孟浩然

mèng hào rán 

mèng hào rán (689-740),nán ,hàn  ,táng dài shī rén 。běn míng  xiáng ( shuō míng hào ), hào rán ,xiāng zhōu xiāng yáng (jīn  běi xiāng yáng )rén ,shì chēng “mèng xiāng yáng ”。hào rán ,shǎo hǎo jié  ,  rén huàn nàn ,gōng  shī 。nián  shí yóu jīng shī ,táng xuán zōng zhào yǒng  shī ,zhì “ cái míng zhǔ  ”zhī  ,xuán zōng wèi :“qīng   qiú shì ,zhèn wèi cháng  qīng ,nài    ?”yīn fàng hái wèi shì ,hòu yǐn  鹿 mén shān ,zhe shī èr bǎi  shǒu 。mèng hào rán  lìng  wèi shān shuǐ tián yuán shī rén wáng wéi  chēng wéi “wáng mèng ”。► 321piān shī wén  ► 293tiáo míng  

rén  shēng píng 

shī wén shào nián 
 táng yǒng chāng yuán nián (689nián ),mèng hào rán chū shēng  xiāng yáng chéng zhōng   báo yǒu héng chǎn  shū xiāng zhī jiā 。

 táng shèng  yuán nián (698nián ),mèng hào rán   di    shū xué jiàn 。

 táng jǐng lóng èr nián (708nián ),mèng hào rán 20suì ,shì nián qián hòu yóu 鹿 mén shān ,zuò 《 鹿 mén shān 》shī 。shī biāo zhì zhe hào rán    shī fēng  běn xíng chéng 。

 táng jǐng yún èr nián (711nián ),mèng hào rán 23suì , zhāng zi róng tóng yǐn 鹿 mén shān 。

màn yóu qiú shì 
 táng xiān tiān yuán nián (712nián ),dōng tiān ,sòng zhāng zi róng yìng kǎo jìn shì ,zuò shī 《sòng zhāng zi róng jìn shì  》,25dào 35suì jiān , qīn yuǎn xíng ,màn yóu cháng jiāng líu  ,广guǎng jiāo péng yǒu ,gān  gōng qīng míng liú , qiú jìn shēn zhī  。

 táng kāi yuán 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shī  chéng jiù 

shèng táng shān shuǐ tián yuán shī pài    rén ,“xìng xiàng ”chuàng zuò  xiān xíng zhě 
 shèng táng shí  xíng chéng   wáng wéi 、mèng hào rán wèi dài biǎo  shī  liú pài ,yòu chēng tián yuán shī pài ,hòu rén wéi le  chū liǎng rén duì tián yuán shī pài   chū zuò yòng  chēng wéi :“wáng mèng shī pài ”。gāi pài yǒu táo yuān míng 、“èr xiè ”(xiè líng yùn 、xiè tiǎo )shī zhī zhǎng , shān shuǐ tián yuán fēng guāng  yǐn  shēng huó wéi zhǔ yào  cái ,fēng  chōng dàn  rán 。mèng hào rán  shī  bǎi tuō le  táng yìng zhì yǒng   xiá ài jìng jiè ,gèng duō  shū  le  rén 怀huái bào ,gěi kāi yuán shī tán dài lái le xīn xiān   ,bìng  de shí rén  qīng  。mèng hào rán shì táng dài    chuàng zuò shān shuǐ shī  shī rén ,shì wáng wéi  xiān xíng zhě 。   yóu shī miáo xiě  zhēn ,《wàng dòng tíng  zèng zhāng chéng xiàng 》xiě   shì páng  , diào hún chéng 。mèng hào rán   shēng jīng   jiào jiǎn dān , shī  chuàng zuò   cái   jiào dān  。mèng shī jué   fen wèi  yán duǎn piān ,duō xiě shān shuǐ tián yuán  yǐn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

hòu shì yǐng xiǎng 

shèng táng 
 chén  xīn :“ 、 、wáng wéi dōu hěn jìng yǎng mèng hào rán 。hěn xiǎn rán ,chú le rén pǐn , men    néng  duō shǎo shòu dào zhè wèi kāi fēng  zhī xiān  qián bèi shī rén     yǐng xiǎng ,  néng  duì   chéng jiù biǎo shì yīng yǒu  zūn zhòng 。” bái 、wáng wéi dōu shì mèng hào rán  péng yǒu ,shī  chàng  ,xiāng  yǐng xiǎng shì   kěn dìng  。   mèng hào rán yǒu  jiāo wǎng ,hái méi yǒu shí zhèng 。 guò ,  shòu mèng hào rán  yǐng xiǎng  shì xiǎn ér  jiàn  。 men chóng  、zhuī qiú shì jìn   xiǎng shì  zhì  。   bié qīn pèi mèng hào rán  shī ,  《yuè yáng lóu 》shī dàng shì shòu dào le mèng hào rán 《dòng tíng  》shī  yǐng xiǎng ,   xiē jué    lèi hào rán 。duì  bái  yǐng xiǎng guī jié  lái yǒu   fāng miàn :  ,zài    quán guì  wéi rén pǐn  shàng 。mèng hào rán zēng  quán jiān ,tuò   yán  shì zhī  。nìng kěn “  cóng   ,gāo  niè huá sōng ”,  kěn    cháo 。zhè zhǒng pǐn  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shì diǎn  

yǐn 鹿 mén shān 
 mèng hào rán xìng ài shān shuǐ , fàn zhōu ,“ jiā nán  tóu ,guàn   rén zhōu 。”zhèng shì shì yìng le zhè xìng qíng 。cóng jiàn nán yuán dào 鹿 mén shān ,yǒu jìn èr shí   shuǐ chéng ;cóng 鹿 mén shān dào xiāng yáng chéng ,yǒu sān shí   shuǐ chéng ,fàn zhōu wǎng fǎn fēi cháng 便biàn  。  shì dōng hàn chū nián    ,xiū 鹿 mén miào 、jiàn  jiā chí gěi le   shì 。guāng   fēng   wèi hóu , fēng  zài jīn  chéng 。 jiā chí  shì     jiā yuán lín , jiù shì “bié shù ”。  ài shān shuǐ ,ér zhè sān  lián jié ,jiù gòu chéng le  tiáo fēi cháng  xiǎng  yóu shān wán shuǐ   线xiàn 。cóng  chéng chū  ,fàn zhōu hàn shuǐ dào 鹿 mén shān  ,“jié lǎn shì pān jiàn ”,dào 鹿 mén miào   shén líng ,xīn shǎng shān lín jǐng  。rán hòu ,xià shān dēng zhōu ,jīng  liáng zhōu dào fèng lín shān xià ,shě zhōu dēng àn zhì  jiā chí bié shù 。cóng  jiā chí huí  chéng   fàn zhōu ,   沿yán zhe guān gài    、chéng chē 。  jiù shì zài zhè tiáo 线xiàn  shàng ,xiǎng shòu zhe “

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wén xué chuàng zuò 

 mèng hào rán   shēng jīng   jiào jiǎn dān , shī  chuàng zuò   cái   jiào dān  。mèng shī jué   fen wèi  yán duǎn piān ,duō xiě shān shuǐ tián yuán  yǐn    xìng     xíng   xīn qíng 。 zhōng suī   fèn shì   zhī  ,dàn shì gèng duō  shì shǔ  shī rén    biǎo xiàn 。  wáng wéi bìng chēng ,  shī suī   wáng shī  cái 广guǎng fàn ,dàn zài  shù shàng yǒu    zào  。mèng shī  shì diāo shì ,zhù xìng zào  , yǒu chāo miào   zhī  ,ér  liú  hán jiǎn   。 shàn   jué  rán  shēng huó zhī měi , jǐng huì xīn ,xiě chū  shí zhēn qiè  gǎn shòu 。 《qiū dēng wàn shān  zhāng  》、《xià  nán tíng 怀huái xīn  》、《guò  rén zhuāng 》、《chūn xiǎo 》、《宿 jiàn  jiāng 》、《 guī 鹿 mén  》děng piān , rán hún chéng ,ér  jìng qīng jiǒng ,yùn zhì liú  。  shuō  、qīng shī   jǐn kān chuán (《jiě mèn 》),yòu zàn tàn   shī   duō ,wǎng wǎng líng bào xiè (《qiǎn xìng 》)。  xiū  chēng :xiān shēng zhī 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

hòu shì  niàn 

  
 mèng hào rán  zài xiāng yáng shì xiāng yáng chéng (xiāng chéng  )dōng fēng lín nán  。  zài táng  zōng nián jiān (780nián ~805nián )yǒu suǒ “dān huài ”,jié  shǐ fán  “nǎi gèng wéi  bēi ” “fēng chǒng   ”。qīng  cún  zhǒng 。xiàn gāo 1  , jìng yuē 3 ,bǎo cún shàng hǎo 。

 niàn guǎn 
 mèng hào rán  niàn guǎn 2003nián xīn jiàn ,zài xiāng yáng shì dōng nán 15gōng  chù xiāng zhōu  dōng jīn zhèn jìng nèi  鹿 mén shān 。shǐ jiàn  dōng hàn jiàn  nián jiān  鹿 mén  ,wèi jìn  lái céng shì  jiào shèng   wén rén  shì     。hàn  míng shì páng  gōng 、táng dài shī rén mèng hào rán 、  xiū jiē  yǐn   。鹿 mén  xiàn bǎo cún yǒu shí 鹿 、lóng tóu pēn quán 、  chí 、tiān jǐng 、 殿diàn děng  jiàn zhù  sòng 、míng 、qīng sān dài bēi  ,bìng yǒu páng  gōng cǎi yào  shēn dòng 、mèng hào rán tíng 、  tíng 、wàng jiāng tíng děng 16 jǐng diǎn ,qún shān huán rào ,qīng quán juān juān ,

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 yuè qīng   zhà qíng ,nán shān dàng  zhuǎn fēn míng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽