李煜

  

  (937nián 8yuè 15 ―978nián 8yuè 13 ),nán táng yuán zōng ( nán táng zhōng zhǔ ) jǐng  liù  ,chū míng cóng jiā , chóng guāng ,hào zhōng yǐn 、lián fēng  shì ,hàn  ,shēng  jīn líng (jīn jiāng  nán jīng ),  péng chéng (jīn jiāng   zhōu tóng shān  ),nán táng zuì hòu  wèi guó jūn 。  jīng shū  、gōng huì huà 、tōng yīn  ,shī wén jūn yǒu  dìng zào  ,yóu    chéng jiù zuì gāo 。    , chéng le wǎn táng  lái wēn tíng yún 、wéi zhuāng děng huā jiān pài  rén  chuán tǒng ,yòu shòu  jǐng 、féng yán  děng  yǐng xiǎng , yán míng kuài 、xíng xiàng shēng dòng 、yòng qíng zhēn zhì ,fēng  xiān míng , wáng guó hòu  zuò gèng shì  cái 广guǎng kuò ,hán  shēn chén ,zài wǎn táng  dài  zhōng bié shù  zhì ,duì hòu shì  tán yǐng xiǎng shēn yuǎn 。► 69piān shī wén  ► 174tiáo míng  

shī  chéng jiù 

    “ guó  kān huí shǒu yuè míng zhōng ”chǎn shù le  dài hòu zhǔ  xīng shuāi róng  ,  xīn qián   shī  wén xué  shēn hǎi ,què   guān xīn cháo zhèng  guó jiā  shì ,duì  shēn wéi   huáng jiā   , cóng    qún xióng dāng huáng   xīn  。rán ér , shǐ zǒng  huān kāi zhè yàng  yàng  wán xiào :zài nán táng wáng cháo huáng    chéng rén zhōng ,dāng shí  zhōng zhǔ  jǐng zài liè   biàn líng wèi qián  guò shì yán “xiōng zhōng   ”,  huáng wèi chuán gěi   jǐng suì ,dàn yīn wèi     ge hóng    jǐng  zhǎng  dāng shí  xià le zhàn gōng ,jiù  hóng  wèi tài  le ,“xiōng zhōng   ” shì jiù duō nián wèi  。dàn shì     ge hóng      jǐng  xìng  shì yǒu tiān rǎng zhī bié  ,hóng  wéi rén guǒ duàn gāng  ,quán    qiáng ,suǒ  zǒng huì ràng zhèng zài dāng huáng    jǐng  mǎn  , jǐng 便biàn yòu xiǎng  xiōng zhōng    shì qíng 。 hóng  dān xīn  qīn zūn zhào shì yán jiāng huáng wèi chuán gěi shū  ,便biàn    jiāng    shū  jǐng suì shā 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

píng jià 

    zài zhèng zhì shàng  shì   míng jūn ,zài wén xué shàng què shì   wén xué jiā ,shī rén 。 zhǔ yào chéng jiù zài shī  shàng ,qián  zuò pǐn zhǔ yào fǎn yìng gōng tíng shēng huó , 《zhǎng xiàng  》,《huàn  shā 》děng 。bèi  hòu , qián  yǒu hěn    ,dài biǎo zuò yǒu 《 měi rén 》,《 zhèn zi 》,《làng táo shā 》děng 。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

 shì diǎn  

  zhù : xià nèi róng wèi  shǐ chuán shuō ,jǐn gōng cān kǎo 。

cáng shū  shí 
  jīng  jiàn shǎng ,  cáng shū 。gōng zhōng gòu zhì  shū 、huà tiè shù wàn juǎn , tiè  zhōng 、wáng zhēn  。gōng 、 cáng jiē yìn yǒu “nèi 殿diàn  shū ”、“jiàn  wén fáng zhī bǎo ”、“ xián 殿diàn shū yuàn ”děng 。huò wèi  qiān míng 、  ,huò wèi shī   yán 。sòng jūn gōng xiàn jīn líng ,chéng jiāng xiàn , duì bǎo  huáng shì yuē : jiē  bǎo ,chéng ruò  shǒu ,ěr děng  fén zhī 。chéng xiàn ,huáng shì jiē jiāng cáng shū huà fén shāo 。suǒ zuò wén  ,duō hán shāng gǎn  chóu zhī qíng ,  gǎn rǎn  , shù chéng jiù  gāo 。hòu rén     jǐng  zuò pǐn  biān wèi 《nán táng èr zhǔ  》。

 zhōu hòu 
    (nán táng hòu zhǔ )   hóng yán zhī  zhōu hòu zài hòu rén nǎo hǎi  liú zhe   xiān míng yìn xiàng ,jiù shì  liú gěi le  men  shǎo xiāng yàn 、róu qíng 、bēi āi   。   ,què shí gěi  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shēng píng 

gài kuàng 
  nán táng  sān rèn guó jūn ,shǐ chēng  hòu zhǔ 。jīng shū  ,shàn huì huà ,tōng yīn  ,shī wén  yīn  jūn yǒu  dìng zào  , zhōng   chéng jiù zuì gāo 。nèi róng zhǔ yào  fēn zuò liǎng lèi :  lèi wèi jiàng sòng zhī qián suǒ xiě ,zhǔ yào fǎn yìng gōng tíng shēng huó  nán  qíng ài , cái jiào zhǎi ; èr lèi wèi jiàng sòng hòu ,   wáng guó  bēi tòng ,   shēn gǎn qíng ér zuò , shí   zuò pǐn chéng jiù zài hěn  chéng  shàng chāo guò qián  ”。dài biǎo zuò bāo kuò 《 měi rén 》《làng táo shā 》《xiāng jiàn huān 》《   》《wàng jiāng nán 》《   》《 zhèn zi 》děng ,jiē chéng   shí 。 shí    zuò  duō āi wǎn  liáng ,chōng mǎn yōu shāng  zhì ,zhǔ yào shū  le   píng lán yuǎn wàng 、mèng  zhòng guī  qíng gǎn ,biǎo  le duì wǎng shì   xiàn juàn liàn 。 yǒu  yún :hòu zhǔ suī zhuō  zhì guó ,rán zài  zhōng yóu  shī wéi nán miàn wáng !

    zài zhōng guó  shǐ shàng zhàn yǒu   zhī  ,duì hòu shì 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wéi zhèng  cuò 

zhèng zhì 

zūn fèng sòng tíng 
     wèi hòu ,  wàng  xiàng sòng  gòng  bǎo quán   ,zài wèi  jiān ,yīn qín shì fèng sòng cháo ,chú le suì gòng wài ,měi féng sòng tíng yòng bīng huò yǒu zhòng  huó dòng , jìn   shì zhī chí  zhù  ,bìng duō  pài qiǎn 使shǐ zhě chén shuō chén  zhī  。

    fāng miàn ,  dēng  hòu ,沿yán yòng běi sòng nián hào ,měi  huì jiàn běi sòng 使shǐ zhě dōu huàn lóng páo wèi  páo (guān  ),biàn gēng  jǐng chén  hòu zhōu shí ,zhǐ chú  hào ,     biàn  jiù zhì ;kāi bǎo  nián (971nián ),  xià lìng  chú táng hào ,gǎi chēng jiāng nán guó zhǔ ; nián ,yòu xià lìng biǎn sǔn  zhì ,chè  jīn líng tái 殿diàn chī wěn ,bìng xiān hòu duō  shàng biǎo sòng tíng ,qǐng qiú zhí   míng , shì zūn fèng sòng cháo 。

guān  rèn miǎn 
     wèi zhī chū ,yóu  huái nán zhàn bài  zhōng zhǔ   shì ,nán táng cháo  chōng chì zhe  zhǒng bēi guān tuí 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

  jīng fēng  ,qióng biān bǎo xuě shuāng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽