贾岛

jiǎ dǎo 

jiǎ dǎo (779~843nián ), làng (láng )xiān ,táng dài shī rén 。hàn  ,táng cháo  běi dào yōu zhōu fàn yáng xiàn (jīn  běi shěng 涿zhuō zhōu shì )rén 。zǎo nián chū jiā wèi sēng ,hào  běn 。 hào “jié shí shān rén ”。 shuō zài luò yáng  shí hòu hòu yīn dāng shí yǒu mìng lìng jìn zhǐ  shàng  hòu wài chū ,jiǎ dǎo zuò shī  láo sāo ,bèi hán   xiàn  cái huá 。hòu shòu jiào  hán  ,bìng huán  cān jiā   ,dàn lèi   zhōng  。táng wén zōng  shí hòu bèi pái  ,biǎn zuò cháng jiāng zhǔ 簿 。táng  zōng huì chāng nián chū yóu  zhōu  cāng cān jūn gǎi rèn   ,wèi rèn bìng shì 。► 416piān shī wén 

jiè shào 

 jiǎ dǎo jīn běi jīng shì fáng shān  jiǎ dǎo cūn (jiǎ dǎo  )rén ,zǎo nián pín hán ,luò  wèi sēng , míng  gěn 。céng  fáng shān shí  kǒu shí cūn , yǒu jiǎ dǎo ān 。19suì yún yóu ,shí mèng jiāo děng ,yīn  tuī qiāo hán  huán  hòu   jìn shì   。táng wén zōng shí rèn cháng jiāng ( chuān péng  xiàn )zhǔ 簿 , bèi chēng wéi “jiǎ cháng jiāng ”。 shī jīng  diāo zhuó , xiě huāng liáng 、  zhī jìng ,duō   qíng wèi , wèi “liǎng  sān nián  , yín shuāng lèi liú ”。dàn hòu yòu  zhōu  cāng cān jūn ,  rèn suǒ 。yǒu 《cháng jiāng  》10juǎn , shī 390 shǒu 。lìng yǒu xiǎo  3juǎn 、《shī  》1juǎn chuán shì 。

 jiǎ dǎo rén chēng “shī qiú ”yòu bèi chēng wéi “shī  ”, shēng    cháng rén wǎng lái ,《táng cái  chuán 》chēng  “suǒ jiāo  chén wài zhī shì ”。 wéi  zuò shī  yín ,zài   shàng hěn xià gōng  。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]

shēng píng 

zǎo nián chū jiā 
 jiǎ dǎo zǎo nián chū jiā wèi sēng ,hào  běn 。yuán   nián (810nián )dōng ,zhì cháng ān ,jiàn zhāng  。 nián chūn ,zhì cháng ān ,shǐ  hán  , shī shēn  shǎng shí 。hòu huán  ,  jìn shì   。wén zōng shí ,yīn fěi bàng ,biǎn cháng jiāng (jīn  chuān péng  )zhǔ 簿 。céng zuò 《bìng chán 》shī “  gōng qīng ”(《táng shī  shì 》)。kāi chéng  nián (840nián )qiān  zhōu  cāng cān jūn 。 zōng huì chāng sān nián (843nián ) yuè èr shí   (8yuè 27 ),zài  zhōu  shì 。jiǎ dǎo shī zài wǎn táng xíng chéng liú pài ,yǐng xiǎng   。táng dài zhāng wèi 《shī rén zhǔ   》liè wéi “qīng   zhèng ”shēng táng  rén zhī  。qīng dài  怀huái mín 《zhōng wǎn táng shī rén zhǔ   》 chēng zhī wéi “qīng    zhǔ ”,bìng liè  “ shì ”、“ mén ”  duō rén 。wǎn táng  dòng 、 dài sūn chéng děng rén shí fēn zūn chóng jiǎ dǎo ,shèn zhì duì   huà xiàng  shī  fén xiāng  bài ,shì zhī  shén (《táng cái  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiāo hán dǎo shòu 

  dōng  zhè  rén tǐng yǒu   , bìng méi yǒu xiàng ōu yáng xiū 《liù  shī huà 》 yóu mào 《quán táng shī huà 》 yàng  shī huà xíng shì ,què jīng cháng yǒu guān  shī wén  guān diǎn  míng jīng rén 。zhū  “guān   zhī shī ,shī zhōng yǒu huà ;wèi   zhī huà ,huà zhōng yǒu shī 。”“ shī 、hán wén 、yán shū ,jiē   chéng zhě  。”mèng hào rán zhī shī ,yùn gāo ér cái duǎn 。“……jiāo hán dǎo shòu ” shì   chū  ,ér qiě gài kuò de  shì    zhǔn què 、shēng dòng  xíng xiàng 。

 “jiāo hán dǎo shòu ”yuán  shuō  ,dāng rán yóu mèng jiāo jiǎ dǎo shī fēng ér lái ,zhǔ yào shì zhǐ  men shī zuò zhōng suǒ  xiàn chū lái  xiá ài    ,qióng chóu  qíng    yín  jīng shén 。liǎng rén dōu shì  shēng  céng zuò guò shén me xiàng yàng  guān ,mèng jiāo běn rén xìng qíng gěng jiè ,shì   shàn  bié rén wǎng lái  rén ,kǎo le sān  zhī hòu cái   shí suì shí zhōng le  jìn shì , dào    lián  xiǎo guān wèi 。dàn  píng shí zǒng ài jiàng shí jiān huā zài yǐn jiǔ 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chuàng zuò tài  

 xiàn shí běi jīng shì suǒ shǔ   、 xiàn ,zài  shǐ shàng céng jīng chū xiàn le  duō zhù míng  rén  ,yǒu wén yǒu  ,shù  bǎi  。 zhōng yǒu   zhù míng   shī rén ,jiù shì táng dài  jiǎ dǎo 。

  《jiù táng shū 》、《quán táng shī huà 》   jiàng wèi jiǎ dǎo xiě   zhì míng děng   zǎi ,jiǎ dǎo shì dāng shí fàn yáng jùn  rén 。táng dài shè zhì  fàn yáng jùn ,bāo kuò xiàn zài   xīng 、fáng shān 、chāng píng 、shùn  děng xiàn 。zhè  dài zǎo zài chūn qiū zhàn guó shí  ,shǔ  yōu yàn zhī  ,yīng xióng háo xiá kāng kǎi bēi  ,chéng le chuán tǒng  fēng  。zhèng  jiǎ dǎo zài  shǒu  wèi 《jiàn  》  yán jué  zhōng xiě  :“shí nián   jiàn ,shuāng rèn wèi zēng shì ;jīn   shì jūn ,shuí yǒu  píng shì ?”zhè wèi shī rén xiǎn rán xiǎng jiè  lái biǎo      xīn qíng 。

 rán ér ,jiǎ dǎo zhī suǒ  chéng míng ,què bìng fēi yóu    yīng xióng  gài ,ér shì yóu     yín 。rén men zuì shú   “tuī qiāo 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn jiàn zhù 

 
 zài xiàn chéng nán jiāo ān quán shān 。zhǎng 12 ,kuān 、gāo  3 , shí wèi yuán 。xiàn yǒu qīng jiàn  bēi “táng  zhōu   cān jūn làng xiān zhī  ”。 qián yǒu qīng jiàn shòu shī tíng ,nèi chén  dài wén rén diào yàn jiǎ dǎo  shí  shī wén 。
 táng kāi chéng  nián (840nián ),jiǎ dǎo 61suì shí qiān lái  zhōu (jīn  chuān ān yuè xiàn ),rèn  cāng cān jūn 。 dào rèn hòu ,céng  zhī jiǎng xué 。zhèng  zhī  cháng  nán lóu (nán mén wài guò jiē lóu ,1958nián chāi chú ) shū zuò shī 。céng xiě chū 《xià  dēng nán lóu 》shī :“shuǐ àn hán lóu dài yuè  ,xià lín chū jiàn yuè yáng  。 diǎn xīn yíng bào qiū xìn , zhī  chǔ shì   。” wài ,hái yǒu 《  gōng yáo zhǔ 簿 》、《sòng péi jiào shū 》、《sòng sēng 》、《yuán shàng cǎo 》、《yǒng 怀huái 》děng shī piān ,jūn wèi jiǎ dǎo zài nán lóu xiě chéng 。táng huì chāng sān nián (843nián ),cháo tíng shēng jiǎ dǎo wèi  zhōu   cān jūn ,wèi shòu mìng ér shēn xiān  ,zhōng nián 6

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

diǎn  

chén yuán wèi jué 
 jiǎ dǎo shì  bàn  bàn sēng  shī rén 。
  wén chǎng shī  hòu ,便biàn  dāng  shàng , hào  běn 。 běn zhě ,  gēn   、kōng   miè zhī wèi  。kàn lái  yào  bèi zi niàn  le 。dàn hòu lái  hán  xiāng shí ,zhí   zhī  。zài hán   quàn shuō xià ,huán  yìng  ,zhōng le jìn shì 。wèi sēng nán miǎn   ,  nán  chán xīn 。“ kuáng yín   ,chóu lái zuò shì chán 。”(yáo  《 jiǎ dǎo 》) wèi hěn nóng ,sēng wèi   dàn 。 zhèng shì zài zhè shuāng chóng xìng zhōng  guò     shēng 。
 jiǎ dǎo yīn dài zhe    láo sāo chū jiā ,suǒ  suī shēn zài  mén ,què wèi néng wàng què chén shì  fán nǎo 。 zài luò yáng wèi sēng shí ,dāng  guī dìng  hòu   chū  。ruò huàn  chū jiā rén ,  chū jiù  chū 。 guó  biān , chǔ   xiū xīn yǎng xìng ?rán ér  què jué de  yóu shòu  , néng rěn shòu 。 shì tàn dào :“  niú  yáng ,yóu    guī 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
jiǎ dǎo  shī wén 
背诵 赏析 注释 译文

xún yǐn zhě    / sūn  访fǎng yáng zūn shī shī 

táng dài jiǎ dǎo 

sōng xià wèn tóng  ,yán shī cǎi yào  。
zhī zài  shān zhōng ,yún shēn  zhī chù 。
背诵 赏析 注释 译文

  níng yōu  

táng dài jiǎ dǎo 

xián  shǎo lín bìng ,cǎo jìng  huāng yuán 。
niǎo 宿 chí biān shù ,sēng qiāo yuè xià mén 。
guò qiáo fēn   , shí dòng yún gēn 。
zàn  hái lái  ,yōu    yán 。
背诵 赏析 注释 译文

jiàn   / shù jiàn 

táng dài jiǎ dǎo 

shí nián   jiàn ,shuāng rèn wèi zēng shì 。
jīn   shì jūn ,shuí yǒu  píng shì ?(shì   zuò :shì )

tiān   jiǎo yǒu qióng shí ,zhǐ yǒu xiāng   jìn chù 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽