柳永

liǔ yǒng 

liǔ yǒng ,(yuē 987nián —yuē 1053nián )běi sòng zhù míng  rén ,wǎn yuē pài dài biǎo rén  。hàn  ,chóng ān (jīn  jiàn   shān )rén ,yuán míng sān biàn , jǐng zhuāng ,hòu gǎi míng yǒng ,  qīng ,pái háng   ,yòu chēng liǔ  。sòng rén zōng cháo jìn shì ,guān zhì tún tián yuán wài láng , shì chēng liǔ tún tián 。  chēng “fèng zhǐ tián  liǔ sān biàn ”,  shēng jīng  zuò  ,bìng  “bái  qīng xiàng ”  。  duō miáo huì chéng shì fēng guāng    shēng huó ,yóu cháng  shū xiě   xíng  zhī qíng ,chuàng zuò màn   duō 。   huà ,qíng jǐng jiāo róng , yán tōng  ,yīn  xié wǎn ,zài dāng shí liú chuán   广guǎng fàn ,rén chēng “fán yǒu jǐng shuǐ yǐn chù ,jiē néng  liǔ  ”,wǎn yuē pài zuì  dài biǎo xìng  rén  zhī  ,duì sòng    zhǎn yǒu zhòng  yǐng xiǎng ,dài biǎo zuò  《 lín líng 》《 shēng gān zhōu 》。► 298piān shī wén  ► 864tiáo míng  

 shì diǎn  

fèng zhǐ tián  
 shǐ zài ,liǔ yǒng zuò xīn yuè  ,wéi shí rén chuán sòng ;rén zōng dòng xiǎo yīn  ,zǎo nián   hǎo   。dàn liǔ yǒng hǎo zuò yàn  ,rén zōng  wèi hòu liú    ,duì   wéi  mǎn 。 jìn shì fàng bǎng shí ,rén zōng jiù yǐn yòng liǔ yǒng  “rěn   míng ,huàn le qiǎn zhēn  chàng ”(《 chōng tiān ·huáng jīn bǎng shàng 》)shuō :“ rán xiǎng yào ‘qiǎn zhēn  chàng ’,  zài   míng ”,suì   huà  liǔ yǒng zhī míng 。

 sòng rén yán yǒu   zài yǒu  shì ,shuō yǒu rén xiàng rén zōng tuī jiàn liǔ yǒng ,rén zōng huí  “qiě  tián  ”,bìng shuō   hòu liǔ yǒng   zhì ,suì chū  chāng guǎn jiǔ lóu , hào “fèng shèng zhǐ tián  liǔ sān biàn ”。

mián huā 宿 liǔ 
 liǔ yǒng shēng zài   diǎn xíng  fèng  shǒu guān zhī jiā , xiǎo shēn shòu  jiā  xiǎng   tǒng xùn liàn ,yǎng chéng gōng míng yòng shì zhī zhì ,rán ér ,  dàn chū  “qín lóu chǔ guǎn ”,jiē chù dào “jìng  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén  shēng píng 

zǎo nián jīng  
 liǔ yǒng chū shēn guān huàn shì jiā ,  liǔ chóng ,shì   dōng (jīn shān 西 ),céng wèi shā xiàn xiàn chéng ,zài zhōu jùn  yǒu wēi xìn 。 qīn liǔ  ,chū shì nán táng ,wèi jiān chá  shǐ ;nán táng miè wáng hòu ,liǔ  gòng zhí běi sòng ,rèn léi  xiàn lìng , jiǔ ,gǎi wéi fèi xiàn xiàn lìng 、 zhōu rèn chéng lìng 。liǔ yǒng  chū shēng    rèn suǒ (984nián ,fèi xiàn )。

 chún huà yuán nián (990nián ),liǔ   biàn jīng shàng shū ,shòu quán zhōu tōng pàn ,liǔ yǒng suí   rèn 。

 chún huà  nián (994nián ),liǔ   zàn shàn dài  diào wǎng yáng zhōu ,liǔ yǒng suí wǎng , zuò 《quàn xué wén 》。

 zhì dào sān nián (997nián ),liǔ   qiān zhì guó   shì ,mìng   xié huà xiàng qián wǎng   chóng ān , wèi jiā   niàn ,liǔ yǒng suí shū guī xiāng 。

 xián píng yuán nián (998nián ),liǔ yǒng  jiā 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

gōng míng 

 biǎo miàn shàng kàn ,liǔ yǒng duì gōng míng      shì ,hěn yǒu diǎn pàn  jīng shén 。 shí zhè zhǐ shì shī wàng zhī hòu  láo sāo huà , zi  hái shì wàng  liǎo gōng míng , zài 《  shuǐ 》zhōng  fāng miàn shuō “ míng  , pàn xiū 。shì fēi  guà xīn tóu 。”lìng  fāng miàn què yòu   ān wèi shuō “ guì  yóu rén ,shí huì gāo zhì  chóu ”。yīn  , zài  chǎng chū  shī  hòu  jiǔ ,jiù chóng zhěng   ,zài zhàn  chǎng 。

 rén zōng chū nián  zài shì ,kǎo shì chéng  běn  guò guān ,dàn yóu  《 chōng tiān 》 chuán dào jìn zhōng ,shàng  chén tīng 。děng dào lín xuān fàng bǎng shí ,rén zōng  《 chōng tiān 》 wèi kǒu shí ,shuō liǔ yǒng zhèng zhì shàng    ,jiù   gěi chù luò le ,bìng  shì :“qiě  qiǎn zhēn  chàng , yào  míng ?”( céng 《néng gǎi zhāi màn  》juǎn shí liù )。zài   shī bài ,liǔ yǒng zhēn  yǒu xiē fèn  le , gān cuì  chēng “fèng zhǐ tián  liǔ sān biàn ”,cóng   suǒ    zòng yóu  guǎn jiǔ lóu zhī 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

píng jià 

 tiān xìng fēng liú ,cái xìng gāo miào ,yóu   qīn liǔ  shēn wéi jiàng chén ,suǒ   chǎng shī  ,zhòng hóng qún zhēng xiāng qīn jìn ;  xiè   guān guì rén xiāng wǎng lái ,zhǐ shì hào chū  shì jǐng ,kàn biàn qīng lóu , qíng fēng yuè ,zuì  huā cóng ,lián xiāng   ,zhí  qún  dāng qiàn niáng …… shì zuì fēng liú què   yòu zuì kǎn    dài  tán gāo shǒu 。

 1.tún tián (liǔ yǒng guān tún tián yuán wài láng , chēng )běi sòng zhuān jiā , gāo hún chù  jiǎn qīng zhēn ,cháng diào yóu néng  chén xióng zhī  ,qīng jìn zhī  ,xiě   zhī qíng ,zuò huī chuò zhī shēng ” ——zhèng wén huǒ zhuō 

 2.“yǎn zhòng zhì ér jǐn  miào ,hǎo zhī zhě  wéi    jiā ” —— yín 

 3.“fán yǒu jǐng shuǐ chù  néng  liǔ  。” ——  mèng  

 4.“ huā dào yǐng liǔ sān biàn ,guì  piāo xiāng zhāng jiǔ chéng 。” —— qīng zhào 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

liǔ  yǐng xiǎng 

kāi chuàng   

 zhè zhǔ yào   cóng sān ge fāng miàn lái shuō :

 1、màn    zhǎn   diào  fēng  
 zhěng  táng  dài shí  ,   shì  xiǎo lìng wéi zhǔ ,màn  zǒng gòng  guò shí duō shǒu 。dào le sòng chū , rén shàn cháng   yòng  réng shì xiǎo lìng 。 liǔ yǒng tóng shí ér lüè wǎn  zhāng xiān 、yàn shū  ōu yáng xiū ,jǐn fēn bié cháng shì xiě le 17shǒu 、3shǒu  13shǒu màn  ,màn  zhàn   zuò zǒng shù    hěn xiǎo ,ér liǔ yǒng  rén jiù chuàng zuò le màn  87shǒu diào 125shǒu 。liǔ yǒng   chuàng zuò màn  ,cóng gēn běn shàng gǎi biàn le táng  dài  lái  tán shàng xiǎo lìng  tǒng tiān xià    ,使shǐ màn   xiǎo lìng liǎng zhǒng  shì píng fēn qiū  , tóu bìng jìn 。
 xiǎo lìng   zhì duǎn xiǎo , shǒu duō   liù shí  ,shǎo  èr sān shí  ,róng liàng yǒu xiàn 。ér màn   piān  jiào  , diào shǎo   jiǔ shí  ,duō   èr bǎi  。liǔ yǒng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn guǎn 

 liǔ yǒng  niàn guǎn wèi    shān fēng jǐng míng shèng    gōng  jiē zhōng duàn ,   běi àn ,shì  zuò sān céng lóu  shì 仿fǎng sòng mín jiān jiàn zhù ,zhàn  300 ,zuò nán cháo běi ,yǒu zhǎn tīng  bàn gōng shì 、chǔ cáng shì 、chá shì děng shè shī 。fēng   shí   ,  xiāng    。

 liǔ yǒng  niàn guǎn guǎn míng yóu yuán zhōng  wěi wěi yuán 、zhōng yāng  zhī  cháng    zhǎng  ruì  xiě 。 mén qián cǎo píng chù  zhe liǔ yǒng quán shēn zhàn  tóng xiàng ,huā gǎng yán  fāng  zuò gāo 1.34 , zuò zhèng miàn juān  liǔ yǒng jiǎn jiè 。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

 zhǐ zhī zhēng 

zhòng shuō fēn yún 
 yóu  guān fāng zhèng shǐ 《sòng shǐ 》zhōng méi yǒu liǔ yǒng  zhuàn  ,dāng shí wén rén xué shì  shī wén    méi yǒu guān  liǔ yǒng   zǎi ,suǒ  lián liǔ yǒng  shēng  nián xiàn dōu méi yǒu dìng lùn 。chuán wén   ,yào xià  ge dìng lùn ,jiù gèng nán le 。zhè  shì  rén  bēi āi !dàn huàn  zhǒng xiǎng  :zhè  shì  rén   zhǒng róng xìng ,ràng gèng duō  fāng  rén  zhù  、guān xīn  !xìng   xìng jìng zài  niàn zhī jiān !
  míng wàn  《zhèn jiāng  zhì 》juǎn sān liù   ,zhí dào wáng ān  zhī rùn zhōu shí ,cái jiāng liǔ yǒng ān zàng zài běi  shān xià 。dàn chá le  xià  liào  lái wén xué shǐ jiā jūn  yān  xiáng 。sòng dài  hòu  jiā  zǎi , shì zhòng shuō fēn yún , zhí   。guī   lái , shuō yǒu  :

 、 zàng  běi xiāng yáng shuō 
 sòng zhù  chí  shuō ,zhù zài 《fāng  shèng lǎn 》zhōng  zǎi :liǔ yǒng   xiāng yáng , zhī  ,jiā   cái ,qún 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zuò guān chuí diào zhě , yǒu xiàn  qíng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽