曹植

cáo zhí 

cáo zhí (192-232), zi jiàn ,pèi guó qiáo (jīn ān huī shěng  zhōu shì )rén 。sān guó cáo wèi zhù míng wén xué jiā ,jiàn ān wén xué dài biǎo rén  。wèi   cáo cāo zhī  ,wèi wén  cáo  zhī  ,shēng qián céng wèi chén wáng , shì hòu shì hào “ ”,yīn  yòu chēng chén  wáng 。hòu rén yīn  wén xué shàng  zào  ér jiāng   cáo cāo 、cáo   chēng wéi “sān cáo ”,nán cháo sòng wén xué jiā xiè líng yùn gèng yǒu “tiān xià cái yǒu  shí ,cáo zi jiàn  zhàn  dǒu ” píng jià 。wáng shì zhēn cháng lùn hàn wèi  lái èr qiān nián jiān shī jiā kān chēng “xiān cái ”zhě ,cáo zhí 、 bái 、 shì sān rén ěr 。► 194piān shī wén  ► 537tiáo míng  

 shì diǎn  

  chéng shī 
  cáo zhí “  chéng shī ” 广guǎng wéi liú chuán :“zhǔ dòu rán dòu  ,dòu zài  zhōng  。běn shì tóng gēn shēng ,xiāng jiān  tài  ?”(jiàn  《sān guó yǎn  》),rán ér zhè shǒu shī  jiàn  chén 寿shòu  《sān guó zhì 》,zuì zǎo jiàn  nán cháo liú  qìng  《shì shuō xīn  ·wén xué 》,《shì shuō xīn  》 zǎi zhe wèi wén  cáo    cáo zhí  cái xué ,mìng cáo zhí zài   zhī nèi zuò chū  shǒu shī ,fǒu  jiāng bèi chǔ  ,ér qiě duì shī yǒu yán  yāo qiú :shī  zhǔ    wèi xiōng  zhī qíng ,dàn shì quán shī yòu   bāo hán xiōng  èr  ,cáo zhí zài  dào   zhī nèi 便biàn yín chū :“zhǔ dòu chí zuò gēng , shū  wéi zhī 。 zài  xià rán ,dòu zài  zhōng  。běn  tóng gēn shēng ,xiāng jiān  tài  ?”dàn  shī shì fǒu wèi cáo zhí suǒ zhù zuò ,zhì xiàn jīn réng yǒu zhēng  。

luò shén bēi  
  duì  《wén xuǎn 》zhōng  miù zhù ,qīng rén zhū gān zài 《yuè  zhèng  》zhōng biān  shuō 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiā tíng chéng yuán 

  
cuī shì ,cáo zhí zhī  ,qīng  dōng  chéng (jīn shān dōng  chéng dōng běi )rén ,cuī yǎn xiōng zhǎng zhī  。《wèi jìn shì  》 zǎi ,cuī shì   zhuāng guò  huá měi ,cáo cāo dēng tái kàn dào hòu ,rèn wéi  wéi fǎn le 穿chuān zhe huá   jìn lìng ,huí jiā hòu cuī shì jiù bèi   le 。
xiè shì ,cáo zhí   ,shào líng xiàn (jīn  nán yǎn chéng dōng )rén ,tài  nián jiān bèi fēng wèi “chén  wáng fēi ”,cáo zhí hòu  ruǎn jìn shēng huó  bàn  。 shǐ shū  zǎi ,  zhí huó dào jìn dài ,xiǎng nián  shí  suì 。cān jiàn cáo zhí   《xiè  gǎi fēng chén fēi biǎo 》。

  
cáo miáo ,cáo zhí zhǎng  ,fēng gāo yáng xiāng gōng ,zǎo yāo 。 shēng píng shì  shǐ shū quē zài ,yīn  shǎo yǒu rén zhī dào , míng  chū xiàn zài cáo zhí  zuò pǐn 《fēng èr zi wèi gōng xiè ēn zhāng 》。
cáo zhì ,cáo zhí   ,chū fēng  xiāng gōng ,hòu qiān fēng wèi  běi wáng 。 jìn gǎi fēng juàn chéng gōng ,hòu chū rèn  píng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zhèng zhì  xiǎng 

  sān cáo fēi cháng zhōng zhòng shì wǎng luó mín jiān yǐn shì ,shì   sàn luò zài mín jiān  yǐn shì rén cái dōu    lái 。sān cáo  fāng miàn  píng dòng yáo yǐn shì suǒ xìn yǎng  huāng dàn   ,ràng zhòng rén 退tuì chū shān lín  shì zhì guó 。lìng  fāng miàn yòu  sòng  qíng cāo , yǐn shì shì wéi tóng dào zhōng rén , zài zhāo yǐn qiú xián 、ràng zhòng rén  shì zhì guó  jūn  shì 。cáo   《 qiáng shàng hāo xíng 》kāi tóu   rén shēng duǎn zàn  wèn :”jīn  yǐn yuē   wéi ?”jiē zhe   shì   zhì xiǎng shòu yòu  yǐn shì men chū shān ,wèi  jiàn gōng   。 shī shòu dào cáo zhí 《  》quàn yǐn shì chū shān ,jiàn gōng    yǐng xiǎng 。 zhè  fāng miàn shuō míng sān cáo  yǒu suǒ zuò wéi ,lìng  fāng miàn  shuō míng cún zài zhe  liàng  yǐn shì  wéi cháo tíng suǒ yòng 。

  cáo zhí  《  》zhōng jiǎ tuō   “jìng   ”duì lìng   “xuán wēi  ”lùn shù yǐn shí 、róng shì 、 liè 、gōng guǎn 、shēng  、yǒu péng 、wáng dào děng  ge fāng miàn  miào chù 。   zhāo yǐn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén  shēng píng 

cái   rén 
  chū píng sān nián (192nián ),cáo zhí chū shēng  dōng  yáng 。cáo zhí shì cáo cāo  biàn  rén suǒ shēng  sān zi (biàn  rén wéi cáo cāo shēng le   ér zi : 、zhāng 、zhí 、xióng )。dāng shí cáo cāo zài běi fāng shàng wèi zhàn wěn jiǎo gēn ,quē   dìng  gēn   ,jiā shǔ cháng suí jūn xíng zhǐ ,yīn  yòu nián  cáo zhí tóng zhòng duō xiōng  men  yàng ,shì zài róng  kǒng zǒng  shēng huó zhōng  guò  。zhè zhǒng róng  shēng huó  zhí dào jiàn ān jiǔ nián (204nián ),cáo cāo  bài le jìng  yuán shào  tuán ,gōng  le  jīng yíng duō nián   chéng (jīn  běi lín zhāng ),fāng cái yǒu suǒ gǎi biàn 。

  cáo zhí  xiǎo fēi cháng cōng huì ,cái shí suì chū tóu ,jiù néng sòng  《shī jīng 》、《lún  》 xiān qín liǎng hàn   ,zhū  bǎi jiā  zēng 广guǎng fàn shè liè 。   kuài jié ,tán fēng jiàn ruì ,jìn jiàn cáo cāo shí měi bèi  wèn cháng cháng yīng shēng ér duì ,tuō kǒu chéng zhāng 。cáo cāo céng jīng kàn le cáo zhí xiě  wén zhāng ,jīng   wèn  :

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wén  zhù zuò 

wén  zhù zuò 
  cáo zhí  chuàng zuò  220nián (jiàn ān èr shí  nián )wèi jiè ,fēn qián hòu liǎng  。qián  shī  zhǔ yào shì  chàng    xiǎng  bào  ,yáng  zhe  guān 、làng màn  qíng diào ,duì qián  chōng mǎn xìn xīn ;hòu   shī   zhǔ yào biǎo  yóu  xiǎng  xiàn shí  máo dùn suǒ    bēi fèn 。  shī  ,  xiàn le 《shī jīng 》“āi ér  shāng ” zhuāng  ,yòu yùn hán zhe 《chǔ  》yǎo tiǎo shēn suì   jué ;  chéng le hàn yuè  fǎn yìng xiàn shí    ,yòu bǎo liú le 《 shī shí jiǔ shǒu 》wēn  bēi yuǎn  qíng diào 。cáo zhí  shī yòu yǒu   xiān míng    fēng  ,wán chéng le yuè  mín  xiàng wén rén shī  zhuǎn biàn 。

  cáo zhí  zuò pǐn shōu  zài 《cáo zi jiàn  》zhōng 。《cáo zi jiàn  》gòng 10juǎn ,shōu  le cáo zhí  shī wén   。 zhōng shōu  jiào wán zhěng  shī  yǒu 80 shǒu , bàn  shàng wèi yuè  shī  。 dài biǎo zuò yǒu 《 āi shī 》、《bái  piān 》

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

tóng huā bàn  ,jìng suǒ  tíng chóu  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽