欧阳修

ōu yáng xiū 

ōu yáng xiū (1007-1072), yǒng shū ,hào zuì wēng ,wǎn hào “liù   shì ”。hàn  , zhōu yǒng fēng (jīn jiāng 西 shěng yǒng fēng xiàn )rén ,yīn  zhōu yuán shǔ  líng jùn , “ líng ōu yáng xiū ”  。shì hào wén zhōng ,shì chēng ōu yáng wén zhōng gōng 。běi sòng zhèng zhì jiā 、wén xué jiā 、shǐ xué jiā , hán  、liǔ zōng yuán 、wáng ān shí 、 xún 、 shì 、 zhé 、zēng gǒng  chēng “táng sòng   jiā ”。hòu rén yòu jiāng   hán  、liǔ zōng yuán   shì  chēng “qiān  wén zhāng   jiā ”。► 1341piān shī wén  ► 1023tiáo míng  

rén  shēng píng 

zǎo nián jīng  
 běi sòng jǐng   nián liù yuè èr shí   (1007nián 8yuè 1 )yín shí ,ōu yáng xiū chū shēng  mián zhōu (jīn  chuān mián yáng ),dāng shí   qīn rèn mián zhōu jūn shì tuī guān , jīng 56suì le 。3nián hòu ( zhōng xiáng  sān nián ,1010nián ), qīn  shì 。ōu yáng xiū shì jiā     ,  qīn zhèng shì xiāng  wéi mìng , ér guǎ  zhǐ de dào  běi suí zhōu  tóu bèn ōu yáng xiū  shū shū 。shū shū jiā  shì hěn   ,hǎo zài  qīn zhèng shì shì shòu guò jiào    jiā guī xiù ,yòng  gǎn zài shā  shàng jiào ōu yáng xiū  shū xiě  。ōu yáng xiū  shū shū   shí guān 怀huái ,zǒng suàn méi yǒu ràng tóng nián  ōu yáng xiū shī   běn  jiào  。

 ōu yáng xiū  yòu  ài  shū ,cháng cóng chéng nán  jiā jiè shū chāo  , tiān  cōng yǐng ,yòu   qín fèn ,wǎng wǎng shū  dài chāo wán , néng chéng sòng ;shào nián  zuò shī  wén zhāng ,wén  lǎo liàn ,yǒu  chéng rén , shū yóu  kàn dào le jiā  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shì diǎn  

  zhī  
 ōu yáng xiū    zhī   wèi kǎn  。1023nián  1026nián liǎng  cān jiā   dōu  wài luò bǎng 。1029nián chūn tiān ,yóu  yǎn bǎo  ,ōu yáng xiū jiù shì kāi fēng  zuì gāo xué  guó  jiàn 。tóng nián qiū tiān ,ōu yáng xiū cān jiā le guó  jiàn  jiě shì ,huò  le   míng  hǎo chéng  。1030nián ,ōu yáng xiū zài  cān jiā    zhī  chūn wéi ,ōu yáng xiū míng liè   。tóng nián 3yuè 11 ,yóu sòng rén zōng zhào zhēn zhǔ chí  fēng jiàn shè huì zuì gāo děng   kǎo shì ——殿diàn shì zài chóng zhèng 殿diàn  xíng 。3yuè 14 ,殿diàn shì fàng bǎng ,ōu yáng xiū bèi rén zōng huáng  chàng shí  míng ,wèi liè èr jiǎ 。 ōu yáng xiū tóng xiāng shí rèn zhǔ kǎo guān yàn shū hòu lái duì rén shuō ,ōu yáng xiū wèi néng duó kuí ,zhǔ yào shì fēng máng guò  xiǎn  ,zhòng kǎo guān  cuò  ruì  ,  chéng cái 。

qín lùn jiā ”
 ōu yáng xiū  shēng  jǐn  huān tán qín 、tīng qín 、cáng qín ,ér qiě 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiè shào 

 ōu yáng xiū (1007-1072), yǒng shū ,hào zuì wēng ,wǎn nián hào liù   shì 。 líng (jīn jiāng 西  ān )rén 。běi sòng wén xué jiā 、shǐ xué jiā ,qiě zài zhèng zhì shàng  yǒu shèng míng ,táng sòng   jiā zhī  。yòu shí ér  ,yǒu xián   gān huà   jiào 。sòng rén zōng tiān shèng  nián (1030nián )zhōng jìn shì ,chū rèn 西 jīng liú shǒu tuī guān , yǐn zhū 、méi yáo chén jiāo yóu , shī chàng  。hòu  cháo rèn guǎn  jiào kān ,fàn zhòng yān yīn shì zāo biǎn , zhǐ  jiàn guān gāo ruò  ,bèi biǎn wèi  líng xiàn lìng ,zhuǎn qián  xiàn lìng ,yòu  rèn guǎn  jiào kān ,jìn  xián xiào  、zhī jiàn yuàn ,rèn lóng   zhí xué shì 、 běi dōu zhuǎn yùn 使shǐ ,yīn shì jiàng zhī chú zhōu ,yòu zhī yáng zhōu 、yǐng zhōu 、kāi fēng  ,hòu  hàn lín xué shì zhī gòng  ,bài shū   使shǐ 、cān zhī shì xiān shì 、xíng  shàng shū 、bīng  shàng shū děng , tài  shǎo shī 退tuì guī ,zèng tài  tài shī ,shì hào wén zhōng 。ōu yáng xiū shì běi sòng shī wén  xīn yùn dòng  lǐng xiù , chéng bìng  zhǎn le hán    wén 
zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

chéng jiù 

wén xué chéng jiù 
 shī wén  xīn 
 ōu yáng xiū zài  guó wén xué shǐ shàng yǒu zhuó zhòng yào   wèi 。zuò wéi sòng dài shī wén  xīn yùn dòng  lǐng xiù rén  ,  wén lùn  chuàng zuò shí  ,duì dāng shí   hòu dài dōu yǒu hěn  yǐng xiǎng 。sòng chū ,zài zàn shí chéng píng  shè huì huán jìng  ,guì  wén rén  tuán  chàng  西 kūn  shī  chōng chì wén tán , huá zuǎn  ,bìng  shè huì   ,què céng fēng   shí 。wèi le jiǎo zhèng 西 kūn   liú  ,ōu yáng xiū    chàng  wén 。  yòu ài  hán  wén  ,chū shì hòu qīn  jiào dìng hán wén ,kān xíng tiān xià 。 zài wén xué guān diǎn shàng shī chéng hán  ,zhǔ zhāng míng dào zhì yòng 。 qiáng diào dào duì wén  jué dìng zuò yòng , “dào ”wèi nèi róng ,wèi běn zhì , “wén ”wèi xíng shì ,wèi gōng  。dàn  yòu jiǎ zhèng le hán   mǒu xiē piān  。zài duì “dào ” jiě shì shàng ,  xiàn shí zhōng  “shì ”,kàn zuò shì “dào ”   nèi róng ,fǎn duì “ bǎi shì  guān  xīn ”,fǎn duì “

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

píng jià 

 céng zào (zào)《yuè    》 :“ōu yáng gōng  dài  zōng ,fēng liú  mìng 。 zhāng yǎo miǎo ,shì suǒ jīn shì 。nǎi xiǎo rén huò zuò yàn  ,miù wèi gōng  。”

 wáng ān shí :“ gōng  zhì zhī shēn hòu ,zhī shí zhī gāo yuǎn ,ér  xué shù zhī jīng wēi , chōng  wén zhāng ,jiàn   lùn ,háo jiàn jùn wěi ,guài qiǎo guī  。   zhōng zhě ,hào  jiāng  zhī tíng  ;   wài zhě ,làn   yuè zhī guāng huī 。 qīng yīn yōu yùn ,  piāo fēng   zhī zhòu zhì ; xióng  hóng biàn ,kuài  qīng chē jùn  zhī bēn chí 。shì zhī xué zhě , wèn shí   shí ,ér   wén ,  rén  zhī 。”

  shì :“sān guò píng shān táng xià ,bàn shēng tán zhǐ shēng zhōng 。shí nián  jiàn lǎo xiān wēng , shàng lóng shé fēi dòng 。 diào wén zhāng tài shǒu ,réng  yáng liǔ chūn fēng 。xiū yán wàn shì zhuǎn tóu kōng ,wèi zhuǎn tóu shí jiē mèng 。”“lùn  dào shì hán  ,lùn běn shì  zhì , shì shì   qiān ,shī  shì  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn shè shī 

 quán guó xiàn yǒu liǎng zuò ōu yáng xiū  niàn guǎn , zuò jiàn zài ān huī shěng chú zhōu shì láng  shān shàng , zuò wèi  jiāng 西 shěng yǒng fēng xiàn ēn jiāng  pàn  yǒng shū gōng yuán nèi 。

ān huī chú zhōu ōu yáng xiū  niàn guǎn 
 ōu yáng xiū zài “qìng  xīn zhèng ”shī bài hòu bèi biǎn chú zhōu  jiān xiě xià qiān  míng piān 《zuì wēng tíng  》,zhè chéng wéi láng  shān wén huà  yùn  jīng suǐ ,wèi le  niàn ōu yáng xiū ,ān huī shěng chú zhōu shì zhèng  cóng shàng ge shì  60nián dài chóu jiàn  niàn guǎn zhī chū ,jiù zhēng  dào guō  ruò xiān shēng  qīn   míng 。zài xīn luò chéng   niàn guǎn nèi ,chén liè zhe chóng   ōu yáng xiū diāo xiàng   ōu gōng shēng píng suǒ huà  30 huà 。

 ān yǒng fēng ōu yáng xiū  niàn guǎn 
 ōu yáng xiū  niàn guǎn xiū jiàn  1984nián 。1997nián ,wèi  niàn ōu yáng xiū dàn chén 990zhōu nián jìn xíng le chén liè xiū gǎi 。2007nián ,wèi yíng jiē ōu yáng xiū qiān nián huá dàn ,duì chén liè shì 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

xiōng  zhě ,fēn xíng lián  zhī rén  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽