杨万里

yáng wàn  

yáng wàn  (1127nián 10yuè 29 -1206nián 6yuè 15 ), tíng xiù ,hào chéng zhāi 。 zhōu  shuǐ (jīn jiāng 西 shěng  shuǐ xiàn huáng qiáo zhèn bàn táng cūn )rén 。nán sòng zhù míng shī rén 、 chén ,  yóu 、yóu mào 、fàn chéng  bìng chēng wéi “zhōng xīng   shī rén ”。yīn sòng guāng zōng céng wèi  qīn shū “chéng zhāi ”èr  , xué zhě chēng  wèi “chéng zhāi xiān shēng ”。yáng wàn   shēng zuò shī liǎng wàn duō shǒu ,chuán shì zuò pǐn yǒu  qiān èr bǎi shǒu ,bèi  wéi  dài shī zōng 。 chuàng zào le  yán qiǎn jìn míng bái 、qīng xīn  rán , yǒu yōu  qíng   “chéng zhāi  ”。yáng wàn   shī   duō miáo xiě  rán jǐng  ,qiě   jiàn zhǎng 。  yǒu  shǎo piān zhāng fǎn yìng mín jiān   、shū  ài guó gǎn qíng  zuò pǐn 。zhe yǒu 《chéng zhāi  》děng 。► 5030piān shī wén  ► 154tiáo míng  

jiè shào 

  yáng wàn  (1127nián -1206nián ), tíng xiù ,hào chéng zhāi 。jiāng 西  zhōu rén (jīn jiāng 西 shěng  shuǐ xiàn huáng qiáo zhèn bàn táng cūn )。nán sòng  shī rén 。shào xīng èr shí  nián (1154nián )jìn shì 。 rèn guó   shì 、tài cháng  shì ,tài cháng chéng jiān   yòu shì láng ,  广guǎng dōng cháng píng chá yán gōng shì ,广guǎng dōng  diǎn xíng  ,  yuán wài láng děng 。fǎn duì  tiě qián xíng  jiāng nán zhū jùn ,gǎi zhī gàn zhōu ,  , guān guī jiā ,xián  xiāng  。zài zhōng guó wén xué shǐ shàng ,  yóu 、fàn chéng  、yóu mào bìng chēng “nán sòng  jiā ”、“zhōng xīng   shī rén ”。 zuò shī 25000duō shǒu ,zhǐ yǒu shǎo shù chuán xià lái 。

  chún  liù nián (1179nián )zhì shí  nián rèn zhí 广guǎng dōng , xiàn huì 、cháo děng zhōu wài jiē  jūn yíng ,jiàng shì jiē  chéng zhōng ,suì zòu qǐng tóng  ,zài suǒ yǒu zhū  xiāng jiān wài zhài gài zào xiè shě yíng fáng , zhǔn shì bīng qiān zhù chéng nèi 。zài huì zhōu xiān hòu xiě xià kuài zhì rén kǒu  shī 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zuò pǐn fēng  

  yáng wàn  shī   duō miáo xiě  rán jǐng  ,qiě   jiàn zhǎng , yǒu  shǎo piān zhāng fǎn yìng mín jiān   shū  ài guó gǎn qíng ; yán qiǎn jìn míng bái ,qīng xīn  rán , yǒu yōu  qíng  ;chēng wéi "chéng zhāi  "。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

jié chū shì  

zhōng xīng   jiā 
  zài dāng shí yǒu hěn   yǐng xiǎng 。  shī   yóu 、fàn chéng  、yóu mào  míng ,chēng “zhōng xīng   jiā ”(nán sòng   jiā )。  chū  仿fǎng jiāng 西 shī pài ,hòu lái rèn shi dào jiāng 西 shī pài zhuī qiú xíng shì 、jiān shēn jiǎn    bìng , shào xīng sān shí èr nián (1162nián )jǐn fén   zuò shī piān qiān  shǒu ,jué  tiào chū jiāng 西 shī pài   jiù ér lìng   jìng 。 zài 《jīng     》zhōng céng huí  guò   zǒu guò  chuàng zuò dào  :“ zhī shī ,shǐ xué jiāng 西 zhū jūn  , yòu xué hòu shān (chén shī dào )   , yòu xué bàn shān lǎo rén (wáng ān shí )  jué  ,wǎn nǎi xué jué   táng rén 。……  zuò shī , ruò yǒu  , shì  xiè táng rén  wáng 、chén 、jiāng 西 zhū jūn  jiē  gǎn xué ,ér hòu xīn   。” zài shī zhōng  zēng míng què biǎo bái :“chuán pài chuán zōng   xiū ,zuò jiā    fēng liú 。táo (qián )xiè (líng yùn )xíng qián gèng chū tóu 。”(《  gōng zhòng shěng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wén xué chéng jiù 

  yáng wàn   shēng xiě zuò  wéi qín fèn ,xiāng chuán yǒu shī èr wàn  shǒu ,xiàn cún shī  qiān èr bǎi  shǒu ,shī wén quán   bǎi sān shí sān juǎn ,míng 《chéng zhāi  》,jīn cún 。jiàn yán yuán nián dīng wèi jiǔ yuè èr shí èr  (gōng yuán 1127nián 10yuè 29 ),yáng wàn    zhuì  。zhè shì   fēng kuáng  héng  nián dài 。jīn bīng    qīn zhōng yuán , shàng nián rùn shí  yuè gōng xiàn biàn jīng ,zhè nián  yuè ,  huī zōng 、qīn zōng èr   tài  、zōng  sān qiān rén běi  ,běi sòng xuān gào miè wáng ; yuè ,kāng wáng zhào gòu  wèi ,shì wèi gāo zōng ,jiàn  le piān ān jiāng nán  nán sòng wáng cháo 。cóng  ,便biàn kāi shǐ le sòng 、jīn zhàn zhàn   nán ruò běi qiáng  cháng  duì zhì  miàn 。yáng wàn   suì sàng  。 qīn yáng fèi (gōng yuán 1096-1164nián 〉, wén qīng ,hào nán   shì 。 jīng tōng 《 jīng 》,cháng rěn zhe  hán gòu mǎi shū  , shí nián , cáng shū shù qiān juǎn 。 céng zhǐ zhe cáng shū duì yáng wàn  shuō :“shì shèng xián zhī xīn  yān ,

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén  shēng píng 

广guǎng shī  xué 
  yáng wàn  shēng  sòng gāo zōng jiàn yán yuán nián jiǔ yuè èr shí èr  (1127nián 10yuè 29 ),  suì sàng  。  yáng fèi jīng tōng 《 jīng 》,cháng rěn zhe  hán gòu mǎi shū  ,zài shí nián zhī nèi ,  cáng shū shù qiān juǎn 。zài  qīn  yǐng xiǎng xià ,yáng wàn   yòu  shū fēi cháng qín fèn ,广guǎng shī  xué ,qiè ér  shě ,céng cóng shī  gāo shǒu dào 、wáng tíng guī děng rén 。

  shào xīng èr shí nián (1150nián )chūn ,yáng wàn   lín ān cān jiā   shì ,luò  ér guī ,réng   qiú xué 。

  shào xīng èr shí  nián (1154nián ),yáng wàn  jìn shì   。 nián ,bài liú cái shào wèi shī 。

  shào xīng èr shí liù nián (1156nián ),shòu gàn zhōu   cān jūn 。zài gàn zhōu   rèn shàng ,  yáng fèi yòu xié lǐng   bài jiàn   nán ān  zhāng jiǔ chéng   jīng gàn zhōu   zhuī 。wáng tíng guī 、zhāng jiǔ chéng 、

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 ān   

  jiāng 西 shěng wén  bǎo  dān wèi 。wèi  jiāng 西 shěng  shuǐ xiàn huáng qiáo zhèn bàn táng cūn 。cóng gàn yuè gāo  gōng   shuǐ  tōng kǒu xià ,zhì huáng qiáo zhèn yǒu tōng cūn gōng  zhí  。  ān shì 23gōng  。shì nán sòng zhōng xīng  shī rén 、chéng zhāi shī  chuàng shǐ rén yáng wàn    。bàn táng cūn wén    jiào duō ,xiàn bǎo cún  jiàn zhù 120 chǔ ,yáng wàn   、yáng wàn  zhù zuò   bǎn 、nán  qiáo 、 shū lóu děng jūn bǎo cún wán hǎo 。bàn táng yáng shì wén rén zhōng liè zhòng duō ,jǐn sòng cháo jiù yǒu xián shì 70 rén ,mín  yīng xióng yuè fēi shǒu xià  jiàng 、zhàn    nán xiǎo shāng   yáng zài xīng , chū  bàn táng yáng shì 。zài yóu lǎn yáng wàn     tóng shí ,hái  qián wǎng shí lián dòng guān  dòng fēng guāng ,pào quán shuǐ kǒu wēn quán ,yóu lǎn míng cháo   xué jiā luó hóng xiān jiǎng jīng tái   qīn shǒu chuàng bàn  zhèng xué shū yuàn 。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

 rén  使shǐ ,使shǐ rén   

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽