陶渊明

táo yuān míng 

táo yuān míng (yuē 365~427nián ), yuán liàng ,wǎn nián gēng míng qián , yuān míng 。bié hào  liǔ xiān shēng , shì jìng jié ,shì chēng jìng jié xiān shēng 。xún yáng chái sāng (jīn jiāng 西 jiǔ jiāng )rén 。dōng jìn  dào liú sòng chū jié chū  shī rén 、  jiā 、sǎn wén jiā 。bèi  wéi “yǐn  shī rén zhī zōng ”、“tián yuán shī pài zhī   ”。shì jiāng 西 shǒu wèi wén xué  jiàng 。céng rèn jiāng zhōu  jiǔ 、jiàn wēi cān jūn 、zhèn jūn cān jūn 、péng  xiàn lìng děng zhí ,zuì    chū shì wèi péng  xiàn lìng , shí duō tiān 便biàn  zhí ér  ,cóng  guī yǐn tián yuán 。 shì zhōng guó   wèi tián yuán shī rén ,bèi chēng wéi “ jīn yǐn  shī rén zhī zōng ”,yǒu 《táo yuān míng  》。► 134piān shī wén  ► 1083tiáo míng  

diǎn  : wéi  dǒu  zhé yāo 

 zhōng guó  dài yǒu  shǎo yīn wéi  rén  ,bǎo chí  jié ér  shí   shì ,táo yuān míng “ wéi  dǒu  zhé yāo ”jiù shì  zhōng zuì  dài biǎo xìng    。

 dōng jìn hòu    shī rén táo yuān míng ,shì míng rén zhī hòu ,  zēng   shì   yǒu míng  dōng jìn    。nián qīng shí  táo yuān míng běn yǒu “   cāng shēng ”zhī zhì , shì ,zài guó jiā bīn lín bēng kuì  dòng luàn nián yuè  ,táo yuān míng   qiāng bào  gēn běn   shí xiàn 。jiā zhī  xìng  gěng zhí ,qīng míng lián zhèng , yuàn bēi gōng   pān  quán guì ,yīn ér   zhuó hēi àn  xiàn shí shè huì  shēng le jiān ruì  máo dùn ,chǎn shēng le      gǎn qíng 。

 wèi le shēng cún ,táo yuān míng zuì chū zuò guò zhōu   xiǎo guān , yóu  kàn  guàn guān chǎng shàng    tào è liè zuò fēng , jiǔ 便biàn  zhí huí jiā le 。hòu lái ,wèi le shēng huó  hái   zuò guò  xiē  wèi  gāo  guān zhí ,guò zhe shí yǐn shí shì  shēng huó 。táo yuān míng zuì 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shēn shì 

 táo yuān míng ,zhōng guó shì zhōng guó wén xué shǐ shàng kān   yuán 、 bái 、  、 shì  jiān  wěi  shī rén 。táo yuān míng   cóng lái méi yǒu shuō guò shì   rén ,shèn zhì   shuō shēng   shí   。 shì ,zài táo yuān míng  chū shēng nián fèn shàng ,jiù chū xiàn le gōng yuán 365nián 、gōng yuán 369nián 、gōng yuán 372nián děng děng duō  bǎn běn 。táo yuān míng  shēn shì  chéng le nán jiě zhī  。

 zhí dào shàng shì  80nián dài chū , fēng xué zhě líng chéng pèi zhǔ chí  jiàn le “táo yuān míng shǐ jiā  fēng ”yán jiū xiǎo  。qián hòu jīng guò jìn 20nián  diào yán kǎo zhèng , men què rèn táo yuān míng  gōng yuán 365nián chū shēng zài jīn tiān  jiāng 西 shěng  fēng xiàn chéng táng zhèn xīn ān cūn  ān chéng  rán cūn 。gōng yuán 393nián táo yuān míng shí nián 29suì ,   zi  kāi nán shān táo jiā píng 。 hòu táo yuān míng  jiā zài xún yáng  zhù le 24nián 。 jiān ,táo yuān míng yīn wáng shì  wáng ,  xún yáng  shì 。gōng yuán 416nián ,táo yuān míng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shēng píng 

qīng shào nián shí  (28suì  qián )
 táo yuān míng  zēng   táo kǎn céng zuò guò    ,  、 qīn  zuò guò tài shǒu xiàn lìng  lèi  guān 。dàn táo yuān míng   qīn   zǎo ,yuān míng shào nián shí ,jiā yùn  shuāi luò ,“shǎo ér pín  。”  shù :“  wéi rén ,féng yùn zhī tān 。dān piáo  qìng ,chī  dōng chén 。”(《  wén 》)dàn  zhì shēng huó suī rán pín  ,táo yuān míng  jīng shén shēng huó què hěn fēng  。 xué   jiā 《liù jīng 》,xué  《lǎo zi 》、《zhuāng zi 》,“měng zhì   hǎi ,xiān   yuǎn zhù ”, yǒu “zuǒ jūn   ” zhèng zhì bào  。ér lìng  fāng miàn ,kuāng  shān shuǐ  tián yuán fēng jǐng , 使shǐ  ài hào  rán ,“shǎo  shì  yùn ,xìng běn ài qiū shān 。”“    pín jiàn ,     guì 。”

xué shì shí  (29-41suì )
 jìn dài  mén  zhì  ,使shǐ de “shàng pǐn  hán mén ,xià pǐn  shì  。”zài 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

guī yǐn 

yǐn  shī rén 
  chēng  liǔ xiān shēng táo yuān míng bèi chēng wéi “yǐn  shī rén zhī zōng ”。 yǐn  wén huà zǒng  fēng  yǒu sān :  shì róu , èr shì dàn , sān shì yuǎn 。  chuàng zuò kāi chuàng le tián yuán shī    ,cóng ér 使shǐ zhōng guó  diǎn shī   dào le   xīn  jìng jiè 。cóng  zhì jīn ,yǒu hěn duō rén  huān táo yuān míng  shǒu hán  ,  tián yuán ,chāo fán tuō   rén shēng zhé xué ,   dàn  miǎo yuǎn ,tián jìng  rán ,  lún    shù fēng  ;tóng shí duì táo yuān míng guī yǐn tián yuán  yuán yīn     yǐn  shēng huó qíng kuàng jìn xíng yán jiū fēn  。xià miàn jié  táo yuān míng  shī  duì  zuò chū tàn tǎo 。
 táo yuān míng shào nián shí shòu chuán tǒng  jīng  yǐng xiǎng ,怀huái yǒu jiān  tiān xià   cāng shēng  zhuàng zhì 。dàn shì ,yóu  mén  zhì   cún zài ,shù  hán mén chū shēng  rén   néng   mén  shì  duì gāo guān quán wèi  lǒng duàn ,zài zhè yàng  qíng kuàng xià ,táo yuān míng   xiǎng shì nán  huà wéi xiàn shí  , 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wén xué chéng jiù 

yǐn jiǔ shī 
 táo yuān míng shì zhōng guó wén xué shǐ shàng     liàng xiě yǐn jiǔ shī  shī rén 。  《yǐn jiǔ 》èr shí shǒu  “zuì rén ”  tài huò zhǐ  shì fēi diān dǎo 、huǐ  léi tóng  shàng liú shè huì ;huò jiē  shì    xiǔ hēi àn ;huò fǎn yìng shì   xiǎn è ;huò biǎo xiàn shī rén 退tuì chū guān chǎng hòu  rán táo zuì  xīn qíng ;huò biǎo xiàn shī rén zài kùn dùn zhōng  láo sāo  píng 。cóng shī  qíng    diào kàn , néng  shì tóng  shí   zuò pǐn 。dōng jìn yuán  èr nián (420nián ),liú  fèi jìn gōng  wèi líng líng wáng , nián shā zhī   ,jiàn liú sòng wáng cháo 。《shù jiǔ 》    shǒu  yǐn huì  zhé    le zhè  cuàn quán  dài  guò chéng ,duì jìn gōng    jìn wáng cháo   miè liú  liǎo  xiàn  āi wǎn zhī qíng 。 shí táo yuān míng  gōng gēng yǐn  duō nián ,luàn shì  kàn guàn le ,cuàn quán  kàn guàn le ,dàn zhè shǒu shī réng tòu lòu chū  duì shì shì  néng wàng 怀huái  jīng shén 。

yǒng 怀huái shī 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shǐ píng jià 

dōng jìn 
 táo yuān míng  shì hòu ,  zhì jiāo hǎo yǒu yán yán zhī ,wèi  xiě xià 《táo zhēng shì lěi 》,gěi le    “jìng jié ” shì hào 。yán yán zhī zài lěi wén zhōng bāo yáng le táo yuān míng  shēng  pǐn    jié ,dàn duì   wén xué chéng jiù ,què méi yǒu chōng fèn kěn dìng 。táo yuān míng zài zhōng guó wén xué shǐ shàng   wèi ,zài   hòu  shí nián  ,méi yǒu de dào chōng fèn  kěn dìng  chéng rèn 。liáng cháo  zhāo míng tài  xiāo tǒng ,duì táo yuān míng  shī wén xiāng dāng zhòng shì ,ài  shì shǒu 。xiāo tǒng qīn  wèi táo yuān míng biān  、zuò  、zuò chuán 。《táo yuān míng  》shì zhōng guó wén xué shǐ shàng wén rén zhuān      ,  shí fēn zhòng  。xiāo tǒng zài 《táo yuān míng  》 zhōng ,chēng zàn “ wén zhāng  qún , cǎi jīng  ,diē dàng zhāo zhāng , chāo zhòng lèi , yáng shuǎng lǎng ,  zhī jīng ”。

nán cháo 
 táo yuān míng  wén xué  wèi ,suī   dào yīng yǒu  kěn dìng ,dàn   shī wén zuò pǐn ,liú chuán yuè lái yuè 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiè shào 

 táo yuān míng ,wǎn nián gēng míng qián , yuán liàng ,hào “ liǔ xiān shēng ”,shì hào “jìng jié xiān shēng ”( hòu yóu péng yǒu liú sòng zhù míng shī rén yán yán zhī suǒ shì ),chū shēn   luò shì huàn jiā tíng , guó   wèi jié chū  shān shuǐ tián yuán shī rén 。jìn shì míng yuān míng , liú sòng hòu gǎi míng qián 。táng rén  táng gāo  huì ,chēng táo shēn míng huò táo quán míng 。 yuē shēng  365nián 。céng rèn jiāng zhōu  jiǔ ,jiàn wēi cān jūn ,zhèn jūn cān jūn ,péng  xiàn lìng děng , zuò péng  xiàn lìng  shí duō tiān 便biàn  zhí ér  ,cóng  guī yǐn tián yuán 。 shì zhōng guó   wèi tián yuán shī rén 。yǒu 《táo yuān míng  》。bèi chēng wéi “qiān  yǐn  zhī zōng ”。zēng   táo kǎn ,shì dōng jìn kāi guó yuán xūn ,jūn gōng xiǎn zhù ,guān zhì    , du  zhōu jūn shì ,jīng 、jiāng èr zhōu  shǐ 、fēng cháng shā jùn gōng 。  táo mào 、 qīn táo  dōu zuò guò tài shǒu 。( míng shǐ  zài ,cún  。)

shào nián shēng huó 
 nián yòu shí ,jiā tíng shuāi wēi ,jiǔ 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn guǎn 

 táo yuān míng  niàn guǎn shì wèi  niàn dōng jìn shī rén táo yuān míng ér jiàn  。táo yuān míng  niàn guǎn wèi  jiāng 西 shěng  shān 西  jiǔ jiāng xiàn chéng shā  jiē dōng běi  ,zhàn  1600píng fāng  ,wèi  niàn dōng jìn shī rén táo yuān míng ér jiàn  。1985nián 7yuè 30 kāi guǎn 。guǎn zhǐ yuán shì táo jìng jié (yuān míng ) 。gāi  yuán zuò luò zài xiàn nán 25gōng   miàn yáng shān jìng jié  zuǒ qián  ,míng jiā jìng shí èr zhì shí  nián (1533 ~1538)chóng xiū ,jiāng nán mín  fēng  ,miàn  yuē 250píng fāng  ,1982nián àn yuán mào qiān jiàn  jīn zhǐ 。  jiàn zhù miàn  yuē 250píng fāng  ,zhuān  jié gòu ,míng qīng  táng shì jiàn zhù fēng  ,yòu xiàng   shū yuàn  jiàn zhù xíng shì ,fēn zhèng táng  qián tīng liǎng chóng ,zhōng  tiān jǐng ,liǎng  pèi yǒu xiāng fáng ,jiǎn piáo  fāng .zhèng táng   le 2 duō gāo táo yuān míng shēn xiàng ,xiàng mào zhuāng zhòng ,tóu  zhā  jiǔ jīn ,shǒu  zhe  juàn 《shān hǎi jīng 》。 liǎng  juān  táo yuān míng  shí  dài sūn 、míng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zhǔ yào chéng jiù 

tián yuán shī 
 liǎng jìn shí shèng xíng xuán yán shī , xiǎng nèi róng kōng  xiá ài , qiǎn  wèi 。ér táo shī  jūn   ,píng dàn  rán ,wèi dāng shí chén mèn  wén tán chuī jìn qīng xīn  chūn fēng ,lìng rén ěr   xīn ,  shī biǎo xiàn le chún piáo  nóng cūn shēng huó qíng  ,miáo xiě le tián jìng yōu měi  nóng cūn fēng guāng , biǎo xiàn chū shī rén duì tián yuán shēng huó   ài ,yòu biǎo xiàn chū jiān jué   zhuó zhèng zhì jué liè  qíng cāo 。  shī miáo xiě xiāng  shēng huó ,ōu  láo dòng  gōng gēng   ,zhèi xiē dōu shì  qián  fēng jiàn wén xué zhōng suǒ méi yǒu  , 《guī yuán tián  》、《gēng  suì jiǔ yuè zhōng  西 tián huò zǎo dào 》děng 。

yǒng 怀huái shī 
    xiě shí shì  shī , 《yǐn jiǔ 》、《 shī 》《 shān hǎi jīng 》、《yǒng jīng  》děng ,biǎo xiàn le táo yuān míng guī yǐn hòu duì zhèng zhì  guān xīn 。zhèng   xùn xiān shēng suǒ yán :“jiù shì shī ,chú lùn  suǒ pèi   ‘yōu rán jiàn nán shān ’zhī wài , hái yǒu ‘jīng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

qiáng zhōng gèng yǒu qiáng zhōng shǒu , xiàng rén qián mǎn  kuā 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽