孟郊

mèng jiāo 

mèng jiāo ,(751~814),táng dài shī rén 。 dōng  。hàn  , zhōu  kāng (jīn zhè jiāng  qīng )rén ,  píng chāng (jīn shān dōng lín  dōng běi ),xiān shì  luò yáng (jīn shǔ  nán )。táng dài zhù míng shī rén 。xiàn cún shī  500duō shǒu , duǎn piān   yán  shī zuì duō ,dài biǎo zuò yǒu 《yóu  yín 》。yǒu “shī qiú ”zhī chēng ,yòu  jiǎ dǎo  míng ,rén chēng “jiāo hán dǎo shòu ”。yuán  jiǔ nián ,zài wén xiāng (jīn  nán líng bǎo )yīn bìng  shì 。zhāng   shì wèi zhēn yào xiān shēng 。► 437piān shī wén  ► 179tiáo míng  

 shì :qiǎo cuò qīn chāi 

 táng cháo shí hòu , kāng xiàn chū le  cái  jiào mèng jiāo 。zhè  mèng jiāo chū shēn wēi jiàn ,dàn  shū yòng gōng ,fāng cái chū zhòng 。

  nián dōng tiān ,yǒu  qīn chāi  chén lái dào  kāng xiàn liǎo jiě mín qíng 。xiàn tài   bǎi yàn  ,wèi qīn chāi  rén jiē fēng 。zhèng dāng xiàn tài   bēi shuō “qǐng ”,qīn chāi  rén diǎn tóu yìng chóu  chén guāng ,shēn 穿chuān  làn 绿   shān  xiǎo mèng jiāo zǒu le jìn lái 。xiàn tài   jiàn hěn  gāo xìng ,yǎn zhū  dèng  dào :“   ,lái le xiǎo jiào huā  ,zhēn sǎo  xìng 。”

 xiǎo mèng jiāo  fèn  dǐng le   :“jiā pín rén  píng ,  sān  chǐ yǒu shén xiān 。”

 “ !xiǎo jiào huā  , béng shī zi kāi  kǒu , dào yào kǎo kǎo  。 chū  shàng lián , ruò duì  chū ,jiù zài zhè  chī fàn 。ruò shì duì  chū , jiù pàn    chuǎng gōng táng , duàn   gǒu tuǐ 。”qīn chāi  chén yīn yáng guài   shuō 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

tiě shì :jiāo dǎo qíng jié 

 zhōng táng shī rén mèng jiāo 、jiǎ dǎo   chēng 。mèng jiāo  jiǎ dǎo  28suì ,shì jiǎ dǎo  qián bèi shī rén 。dàn  men dōu shì zāo    ,guān zhí bēi wēi , shēng qióng kùn , shēng  yín 。

 mèng jiāo “ shēng kōng yín shī , jué chéng bái tóu ”(《sòng  láng zhōng tīng 》);jiǎ dǎo “   zuò shī ,xīn yuán  fèi jǐng ”《 zèng yǒu rén 》,xiāng chuán  “èr  sān nián  , yín shuāng lèi liú ”(wèi tài 《lín hàn yǐn  shī huà 》)。 men yòu dōu shì hán   shī yǒu 。hán  duì  men  shī  dōu hěn zàn shǎng ,shuō mèng jiāo shī “héng kōng pán yìng  ,tuǒ tiē  pái ào ”(《jiàn shì 》),jiǎ dǎo shī “jiān qióng guài biàn de ,wǎng wǎng zào píng dàn ”(《sòng  běn shī guī fàn yáng 》),dàn zhòng shì jiāo jiào guò  dǎo 。jiāo 、dǎo èr rén ǒu yǒu shī xiāng tóu zèng ,zài dāng shí bìng   míng 。táng  zhāng wèi 《shī rén zhǔ   》liè mèng jiāo wèi “qīng    zhǔ ”,jiǎ dǎo  wèi “qīng   zhèng ” shēng táng  rén zhī  。sòng dài ōu yáng xiū 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

  

 mèng jiāo   wèi  zhè jiāng  qīng xiàn chéng  kāng ,“  shǒu zhōng 线xiàn ,yóu  shēn shàng  ……”táng dài shī rén mèng jiāo  《yóu  yín 》  jiē zhī 。dào le zhè jiāng  qīng xiàn chéng  kāng ,fāng zhī zhè  jiù shì mèng jiāo   ,shī rén   yóu cún 。qīng  fāng   ,yǒu dōng   jǐng  mèng jiāo  ; qīng   guǎn nèi ,yǒu “dōng   jǐng ”bēi   jǐng jǐng quān ; bīn gōng yuán nèi ,yǒu mèng jiāo xiàng ;chūn huī gōng yuán nèi ,yǒu “  chūn huī ”zhǎng   diāo ,juān  le bīng xīn shū xiě  《yóu  yín 》。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

rén  shēng píng 

zǎo nián shēng huó 
 táng tiān bǎo shí nián (751nián ),mèng jiāo shēng   zhōu  kāng , qīn mèng tíng bīn shì  míng xiǎo  ,rèn kūn shān xiàn wèi ,jiā zhōng qīng pín ,mèng jiāo cóng xiǎo shēng xìng   ,hěn shǎo  rén wǎng lái 。qīng nián shí dài yǐn    nán sōng shān ,dàn guān  zhè duàn jīng     shí jiān    qíng kuàng ,   kǎo 。

  táng  zōng jiàn zhōng yuán nián (780nián )zhì zhēn yuán liù nián (790nián ), mèng jiāo sān shí suì zhì  shí suì zhè duàn  jiān , zài  nán   guò dāng shí  fān zhèn zhī biàn ,zài xìn zhōu shàng ráo wèi   xīn kāi  shān shě  guò shī  ,hòu lái yòu zài  zhōu  shī rén wéi yìng  chàng chóu 。yóu zhōng yuán ér jiāng nán ,xíng zōng  dìng ,què shì chú  xiě shī  wài ,bìng méi yǒu   shén me shì     shù 。

zhōng nián   
 zhēn yuán  nián (791nián ),mèng jiāo  shí  suì ,cái zài  xiāng  zhōu  xiāng gòng jìn shì , shì wǎng jīng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shī fēng 

 rén men céng  mèng jiāo  hán  bìng chēng “hán mèng shī pài ”,zhǔ yào shì yīn wèi  men dōu shàng  hào  ,duō xiě   shī 。dàn mèng jiāo suǒ zuò ,duō wèi  shì duǎn jié   yán   ,yòng   zuó ér  shàng huá  ,shàn cháng      zhuō , hán  suǒ wèi “héng kōng pán yìng  ,tuǒ tiē  pái ào ”(《jiàn shì 》)。ér hán    yán   zuì    , shì xióng fàng ér guài  guī  。 men  shī dōu hěn yǒu   ,dàn hán     shì bēn fàng  ,mèng jiāo     shì nèi liǎn  。 gèng duō  xué  le hàn wèi liù cháo  yán  shī  chuán tǒng ,zhèng   áo suǒ shuō ,“jiāo wèi  yán shī , hàn   wèi (líng )、 shǔ guó ( ) jiàn ān zhū  、nán cháo èr xiè ,jiāo néng jiān   ér yǒu zhī ”(《jiàn suǒ zhī   zhōu zhāng   shū 》)。yīn  ,   、zhēn yuán shī rén xiāng  , gèng jiē jìn hàn 、wèi fēng  ;ér   zhī hòu  hán  、  xiāng  , yòu jiào duō  bǎo liú le   、zhēn yuán shī fēng  hén  。zhè 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

píng jià 

 táng rén rèn wéi mèng shī shì “yuán   ”  zhǒng ,“yuán   hòu ”,“xué jiǎo   mèng jiāo ”( zhào 《táng guó shǐ  》)。táng  zhāng wèi zuò 《shī rén zhǔ   》,  wèi “qīng    zhǔ ”。sòng shī rén méi yáo chén 、xiè áo ,qīng shī rén  tiān yóu 、jiāng shí 、 chéng yáo ,xiě zuò shàng dōu shòu dào   yǐng xiǎng 。duì mèng shī  píng jià ,chí bāo  lùn  ,hán  、 guān  hòu ,yǒu guàn xiū 、huáng tíng jiān 、fèi gǔn 、pān   、liú  zài 、chén yǎn 、qián zhèn huáng 、xià jìng guān děng ;chí biǎn  lùn  ,yǒu  shì 、wèi tài 、yán  、yuán hào wèn 、wáng kǎi yùn děng 。  jiǎ dǎo dōu   yín zhù chēng ,yòu duō   。 shì chēng zhī “jiāo hán dǎo shòu ”(《 liǔ zi  wén 》),hòu lái lùn zhě 便biàn  mèng jiāo 、jiǎ dǎo bìng chēng wéi  yín shī rén dài biǎo ,yuán hào wèn shèn zhì cháo xiào  shì “shī qiú ”(《lùn shī sān shí shǒu 》)。jīn chuán běn 《mèng dōng  shī  》10juǎn ,chū  běi sòng sòng mǐn qiú suǒ biān kān ,huáng  liè suǒ cáng běi sòng shǔ běn ,   jiàn 。
zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn 

 mèng jiāo xiè shì hòu  jiǔ  rén   mèng jiāo  , wèi   qīng xiàn  kāng zhèn chūn huī jiē  tiě  jiāo chā kǒu wǎng 西 10  。

 yīn wǎn táng bīng luàn  duàn ér zāo huǐ 。nán sòng jǐng dìng nián jiān (1260--1264) kāng zhī xiàn guó cái  de jìn shì shū yuè xiáng  chuán jiā cáng  mèng jiāo  xiàng hòu chóng jiàn  táng ,fèng  mèng jiāo ,yuán dài zhì zhèng shí liù nián (1356)huǐ  bīng huāng  luàn 。qīng dài qián lóng shí  nián (1746)qiān huí yuán zhǐ ,gǎi  wèi  shè zhì shān mén ,hòu yòu  wèi mèng  。 kòu qīn lüè zhōng guó shí  ,shí xíng  mán cán   “sān guāng zhèng  ”sān  fàng huǒ shāo  kāng ,chéng 、jiāo  wéi píng  ,mèng   zhōu  mín fáng quán  huà wéi huī jìn ,dàn  kòu yīn wèi shè  mèng jiāo  shēng míng  shén líng ,duì mèng    gǎn zòng huǒ ,èr  gǎn dòng  ,使shǐ mèng  qiū háo wèi sǔn ,  bān  xìng cún xià lái 。wén  “  jiù ”shí zāo huǐ , men  jīn suǒ jiàn dào  mèng  ,shì zài 1998

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wén xué chéng jiù 

shī  nèi róng 
 zài nèi róng shàng ,mèng jiāo  shī chāo chū le   、zhēn yuán shí dài nèi xiē xiá zhǎi   cái fàn wéi 。 rán ,  shī  zhǔ xuán  shì zhōng xià céng wén shì duì qióng chóu kùn   yuàn duì qíng  ,zhè shì   shì   、shì  jiān xīn 、zhōng nián sàng zi děng shēng huó zāo  jué dìng  ;dàn  hái shì néng tòu guò  rén  mìng yùn kàn dào  xiē gèng 广guǎng kuò  shè huì shēng huó ,bìng  shī lái fǎn yìng zhèi xiē shēng huó 。 zhōng yǒu  jiē  、zhēn biān le shè huì shàng rén  guān  zhōng  chǒu è xiàn xiàng ,yǒu   jiān ruì  jiē shì le pín  zhī jiān   píng děng 。 《hán  bǎi xìng yín 》 “gāo táng chuí zhōng yǐn ,dào xiǎo wén pēng pào ” “shuāng chuī    , tòng   táo ”liǎng xiāng duì zhào ,《zhī   》miáo xiě le zhī  “  zhī   , zhe lán   ” fǎn cháng xiàn xiàng 。 xiě zhè zhǒng shī cháng yǒu hěn shēn   xīn   yàn , 《hán  bǎi xìng yín 》zhōng “hán zhě yuàn wèi é ,shāo   huá gāo ”zhī  ,shí fēi fàn fàn  shù mín jiān   zhě   。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

dào  zhě luàn ,dào  zhě zhì 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽