韩愈

hán  

hán  (768nián -824nián 12yuè 25 ), 退tuì zhī , nán  yáng (jīn  nán shěng mèng zhōu shì )rén , chēng “  chāng  jùn ”,shì chēng “hán chāng  ”、“chāng  xiān shēng ”。táng dài zhōng   chén ,wén xué jiā 、 xiǎng jiā 、zhèng zhì jiā , shū láng hán zhòng qīng zhī  。yuán  shí èr nián (817nián ),chū rèn zǎi xiàng péi  xíng jūn   ,cóng píng “huái 西 zhī luàn ”。zhí yán jiàn yíng   ,biǎn wèi cháo zhōu  shǐ 。huàn hǎi chén  ,lèi qiān   shì láng ,rén chēng “hán   ”。cháng qìng  nián (824nián ),hán  bìng shì ,nián  shí  ,zhuī zèng   shàng shū ,shì hào wèi “wén ”, chēng “hán wén gōng ”。yuán fēng yuán nián (1078nián ),zhuī fēng chāng  jùn  ,bìng cóng  kǒng miào 。hán  zuò wéi táng dài  wén yùn dòng  chàng dǎo zhě ,míng liè “táng sòng   jiā ”zhī shǒu ,yǒu “wén zhāng  gōng ” “bǎi dài wén zōng ”zhī míng 。 liǔ zōng yuán bìng chēng “hán liǔ ”, liǔ zōng yuán 、ōu yáng xiū   shì bìng chēng “qiān  wén zhāng   jiā ”。chàng dǎo “wén dào   ”、“ shèng yán  ”、“  chén yán ”、“wén cóng  shùn ”děng xiě zuò  lùn ,duì hòu rén  yǒu zhǐ dǎo   。zhe yǒu 《hán chāng   》děng 。► 434piān shī wén  ► 1338tiáo míng  

rén  shēng píng 

kùn  tóng nián 
   sān nián (768nián ),hán  chū shēng 。   bèi dōu céng zài cháo huò zài  fāng wèi guān ,  hán zhòng qīng shí rèn  shū láng 。hán  sān suì shí ,hán zhòng qīng 便biàn shì shì 。 yóu xiōng zhǎng hán huì  yǎng chéng rén 。

   shí èr nián (777nián ),hán huì yīn shòu yuán zài qiān lián ,biǎn sháo zhōu  shǐ ,dào rèn wèi jiǔ 便biàn bìng shì  sháo zhōu rèn shàng 。hán huì zǎo shì hòu ,hán  xiān shì suí guǎ sǎo huí  yáng yuán  ān zàng xiōng zhǎng ,dàn què   jiǔ zhù ,zhǐ de suí guǎ sǎo zhèng shì   jiāng nán xuān zhōu ,hán  zhè  shí  便biàn shì zài kùn   diān pèi zhōng  guò  。hán   niàn shì  ér ,cóng xiǎo 便biàn    shū ,  bié rén jiā  miǎn  。

  zhī  
 zhēn yuán èr nián (786nián ),hán   kāi xuān chéng ,zhī shēn qián wǎng cháng ān 。 jiān hán    zhōng  (  zhōu ,jīn shān 西 yǒng  )tóu bèn  xiōng hán yǎn ,  dào  zhōng jié  使shǐ 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

píng jià 

 hán  shì    chǎng  cún zài gǎn jūn  qiáng  rén  。zuò wéi wén tán lǐng xiù , “shǒu chí wén bǐng ,gāo shì huán hǎi ”“sān shí  nián ,shēng míng sāi tiān ”(liú   《 hán   wén 》);zuò wéi zuò jiā , gǎn wéi fēng  zhī xiān ,wéi wén wèi shī  shì páng  ;zuò wéi   shēng mìng    “rén ”, gāng zhí gǎn rèn ,rén  wěi àn ,chéng wèi wěi zhàng  。  rén zhōng luán fèng ,què  shì xìng qíng zhōng rén , dàn  zhòng gǎn qíng ,ér qiě mǐn gǎn  shēng huó zhōng   duō  wēi   huò fán nǎo ,ér qiě yǒu yōu    miàn 。——pān xiàng  

 hán  què shí shì   duō de   shǐ rén cái ,  yǐng xiǎng 使shǐ  shù  wáng jiòn xiàng xiāng xíng jiàn chù 。zài zhōng táng  zhèng zhì  tái shàng , bàn yǎn guò jiān chá  shǐ 、kǎo gōng láng zhōng zhī zhì gào 、xíng  shì láng 、guó  jiàn  jiǔ 、  shì láng děng jué  ,suǒ zhì jiē yǒu zhèng  。dàn   zhǔ yào gòng xiàn shì zài wén xué shàng 。 shì  wén yùn dòng  chàng dǎo zhě ,zhǔ zhāng  chéng xiān qín liǎng hàn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zhǔ yào chéng jiù 

zhèng zhì zhǔ zhāng 
 hán  zài zhèng zhì shàng zhǔ zhāng tiān xià tǒng  ,fǎn duì fān zhèn   。táng xiàn zōng shí ,céng suí tóng péi  píng dìng huái 西 fān zhèn zhī luàn 。hán  céng jīng yīn wèi jìn yán    shì ,bèi biǎn cháo zhōu ,hòu yīn zhì zhèng  chū ,qiān yuán zhōu , jīn jiāng 西  chūn ,rèn yuán zhōu  shǐ 。rèn zhí yuán zhōu  jiān ,hán  zhèng  zhuō yuè ,bìng qiě péi yǎng liǎo dàng shí jiāng 西 shěng     zhuàng yuán 。xiàn  chūn xiù jiāng zhōng yǒu   shā zhōu ,míng wéi zhuàng yuán zhōu ,chuán shuō jiù shì dāng nián xué   shū zhī chù 。 chūn chéng zhōng zuì gāo shān tóu jiàn yǒu zhuàng yuán lóu , chūn shì  yǒu chāng   ,dōu shì wèi le  niàn hán    bié gōng  。

jiào   xiǎng 
 hán  sān jìn guó  jiàn zuò  shì ,  dān rèn guó  jiàn  jiǔ ,zhāo shōu   ,qīn shòu xué  ,liú xià le lùn shuō shī dào    hòu jìn   xié rén cái  wén zhāng , shī wéi  wèi yǒu chuàng zào xìng jiàn jiě  jiào  jiā 。hán   gǎi chǐ wéi rén shī zhī fēng ,广guǎng zhāo hòu xué 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shì diǎn  

kòu 齿chǐ ān 
 hán  lái dào cháo zhōu hòu ,yǒu  tiān zài jiē shàng pèng jiàn    shàng ,miàn mào shí fēn xiōng è , bié shì fān chū kǒu wài  liǎng  cháng  ,hán  xiǎng zhè jué fēi hǎo rén ,xīn xiǎng zhe yào qiāo diào   cháng  。hán  huí dào   ,kān mén  rén 便biàn  lái   hóng bāo ,shuō zhè shì    shàng sòng lái  。hán   kāi  kàn , miàn jìng shì  duì cháng  ,   shàng  liǎng zhǐ cháng     yàng 。 xiǎng , xiǎng qiāo diào    齿chǐ ,bìng méi shuō chū lái , zěn me jiù zhī dào le ne ?hán    pài rén  chù xún zhǎo    shàng 。jiàn miàn jiāo tán hòu ,hán  cái zhī dào ,yuán lái  jiù shì hěn yǒu míng  cháo zhōu líng shān    diān  shàng ,shì  xué shí yuān   rén 。hán   kuì  mào kàn rén ,máng xiàng  péi  dào qiàn 。cóng  ,liǎng rén chéng le hǎo péng you 。hòu rén wéi  niàn hán    diān  shàng  yǒu  ,jiù zài chéng  xiū le zuò ān ,jiào “kòu 齿chǐ ān ”。

shè shuǐ  
  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiè shào 

 hán  shì běi wèi guì  hòu  , zhòng qīng ,wèi xiǎo guān liáo 。hán  3suì sàng  ,hòu suí xiōng hán huì biǎn guān dào 广guǎng dōng 。xiōng  hòu ,suí sǎo zhèng shì zhǎn zhuǎn qiān  xuān chéng 。7suì  shū ,13suì néng wén ,cóng    、liáng  zhī  xué  ,bìng guān xīn zhèng zhì ,què dìng le  shēng    fāng xiàng 。zhēn yuán  nián (792nián )jìn shì   ,xiān hòu wèi jié  使shǐ tuī guān 、jiān chá  shǐ , zōng  yīn shàng shū shí zhèng zhī  ér bèi biǎn 。táng xiàn zōng shí céng rèn guó   shì 、shǐ guǎn xiū zhuàn 、zhōng shū shè rén děng zhí 。yuán  shí  nián (819nián )yīn jiàn  xiàn zōng fèng yíng   bèi biǎn wèi cháo zhōu  shǐ 。 zōng shí  rèn guó   jiǔ 、bīng  shì láng 、  shì láng 、jīng zhào yǐn jiān  shǐ dài  。cháng qìng  nián (824nián )zhēng yuè  shì 。

 hán  zài zhèng zhì shàng fǎn duì fān zhèn   ,xiàn zōng yuán  shí céng   cān jiā tǎo  huái 西 pàn fān  yuán   zhàn zhēng ,rèn péi   xíng jūn   。 zài  xiǎng shàng chóng fèng  xué 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

hòu shì  niàn 

 zhǐ 
 zhǔ  tiáo :hán  líng yuán 、hán   

 hán  líng yuán (hán   )wèi   nán shěng mèng zhōu shì chéng 西 6gōng  hán zhuāng cūn běi bàn lǐng  shàng 。  běi wàng tài xíng ,nán lín huáng  ,shì  piàn qiū líng  dài 。

  zhǒng gāo  ,yǒu zhuān shí wéi qiáng ,cuì bǎi wěng  ,fāng cǎo   ,zǎo shù chéng lín 。 qián yǒu hán   ,míng dài jiàn zhù ,sān jìn yuàn luò ,hán  diāo xiàng zuò   zhōng 。shǐ jiàn  gōng yuán 825nián (bǎo  yuán nián )。  chǔ qiū líng  dài , zhǒng gāo 10  ,zhǒng qián jiàn yǒu  táng , yǒu xiǎng táng sān jiān ,mén fáng sān jiān 。 nèi gòng yǒu shí bēi 13tōng , zǎi yǒu hán  shēng píng shì  děng 。 qián yuàn nèi yǒu  bǎi liǎng zhū ,xiāng chuán wèi táng dài zāi zhí ,yǒu qīng qián lóng nián jiān mèng xiàn zhī xiàn chóu   bēi  :“táng bǎi shuāng  ”,zuǒ zhū gāo 5zhàng ,wéi 1.2zhàng ;yòu zhū gāo 4zhàng ,wéi 1.1zhàng 。

 19

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jǐn yǎng  láo ,bìng    。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽