齐己

  

  (863nián —937nián )chū jiā qián  míng   shēng ,wǎn nián  hào héng yuè shā mén , nán cháng shā níng xiāng xiàn   xiāng rén ,táng cháo wǎn  zhù míng shī sēng 。► 814piān shī wén 

shēng píng 

    (yuē 860~yuē 937)táng shī sēng ,běn xìng  ,míng  shēng ,tán zhōu  yáng (jīn shǔ  nán níng xiāng )rén 。    shēng jīng  le táng cháo   dài zhōng  sān ge cháo dài 。

  864nián ,  chū shēng   nán cháng shā níng xiāng  wéi shān tóng qìng     diàn  jiā tíng ,jiā jìng pín hán 。6suì duō jiù    diàn  jiā tíng  hái zi   wèi  miào fàng niú , biān fàng niú shí  biān xué  、zuò shī ,cháng cháng yòng zhú zhī zài niú bèi shàng xiě shī ,ér qiě shī   chū tiān rán ,tóng qìng    shàng men wèi  miào shēng  ,便biàn quàn shuō   chū jiā wèi sēng ,bài jīng nán zōng jiào lǐng xiù yǎng shān  shī huì  wèi shī  。

    chū jiā hòu ,gèng jiā  ài xiě shī 。chéng nián hòu ,  chū wài yóu xué ,yún yóu  jiān céng  hào “héng yuè shā  ”。dēng yuè yáng ,wàng dòng tíng ,yòu guò cháng ān ,biàn lǎn zhōng nán shān 、huà shān děng fēng jǐng míng shèng ,hái dào guò jiāng 西 děng  。zhè duàn yóu xué shēng huó fēng  le  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shè huì  wèi 

    suī guī   mén ,què zhōng qíng yín yǒng ,shī fēng   , diào qīng  ,wèi táng  zhù míng shī sēng , dài shī rén  shī píng jiā duō yǒu zàn  。  《dēng zhù róng fēng 》,wáng  zhī píng wéi “nán yuè zhū zuò , kōng  qún ”。 guàn xiū jiǎo rán shàng yán děng  míng , chuán shì zuò pǐn shù liàng   sēng zhī shǒu 。yòu  zhèng  cáo sōng 、chén bīn liào níng 、 zhòng  děng dāng shí míng shì jié wèi fāng wài shī yǒu ,shí xiāng chàng  。cháng  《zǎo méi 》shī  zhèng  , gǎi  “zuó  shù zhī kāi ”wèi “zuó   zhī kāi ”,suì bài  wèi “  shī ”。shí rén   shī zuò gāo chǎn qiě duō jiā zuò ,yòu yīn  jǐng shàng yǒu  yōng liú , wèi zhī “ shī náng shì  ”。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]

zhù zuò 

  zhe yǒu 《bái lián  》shí juǎn 、shī lùn 《fēng sāo zhǐ  》 juàn chuán  hòu shì 。《quán táng shī 》shōu  le  shī zuò 800 shǒu ,shù liàng jǐn   bái      bái yuán zhěn ér    。yóu    xué shēng 西 wén  yìn xíng shì  《bái lián  》,gòng shōu shī  809shǒu , diāo bǎn  yìn  938nián (hòu jìn tiān  sān nián ),  guó xiàn cún zuì zǎo  diāo bǎn shū táng dài 《jīn gāng jīng 》jǐn chí 70nián 。suǒ   shì zhì jīn  zhī   nán wén rén shī wén  zhōng zuì zǎo  diāo bǎn shū 。jīn rén wáng xiù lín biān yǒu 《  shī  jiào zhù 》。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]

   shī wén 
背诵 赏析 注释 译文

zǎo méi 

táng dài   

wàn  dòng  zhé , gēn nuǎn  huí 。
qián cūn shēn xuě  ,zuó   zhī kāi 。
fēng  yōu xiāng chū ,qín kuī  yàn lái 。
míng nián  yīng  ,xiān  wàng chūn tái 。
背诵 赏析 注释 译文

jiàn  

táng dài   

 jiàn rào cán zūn , zhōng 便biàn chū mén 。
西 fēng mǎn tiān xuě , chǔ bào rén ēn 。
yǒng  xún cháng shì ,qīng chóu   lùn 。
fān xián  shuǐ shàng , suì dòng  hún 。
背诵 赏析 注释 译文

táo huā 

táng dài   

qiān zhū hán  tài , chǔ zhào rén hóng 。fēng nuǎn xiān yuán  ,chūn  shuǐ guó zhōng 。
liú yīng yīng jiàn luò , dié wèi zhī kōng 。  qiú  huà ,zhī zhī dài zhú cóng 。

 fán shì   chū  jiàn , xiè suí rén shì fēi 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽