岑参

cén shēn 

cén shēn (718nián ?-769nián ?),jīng zhōu jiāng líng (jīn  běi jiāng líng xiàn )rén huò nán yáng  yáng (jīn  nán nán yáng shì )rén ,táng dài shī rén , gāo shì bìng chēng “gāo cén ”。cén shēn zǎo suì  pín ,cóng xiōng jiù  ,biàn lǎn shǐ  。táng xuán zōng tiān bǎo sān zài (744nián )jìn shì ,chū wèi   bīng cáo cān jūn 。hòu liǎng  cóng jūn biān sài ,xiān zài ān 西 jié  使shǐ gāo xiān zhī   zhǎng shū  ;tiān bǎo  nián ,fēng cháng qīng wèi ān 西 běi tíng jié  使shǐ shí ,wèi    pàn guān 。dài zōng shí ,céng guān jiā zhōu  shǐ (jīn  chuān  shān ),shì chēng “cén jiā zhōu ”。   nián (770nián )  chéng  。► 444piān shī wén 

rén  zhēng  

 guàn zhēng  
  guān  cén shēn   guàn ,xué jiè yǒu liǎng shuō : wèi jiāng líng rén , wèi nán yáng rén 。wén  duō 《cén jiā zhōu  nián kǎo zhèng 》wèi cén shēn táng jiāng líng ( jīn  běi shěng jiāng líng xiàn )rén , xiān shì běn shì  nán yáng  yáng ,liáng shí cháng níng gōng shàn fāng shǐ  jiāng líng 。zhū shū chēng cén wèi nán yáng rén ,gài cóng  jùn wàng 。 hòu chén tiě mín děng zhuàn 《cén shēn nián  》 tóng  wén shuō zhī kǎo zhèng 。dàn  hòu xué zhě zhōng  yǒu rén jiān chí “nán yáng ”shuō , rèn xiǎo rùn 《cén shēn shēng nián  guàn kǎo 》jiù rèn wéi ,cén shēn   guàn yìng shì táng dài  yáng (jīn  nán nán yáng )rén ;liào  《táng dài   zhì  cén shēn  guàn 》 cóng táng dài   zhì  kǎo chá  shǒu ,lùn zhèng cén shēn   guàn dāng wèi “nán yáng ”;liú kāi yáng 《cén shēn shī  biān nián jiān zhù ·cén shēn nián  》 rèn wéi ,cén shēn “  nán yáng  yáng ,jīn  nán xīn  xiàn ,liáng shí  jiāng líng ,jīn  běi shěng jiāng líng xiàn ,”shì  qīng xiàng  nán yáng shuō 。

shēng  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén  shēng píng 

jiā shì bèi jǐng 
  cén shēn  kāi yuán sān nián (715nián )shēng   nán xiān zhōu (jīn  nán  chāng  jìn ),shí  wèi xiān zhōu  shǐ 。cén shēn  gāo  shàn fāng shí  yóu nán yáng  yáng (jīn  nán xīn  xiàn )qiān  jīng zhōu jiāng líng (jīn  běi jiāng líng )。 chū shēn    guān liáo guì   jiā tíng ,zēng   cén wén běn xiàng tài zōng ,  zhǎng qiàn xiāng gāo zōng ,   xiāng ruì zōng 。dàn zhǎng qiàn bèi shā ,  tóng   ,   zhū ,shēn  jiā  ,cén shì qīn  bèi liú   shù shí rén 。   qīn zhí céng zuò guò xiān 、jìn (jīn shān 西 lín fén )èr zhōu  shǐ , xìng hěn zǎo jiù  shì 。

zǎo nián jīng  
  cén shēn yòu nián jiā jìng  pín ,zhǐ néng cóng xiōng shòu xué ,cén shēn tiān  cōng huì , suì kāi shǐ  shū ,jiǔ suì jiù néng  shī xiě wén 。zhè zhǒng cōng míng zǎo huì   chū shēng zài shū xiāng mén   yǐng xiǎng shì fēn  kāi  。cén shēn   qīn kāi yuán  nián (720nián )zhuǎn jìn zhōu  shǐ , suí  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shī    

shī wén   
  cén shēn shī    cái shè  dào shù zhì 、zèng  、shān shuǐ 、xíng   fāng miàn ,ér  biān sài shī xiě  zuì chū  ,“xióng  guī  ”shì   chū  diǎn 。cén shēn liǎng  chū sài ,xiě le  shí duō shǒu biān sài shī ,zài shèng táng shí dài , xiě  biān sài shī shù liàng zuì duō ,chéng jiù zuì  chū 。

  zài   xià ,zài  táng  guó  wěi   liàng miàn qián rèn   rén dōu  néng chéng wéi zhēn zhèng  duì shǒu ,suǒ   bìng   yào xiě shì bīng men  chū  fèn dòu  jiān   shēng , yào xiě  shì héng zài zhàn shì men miàn qián  lìng  zhǒng wěi    liàng , jiù shì yán    rán 。 《zǒu  chuān xíng fèng sòng chū shī 西 zhēng 》zhōng ,xuě  fēng hǒu 、fēi shā zǒu shí ,zhèi xiē biān jiāng   zhōng lìng rén wàng ér shēng wèi  è liè  hòu huán jìng ,zài shī rén yìn xiàng zhōng què chéng le chèn tuō yīng xióng  gài  zhuàng guān jǐng  ,shì  zhǒng zhí de xīn shǎng   wěi měi jǐng 。 méi yǒu   jìn  jīng shén    kùn nán  yǒng  ,shì hěn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shì diǎn  

jiào  
  gōng yuán 752nián , tiān ,cén shēn zài  wēi bàn wán jūn  ,gǎn huí 西  , jīng chì tíng ,shù biān  shì bīng ràng    、 shī 。cén shēn  zhèi xiē shì bīng shì lǎo shú rén le ,  tuō  。gāng  wán  shǒu shī , liào , zài dāng zhōng    xiǎo hái ,suí kǒu yín le chū lái 。cén shēn yǒu xiē chī jīng ,zhè  hái yǒu zhè yàng  hái zi 。shì bīng gào   shuō :“zhè  xiǎo hái zi shì  huí  fàng yáng  ,   fēng ,zhè  fàng yáng  jiù le  men shí sān ge shì bīng ,shì  men yǔn   zài zhè fàng yáng  。”cén shēn zhuǎn guò tóu wèn fàng yáng  :“shì shuí jiào  hàn   ?”fàng yáng  shuō :“shì  qīn 。”  shì bīng shuō :“ jiā shì zǎo nián liú luò dào zhè   。”fàng yáng  cóng 怀huái  tāo chū  běn  jiù  shū  gěi cén shēn 。cén shēn  dǒng huí  wén ,wèn fàng yáng  。fàng yáng  shuō :“shì  ye xiě  ,jiào 《lún  》。”cén shēn méi zài zhī shēng ,   le  xià fàng yáng   tóu ,gěi fàng yáng   le  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wén xué chéng jiù 

shī  wén xué 
  cén shēn  hòu 30nián , zi cén zuǒ gōng shōu   wén ,qǐng  què biān chéng 《cén jiā zhōu shī  》8juǎn ,shì wèi cén shī biān  zhī shǐ 。dào sòng dài ,yǎn biàn wéi 8juǎn 、7juǎn 、10juǎn sān zhǒng kān běn 。sòng kān 10juǎn běn jīn  chuán 。tōng xíng  《  cóng kān 》yǐng yìn 7juǎn běn ,shì yóu sòng kān 7juǎn běn yǎn biàn ér lái ;ér 《quán táng shī 》4juǎn běn , shì yóu sòng kān 8juǎn běn yǎn biàn ér lái 。jīn rén chén tiě mín 、hóu zhōng  cān jiào guò duō zhǒng bǎn běn ,zuò 《cén shēn  jiào zhù 》。

biān sài shī 
  cén shēn shì táng dài zhù míng  biān sài shī rén 。cén shēn  zuò pǐn , biān sài shī wéi zhǔ , chū sài  hòu ,zài ān 西 、běi tíng  xīn tiān   ,zài ān  fēng chén  zhàn dòu shēng huó  ,  shī jìng kōng qián kāi kuò le ,ài hào xīn  shì    diǎn zài   chuàng zuò  yǒu le jìn     zhǎn ,xióng  guī   làng màn  cǎi ,chéng wéi  biān sài shī   zhǔ yào fēng  。 《zǒu 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn guǎn 

  cén shēn  niàn guǎn wèi  jīng zhōu shì ,jīng guò xiū   zhǎn  cén shēn  niàn guǎn quán xīn liàng xiàng ,gān jìng zhěng jié   tīng  chén liè zhe 68 shū huà zuò pǐn ,cén shēn  niàn guǎn yóu shěng shì  wén huà  xià  20wàn yuán 、cén  zhèn rén mín zhèng  chóu  30wàn yuán xiū jiàn ér chéng 。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]

cén shēn  shī wén 
背诵 赏析 注释 译文

bái xuě  sòng  pàn guān guī jīng 

táng dài cén shēn 

běi fēng juǎn  bái cǎo zhé , tiān  yuè  fēi xuě 。
    chūn fēng lái ,qiān shù wàn shù  huā kāi 。
sàn  zhū lián 湿shī luó  , qiú  nuǎn jǐn qīn báo 。
jiāng jūn jiǎo gōng   kòng ,  tiě  lěng nán zhe 。(nán zhe   zuò :yóu zhe )
hàn hǎi lán gān bǎi zhàng bīng ,chóu yún cǎn dàn wàn  níng 。
zhōng jūn zhì jiǔ yǐn guī  , qín    qiāng  。
fēn fēn  xuě xià yuán mén ,fēng chè hóng  dòng  fān 。
lún tái dōng mén sòng jūn  , shí xuě mǎn tiān shān  。
shān huí  zhuǎn  jiàn jūn ,xuě shàng kōng liú  xíng chǔ 。
背诵 赏析 注释 译文

féng  jīng 使shǐ 

táng dài cén shēn 

 yuán dōng wàng  màn màn ,shuāng xiù lóng zhōng lèi  gàn 。
 shàng xiàng féng  zhǐ  ,píng jūn chuán  bào píng ān 。
背诵 赏析 注释 译文

zǒu  chuān xíng fèng sòng chū shī 西 zhēng  / zǒu  chuān xíng fèng sòng fēng dài  chū shī 西 zhēng 

táng dài cén shēn 

jūn  jiàn zǒu  chuān xíng xuě hǎi biān ,píng shā mǎng mǎng huáng  tiān 。
lún tái jiǔ yuè fēng  hǒu , chuān suì shí   dòu ,suí fēng mǎn  shí luàn zǒu 。
xiōng  cǎo huáng  zhèng féi ,jīn shān 西 jiàn yān chén fēi ,hàn jiā  jiàng 西 chū shī 。
jiāng jūn jīn jiǎ   tuō ,bàn  jūn xíng  xiāng  ,fēng tou  dāo miàn   。
 máo dài xuě hàn  zhēng , huā lián qián xuán zuò bīng , zhōng cǎo  yàn shuǐ níng 。
  wén zhī yīng dǎn shè ,liào zhī duǎn bīng  gǎn jiē ,chē shī 西 mén zhù xiàn jié 。

wàng quē yún zhē yǎn , xiāng   xīn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽