柳宗元

liǔ zōng yuán 

liǔ zōng yuán (773nián -819nián ), zi hòu ,táng dài  dōng (jīn shān 西 yùn chéng )rén ,jié chū shī rén 、zhé xué jiā 、 xué jiā nǎi zhì chéng jiù zhuó zhù  zhèng zhì jiā ,táng sòng   jiā zhī  。zhù míng zuò pǐn yǒu 《yǒng zhōu   》děng liù bǎi duō piān wén zhāng ,jīng hòu rén  wèi sān shí juǎn ,míng wéi 《liǔ  dōng  》。yīn wèi  shì  dōng rén ,rén chēng liǔ  dōng ,yòu yīn zhōng  liǔ zhōu  shǐ rèn shàng ,yòu chēng liǔ liǔ zhōu 。liǔ zōng yuán  hán  tóng wèi zhōng táng  wén yùn dòng  lǐng dǎo rén  ,bìng chēng “hán liǔ ”。zài zhōng guó wén huà shǐ shàng , shī 、wén chéng jiù jūn  wéi jié chū , wèi  shí nán fēn xuān zhì 。► 200piān shī wén  ► 1325tiáo míng  

rén  shēng píng 

zǎo nián shēng huó 
 liǔ zōng yuán    shì  dōng jùn ( dōng liǔ shì   dōng xuē shì 、 dōng péi shì bìng chēng “ dōng sān zhe xìng ”), shàng shì dài wéi guān ( shì  liǔ qìng wèi běi wèi shì zhōng ,fēng  yīn gōng 。liǔ zōng yuán  táng gāo   liǔ shì céng wèi zǎi xiàng ,zēng   liǔ cóng  、  liǔ chá gōng dōu zuò guò xiàn lìng )。  liǔ zhèn céng rèn shì  shǐ děng zhí 。liǔ zōng yuán   qīn  shì shǔ fàn yáng  shì , shàng shì dài wéi guān 。liǔ zōng yuán zhǐ yǒu liǎng  mèi mei 。

 liǔ zōng yuán  773nián ,liǔ zōng yuán shēng chū shēng  jīng chéng cháng ān 。 suì shí , qīn  shì   zhù zài jīng 西 zhuāng yuán  , qīn   méng jiào  使shǐ liǔ zōng yuán duì zhī shí chǎn shēng le qiáng liè  xìng  。liǔ zōng yuán  yòu nián zài cháng ān  guò ,yīn  duì cháo tíng   bài  néng 、shè huì  wēi   dòng dàng yǒu suǒ jiàn wén  gǎn shòu 。(jiǔ suì shí zāo  jiàn zhōng zhī luàn ,jiàn zhōng  nián ,liǔ zōng yuán wèi  zhàn luàn lái dào  qīn  rèn suǒ xià kǒu 。nián jǐn 12

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiè shào 

 liǔ zōng yuán (773nián —819nián ), zi hòu , dōng jùn (jīn yùn chéng yǒng  )rén ,shì chēng “liǔ  dōng ” ,“ dōng xiān shēng ”。yīn guān zhōng liǔ zhōu  shǐ ,yòu chēng “liǔ liǔ zhōu ”“liǔ   ”,hàn  ,   dōng (jīn shān 西 shěng yùn chéng shì yǒng  、ruì chéng  dài ),táng dài wén xué jiā 、zhé xué jiā 、sǎn wén jiā   xiǎng jiā , hán  gòng tóng chàng dǎo táng dài  wén yùn dòng ,bìng chēng wéi “hán liǔ ”。 liú   bìng chēng “liú liǔ ”。 wáng wéi 、mèng hào rán 、wéi yìng  bìng chēng “wáng mèng wéi liǔ ”。 táng dài  hán  、sòng dài  ōu yáng xiū 、 xún 、 shì 、 zhé 、wáng ān shí  zēng gǒng , bìng chēng wéi “táng sòng   jiā ”。“qiān  wén zhāng   jiā ”zhī  。táng  zōng zhēn yuán jiǔ nián (793nián )zhōng jìn shì , nián hòu yòu kǎo   xué hóng   ,xiān hòu rèn  xián 殿diàn zhèng  ,lán tián xiàn wèi  jiān chá  shǐ  xíng ( jiàn   shǐ )。táng shùn zōng yǒng zhēn yuán nián (805nián ),cān jiā wáng shū wén lǐng dǎo  zhèng zhì 
zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shì diǎn  

 táng xiàn zōng yuán  l0nián (gōng yuán 815nián )6yuè ,liǔ zōng yuán bèi biǎn guān lái dào liǔ zhōu rèn   ,zhì yuán  14nián (gōng yuán 819nián )11yuè 8 ,bìng shì  liǔ zhōu 。 zài liǔ zhōu  shí jiān suī rán jǐn yǒu 4nián ,dàn què wèi liǔ zhōu  mín bǎi xìng bàn le hěn duō hǎo shì , chóng xiū kǒng miào 、xīng bàn xué táng shū yuàn 、 chú  shén  xìn 、kāi záo yǐn yòng shuǐ jǐng 、shì fàng  zhài   、zhí shù zào lín děng , jìn le liǔ zhōu  fāng wén míng   zhǎn ,zài  shǐ shàng liú xià le shēn yuǎn  yǐng xiǎng 。liǔ zhōu  bǎi xìng fēi cháng 怀huái niàn  ,gěi    ,qiān bǎi nián lái  zhí    。yǒu guān   chuán shuō 广guǎng wéi liú chuán 。

 mín  guǐ 
 liǔ zhōu  liǔ hóu  ,《lóng chéng shí  》(“jiàn míng bēi ”)  zhì pǐn ,shì  kuài zhǎng  chǐ duō 、gāo liù cùn  cán quē shí jié ,shàng miàn  yǒu “lóng chéng liǔ ,shén suǒ shǒu ;  guǐ ,chū  shǒu ,  mín ,zhì jiǔ chǒu 。yuán  shí èr nián 。liǔ zōng yuán 。”

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wén xué chéng jiù 

 liǔ zōng yuán suī rán zhǐ huó dào le 46suì ,què zài wén xué shàng chuàng zào le guāng huī    ,zài shī  、  、sǎn wén 、yóu  、 yán 、 wén   wén xué  lùn zhū fāng miàn ,dōu zuò chū le  chū  gòng xiàn 。
 liǔ zōng yuán  shēng liú xià  duō piān shī wén zuò pǐn , shī duō shū xiě   bēi fèn 、 xiāng 怀huái yǒu zhī qíng ,yōu qiào jùn  , chéng   。zuì wéi shì rén chēng dào zhě ,shì nèi xiē qíng shēn  yuǎn 、shū dàn jùn jié  shān shuǐ xián shì zhī zuò 。wén  chéng jiù   shī 。 pián wén yǒu jìn bǎi piān , tuō táng pián wén   ,dàn  yǒu xiàng 《nán  yún suī yáng miào bēi 》 yàng  jiā zuò 。
 liǔ zōng yuán    ,wèi liú   suǒ biān , 《 dōng xiān shēng  》,sòng chū  xiū shǐ wèi kān xíng 。《  quán shū 》suǒ shōu sòng hán chún 《 xùn liǔ xiān shēng wén  》45juǎn 、wài   2juǎn 、xīn biān wài   1juǎn ,wèi xiàn cún liǔ  zuì zǎo  běn zi 。sòng tóng zōng shuō yīn zhù 、zhāng dūn  yīn biàn 、pān wěi yīn   《zēng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiào  chéng jiù 

 liǔ zōng yuán rèn wéi tiān xià wàn   shēng zhǎng ,dōu yǒu  shēn   zhǎn guī  ,“shùn  zhī tiān , zhì  xìng 。”  shùn yìng  rán guī  ,fǒu   jǐn  láo   ,hái huì zào chéng sǔn hài 。

 liǔ zōng yuán rèn wéi , rén  zhòng shù  dào  shì  yàng  , rén tóng yàng yào shùn yìng rén   zhǎn guī  ,ér  néng píng zhe zhǔ guān yuàn wàng  qíng gǎn   gàn   guàn shū 。

 liǔ zōng yuán zàn shǎng hán   《shī shuō 》zhī lùn , qīn pèi hán    liú  、yǒng  wèi shī  jīng shén ,duì dāng shí shè huì shàng céng shì   “chǐ  xiāng shī ” fēng  gǎn dào tòng xīn 。 shuō :“ shì  shī , dào   。”dàn  zài shī dào guàn shàng yòu yǒu    jiàn jiě  shí shī fāng shì 。 xiě xià le 《shī yǒu zhēn 》、《 wéi zhōng  lùn shī dào shū 》、《 yán hòu  xiù cái lùn wèi shī dào shū 》děng wén zhāng ,chǎn shù le    shī dào guàn 。  xīn guān diǎn jiù shì “jiāo  wéi shī ”。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiā tíng bèi jǐng 

jiā shì 
 zài běi cháo shí ,liǔ shì shì zhù míng  mén  shì  ,liǔ 、xuē 、péi bèi bìng chēng wéi “ dōng sān zhe xìng ”。liǔ zōng yuán céng  háo  shuō :“liǔ  zhī fēn ,zài běi wèi gāo 。chōng  shǐ shì ,shì xiàng zhòng hóu 。”liǔ zōng yuán   shì  dào liù shì  ,jiē wèi cháo tíng   , shì  céng rèn  zhōu  shǐ 。 táng hòu ,liǔ jiā   shì huáng  guān   qiè ,zhǐ gāo zōng  zhāo ,liǔ jiā tóng shí  guān shàng shū shěng  jiù  23rén zhī duō 。dàn dào le yǒng huī nián jiān ,liǔ jiā  shòu   tiān     hài 。dào liǔ zōng yuán chū shēng shí , jiā   shuāi luò ,liǔ zōng yuán zēng  、   zhǐ zuò dào xiàn lìng  lèi xiǎo guān 。  liǔ zhèn ,zài xuán zōng tiān bǎo  céng zuò guò tài cháng  shì ,ān shǐ zhī luàn hòu yòu   wèi guān ,guān zhí  zhí hěn  。liǔ zōng yuán   qīn  shì ,chū shēn  zhù míng  shì  fàn yáng  xìng ,dàn jiā dào zǎo   luò 。 shēng yǒu èr   zi ,liǔ zōng yuán zuì yòu 。liǎng   ér fēn bié pèi shān dōng cuī shì 、 dōng péi shì ,dōu 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shēng píng shì  

kāi shǐ 
 liǔ zōng yuán chū shēng zài   shì dài guān huàn zhī jiā 。 zēng   guān zhì zhōng shū lìng ,yīn  zuì   tiān ér  。  liǔ zhèn ,zài gāo zōng shí  dào ān  shān zhī luàn ,xié jiā  yǐn  wáng  shān 。hòu shàng shū yán shì ér shòu guān ,zài guō zi  shǔ xià rèn zhí ,bìng lěi  shēng guān 。liǔ zōng yuán shì  shén tóng xíng  tiān cái ,shǐ shū chēng  xiǎo shí hòu “jīng mǐn jué lún ”,“wéi wén zhāng ,zhuō wěi jīng zhì ”。èr shí suì shí  liú   wèi tóng  jìn shì ,guān shòu jiào shū láng 。sān shí suì shí  liú   、 wēn děng jié shí wáng shū wén 。wáng shū wén děng rén kàn  shì   cái ,   shēng wèi   yuán wài láng ,bìng zhǔn bèi  jiā zhòng yòng 。 jiǔ “wáng shū wén  tuán ”“yǒng zhēn  xīn ”shī bài ,liǔ zōng yuán  yīn wèi  wáng shū wén  guān  ér bèi biǎn wèi shào zhōu  shǐ 。zài  shàng rèn  bàn  shàng ,yòu zài  bèi biǎn wèi yǒng zhōu   。  tóng shí ,liú      liù rén  dōu shòu dào lèi  chǔ fèn ,zhè jiù shì  shǐ shàng  “èr wáng    shì jiàn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn guǎn 

 zhōng guó  dài wén xué shǐ shàng zhù míng  “táng sòng   jiā ”zhī   liǔ zōng yuán ,chū  míng mén wàng   dōng liǔ shì ,zhè shì zhòng suǒ zhōu zhī  shì shí 。rán ér  nán líng líng yǒu liǔ zōng yuán  niàn guǎn ,广guǎng 西 liǔ zhōu yǒu liǔ hóu      guān zhǒng ,shǎn 西 西 ān yǒu liǔ zōng yuán  ,ér zài    xiāng shān 西 , bǎi nián lái què  jiàn rèn  yǒu guān liǔ shì  zōng  ?shǐ shū   fāng zhì   yǒu guān liǔ shì jiā tíng hòu    zǎi ,zhè zhuó shí ràng shì rén fèi jiě 。

yǒng zhōu 
 yǒng zhōu shì líng líng  liǔ zi jiē 97hào 。2006nián ,liǔ zōng yuán  niàn guǎn zài  bèi  nán shěng jīng shén wén míng jiàn shè wěi yuán huì shòu  “ nán shěng wèi chéng nián rén  xiǎng dào  jiàn shè xiān jìn huó dòng   ”róng  chēng hào ,zhè shì liǔ zōng yuán  niàn guǎn  2004nián 、2005nián lián  bèi shòu  “ nán shěng wén  bǎo  xiān jìn   ”、“ nán shěng wén míng chuāng kǒu dān wèi ”róng  chēng hào hòu yòu   shěng  shū róng 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zhé xué  xiǎng 

 chú duì wén xué zuò chū    chéng jiù ér wài ,liǔ zōng yuán yòu shì  wèi zhù míng   xiǎng jiā 。    tóu shēn  zhèng zhì  xīn  rén ,tuī chóng “ wén ”yùn dòng , rán shì    xiǎng jiā 。liǔ zōng yuán  zhé xué lùn zhù yǒu 《fēi guó  》、《zhēn  》、《shí lìng lùn 》、《duàn xíng lùn 》、《tiān shuō 》、《tiān duì 》děng 。zài zhèi xiē lùn zhù zhōng ,liǔ zōng yuán duì hàn dài   dǒng zhòng shū  chuī  “xià shāng zhōu sān dài shòu mìng zhī  ”  mìng shuō chí fǒu dìng tài  , dǒng zhòng shū zhè yàng   rén  chì wèi “yín   shǐ ”,zhǐ   “kuáng luàn hòu dài ”。 fǎn duì tiān  、tiān mìng 、tiān dào zhū shuō , pàn shén xué ,qiáng diào rén shì ,yòng “rén ”lái dài  “shén ”,zhè zài  qiān duō nián qián shén xué  xìn  xiǎng zhàn tǒng zhì  wèi  fēng jiàn shè huì zhōng ,shì shí fēn nán néng  guì  。liǔ zōng yuán hái  duì shén xué   pàn biàn chéng duì zhèng zhì   pàn ,yòng   wéi  zhǔ  guān diǎn jiě shuō “tiān rén zhī  ” tiān  rén  guān  ,duì wéi xīn zhǔ  tiān mìng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

cáng shū  shí 

  hán     wén yùn dòng ,wèi  dài  wén  jiā ,shì yǒu “hán liǔ ”zhī chēng ,bèi liè  “táng sòng   jiā ”。jiā zhōng cáng shū shén  ,jǐn huò  huáng shàng   shū jiù  3000juǎn 。bái   děng zài 《bái kǒng liù tiē 》  “liǔ zōng yuán  jīng zhào  mèng róng shū yuē :‘jiā yǒu  shū sān qiān juǎn ,shàng zài shàn   jiù zhái ,zhái jīn jiǔ  zhǔ ,shū cún wáng   zhī 。’”zhe yǒu 《liǔ  dōng  》45juǎn ,《wài  》2juǎn 。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

xiāo xiāo jiāng shàng  huā qiū ,zuò nòng  duō chóu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽