杜甫

  

  (712-770), zi měi , hào shǎo líng  lǎo ,shì chēng “ gōng  ”、“ shǎo líng ”děng ,hàn  , nán  gǒng xiàn (jīn  nán shěng gǒng  shì )rén ,táng dài wěi   xiàn shí zhǔ  shī rén ,  bèi shì rén zūn wèi “shī shèng ”, shī bèi chēng wéi “shī shǐ ”。    bái  chēng “  ”,wèi le gēn lìng wài liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié kāi lái ,    bái yòu  chēng “   ”。 yōu guó yōu mín ,rén  gāo shàng ,  yuē 1400 shǒu shī bèi bǎo liú le xià lái ,shī  jīng zhàn ,zài zhōng guó  diǎn shī  zhōng bèi shòu tuī chóng ,yǐng xiǎng shēn yuǎn 。759-766nián jiān céng  chéng  ,hòu shì yǒu   cǎo táng  niàn 。► 1371piān shī wén 

rén  shēng píng 

jiā shì bèi jǐng 
   chū shēn  jīng zhào  shì ,nǎi běi fāng   shì  。 yuǎn  wèi hàn   yǒu míng     zhōu ,   shěn yán 。   táng dài lìng   shī rén  “xiǎo   ”   tóng wèi jìn dài  xué zhě 、míng jiàng   zhī hòu 。 guò liǎng zhī pài shén yuǎn ,  chū       dān ,ér   chū    shǎo   yǐn 。  qīng shào nián shí yīn jiā tíng huán jìng yōu yuè ,yīn  guò zhe jiào wéi ān dìng    shēng huó 。  xiǎo hào xué , suì néng zuò shī ,“ líng   zhuàng ,kāi kǒu yǒng fèng huáng ”,yǒu zhì  “zhì jūn yáo shùn shàng ,zài 使shǐ fēng  chún ”。 shào nián shí  hěn wán  ,“ nián shí  xīn shàng hái ,jiàn  huáng  zǒu  lái 。tíng qián  yuè  zǎo shú ,  shàng shù néng qiān huí ”。

nián shào yōu yóu 
 kāi yuán shí jiǔ nián shí jiǔ suì shí ,  chū yóu huán xiá (jīn shān dōng lín  )。èr shí suì shí ,màn yóu  yuè , shí shù nián 。táng xuán zōng kāi yuán èr shí 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiā tíng chéng yuán 

  
      wèi táng chū shī rén  shěn yán 。 shěn yán hěn yǒu cái huá ,dàn shì cái ào shì 。shǎo   jiào 、cuī róng 、 wèi dào  chēng “wén zhāng  yǒu ”。táng gāo zōng xián hēng yuán nián (670)zhuó jìn shì  ,wèi  chéng wèi 。hòu zhuǎn luò yáng chéng 。 hòu shèng  yuán nián (698),zuò shì biǎn  zhōu   cān jūn 。què zài  shí  zuì tóng shì guō ruò  、zhǎng guān zhōu  zhòng ,liǎng rén  móu  xiàn  shěn yán ,dìng le  zuì 。   shū shū  bìng nián shí sān , shā zhōu  zhòng ,shì zhèn cháo  。 shěn yán yīn    ,bèi   tiān zhào  jīng shī 。yòu yīn xīn shǎng  shī wén ,shòu zhù zuò zuǒ láng ,guān zhì shàn  yuán wài láng 。hòu yīn gōu jié zhāng  zhī xiōng  ,bèi liú fàng dào fēng zhōu 。dàn  jiǔ yòu bèi zhào huí 。

  
     qīn wèi  shěn yán zhǎng   xián ,shēng  wèi qīng  dōng  chéng rén ,dàn zài  chū shēng hòu  jiǔ jiù  shì , qīn    shì 。  yóu     yǎng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shì diǎn  

fèn chì huáng qīn 
 táng xuán zōng dāng zhèng shí   táng wáng cháo ,zài dāng shí  shì jiè shang shì    guó 。dàn jiù zài zhè biǎo miàn shàng kàn  lái réng rán qiáng    guó  ,yīn shàng xià  shǒu děng zhū duō yuán yīn ,   shēng zhe bēng kuì  zhēng zhào 。zhōng  táng wáng cháo xùn  zǒu xiàng qīng   zhuǎn zhé diǎn ——“ān shǐ zhī luàn ”  shēng 。  huò  zhè zhǒng qíng kuàng hòu ,jué  dàng quán zhě   mín shēng zhǐ    xiǎng   zuò  ,dìng rán huì dǎo zhì guó jiā  bài wáng ; shì  便biàn  wéi fèn kǎi  huī  xiě xià hòu lái bèi xuǎn jìn zhù míng xuǎn běn 《táng shī sān bǎi shǒu 》 shī zuò ,   wèi 《 rén xíng 》  yán cháng piān  shī 。gāi shī yóu   yáng jiā  zhì shǒu    shē chǐ shēng huó zuò le  dǎn  fěng   shēn   jiē  ,chéng wéi  shǒu míng   shí  “shǐ shī ”;ér rén men hái cóng zhōng gài kuò chū   chéng  “zhì shǒu   ”,yòng lái biǎo míng  yàn hěn shèng ,quán shì hěn     hào huò  。

 yīn zhī  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 xiǎng  xīn 

     xiǎng  xīn shì  jiā  rén zhèng  xiǎng ,shī fēng chén  dùn cuò ,yōu guó yōu mín 。 yǒu “zhì jūn yáo shùn shàng ,zài 使shǐ fēng  chún ” hóng wěi bào  。  ài shēng huó , ài rén mín , ài  guó   hǎo  shān 。  è  chóu ,duì cháo tíng   bài 、shè huì shēng huó zhōng  hēi àn xiàn xiàng dōu   jiē    píng 。 tóng qíng rén mín ,shèn zhì qíng yuàn wèi jiě jiù rén mín   nàn zuò chū  shēng 。suǒ    shī  chuàng zuò ,shǐ zhōng guàn 穿chuān zhe yōu guó yōu mín zhè tiáo zhǔ 线xiàn , zuì  tōng  lǎo bǎi xìng wèi zhǔ jué ,yóu   jiàn    wěi  。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]

shū  chéng jiù 

   zài shū   chuàng zuò guān shàng shì fēi cháng chéng shú ér yǒu shēn   。cóng  zǎi lái kàn ,  shū   kǎi  xíng cǎo jiān gōng ,zhěng    xíng zhī ,zàn shǎng  ér xióng zhuàng ,zhù  shū xiě zhōng    、jié zòu 、 shì 、  děng děng nèi róng ,zài táng dài  shì hěn yǒu shēn   shū jiā le 。tóng shí , duì  táng dài  shū jiā  zàn yáng 、duì  cáo  、zhāng   píng jià dōu   使shǐ  zài shū  shǐ shàng liú xià shēng míng ,ér   “shū guì shòu yìng ”shuō gèng shì diàn dìng le   zài shū   lùn shǐ shàng  zhòng yào  wèi 。

 “shū huà xiāng tōng ”,zhè shì zhōng guó  shù shǐ  měi xué shǐ shàng   mín     wén huà xiàn xiàng 。  zhī huà yòu zhī shū ,jīn rén  ān   yǒu yán :“chú wén xué wài ,  duì    shù  hěn liú xīn 。  shū  ,‘jiǔ líng chéng   ,yǒu zuò chéng  náng ’,  dàn běn rén cóng xiǎo jiù kāi shǐ xué  shū  ,hòu lái zài   《guān xuē shǎo bǎo shū huà  》、《guān zhāng  cǎo shū  》、《

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shī  fēng  

chén  dùn cuò 
    shī  zài  yán shàng , biàn rèn wéi  yǒu “chén  ”  diǎn ,“chén  ”  zuì zǎo jiàn  nán cháo ,“ chén  zhī yōu  ,wén   yuè ”,hòu lái   xiě gèng  “chén  dùn cuò ”  zhǔn què gài kuò chū    zuò pǐn   yán ,“zhì  chén  dùn cuò ,suí shí mǐn jié ,ér yáng xióng 、méi gāo zhī  ,shù     ”。duì  shī jìn    yán jiū  xiàn , shī  fēng   xíng chéng ,   shǒu   jiā  xiǎng yǒu zhe  qiè guān  。tóng shí ,  chǔ  shèng shì   ,shǎo shí yǒu xióng xīn zhuàng zhì ,“huì dāng líng jué dǐng , lǎn zhòng shān xiǎo ”,hòu lái ān shǐ zhī luàn bào  ,guó yùn shuāi wēi ,jiā zhī shì    mìng  duō chuǎn , xiǎng  xiàn shí    chā   使shǐ  shī shī fēng  yǒu zhuǎn biàn , jìn xiàn shí zhǔ  。ér  shī duì  xiàng xuǎn    xìng huà ,shì  shī  yán   chǔ 。cháng zài  shī zhōng chū xiàn   xiàng ,   sāi 、qiū yún 、yuán xiào 、cán  、 xiá 、wēi chéng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

hòu shì yǐng xiǎng 

   shī  yǒu fēng   shè huì nèi róng 、qiáng liè  shí dài  cǎi  xiān míng  zhèng zhì qīng xiàng ,zhēn shí shēn   fǎn yìng le ān shǐ zhī luàn qián hòu    shǐ shí dài zhèng zhì shí shì  广guǎng kuò  shè huì shēng huó huà miàn ,yīn ér bèi chēng wéi  dài “shī shǐ ”。 shī fēng  , běn shàng shì “chén  dùn cuò ”, yán  piān zhāng jié gòu yòu   biàn huà ,jiǎng qiú liàn  liàn  。tóng shí , shī jiān bèi zhòng  ,chú   、  、  、  wài ,hái xiě liǎo  shǎo pái  ,ǎo  。 shù shǒu   duō zhǒng duō yàng ,shì táng shī  xiǎng  shù    chéng zhě 。  hái  chéng le hàn wèi yuè  “gǎn  āi yuè ,yuán shì ér  ” jīng shén ,bǎi tuō yuè     shù  ,chuàng zuò liǎo  shǎo “ shì míng piān ,   bàng ” xīn  yuè  , zhù míng  “sān  ”、“sān bié ”děng 。 hòu shòu dào fán huǎng 、hán  、yuán zhěn 、bái   děng rén     yáng 。 shī duì yuán bái  “xīn yuè  yùn dòng ” wén   xiǎng   shāng yǐn  jìn  fěng  shí shì 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wén xué chéng jiù 

wén xué zuò pǐn 
   shī “yǒu  liù shí juǎn ”,zǎo  。běi sòng bǎo yuán èr nián (1039nián )wáng zhū  yǒu 1405piān ,biān wèi 18juǎn , wèi 《 gōng   》。qián qiān  biān yǒu 《jiān zhù  gōng   》。yáng lún shuō :“ liù cháo  lái ,yuè    duō   piāo qiè ,chén chén xiāng yīn ,zuì wéi  yàn 。zi měi chū ér  jiù dāng shí suǒ gǎn chù ,shàng mǐn guó nàn ,xià tòng mín qióng ,suí    ,jǐn tuō  qián rén  jiù ”。

shī   wèi 
 zài   zhōng nián yīn  shī fēng chén  dùn cuò ,yōu guó yōu mín ,   shī bèi chēng wéi “shī shǐ ”。  shī     、 shī jiàn zhǎng ,fēng  duō yàng , “chén  dùn cuò ”  zhǔn què gài kuò chū     zuò pǐn fēng  ,ér  chén  wéi zhǔ 。  shēng huó zài táng cháo yóu shèng zhuǎn shuāi   shǐ shí  , shī duō shè  shè huì dòng dàng 、zhèng zhì hēi àn 、rén mín   ,  shī fǎn yìng dāng shí shè huì máo dùn  rén mín  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chū shēn bèi jǐng 

   chū shēn  jīng zhào  shì ,  běi fāng   shì  。 yuǎn  wèi hàn   yǒu míng     zhōu 。  táng dài lìng   shī rén  “xiǎo   ”   tóng wèi jìn dài  xué zhě 、míng jiàng   zhī hòu 。 guò liǎng zhī pài shén yuǎn ,  chū       dān ,ér   chū    shǎo   yǐn 。

     wèi táng chū shī rén  shěn yán 。 shěn yán hěn yǒu cái huá ,dàn shì cái ào shì 。shǎo   jiào 、cuī róng 、 wèi dào  chēng “wén zhāng  yǒu ”。táng gāo zōng xián hēng yuán nián (gōng yuán 670nián )zhuó jìn shì  ,wèi  chéng wèi 。hòu zhuǎn luò yáng chéng 。 hòu shèng  yuán nián (gōng yuán 698),zuò shì biǎn  zhōu   cān jūn 。què zài  shí  zuì tóng shì guō ruò  、zhǎng guān zhōu  zhòng ,liǎng rén  móu  xiàn  shěn yán ,dìng le  zuì 。   shū shū  bìng nián shí sān , shā zhōu  zhòng ,shì zhèn cháo  。

  shěn yán yīn    ,bèi   tiān zhào  jīng shī 。yòu 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

nián  

xuán zōng shí  
gōng yuán 712——gōng yuán 755nián )
xuán zōng xiān tiān yuán nián ,rén  (gōng yuán 712nián )。  shēng  gǒng xiàn (jīn  nán gǒng  ),   běi xiāng yáng 。
xuán zōng kāi yuán  nián ,dīng  (gōng yuán 717nián ),liù suì 。cháng zhì yǎn chéng ,guān gōng sūn  niáng  「jiàn  」「hún tuō 」。
kāi yuán liù nián ,  (gōng yuán 718nián ), suì 。shǐ zuò shī wén 。
xuán zōng kāi yuán  nián ,gēng shēn (gōng yuán 720nián ),  jiǔ suì 。shǐ    。kāi yuán shí sān nián , chǒu (gōng yuán 725nián ),shí  suì 。zhuàng yóu shī yuē :“ nián shí   ,chū yóu hàn  chǎng , wén cuī wèi cóng ,  shì bān yáng 。”yuán zhù :cuī zhèng zhōu shàng ,wèi  zhōu  xīn 。
kāi yuán shí  nián ,bǐng yín (gōng yuán 726nián ),shí  suì 。bǎi yōu  xíng yuē :“  nián shí  xīn shàng hái ,jiàn  huáng  zǒu  lái 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn jiàn zhù 

  cǎo táng 
   cǎo táng yǒu èr chù ,fēn bié wèi   chuān shěng chéng  shì  gān  shěng chéng xiàn ,qián zhě jiào zhù míng 。
    ,zài  nán gǒng  kāng diàn máng lǐng 。
 shǎo líng tái ,wèi  shān dōng shěng yǎn zhōu shì 。
  gōng  ,wèi  shǎn 西 shěng 西 ān shì cháng ān  shǎo líng yuán pàn 。
  gōng  táng fán yǒu shù chù , chéng  ﹑lěi yáng 、kuí zhōu wài ,yòu cún   。"  zhǐ jiāng yuán ﹑ zhōu ﹑tóng  ﹑jiàn mén zhū  。jīn lěi yáng yǒu  nán shěng zhòng diǎn wén  bǎo  dān wèi ——   、 gōng   、 líng qiáo 、 líng shū yuàn děng  zhǐ ,zài    zhǐ   chǔ shàng  yǒu   gōng yuán 。   yuàn yào guī zàng shǒu yáng shān ,dàn    zōng  yīn qióng kùn   zuò dào ,zhǐ hǎo zàn shí yǎn mái  lěi yáng , hòu  shí sān nián fāng yóu  sūn     jiù guī zàng   nán luò yáng yǎn shī shǒu yáng shān xià ,zài shǒu yáng shān xià  yǒu   

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
   shī wén 
背诵 赏析 注释 译文

chūn wàng 

táng dài   

guó  shān  zài ,chéng chūn cǎo  shēn 。
gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。
fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū  wàn jīn 。
bái tóu sāo gèng duǎn ,hún   shèng zān 。

背诵 赏析 注释 译文

máo  wèi qiū fēng suǒ   

táng dài   

 yuè qiū gāo fēng  háo ,juǎn   shàng sān chóng máo 。máo fēi  jiāng  jiāng jiāo ,gāo zhě guà juàn cháng lín shāo ,xià zhě piāo zhuǎn chén táng ào 。
nán cūn qún tóng   lǎo   ,rěn néng duì miàn wèi dào zéi 。gōng rán bào máo  zhú  ,chún jiāo kǒu zào    ,guī lái  zhàng  tàn  。
é qǐng fēng dìng yún   ,qiū tiān   xiàng hūn hēi 。 qīn duō nián lěng shì tiě ,jiāo ér è    liè 。chuáng tóu  lòu  gān chù , jiǎo   wèi duàn jué 。 jīng sāng luàn shǎo shuì mián ,cháng  zhān 湿shī  yóu chè !
ān  广guǎng shà qiān wàn jiān ,  tiān xià hán shì  huān yán !fēng   dòng ān  shān 。  ! shí yǎn qián   jiàn   ,    shòu dòng    !(     zuò :   )
背诵 赏析 注释 译文

dēng gāo 

táng dài   

fēng  tiān gāo yuán xiào āi ,zhǔ qīng shā bái niǎo fēi huí 。
 biān luò  xiāo xiāo xià , jìn cháng jiāng gǔn gǔn lái 。
wàn  bēi qiū cháng zuò  ,bǎi nián duō bìng  dēng tái 。
jiān nán  hèn fán shuāng bìn ,liáo dǎo xīn tíng zhuó jiǔ bēi 。

tiān  zhī xìng ,rén wéi guì 。 rén zhī xíng ,   xiào 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽