纳兰性德

 lán xìng  

 lán xìng  (1655-1685),mǎn zhōu rén , róng ruò ,hào léng jiā shān rén ,qīng dài zuì zhù míng  rén zhī  。 shī  “ lán  ”zài qīng dài  zhì zhěng  zhōng guó  tán shàng dōu xiǎng yǒu hěn gāo  shēng  ,zài zhōng guó wén xué shǐ shàng  zhàn yǒu guāng cǎi duó     。 shēng huó  mǎn hàn róng  shí  , guì  jiā tíng xīng shuāi  yǒu guān lián  wáng cháo guó shì  diǎn xíng xìng 。suī shì cóng  wáng ,què xiàng wǎng jīng  píng dàn 。 shū  shēng huó huán jìng bèi jǐng ,jiā zhī  rén  chāo  cái huá ,使shǐ  shī  chuàng zuò chéng xiàn chū     xìng  xiān míng   shù fēng  。liú chuán zhì jīn  《 lán huā lìng ·  jué jué  》——“rén shēng ruò zhī  chū jiàn , shì qiū fēng bēi huà shàn ?děng xián biàn què  rén xīn ,què dào  rén xīn  biàn 。”   jìng ,shì  zhòng duō dài biǎo zuò zhī  。► 302piān shī wén  ► 1013tiáo míng  

fēng guāng 

  lán xìng  22suì shí ,zài  cān jiā jìn shì kǎo shì ,kǎo zhōng èr jiǎ   míng 。kāng  huáng    shòu  sān děng shì wèi  guān zhí , hòu shēng wèi èr děng ,zài shēng wèi  děng 。zuò wéi huáng  shēn biān   qián shì wèi , yīng jùn wēi    guān shēn fèn cān  fēng liú  wén  shī wén zhī shì 。suí huáng  nán xún běi shòu ,yóu   fāng ,fèng mìng cān  zhòng yào  zhàn lüè zhēn chá ,suí huáng shàng chàng  shī  , zhì zhù shù ,yīn chēng shèng  ,duō  shòu dào ēn shǎng ,shì rén men xiàn   wén  jiān bèi  nián shào yīng cái , wáng  zhòng  suí shēn jìn chén ,qián   liàng   guān xiǎn guì 。

 dàn zuò wéi shī wén  shù   cái , zài nèi xīn shēn chù yàn juàn guān chǎng yōng   shì cóng shēng huó , xīn gōng míng   。suī “shēn zài gāo mén 广guǎng shà ,cháng yǒu shān   niǎo zhī  ”。 shī wén jūn hěn chū  ,yóu   zuò jié chū ,zhù chēng  shì 。24suì shí ,      zuò biān xuǎn chéng  ,míng wéi 《 mào  》,yòu zhe 《yǐn shuǐ  》,zài 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén  shēng píng 

  lán xìng  shēng  shùn zhì shí  nián  yuè shí èr  (gōng yuán 1655nián 1yuè 19 ), lán  yòu bǎo  shī shū ,wén  jiān xiū ,shí  suì  guó  jiàn ,bèi  jiǔ  wén yuán shǎng shí ,tuī jiàn gěi nèi  xué shì  gān xué 。shí  suì cān jiā shùn tiān  xiāng shì ,kǎo zhòng  rén 。shí jiǔ suì cān jiā huì shì zhōng  ,chéng wéi gòng shì 。kāng  shí èr nián yīn bìng cuò guò 殿diàn shì 。kāng  shí  nián  殿diàn shì ,kǎo zhōng  èr jiǎ   míng , jìn shì chū shēn 。zhè  shí    lán xìng   fèn   ,bài  gān xué wèi shī 。zài míng shī zhǐ dǎo xià ,  liǎng nián zhōng zhǔ chí biān zuǎn le    xué huì biān ——《tōng zhì táng jīng jiě 》,shēn shòu huáng  shǎng shí ,wèi jīn hòu  zhǎn diàn dìng  chǔ 。 hái    shú  jīng shǐ  jiàn wén gǎn  zhěng  chéng wén ,biān chéng  juǎn 《 shuǐ tíng  shí 》,dāng zhōng bāo hán  shǐ 、  、tiān wén 、 suàn 、 xué 、yīn yuè 、wén xué 、kǎo zhèng děng děng zhī shí ,biǎo xiàn chū xiāng dāng 广guǎng   xué shí  ài hào 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 cáo xuě qín 

 shǒu xiān , lán xìng   cáo xuě qín   cáo yín tóng  zhí gōng jìn ,jūn wèi  nèi shì wèi 。 kǎo ,zhè zhǒng tóng shì guān   néng hái fēi tóng  bān 。 men dōu   wén cǎi ,  shì mǎn rén tōng guò  fèn qín xué ,chéng gōng  jiā  dào zhōng yuán zhǔ liú wén huà  háng liè 。lìng   shì  dài jiā fēng , chéng shú  hàn xué dài    。cóng liǎng   tóng jiǎo   dào tóng gōng zhī miào ,duì mǎn hàn wén huà róng  zuò chū   。xiàn zài zuì néng zuò zhèng  便biàn shì shí rèn jiāng níng zhī zào  cáo yín  suí kāng  nán xún zhù  zhī zào shǔ   lán xìng   shī wén jiāo wǎng 。

  lán yǒu  《mǎn jiāng hóng ·wèi cáo zi qīng   xiān rén suǒ gòu liàn tíng ,tíng zài jīn líng shǔ zhōng 》

  wài , lán xìng  hái zhe wén 《cáo  kōng shǒu zhí shù  》。

 tóng shì  wáng  jìn chén , lán shì  wáng shēn biān  wén huà rén shì lián   qiáo liáng niǔ dài 。cáo yín shì wài fàng jiāng nán , miàn rèn guān , miàn jiān shì jiāng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 hóng lóu 

 hōng hōng liè liè  “hóng xué ”yán jiū  jīng jìn xíng bǎi zài yǒu  le 。 zhōng yǒu  shǎo wén 宿 、 jiàng cān  yán jiū ,bìng  de  shào chéng guǒ  jìn zhǎn 。 dàn wěi rén máo  dōng duì 《hóng lóu mèng 》yán jiū yǒu píng shù ,jiù shì qián  bǎi zài ,qīng dài  huáng  ,gōng  wáng sūn   shēn  zhōng 。dàn fán yán jiū “hóng xué ” rén duì míng zhū , lán xìng   huì yǒu suǒ liǎo jiě 。qián lóng suàn de shàng shì   wèi hóng xué jiā 。dāng  shēn jìn chéng 《hóng lóu mèng 》,qián lóng  hòu yuē :“ gài wèi míng zhū jiā shì zuò  。”  huà , 《hóng lóu mèng 》  lán jiā lián   lái 。qiě  shuō  tuī lùn shì fǒu zhēn yǒu dào li ,tiān  shǒu kāi  jiā zhī yán ,gēn    yuè   shì le liǎng shì  jiān  lián   néng 。

  lán míng zhū 、 lán xìng   cáo xuě qín dōu shì qīng chū dào zhōng  “kāng qián shèng shì ”zhōng rén ,xiāng  qián hòu 。 men  jiā shì  jīng  ,yǒu  duō gòng tóng zhī chù ,shì   shí   zhèng zhì 、wén huà xiàn xiàng   zhōng fǎn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

xìng  

 shī rén luò tuò    xìng  ,  tiān shēng chāo  tuō   bǐng  ,jiā zhī cái huá chū zhòng ,gōng míng qīng   xiāo  ,  chū shēn háo mén ,zhōng míng dǐng shí , zhí gōng jìn ,jīn jiē  táng ,píng  huàn hǎi  qián chéng ,gòu chéng  zhǒng cháng rén nán   chá  máo dùn gǎn shòu   xíng  xīn    。jiā zhī ài  zǎo wáng ,hòu  nán yuán jiù shí mèng ,  wén xué zhì yǒu   sàn ,使shǐ    bǎi tuō nèi xīn shēn chù  kùn huò  bēi guān 。duì zhí   yàn juàn ,duì  guì  qīng kàn ,duì shì    xiè ,使shǐ  duì fán néng qīng   shēn wài zhī   xīn   ,dàn duì qiú zhī què  néng cháng jiǔ  ài qíng ,duì xīn  jìng    rán  xié zhuàng tài , què liú lián xiàng wǎng 。  kāng  èr shí  nián (1685nián ) chūn ,bào bìng  hǎo yǒu   , zuì , yǒng sān tàn ,rán hòu 便biàn  bìng   ,  hòu   yuè sān shí  (7yuè 1 ) rán ér shì 。

  lán xìng  suī rán zhǐ yǒu duǎn duǎn sān shí  nián shēng mìng ,dàn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

píng jià 

  zhēn guān :róng ruò tiān  chāo  ,yōu rán chén wài ,suǒ wéi   xiǎo lìng ,wǎn   qīng ,使shǐ  zhě āi yuè  zhī suǒ zhǔ , tīng zhōng xiāo fàn bài ,xiān  wǎn ér hòu  yuè 。
  zhēn guān :róng ruò   zhǒng  chén chù ,lìng rén  néng   ,rén yán chóu , shǐ  chóu 。
 chén wéi sōng :yǐn shuǐ  āi gǎn wán yàn , nán táng èr zhǔ zhī  。
 zhōu zhī  : lán róng ruò ,nán táng  chóng guāng hòu shēn  。 wèi chóng guāng tiān lài  ,kǒng fēi rén  suǒ néng  。róng ruò cháng diào duō  xié  ,xiǎo lìng   gāo yùn yuǎn , chán mián wǎn yuē zhī zhì ,néng 使shǐ cán táng zhuì  ,jué ér   ,  pǐn  ,dài shū yuán 、fāng huí zhī   ?
 kuàng zhōu  :róng ruò chéng píng shào nián ,  gōng  ,tiān fèn jué gāo 。shì chéng yuán 、míng   ,shén  tuī zūn  dào ,  diāo chóng zhuàn  zhī  。  xiǎng nián  yǒng , liàng wèi chōng ,wèi néng shèng  shuāi zhī rèn 。 suǒ wéi  ,chún rèn xìng líng ,xiān chén  
zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 cáo xuě qín   jiào 

 jiù  lán xìng   cáo xuě qín  rén pǐn  lái  jiào , yǒu  duō gòng tóng  xiāng tōng 、xiāng  zhī chù ,liǎng rén dōu yǒu guò rén  cái fèn  fēi tóng  bān  wén huà  chǔ 。 lán xìng  zài zhǔ biān 《tōng zhì táng jīng jiě 》shí ,jiù  fán  shū 、suǒ yǐn 、jiàn wén    zài  , hòu biān chéng 《 shuǐ tíng  shí 》, zhōng shè   shǐ 、  、tiān wén 、 suàn 、 xué 、yīn yuè 、wén xué 、kǎo zhèng děng fāng miàn , jiàn  xué zhī  bān 。 shǒu 《wàng hǎi lóu ·bǎo zhū dòng 》 shì  nèi  wàng zhī    rán jǐng guān 、 shǐ wén  、qiān  cāng sāng  bìng dào lái ,xìn  liàng  ,kuà   ,nèi hán fēng  。 shǒu 《 qín é ·lóng tán kǒu 》 suǒ kàn dào    、 zhì xiàn xiàng zuò zhèng què  miáo shù   shù  biǎo  。jìng    zhù míng wén huà   zhù zuò 《 jīng jǐng  lüè 》zhōng yǒu guān miáo xiě  bìng cān zhào yuè  、xīn shǎng 。ér cáo xuě qín  duō cái duō  ,céng zhuàn xiě 《fèi  zhāi  稿gǎo 》《nán yào běi yuān kǎo gōng zhì 》děng duō  guān  jīn shí 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

  

  lán zhuāng yuán 

  lán xìng      hàn cóng lóng  guān ,yīn zhēng zhàn yǒu gōng ,bèi shòu    wèi shì zhí ,zài jīng shī 西 běi zào jiǎ tún  dài yǒu quān  。zào jiǎ tún yuán míng zào jiǎo , zào jiǎo shù ér  míng , jìn céng chū  jīn dài shí  。yuán shí  shì huáng jiā xíng yíng ,shǐ chēng “zào jiǎo   ”。míng shè jūn tún ,chēng zào jiǎo tún 。zào jiǎ tún 西 běi jiǎo ,yǒu  chù cháng fāng xíng zhuāng yuàn ,míng  yuán zhuāng 。zào jiǎo tún  lǎo xiāng chuán , yuán zhuāng shì míng zhū jiā  liàng yín chǎng ,shí  shì xiāng xià shōu   yín  zhuāng yuán 。shùn zhì sān nián (1646nián )  hàn bìng  , zi zhèng   zhí , yǎng nián jǐn 12suì  míng zhū zhǎng  chéng rén 。shùn zhì  nián (1651nián ),míng zhū 17suì jìn  luán  wèi ,tóng nián , bèi    yīng qīn wáng ā       chéng hūn 。shùn zhì shí  nián (1655nián )dōng tiān ,shēng xià  lán xìng  。 yuán zhuāng  zhí shì míng zhū  jiā rén   chù xiāng xià jiāo yuán 。20shì  7

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shí xiāng wàng  xiāng wén ,yuàn zhú yuè huá liú zhào jūn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽