài biǎo ,jīn cún shī 400 shǒu ,zhòng yào shī zuò yǒu 《xiāng  》《shān  qiū míng 》děng 。wáng wéi jīng tōng  xué ,shòu shàn zōng yǐng xiǎng hěn  。 jiào yǒu   《wéi   jīng 》,shì wáng wéi míng    yóu lái 。wáng wéi shī shū huà dōu hěn yǒu míng ,duō cái duō  ,yīn yuè  hěn jīng tōng 。 mèng hào rán  chēng “wáng mèng ”。► 442piān shī wén  ► 528tiáo míng  

纳兰性德

 lán xìng  

 lán xìng  (1655-1685),mǎn zhōu rén , róng ruò ,hào léng jiā shān rén ,qīng dài zuì zhù míng  rén zhī  。 shī  “ lán  ”zài qīng dài  zhì zhěng  zhōng guó  tán shàng dōu xiǎng yǒu hěn gāo  shēng  ,zài zhōng guó wén xué shǐ shàng  zhàn yǒu guāng cǎi duó     。 shēng huó  mǎn hàn róng  shí  , guì  jiā tíng xīng shuāi  yǒu guān lián  wáng cháo guó shì  diǎn xíng xìng 。suī shì cóng  wáng ,què xiàng wǎng jīng  píng dàn 。 shū  shēng huó huán jìng bèi jǐng ,jiā zhī  rén  chāo  cái huá ,使shǐ  shī  chuàng zuò chéng xiàn chū     xìng  xiān míng   shù fēng  。liú chuán zhì jīn  《 lán huā lìng ·  jué jué  》——“rén shēng ruò zhī  chū jiàn , shì qiū fēng bēi huà shàn ?děng xián biàn què  rén xīn ,què dào  rén xīn  biàn 。”   jìng ,shì  zhòng duō dài biǎo zuò zhī  。► 302piān shī wén  ► 1013tiáo míng  

李商隐

 shāng yǐn 

 shāng yǐn (yuē 813nián -yuē 858nián ),  shān ,hào   (谿 )shēng 、fán nán shēng ,táng dài zhù míng shī rén ,   nèi (jīn  nán shěng jiāo zuò shì )qìn yáng ,chū shēng  zhèng zhōu xíng yáng 。 shàn cháng shī  xiě zuò ,pián wén wén xué jià zhí  hěn gāo ,shì wǎn táng zuì chū   shī rén zhī  ,    chēng “xiǎo   ”, wēn tíng yún  chēng wéi “wēn  ”,yīn shī wén  tóng shí   duàn chéng shì 、wēn tíng yún fēng  xiāng jìn ,qiě sān rén dōu zài jiā   pái háng  shí liù , bìng chēng wéi “sān shí liù  ”。 shī gòu  xīn  ,fēng  nóng  ,yóu  shì  xiē ài qíng shī    shī xiě  chán mián fěi  ,yōu měi dòng rén ,广guǎng wéi chuán sòng 。dàn  fèn shī  guò  yǐn huì   ,nán  suǒ jiě ,zhì yǒu “shī jiā zǒng ài 西 kūn hǎo , hèn  rén zuò zhèng jiān ”zhī shuō 。yīn chǔ  niú  dǎng zhēng  jiā fèng zhī zhōng , shēng hěn   zhì 。 hòu zàng  jiā xiāng qìn yáng (jīn  nán jiāo zuò shì qìn yáng   ài xiàn jiāo jiè zhī chù )。zuò pǐn shōu  wèi 《  shān shī  》。► 597piān shī wén  ► 560tiáo míng  

陆游

 yóu 

 yóu (1125nián 11yuè 13 -1210nián 1yuè 26 ),  guān ,hào fàng wēng ,hàn  ,yuè zhōu shān yīn (jīn zhè jiāng shào xīng )rén ,shàng shū yòu chéng  diàn zhī sūn ,nán sòng wén xué jiā 、shǐ xué jiā 、ài guó shī rén 。 yóu shēng féng běi sòng miè wáng zhī  ,shào nián shí  shēn shòu jiā tíng ài guó  xiǎng  xūn táo 。sòng gāo zōng shí ,cān jiā   kǎo shì ,yīn shòu zǎi chén qín huì pái chì ér shì   chàng 。xiào zōng shí  jìn shì chū shēn 。zhōng nián  shǔ ,tóu shēn jūn  shēng huó 。jiā tài èr nián (1202nián ),sòng níng zōng zhào  yóu  jīng ,zhǔ chí biān xiū xiào zōng 、guāng zōng 《liǎng cháo shí  》 《sān cháo shǐ 》,guān zhì bǎo zhāng  dài zhì 。wǎn nián 退tuì  jiā xiāng 。chuàng zuò shī  jīn cún jiǔ qiān duō shǒu ,nèi róng  wéi fēng  。zhe yǒu 《jiàn nán shī 稿gǎo 》、《wèi nán wén  》、《nán táng shū 》、《lǎo xué ān   》děng 。► 10452piān shī wén  ► 600tiáo míng  

 bái (táng dài )  shì (sòng dài ) bái   (táng dài )   (táng dài )  qīng zhào (sòng dài ) xīn   (sòng dài ) wáng wéi (táng dài )  lán xìng  (qīng dài )  shāng yǐn (táng dài )  yóu (sòng dài ) táo yuān míng (wèi jìn ) liú   (táng dài )   (táng dài )   ( dài ) ōu yáng xiū (sòng dài ) hán  (táng dài ) wáng ān shí (sòng dài ) liǔ zōng yuán (táng dài ) mèng hào rán (táng dài ) liǔ yǒng (sòng dài )  yuán (xiān qín ) cáo cāo (liǎng hàn ) yuán zhěn (táng dài )   (táng dài ) wēn tíng yún (táng dài ) wáng chāng líng (táng dài ) fàn zhòng yān (sòng dài ) wáng  (táng dài ) cén shēn (táng dài ) cáo zhí (liǎng hàn ) zuǒ qiū míng (xiān qín ) yàn shū (sòng dài )   qiān (liǎng hàn ) qín guān (sòng dài ) yáng wàn  (sòng dài ) zhū  liàng (liǎng hàn ) wéi yìng  (táng dài ) jiǎ dǎo (táng dài ) táng yín (míng dài ) yàn  dào (sòng dài ) fāng gàn (táng dài ) liú zhǎng qīng (táng dài ) mèng jiāo (táng dài ) zhū  (sòng dài ) yuè fēi (sòng dài ) wéi zhuāng (táng dài ) huáng tíng jiān (sòng dài ) cáo xuě qín (qīng dài ) zhuāng zhōu (xiān qín ) gāo shì (táng dài ) zhōu bāng yàn (sòng dài ) wén tiān xiáng (sòng dài ) luó yǐn (táng dài ) zhāng jiǔ líng (táng dài )   (táng dài ) zhāng  (táng dài )  zhì yuǎn (yuán dài ) zhuō wén jūn (liǎng hàn ) chén  áng (táng dài ) xún  (xiān qín )  hún (táng dài ) jiāng kuí (sòng dài ) fàn chéng  (sòng dài )   xiàng  (liǎng hàn ) wáng jiàn (táng dài ) zhāng ruò  (táng dài ) jiǎ  (liǎng hàn ) wáng zhī huàn (táng dài )  ěr (xiān qín )  zhù (sòng dài ) jiǎo rán (táng dài )  xuán  (táng dài ) gōng  zhēn (qīng dài ) luò bīn wáng (táng dài ) zhèng xiè (qīng dài ) zhāng  (táng dài )  zhī zhāng (táng dài )  guī méng (táng dài ) guàn xiū (táng dài ) zhāng dài (míng dài )  wén yīng (sòng dài ) hán fēi (xiān qín )  lún (táng dài )  xún  (táng dài ) zhōu dūn  (sòng dài ) yuán hào wèn (jīn cháo ) xiè líng yùn (nán běi cháo ) wáng  zhī (wèi jìn )  qiān (míng dài ) zhū dūn  (sòng dài ) cāng yāng jiā cuò (qīng dài ) yuán méi (qīng dài ) sòng  (xiān qín )  dào yuán (nán běi cháo ) bái  (yuán dài ) hán  (táng dài ) jiǎng jié (sòng dài ) féng yán  ( dài ) yáo  (táng dài ) qián  (táng dài ) zēng guó fān (qīng dài )   xiū (táng dài )  jiào (táng dài ) cuī hào (táng dài ) cáo  (wèi jìn ) yáng shèn (míng dài ) zhāng xiān (sòng dài ) zhāng xiào xiáng (sòng dài ) liú  qìng (nán běi cháo ) ruǎn  (wèi jìn ) dài shū lún (táng dài )  kāng (wèi jìn ) liú  zhuāng (sòng dài )   guāng (sòng dài )  xún (sòng dài ) zhào  (táng dài )  zhé (sòng dài ) zhū shū zhēn (sòng dài ) sòng zhī wèn (táng dài )  zhào lín (táng dài ) xiàng  (xiān qín ) liú xiàng (liǎng hàn ) wáng miǎn (yuán dài ) bào zhào (nán běi cháo )   (táng dài ) wáng shǒu rén (míng dài ) guān hàn qīng (yuán dài ) zhèng  (táng dài )   (xiān qín ) zhāng yán (sòng dài ) liú chén wēng (sòng dài ) quán   (táng dài ) hán hóng (táng dài ) sūn  (xiān qín )  sōng líng (qīng dài ) huáng  rǎn (táng dài ) zhāng  jiǔ (yuán dài ) zhāng yǎng hào (yuán dài )  kōng  (táng dài )  shì mín (táng dài ) zhào zhǎng qīng (sòng dài ) sòng lián (míng dài )  shào wēng (sòng dài ) zhāng shuō (táng dài ) xuē tāo (táng dài ) chén   (sòng dài ) lín  (sòng dài )  shēn (táng dài ) guī yǒu guāng (míng dài )  jūn (nán běi cháo )  kuàng (táng dài ) xiè tiǎo (nán běi cháo )  róng (táng dài ) liè  (xiān qín ) chéng gāi (sòng dài )  duān (táng dài ) wáng hàn (táng dài ) huáng jǐng rén (qīng dài )  yún (qīng dài ) kǒng qiū (xiān qín )  zhī  (sòng dài )  xìn (nán běi cháo )  dài (táng dài )  zài  (yuán dài ) yáng jiǒng (táng dài ) zhāng  (táng dài )  yán (táng dài )  qián (sòng dài ) táo hóng jǐng (nán běi cháo )  kōng shǔ (táng dài ) cháng jiàn (táng dài ) wáng  (táng dài )  méng zhèng (sòng dài ) táng wǎn (sòng dài ) zhāng yuán gàn (sòng dài ) zhāng qiáo (táng dài ) zhōu  (sòng dài )   (táng dài ) bān  (liǎng hàn ) huáng cháo (táng dài ) liú  (míng dài ) róng  (táng dài ) wáng wān (táng dài ) liú bāng (liǎng hàn ) cháo  zhī (sòng dài ) cuī  (táng dài ) chén zhe (sòng dài ) zhāng héng (liǎng hàn ) chén quán  (táng dài ) yán zhēn qīng (táng dài )   (wèi jìn ) máo pāng (sòng dài ) jiāng   (xiān qín ) zēng gǒng (sòng dài ) zuǒ  (wèi jìn )   (qīng dài ) zhū qìng  (táng dài ) shī jiān  (táng dài ) chǔ guāng  (táng dài ) chén 寿shòu (wèi jìn )

关注公众号

将古诗文随身携带

zuò zhě 
 bái  bái        shì  xīn     qīng zhào  liú    wáng wéi   shāng yǐn   lán xìng       yóu  táo yuān míng  mèng hào rán  yuán zhěn     liǔ zōng yuán  cén shēn  hán   wáng ān shí  ōu yáng xiū     jiǎ dǎo  wéi yìng   cáo cāo  wēn tíng yún  liǔ yǒng  liú zhǎng qīng     cáo zhí  wáng chāng líng  zhāng   mèng jiāo  jiǎo rán  guàn xiū   hún  luó yǐn  yáng wàn    guī méng  zhāng   wáng jiàn  wéi zhuāng  zhū  liàng  fàn zhòng yān  wáng   yáo   yàn shū   yuán   lún   xún   yuè fēi  zhōu bāng yàn  yàn  dào  qián   hán     xiū  qín guān   wén yīng  zhū   gāo shì  fāng gàn   zhì yuǎn   jiào  zhào   quán    huáng  rǎn  zuǒ qiū míng  liú chén wēng  zhèng   huáng tíng jiān   zhù  zhào zhǎng qīng  zhāng jiǔ líng  zhuō wén jūn  dài shū lún    qiān  zhōu dūn   wén tiān xiáng  zhāng shuō  zhāng yán  zhèng xiè  chéng gāi  zhū dūn    róng  bái   liú  zhuāng   duān   kōng    kuàng  zhāng qiáo   dài   qián  zhāng xiào xiáng  hán hóng   dào yuán  chén zhe  sòng zhī wèn   zhī zhāng  wáng zhī huàn 

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽