陶渊明

táo yuān míng 

táo yuān míng (352huò 365nián —427nián ),míng qián , yuān míng ,yòu  yuán liàng , hào “ liǔ xiān shēng ”, shì “jìng jié ”,shì chēng jìng jié xiān shēng ,xún yáng chái sāng rén 。dōng jìn  zhì nán cháo sòng chū  wěi   shī rén 、  jiā 。céng rèn jiāng zhōu  jiǔ 、jiàn wēi cān jūn 、zhèn jūn cān jūn 、péng  xiàn lìng děng zhí ,zuì    chū shì wèi péng  xiàn lìng , shí duō tiān 便biàn  zhí ér  ,cóng  guī yǐn tián yuán 。 shì zhōng guó   wèi tián yuán shī rén ,bèi chēng wéi “ jīn yǐn  shī rén zhī zōng ”,yǒu 《táo yuān míng  》。► 134piān shī wén 

diǎn  : wéi  dǒu  zhé yāo 

 zhōng guó  dài yǒu  shǎo yīn wéi  rén  ,bǎo chí  jié ér  shí   shì ,táo yuān míng “ wéi  dǒu  zhé yāo ”jiù shì  zhōng zuì  dài biǎo xìng    。

 dōng jìn hòu    shī rén táo yuān míng ,shì míng rén zhī hòu ,  zēng   shì   yǒu míng  dōng jìn    。nián qīng shí  táo yuān míng běn yǒu “   cāng shēng ”zhī zhì , shì ,zài guó jiā bīn lín bēng kuì  dòng luàn nián yuè  ,táo yuān míng   qiāng bào  gēn běn   shí xiàn 。jiā zhī  xìng  gěng zhí ,qīng míng lián zhèng , yuàn bēi gōng   pān  quán guì ,yīn ér   zhuó hēi àn  xiàn shí shè huì  shēng le jiān ruì  máo dùn ,chǎn shēng le      gǎn qíng 。

 wèi le shēng cún ,táo yuān míng zuì chū zuò guò zhōu   xiǎo guān , yóu  kàn  guàn guān chǎng shàng    tào è liè zuò fēng , jiǔ 便biàn  zhí huí jiā le 。hòu lái ,wèi le shēng huó  hái   zuò guò  xiē  wèi  gāo  guān zhí ,guò zhe shí yǐn shí shì  shēng huó 。táo yuān míng zuì 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shēn shì 

 táo yuān míng ,zhōng guó shì zhōng guó wén xué shǐ shàng kān   yuán 、 bái 、  、 shì  jiān  wěi  shī rén 。táo yuān míng   cóng lái méi yǒu shuō guò shì   rén ,shèn zhì   shuō shēng   shí   。 shì ,zài táo yuān míng  chū shēng nián fèn shàng ,jiù chū xiàn le gōng yuán 365nián 、gōng yuán 369nián 、gōng yuán 372nián děng děng duō  bǎn běn 。táo yuān míng  shēn shì  chéng le nán jiě zhī  。

 zhí dào shàng shì  80nián dài chū , fēng xué zhě líng chéng pèi zhǔ chí  jiàn le “táo yuān míng shǐ jiā  fēng ”yán jiū xiǎo  。qián hòu jīng guò jìn 20nián  diào yán kǎo zhèng , men què rèn táo yuān míng  gōng yuán 365nián chū shēng zài jīn tiān  jiāng 西 shěng  fēng xiàn chéng táng zhèn xīn ān cūn  ān chéng  rán cūn 。gōng yuán 393nián táo yuān míng shí nián 29suì ,   zi  kāi nán shān táo jiā píng 。 hòu táo yuān míng  jiā zài xún yáng  zhù le 24nián 。 jiān ,táo yuān míng yīn wáng shì  wáng ,  xún yáng  shì 。gōng yuán 416nián ,táo yuān míng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shēng píng 

qīng shào nián shí  (28suì  qián )
 táo yuān míng  zēng   táo kǎn céng zuò guò    ,  、 qīn  zuò guò tài shǒu xiàn lìng  lèi  guān 。dàn táo yuān míng   qīn   zǎo ,yuān míng shào nián shí ,jiā yùn  shuāi luò ,“shǎo ér pín  。”  shù :“  wéi rén ,féng yùn zhī tān 。dān piáo  qìng ,chī  dōng chén 。”(《  wén 》)dàn  zhì shēng huó suī rán pín  ,táo yuān míng  jīng shén shēng huó què hěn fēng  。 xué   jiā 《liù jīng 》,xué  《lǎo zi 》、《zhuāng zi 》,“měng zhì   hǎi ,xiān   yuǎn zhù ”, yǒu “zuǒ jūn   ” zhèng zhì bào  。ér lìng  fāng miàn ,kuāng  shān shuǐ  tián yuán fēng jǐng , 使shǐ  ài hào  rán ,“shǎo  shì  yùn ,xìng běn ài qiū shān 。”“    pín jiàn ,     guì 。”

xué shì shí  (29-41suì )
 jìn dài  mén  zhì  ,使shǐ de “shàng pǐn  hán mén ,xià pǐn  shì  。”zài 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

guī yǐn 

yǐn  shī rén 
  chēng  liǔ xiān shēng táo yuān míng bèi chēng wéi “yǐn  shī rén zhī zōng ”。 yǐn  wén huà zǒng  fēng  yǒu sān :  shì róu , èr shì dàn , sān shì yuǎn 。  chuàng zuò kāi chuàng le tián yuán shī    ,cóng ér 使shǐ zhōng guó  diǎn shī   dào le   xīn  jìng jiè 。cóng  zhì jīn ,yǒu hěn duō rén  huān táo yuān míng  shǒu hán  ,  tián yuán ,chāo fán tuō   rén shēng zhé xué ,   dàn  miǎo yuǎn ,tián jìng  rán ,  lún    shù fēng  ;tóng shí duì táo yuān míng guī yǐn tián yuán  yuán yīn     yǐn  shēng huó qíng kuàng jìn xíng yán jiū fēn  。xià miàn jié  táo yuān míng  shī  duì  zuò chū tàn tǎo 。
 táo yuān míng shào nián shí shòu chuán tǒng  jīng  yǐng xiǎng ,怀huái yǒu jiān  tiān xià   cāng shēng  zhuàng zhì 。dàn shì ,yóu  mén  zhì   cún zài ,shù  hán mén chū shēng  rén   néng   mén  shì  duì gāo guān quán wèi  lǒng duàn ,zài zhè yàng  qíng kuàng xià ,táo yuān míng   xiǎng shì nán  huà wéi xiàn shí  , 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wén xué chéng jiù 

yǐn jiǔ shī 
 táo yuān míng shì zhōng guó wén xué shǐ shàng     liàng xiě yǐn jiǔ shī  shī rén 。  《yǐn jiǔ 》èr shí shǒu  “zuì rén ”  tài huò zhǐ  shì fēi diān dǎo 、huǐ  léi tóng  shàng liú shè huì ;huò jiē  shì    xiǔ hēi àn ;huò fǎn yìng shì   xiǎn è ;huò biǎo xiàn shī rén 退tuì chū guān chǎng hòu  rán táo zuì  xīn qíng ;huò biǎo xiàn shī rén zài kùn dùn zhōng  láo sāo  píng 。cóng shī  qíng    diào kàn , néng  shì tóng  shí   zuò pǐn 。dōng jìn yuán  èr nián (420nián ),liú  fèi jìn gōng  wèi líng líng wáng , nián shā zhī   ,jiàn liú sòng wáng cháo 。《shù jiǔ 》    shǒu  yǐn huì  zhé    le zhè  cuàn quán  dài  guò chéng ,duì jìn gōng    jìn wáng cháo   miè liú  liǎo  xiàn  āi wǎn zhī qíng 。 shí táo yuān míng  gōng gēng yǐn  duō nián ,luàn shì  kàn guàn le ,cuàn quán  kàn guàn le ,dàn zhè shǒu shī réng tòu lòu chū  duì shì shì  néng wàng 怀huái  jīng shén 。

yǒng 怀huái shī 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shǐ píng jià 

dōng jìn 
 táo yuān míng  shì hòu ,  zhì jiāo hǎo yǒu yán yán zhī ,wèi  xiě xià 《táo zhēng shì lěi 》,gěi le    “jìng jié ” shì hào 。yán yán zhī zài lěi wén zhōng bāo yáng le táo yuān míng  shēng  pǐn    jié ,dàn duì   wén xué chéng jiù ,què méi yǒu chōng fèn kěn dìng 。táo yuān míng zài zhōng guó wén xué shǐ shàng   wèi ,zài   hòu  shí nián  ,méi yǒu de dào chōng fèn  kěn dìng  chéng rèn 。liáng cháo  zhāo míng tài  xiāo tǒng ,duì táo yuān míng  shī wén xiāng dāng zhòng shì ,ài  shì shǒu 。xiāo tǒng qīn  wèi táo yuān míng biān  、zuò  、zuò chuán 。《táo yuān míng  》shì zhōng guó wén xué shǐ shàng wén rén zhuān      ,  shí fēn zhòng  。xiāo tǒng zài 《táo yuān míng  》 zhōng ,chēng zàn “ wén zhāng  qún , cǎi jīng  ,diē dàng zhāo zhāng , chāo zhòng lèi , yáng shuǎng lǎng ,  zhī jīng ”。

nán cháo 
 táo yuān míng  wén xué  wèi ,suī   dào yīng yǒu  kěn dìng ,dàn   shī wén zuò pǐn ,liú chuán yuè lái yuè 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiè shào 

 táo yuān míng ,wǎn nián gēng míng qián , yuán liàng ,hào “ liǔ xiān shēng ”,shì hào “jìng jié xiān shēng ”( hòu yóu péng yǒu liú sòng zhù míng shī rén yán yán zhī suǒ shì ),chū shēn   luò shì huàn jiā tíng , guó   wèi jié chū  shān shuǐ tián yuán shī rén 。jìn shì míng yuān míng , liú sòng hòu gǎi míng qián 。táng rén  táng gāo  huì ,chēng táo shēn míng huò táo quán míng 。 yuē shēng  365nián 。céng rèn jiāng zhōu  jiǔ ,jiàn wēi cān jūn ,zhèn jūn cān jūn ,péng  xiàn lìng děng , zuò péng  xiàn lìng  shí duō tiān 便biàn  zhí ér  ,cóng  guī yǐn tián yuán 。 shì zhōng guó   wèi tián yuán shī rén 。yǒu 《táo yuān míng  》。bèi chēng wéi “qiān  yǐn  zhī zōng ”。zēng   táo kǎn ,shì dōng jìn kāi guó yuán xūn ,jūn gōng xiǎn zhù ,guān zhì    , du  zhōu jūn shì ,jīng 、jiāng èr zhōu  shǐ 、fēng cháng shā jùn gōng 。  táo mào 、 qīn táo  dōu zuò guò tài shǒu 。( míng shǐ  zài ,cún  。)

shào nián shēng huó 
 nián yòu shí ,jiā tíng shuāi wēi ,jiǔ 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn guǎn 

 táo yuān míng  niàn guǎn shì wèi  niàn dōng jìn shī rén táo yuān míng ér jiàn  。táo yuān míng  niàn guǎn wèi  jiāng 西 shěng  shān 西  jiǔ jiāng xiàn chéng shā  jiē dōng běi  ,zhàn  1600píng fāng  ,wèi  niàn dōng jìn shī rén táo yuān míng ér jiàn  。1985nián 7yuè 30 kāi guǎn 。guǎn zhǐ yuán shì táo jìng jié (yuān míng ) 。gāi  yuán zuò luò zài xiàn nán 25gōng   miàn yáng shān jìng jié  zuǒ qián  ,míng jiā jìng shí èr zhì shí  nián (1533 ~1538)chóng xiū ,jiāng nán mín  fēng  ,miàn  yuē 250píng fāng  ,1982nián àn yuán mào qiān jiàn  jīn zhǐ 。  jiàn zhù miàn  yuē 250píng fāng  ,zhuān  jié gòu ,míng qīng  táng shì jiàn zhù fēng  ,yòu xiàng   shū yuàn  jiàn zhù xíng shì ,fēn zhèng táng  qián tīng liǎng chóng ,zhōng  tiān jǐng ,liǎng  pèi yǒu xiāng fáng ,jiǎn piáo  fāng .zhèng táng   le 2 duō gāo táo yuān míng shēn xiàng ,xiàng mào zhuāng zhòng ,tóu  zhā  jiǔ jīn ,shǒu  zhe  juàn 《shān hǎi jīng 》。 liǎng  juān  táo yuān míng  shí  dài sūn 、míng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zhǔ yào chéng jiù 

tián yuán shī 
 liǎng jìn shí shèng xíng xuán yán shī , xiǎng nèi róng kōng  xiá ài , qiǎn  wèi 。ér táo shī  jūn   ,píng dàn  rán ,wèi dāng shí chén mèn  wén tán chuī jìn qīng xīn  chūn fēng ,lìng rén ěr   xīn ,  shī biǎo xiàn le chún piáo  nóng cūn shēng huó qíng  ,miáo xiě le tián jìng yōu měi  nóng cūn fēng guāng , biǎo xiàn chū shī rén duì tián yuán shēng huó   ài ,yòu biǎo xiàn chū jiān jué   zhuó zhèng zhì jué liè  qíng cāo 。  shī miáo xiě xiāng  shēng huó ,ōu  láo dòng  gōng gēng   ,zhèi xiē dōu shì  qián  fēng jiàn wén xué zhōng suǒ méi yǒu  , 《guī yuán tián  》、《gēng  suì jiǔ yuè zhōng  西 tián huò zǎo dào 》děng 。

yǒng 怀huái shī 
    xiě shí shì  shī , 《yǐn jiǔ 》、《 shī 》《 shān hǎi jīng 》、《yǒng jīng  》děng ,biǎo xiàn le táo yuān míng guī yǐn hòu duì zhèng zhì  guān xīn 。zhèng   xùn xiān shēng suǒ yán :“jiù shì shī ,chú lùn  suǒ pèi   ‘yōu rán jiàn nán shān ’zhī wài , hái yǒu ‘jīng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
táo yuān míng  shī wén 
背诵 赏析 注释 译文

táo huā yuán  

wèi jìn táo yuān míng 

 jìn tài yuán zhōng , líng rén   wèi  。yuán  xíng ,wàng  zhī yuǎn jìn 。 féng táo huā lín ,jiā àn shù bǎi  ,zhōng   shù ,fāng cǎo xiān měi ,luò yīng bīn fēn 。 rén shén  zhī , qián xíng , qióng  lín 。

 lín jǐn shuǐ yuán ,便biàn   shān ,shān yǒu xiǎo kǒu ,仿fǎng  ruò yǒu guāng 。便biàn shě chuán ,cóng kǒu  。chū  xiá ,cái tōng rén 。 xíng shù shí  ,huò rán kāi lǎng 。  píng kuàng , shè yǎn rán ,yǒu liáng tián 、měi chí 、sāng zhú zhī shǔ 。qiān  jiāo tōng , quǎn xiāng wén 。 zhōng wǎng lái zhǒng zuò ,nán   zhuó ,  wài rén 。huáng  chuí tiáo ,bìng  rán   。

 jiàn  rén ,nǎi  jīng ,wèn suǒ cóng lái 。  zhī 。便biàn yào huán jiā ,shè jiǔ shā  zuò shí 。cūn zhōng wén yǒu  rén ,xián lái wèn xùn 。 yún xiān shì  qín shí luàn ,    rén lái  jué jìng ,  chū yān ,suì  wài rén jiàn  。wèn jīn shì  shì ,nǎi  zhī yǒu hàn , lùn wèi jìn 。 rén   wèi  yán suǒ wén ,jiē tàn wǎn 。 rén   yán zhì  jiā ,jiē chū jiǔ shí 。tíng shù  ,  。 zhōng rén  yún :“  wèi wài rén dào  。”(jiàn    zuò : jué )

  chū ,  chuán ,便biàn  xiàng  ,chǔ chù zhì zhī 。 jùn xià , tài shǒu ,shuō   。tài shǒu  qiǎn rén suí  wǎng ,xún xiàng suǒ zhì ,suì  ,    。

 nán yáng liú zi  ,gāo shàng shì  ,wén zhī ,xīn rán guī wǎng 。wèi guǒ ,xún bìng zhōng 。hòu suì  wèn jīn zhě 。

背诵 赏析 注释 译文

yǐn jiǔ ·  

wèi jìn táo yuān míng 

jié  zài rén jìng ,ér  chē  xuān 。
wèn jūn  néng ěr ?xīn yuǎn   piān 。
cǎi  dōng  xià ,yōu rán jiàn nán shān 。
shān    jiā ,fēi niǎo xiāng  hái 。
 zhōng yǒu zhēn  , biàn  wàng yán 。
背诵 赏析 注释 译文

guī  lái   bìng  

wèi jìn táo yuān míng 

  jiā pín ,gēng zhí      。yòu zhì yíng shì ,píng  chǔ  ,shēng shēng suǒ  ,wèi jiàn  shù 。qīn  duō quàn  wèi zhǎng  ,tuō rán yǒu 怀huái ,qiú zhī   。huì yǒu  fāng zhī shì ,zhū hóu  huì ài wèi  ,jiā shū   pín  ,suì jiàn yòng  xiǎo  。 shí fēng  wèi jìng ,xīn dàn yuǎn  ,péng   jiā bǎi  ,gōng tián zhī  ,  wéi jiǔ 。 便biàn qiú zhī 。 shǎo  ,juàn rán yǒu guī  zhī qíng 。  ?zhì xìng  rán ,fēi jiǎo  suǒ de 。 dòng suī qiè ,wéi  jiāo bìng 。cháng cóng rén shì ,jiē kǒu    。 shì chàng rán kāng kǎi ,shēn kuì píng shēng zhī zhì 。yóu wàng  rěn ,dāng liǎn shang xiāo shì 。xún chéng shì mèi sàng   chāng ,qíng zài jùn bēn , miǎn  zhí 。zhòng qiū zhì dōng ,zài guān  shí   。yīn shì shùn xīn ,mìng piān yuē 《guī  lái  》。  suì shí  yuè  。

 guī  lái  ,tián yuán jiāng    guī ?   xīn wèi xíng  , chóu chàng ér  bēi ?  wǎng zhī  jiàn ,zhī lái zhě zhī  zhuī 。shí    wèi yuǎn ,jué jīn shì ér zuó fēi 。zhōu yáo yáo  qīng yáng ,fēng piāo piāo ér chuī  。wèn zhēng   qián  ,hèn chén guāng zhī  wēi 。

 nǎi zhān héng  ,zài xīn zài bēn 。tóng  huān yíng ,zhì  hòu mén 。sān jìng jiù huāng ,sōng  yóu cún 。xié yòu  shì ,yǒu jiǔ yíng zūn 。yǐn  shāng   zhuó ,miǎn tíng    yán 。 nán chuāng   ào ,shěn róng  zhī  ān 。yuán  shè  chéng  ,mén suī shè ér cháng guān 。  lǎo  liú  ,shí jiǎo shǒu ér xiá guān 。yún  xīn  chū xiù ,niǎo juàn fēi ér zhī hái 。jǐng    jiāng  ,  sōng ér pán huán 。

 guī  lái  ,qǐng  jiāo  jué yóu 。shì   ér xiāng wéi , jià yán  yān qiú ?yuè qīn  zhī qíng huà , qín shū  xiāo yōu 。nóng rén gào   chūn  ,jiāng yǒu shì  西 chóu 。huò mìng jīn chē ,huò zhào  zhōu 。 yǎo tiǎo  xún  ,   ér jīng qiū 。 xīn xīn  xiàng róng ,quán juān juān ér shǐ liú 。shàn wàn  zhī de shí ,gǎn  shēng zhī xíng xiū 。

    ! xíng  nèi   shí ?  wěi xīn rèn  liú ? wéi  huáng huáng   zhī ? guì fēi  yuàn , xiāng    。怀huái liáng chén   wǎng ,huò zhí zhàng ér yún  。dēng dōng gāo  shū xiào ,lín qīng liú ér  shī 。liáo chéng huà  guī jǐn ,  tiān mìng    !

cán yuè chū mén shí ,měi rén  lèi  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽