韦应物

wéi yìng  

wéi yìng  (737~792),zhōng guó táng dài shī rén 。hàn  ,cháng ān (jīn shǎn 西 西 ān )rén 。jīn chuán yǒu 10juǎn běn 《wéi jiāng zhōu  》、liǎng juǎn běn 《wéi  zhōu shī  》、10juǎn běn 《wéi  zhōu  》。sǎn wén jǐn cún  piān 。yīn chū rèn guò  zhōu  shǐ ,shì chēng “wéi  zhōu ”。shī fēng tián dàn gāo yuǎn , shàn  xiě jǐng  miáo xiě yǐn  shēng huó zhù chēng 。► 589piān shī wén  ► 144tiáo míng  

shēng píng 

  wéi yìng  shì jīng zhào wàn nián rén 。wéi shì jiā  zhǔ zhī  西 hàn shí  qiān  guān zhōng ,dìng  jīng zhào , hàn zhì táng ,dài yǒu rén  , guān dǐng shèng ,wèi guān zhōng wàng xìng zhī shǒu 。 dàn guì huàn bèi chū ,wén xué fāng miàn  rén cái dié jiàn 。《jiù táng shū 》lùn  wéi shì jiā  shuō :“ zhě yún  táng  lái ,shì  zhī shèng ,   wéi shì 。 xiào yǒu  xué ,chéng qìng 、   liàng míng  yīn  , wàn  wèi zuì     , shū xià wèi zuì shǐ cái  shí , shù wèi zuì 。”zhèi xiē wéi xìng rén  ,hái zhǐ shuō dào zhōng 、shèng táng  qián 。zhōng yōng qián   wéi yìng  ,   shuō shì wéi shì jiā  zhōng zuò wéi shī rén chéng jiù zuì    wèi 。

  wéi yìng  15suì   sān wèi láng wèi xuán zōng jìn shì ,chū  gōng wéi , cóng yóu xìng 。zǎo nián háo zòng   ,héng xíng xiāng  ,xiāng rén  zhī 。ān shǐ zhī luàn  ,xuán zōng bēn shǔ ,liú luò shī zhí ,shǐ  zhì  shū ,shǎo shí guǎ  ,cháng “fén xiāng sǎo  ér zuò ”。dài zōng 广guǎng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

nián  

1suì  xuán zōng kāi yuán 25nián (737nián )shēng  jīng zhào 
14suì  xuán zōng tiān bǎo jiǔ nián (750nián )běn nián qián hòu  mén yīn  yòu qiān niú 
15suì  xuán zōng tiān bǎo shí nián (751nián )zài “sān wèi ”wèi xuán zōng shì wèi ,tóng shí  tài xué   。zài   jiān ,  “shǎo shì  huáng  , lài shì ēn  。shēn zuò  zhōng héng ,jiā cáng wáng mìng ér 。cháo  chū   , qiè dōng lín  。   gǎn  , zài bái  chí ”,shào nián huāng táng ,bìng wèi rèn zhēn  shū 、zuò rén 。
……gǎi  lín cāng cáo ,zhèng  pǐn xià 。
……shòu gāo líng wèi 、tíng píng 。
20suì  xuán zōng tiān bǎo shí  nián (756nián )běn nián 8yuè zài jīng zhào  zhāo yīng xiàn chéng hūn , rén yuán píng 16suì 。
23suì   zōng qián yuán yuán nián (759nián )ān shǐ luàn hòu chè chū sān wèi ,hòu shù nián zài cháng ān ,céng   zài tài xué  shū 。wéi yìng  zhé jié  shū 
zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shī  chéng jiù 

  wéi yìng   shī  chuàng zuò chéng jiù zuì  。 shī duō xiě shān shuǐ tián yuán ,qīng  xián dàn , píng zhī zhōng shí  yōu fèn zhī qíng 。fǎn yìng mín jiān    shī ,   tóng qíng xīn 。shì zhōng táng  shù chéng jiù jiào gāo  shī rén 。

  dài biǎo zuò yǒu 《guān tián jiā 》。 wài , hái yǒu  xiē gǎn qíng kāng kǎi bēi fèn zhī zuò 。 fèn shī piān  xiǎng xiāo  ,   chén 。wéi shī    zhǎng , yán  xíng yīn diào liú měi ,“cái  zhī wài , jìn xìng fěng ”(bái   《 yuán jiǔ shū 》)。    liú zhuǎn  ,qíng wén xiāng shēng ,nài rén xún wèi 。 、 jué qīng yùn xiù lǎng ,《chú zhōu 西 jiàn 》 “chūn cháo dài  wǎn lái  ,   rén zhōu  héng ” ,xiě jǐng  huà ,wèi hòu shì chēng  。wéi shī    chéng jiù zuì gāo ,fēng  chōng dàn xián yuǎn , yán jiǎn jié   。dàn  yǒu nóng  xiù    miàn 。    xué táo yuān míng wéi zhǔ ,dàn zài shān shuǐ xiě jǐng děng fāng miàn ,shòu xiè líng yùn 、xiè tiǎo  yǐng xiǎng 。 wài , ǒu  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiā tíng chéng yuán 

 rén yuán píng 
  wéi  rén yuán píng   zhì shì wéi yìng  qīn  zhuàn wén bìng shū xiě  。zhì wén yán jiǎn  gāi ,qīng  míng liǎo ,hòu bàn  fèn bǎo hán duì  rén  shēn qiè 怀huái niàn zhī qíng , hòu 使shǐ rén dòng róng ,zhēn  kuì wèi  jiā shǒu  。zhì wén jiǎn shù le  rén  jiā shì  shēn shì ,“ rén huì píng ,   ,èr wèi zhāo chéng huáng  zhī hòu ”。zhāo chéng huáng  shì běi wèi kāi guó huáng  tuò  guī zhī  tuò  shén  jiān ,nán cháo shí liù guó shí   xiān bēi guì  。běi wèi  xiào wén  tuò  hóng  tài  18nián  shān 西 píng chéng ( tóng )qiān  luò yáng hòu , tài  20nián zhào lìng gǎi hàn xìng yuán shì ,dài  luò yáng ,hòu shì chēng  nán yuán shì 。 rén zhī zēng  yuán yán zuò ,zhōng táng shí rèn shàng shě fèng  ,cóng  pǐn 。 yuán píng shū ,guān jiǎn zhōu bié jià ,cóng  pǐn xià ,zèng tài  bīn  。 yuán  ,guān shàng shū   yuán wài láng ,cóng liù pǐn xià 。yuán píng shēng  xuán zōng kāi yuán 28nián (740);tiān bǎo 15nián (756)chū jià ,shí 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shēn shì bèi jǐng 

  guān  wéi yìng   shì  。jīng zhào  líng wéi shì ,shì guān zhōng  shì jiā   。suǒ  ,yǒu guān wéi shì xiān  shì   cái liào  jiào fēng  。wéi yìng   zhì suǒ    xiān  zhì xiāo yáo gōng wéi xiòng , shǐ    nián suǒ chū wéi shì jiā   zhì suǒ zài  běn xiàng tóng , zài zhuì shù 。guān  wéi yìng   dài  wéi shì chōng 。wéi yìng   zhì zài :“xiāo yáo gōng yǒu zi liù rén , wèi shàng shū 。  shì chōng ,mín  shàng shū 、 fēng gōng , jūn zhī  dài  。”ér 《xīn táng 》biǎo  què shuō :“xiòng  jìng yuǎn ,hòu zhōu xiāo yáo gōng ,hào xiāo yáo gōng fáng 。  :shì kāng 、guāng 、guàn 、 、rén  、 、chōng 、yuē 。”zhè jiù shì shuō ,《xīn táng 》biǎo  suǒ  xiāo yáo gōng  ér zi   zhì suǒ zài duō le èr rén 。wéi yìng   dài  wéi shì chōng shì    ,ér xīn biǎo què  wéi    。zhè tiáo cái liào shì  qián suǒ wèi zēng jiàn dào guò  。

  guān  wéi yìng   gāo  wéi tǐng ,xīn 、jiù 《táng shū 》jiē yǒu chuán ,suǒ 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

cáng shū  shí 

  chū shēn shì  , tiān bǎo shí nián (751)zhì tiān bǎo  nián , gōng wèi sān wèi láng 。ān shǐ zhī luàn hòu ,xuán zōng bēn shǔ , liú luò shī zhí ,shǐ  zhì  shū 。  shí sān nián (778)rèn è xiàn lìng , rèn luò yáng chéng 、xiàn lìng 、chú zhōu  shǐ 、jiāng zhōu  shǐ 、 zhōu  shǐ , guān hòu ,xián   zhōu zhū   。shì chēng “wéi zuǒ  ”、“wéi  zhōu ”。  shī  zài táng dài  yǒu shèng  ,bái   zài 《 yuán jiǔ shū 》píng jià  :“jìn suì wéi  zhōu  xíng cái  zhī wài , jìn xìng fěng 。” wáng 、mèng 、wéi 、liǔ bìng chēng 。 shēng hǎo shū , cáng shū zhī shì  ,shǐ  duō zài ,jīn   《yàn   shì 》 shī zhōng chēng “yàn    yǒng ,xià  fēn chéng jié 。   qún shū ,shí lái běi chuāng yuè 。” jiàn  cáng shū   guī  ,qiě gōng  zhī qín 。

cān kǎo  liào :wán shàn 

1、   ān  huáng zhèng   .zhōng guó cáng shū jiā tōng diǎn  :zhōng guó guó  wén huà chū bǎn shè  ,2005nián bǎn  .

zūn qián zhǐ kǒng shāng láng  , lèi wāng wāng  gǎn chuí 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽