白居易

bái   

bái   (772nián -846nián ),  tiān ,hào xiāng shān  shì ,yòu hào zuì yín xiān shēng ,  tài yuán ,dào  zēng   shí qiān  xià guī ,shēng   nán xīn zhèng 。shì táng dài wěi   xiàn shí zhǔ  shī rén ,táng dài sān  shī rén zhī  。bái    yuán zhěn gòng tóng chàng dǎo xīn yuè  yùn dòng ,shì chēng “yuán bái ”, liú   bìng chēng “liú bái ”。bái    shī   cái 广guǎng fàn ,xíng shì duō yàng , yán píng  tōng  ,yǒu “shī  ” “shī wáng ”zhī chēng 。guān zhì hàn lín xué shì 、zuǒ zàn shàn dài  。gōng yuán 846nián ,bái   zài luò yáng shì shì ,zàng  xiāng shān 。yǒu 《bái shì cháng qìng  》chuán shì ,dài biǎo shī zuò yǒu 《cháng hèn  》、《mài tàn wēng 》、《  xíng 》děng 。► 3075piān shī wén 

 rén zuò pǐn 

zhǔ  
   cái  zhōng shì bái   fěng  shī   shù   zhī  。  bān zhǐ xuǎn  zuì diǎn xíng   jiàn shì , chū   zhǔ  ,“ yín bēi  shì ”,zhǔ  fēi cháng míng què 。wèi 使shǐ zhǔ  gèng míng què chuán  gěi  zhě ,huò shī  xià jiā xiǎo  diǎn míng zhǔ  ,huò “ zhāng xiǎn  zhì ” chū zhǔ  。  ,bái shī   shù   hái biǎo xiàn zài  huà rén  shàng , néng zhuā zhù rén    zhēng ,yòng bái miáo fāng  gōu  chū xiān míng shēng dòng  rén  xíng xiàng 。dàn bái shī  shī  bìng  qiǎn xiǎn , cháng  qiǎn bái zhī   tuō fěng  zhī  , de chù  jīng xīn   shù xiào guǒ 。《qīng féi 》 shī miáo xiě le nèi chén 、dài  、jiāng jūn men  huì   gài   shàng jiǔ shí  fēng shèng ,jié  què xiě dào :“shì suì jiāng nán hàn , zhōu rén shí rén ”,zhè shì   duō me cǎn liè  qíng jǐng 。

  xián shì shī  fěng  shī shì bái    bié kàn zhòng  liǎng lèi shī zuò ,èr zhě dōu  yǒu shàng shí 、shàng  、 jǐn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shì diǎn  

ài liàn xiāng líng 
  bái   11suì  nián ,yīn  jiā xiāng zhàn luàn ,suí  jiāng jiā qiān zhì  qīn bái  gēng rèn guān suǒ zài  —— zhōu   (jīn ān huī shěng 宿 xiàn jìng nèi )。zhī hòu zài  li      xiǎo 4suì  lín    xiāng shí ,  míng  jiào xiāng líng ,zhǎng de huó   ài ,hái dǒng diǎn yīn  , shì liǎng rén jiù chéng le zhāo    、qīng méi zhú   wán bàn 。dào bái   19suì 、xiāng líng 15suì shí ,qíng dòu chū kāi ,liǎng rén 便biàn kāi shǐ le chū liàn 。bái   yǒu  shǒu shī míng wéi 《lín  》,zhuī  le shí  suì  xiāng líng ,zàn měi xiāng líng  měi    yuè ěr  sǎng yīn 。
  zhēn yuán shí  nián (798),bái   27suì  shí hòu ,wèi le jiā tíng shēng huó     qián chéng ,     kāi    jiāng nán shū  chù 。  shàng  xiě le sān shǒu 怀huái niàn xiāng líng  shī 。fēn bié shì 《 xiāng líng 》、《hán guī  》 《zhǎng xiàng  》。yóu shī zhōng   qīng chǔ  kàn chū ,bái  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén  

chū shēng luàn shì 
  táng dài zōng    nián (772nián )zhēng yuè ,bái   chū shēng   nán xīn zhèng    “shì dūn   ” zhōng xiǎo guān liáo jiā tíng 。bái   chū shēng zhī hòu  jiǔ ,jiā xiāng 便biàn  shēng le zhàn zhēng 。fān zhèn  zhèng     nán shí  zhōu ,zhàn huǒ shāo  mín  liáo shēng 。bái   èr suì shí ,rèn gǒng xiàn lìng      cháng ān ,jǐn jiē     yòu bìng  。bái     qīn bái  gēng xiān yóu sòng zhōu   cān jūn shòu  zhōu péng chéng xiàn xiàn lìng (780nián ), nián hòu yīn bái  gēng   zhōu  shǐ  wěi jiān shǒu  zhōu yǒu gōng ,shēng rèn  zhōu bié jià ,wèi duǒ   zhōu zhàn luàn ,  jiā  sòng wǎng 宿 zhōu   ān  。bái     zài 宿 zhōu    guò le tóng nián shí guāng 。ér bái   cōng yǐng guò rén , shū shí fēn   ,  kǒu dōu shēng chū le chuāng ,shǒu dōu  chū le jiǎn ,nián  qīng qīng  ,tóu  quán dōu bái le 。

shì guān shēng huó 
  806nián ,bái  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zhǔ yào chéng jiù 

guān chǎng 

hàn lín xué shì 
  qián  shì jiān  tiān xià shí  ,hòu  shì  shàn  shēn shí  。bái   zhēn yuán shí liù nián (800nián )29suì shí zhōng jìn shì ,xiān hòu rèn  shū shěng jiào shū láng 、zhōu zhì wèi 、hàn lín xué shì ,yuán  nián jiān rèn zuǒ shí  ,xiě le  liàng fěng  shī ,dài biǎo zuò shì 《qín zhōng yín 》shí shǒu , 《xīn yuè  》 shí shǒu ,zhèi xiē shī 使shǐ quán guì qiè 齿chǐ 、è wàn 、biàn  。yuán  liù nián ,bái    qīn yīn huàn shén jīng shī cháng bìng  zài cháng ān ,bái   àn dāng shí  guī  ,huí  xiāng shǒu xiào sān nián , xiào jié shù hòu huí dào cháng ān ,huáng  ān pái  zuò le zuǒ zàn shàn dài  。

jiāng zhōu   
  yuán  shí nián liù yuè ,bái   44suì shí ,zǎi xiàng  yuán héng   shǐ zhōng chéng péi  zāo rén àn shā , yuán héng dāng chǎng shēn  ,péi  shòu le zhòng shāng 。duì    shì ,dāng shí zhǎng quán  huàn guān  tuán  jiù guān liáo  tuán  rán bǎo chí zhèn jìng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

cáng shū  shì 

  zhēn yuán shí liù nián (800)zhōng jìn shì ,shòu  shū shěng jiào shū láng 、 xián xiào  ,cān  zhěng  guó jiā cáng shū 。hòu zhuó hàn lín xué shì 。yuán  shí nián (815)biǎn wèi jiāng zhōu   。wén zōng  wèi ,qiān xíng  shàng shū 。 zōng shí  xíng  shàng shū zhì shì 。wǎn nián 退tuì  luò yáng xiāng shān , hào xiāng shān  shì , duì xiàn shí zhǔ  shī    zhǎn  yǒu zhuó zhù  gòng xiàn 。zài zhěng   xián yuàn cáng shū shí ,使shǐ  yǒu  huì jiē chù  liàng  cáng shū ,duì   wén xué chuàng zuò yǒu hěn   yǐng xiǎng 。 jiā cáng shū   ,jiàn yǒu cáng shū lóu ,míng “chí běi shū  ”。 céng zuò 《chí shàng piān 》,yán  “ xíng  shì láng shí ,yǒu  qiān dòu ,shū  chē ”。zhe yǒu 《bái shì cháng qìng  》děng 。 céng    cáng shū wèi  chǔ ,biān zhuàn le     jiā  lèi shū 《bái shì jīng shǐ shì lèi liù tiē 》(yòu míng 《bái shì liù tiē 》),fēn wéi 1 367mén 。sòng dài huáng jiàn zhe 《yáng wén gōng tán yuàn 》 zǎi :“rén yán bái   zuò 《liù tiē 》, táo jiā píng shù 
zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn jiàn zhù 

luò yáng   
  bái      niàn guǎn wèi  luò yáng shì jiāo  ān  xiāng shī zi qiáo cūn dōng ,zhàn  80 ,zhěng    àn táng dài dōng dōu  “tián ” xíng  fāng jiē dào xīng jiàn ,guǎn nèi yǒu bái     、bái    niàn guǎn 、 tiān yuán 、bái   xué shù zhōng xīn 、táng wén huà yóu  yuán 、仿fǎng táng shāng  jiē děng jiàn zhù 。bái     běi bàn  wèi zhù zhái  ,nán bàn  zhǔ yào wèi yuán lín    ,zhěng     qiú zài xiàn yuán mào 。bái    niàn guǎn shì  zuò 仿fǎng táng shì jiàn zhù ,guǎn nèi yǒu shī rén   xiàng ,bìng chén liè   shēng píng shì  、wén xiàn  liào  yǒu guān  huà 、 huà děng ,shì píng diào shī rén  zhǔ yào chǎng suǒ 。 tiān yuán shì gēn  bái    míng zuò  《  xíng 》děng  shī  ér jiàn zào  yuán lín 。bái   xué shù zhōng xīn  shì wèi guó nèi wài zhuān jiā 、xué zhě  gōng yán jiū  huó dòng  chǎng suǒ 。táng wén huà yóu  yuán àn zhào táng dài  fēng  shè  le  qiú chǎng 、chéng  chǎng děng   shè shī 。仿fǎng táng shāng  jiē  wèi 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
bái    shī wén 
背诵 赏析 注释 译文

cháng hèn  

táng dài bái   

hàn huáng zhòng   qīng guó ,  duō nián qiú   。
yáng jiā yǒu  chū cháng chéng ,yǎng zài shēn guī rén wèi shí 。
tiān shēng  zhì nàn   , zhāo xuǎn zài jūn wáng  。
huí móu  xiào bǎi mèi shēng ,liù gōng fěn dài  yán  。
chūn hán   huá qīng chí ,wēn quán shuǐ huá  níng zhī 。
shì ér   jiāo   ,shǐ shì xīn chéng ēn  shí 。
yún bìn huā yán jīn  yáo , róng zhàng nuǎn  chūn xiāo 。
chūn xiāo  duǎn  gāo  ,cóng  jūn wáng  zǎo cháo 。
chéng huān shì yàn  xián xiá ,chūn cóng chūn yóu  zhuān  。
hòu gōng jiā  sān qiān rén ,sān qiān chǒng ài zài  shēn 。
jīn  zhuāng chéng jiāo shì  , lóu yàn  zuì  chūn 。
 mèi  xiōng jiē liè  , lián guāng cǎi shēng mén  。
suì lìng tiān xià   xīn , zhòng shēng nán zhòng shēng  。
 gōng gāo chù  qīng yún ,xiān  fēng piāo chǔ chù wén 。
huǎn  màn  níng  zhú ,jǐn  jūn wáng kàn   。

 yáng   dòng  lái ,jīng  《 cháng    》。
jiǔ zhòng chéng què yān chén shēng ,qiān shèng wàn  西 nán xíng 。
cuì huá yáo yáo xíng  zhǐ ,西 chū dōu mén bǎi   。
liù jūn    nài  ,wǎn zhuǎn é méi  qián  。
huā diàn wěi   rén shōu ,cuì qiào jīn què  sāo tóu 。
jūn wáng yǎn miàn jiù   ,huí kàn xuè lèi xiāng  liú 。
huáng āi sǎn màn fēng xiāo suǒ ,yún zhàn yíng  dēng jiàn  。
é méi shān xià shǎo rén xíng ,jīng   guāng   báo 。
shǔ jiāng shuǐ  shǔ shān qīng ,shèng zhǔ zhāo zhāo   qíng 。
xíng gōng jiàn yuè shāng xīn  ,  wén líng cháng duàn shēng 。
tiān xuán  zhuǎn huí lóng  ,dào  chóu chú  néng  。( zhuǎn   zuò : zhuàn )
 wéi  xià   zhōng , jiàn  yán kōng  chù 。
jūn chén xiāng  jǐn zhān  ,dōng wàng  mén xìn  guī 。
guī lái chí yuàn jiē  jiù ,tài   róng wèi yāng liǔ 。
 róng  miàn liǔ  méi ,duì     lèi chuí ?
chūn fēng táo  huā kāi  ,qiū   tóng  luò shí 。(huā kāi    zuò :huā kāi  )
西 gōng nán nèi duō qiū cǎo ,luò  mǎn jiē hóng  sǎo 。(nán nèi   zuò :nán yuàn )
 yuán   bái  xīn ,jiāo fáng ā jiān qīng é lǎo 。
 殿diàn yíng fēi  qiǎo rán , dēng tiāo jǐn wèi chéng mián 。
chí chí zhōng  chū cháng  ,gěng gěng xīng   shǔ tiān 。
yuān yāng  lěng shuāng huá zhòng ,fěi cuì qīn hán shuí  gòng ?
yōu yōu shēng  bié jīng nián ,hún   céng lái  mèng 。

lín qióng dào shì 鸿hóng dōu  ,néng  jīng chéng zhì hún  。
wèi gǎn jūn wáng zhǎn zhuǎn  ,suì jiào fāng shì yīn qín  。
pái kōng   bēn  diàn ,shēng tiān   qiú zhī biàn 。
shàng qióng   xià huáng quán ,liǎng chù máng máng jiē  jiàn 。
 wén hǎi shàng yǒu xiān shān ,shān zài   piāo miǎo jiān 。
lóu  líng lóng  yún  , zhōng chuò yuē duō xiān  。
zhōng yǒu  rén  tài zhēn ,xuě  huā mào cēn  shì 。
jīn quē 西 xiāng kòu  jiōng ,zhuǎn jiào xiǎo  bào shuāng chéng 。
wén dào hàn jiā tiān  使shǐ ,jiǔ huá zhàng  mèng hún jīng 。
lǎn  tuī zhěn  pái huái ,zhū  yín píng   kāi 。
yún bìn bàn piān xīn shuì jiào ,huā guān  zhěng xià táng lái 。

fēng chuī xiān mèi piāo yáo  ,yóu shì  cháng    。(piāo yáo   zuò :piāo piāo )
 róng   lèi lán gān , huā  zhī chūn dài  。(lán  tōng :lán )
hán qíng níng  xiè jūn wáng , bié yīn róng liǎng miǎo máng 。
zhāo yáng 殿diàn  ēn ài jué ,péng lái gōng zhōng  yuè zhǎng 。
huí tóu xià wàng rén huán chù , jiàn cháng ān jiàn chén  。
wéi jiāng jiù  biǎo shēn qíng ,diàn  jīn chāi  jiāng  。
chāi liú     shàn ,chāi bāi huáng jīn  fēn diàn 。
dàn lìng xīn shì jīn diàn jiān ,tiān shàng rén jiān huì xiāng jiàn 。(dàn lìng   zuò :dàn jiào )

lín bié yīn qín zhòng   , zhōng yǒu shì liǎng xīn zhī 。
 yuè   cháng shēng 殿diàn , bàn  rén   shí 。
zài tiān yuàn zuò   niǎo ,zài  yuàn wèi lián  zhī 。
tiān cháng  jiǔ yǒu shí jǐn , hèn mián mián  jué  。

背诵 赏析 注释 译文

  xíng bìng   /   yǐn 

táng dài bái   

yuán  shí nián , zuǒ qiān jiǔ jiāng jùn   。míng nián qiū ,sòng  pén  kǒu ,wén zhōu zhōng  dàn   zhě ,tīng  yīn ,zhēng zhēng rán yǒu jīng  shēng 。wèn  rén ,běn cháng ān chàng  ,cháng xué     、cáo èr shàn cái ,nián zhǎng  shuāi ,wěi shēn wéi  rén  。suì mìng jiǔ ,使shǐ kuài dàn shù  。  mǐn rán ,  shào xiǎo shí huān  shì ,jīn piào lún qiáo cuì ,zhuǎn   jiāng  jiān 。 chū guān èr nián ,tián rán  ān ,gǎn  rén yán ,shì  shǐ jué yǒu qiān zhé  。yīn wèi cháng  ,  zèng zhī ,fán liù bǎi  shí liù yán ,mìng yuē 《  xíng 》。

xún yáng jiāng tóu  sòng  ,fēng   huā qiū   。
zhǔ rén xià   zài chuán , jiǔ  yǐn  guǎn xián 。
zuì  chéng huān cǎn jiāng bié ,bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。

 wén shuǐ shàng   shēng ,zhǔ rén wàng guī    。
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí ,  shēng tíng   chí 。
 chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn ,tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn 。
qiān  wàn huàn shǐ chū lái ,yóu bào   bàn zhē miàn 。
zhuǎn zhóu  xián sān liǎng shēng ,wèi chéng  diào xiān yǒu qíng 。
xián xián yǎn  shēng shēng  ,shì  píng shēng   zhì 。
 méi xìn shǒu   dàn ,shuō jìn xīn zhōng  xiàn shì 。
qīng lǒng màn niǎn   tiāo ,chū wèi 《 cháng 》hòu 《liù yāo 》。(liù yāo   zuò :绿 yāo )
 xián cáo cáo    ,xiǎo xián qiē qiē    。
cáo cáo qiē qiē cuò  dàn , zhū xiǎo zhū luò  pán 。
jiān guān yīng  huā  huá ,yōu  quán liú bīng xià nán 。
bīng quán lěng  xián níng jué ,níng jué  tōng shēng zàn xiē 。(zàn xiē   zuò :jiàn xiē )
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , shí  shēng shèng yǒu shēng 。
yín píng zhà  shuǐ jiāng bèng ,tiě   chū dāo qiāng míng 。
 zhōng shōu  dāng xīn huà , xián  shēng  liè  。
dōng chuán 西 fǎng qiāo  yán ,wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。

chén yín fàng  chā xián zhōng ,zhěng dùn  shang  liǎn róng 。
 yán běn shì jīng chéng  ,jiā zài  ma líng xià zhù 。
shí sān xué    chéng ,míng shǔ jiào fāng    。
  céng jiào shàn cái  ,zhuāng chéng měi bèi qiū niáng  。(   zuò : )
 líng nián shào zhēng chán tóu ,  hóng xiāo  zhī shù 。
diàn tóu yín   jié suì ,xuè  luó qún fān jiǔ  。(yín    zuò :yún  )
jīn nián huān xiào  míng nián ,qiū yuè chūn fēng děng xián  。
 zǒu cóng jūn ā   ,  zhāo lái yán   。
mén qián lěng luò ān   ,lǎo  jià zuò shāng rén  。
shāng rén zhòng  qīng bié  ,qián yuè  liáng mǎi chá  。
 lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán ,rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。
 shēn  mèng shào nián shì ,mèng  zhuāng lèi hóng lán gān 。

 wén    tàn  ,yòu wén   zhòng   。
tóng shì tiān  lún luò rén ,xiāng féng   céng xiāng shí !
 cóng  nián   jīng ,zhé   bìng xún yáng chéng 。
xún yáng    yīn yuè ,zhōng suì  wén  zhú shēng 。
zhù jìn pén jiāng   湿shī ,huáng   zhú rào zhái shēng 。
 jiān dàn  wén   ? juān  xuè yuán āi míng 。
chūn jiāng huā zhāo qiū yuè  ,wǎng wǎng  jiǔ hái  qīng 。
  shān   cūn  ,ǒu  zhāo zhā nán wéi tīng 。
jīn  wén jūn    , tīng xiān  ěr zàn míng 。
  gèng zuò dàn   ,wèi jūn fān zuò 《  xíng 》。

gǎn   yán liáng jiǔ  ,què zuò  xián xián zhuǎn  。
   shì xiàng qián shēng ,mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn  。
zuò zhōng  xià shuí zuì duō ?jiāng zhōu   qīng shān 湿shī 。

背诵 赏析 注释 译文

qián táng  chūn xíng 

táng dài bái   

 shān  běi jiǎ tíng 西 ,shuǐ miàn chū píng yún jiǎo  。
 chù zǎo yīng zhēng nuǎn shù ,shuí jiā xīn yàn zhuó chūn  。
luàn huā jiàn   rén yǎn ,qiǎn cǎo cái néng méi   。
zuì ài  dōng xíng   ,绿 yáng yīn  bái shā  。

jiāng jūn  zhàng diāo shǔ  ,shǒu chí jiǔ bēi kàn xuě fēi 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽