屈原

 yuán 

 yuán (yuē gōng yuán qián 340—gōng yuán qián 278nián ),zhōng guó zhàn guó shí  chǔ guó shī rén 、zhèng zhì jiā 。chū shēng  chǔ guó dān yáng  guī (jīn  běi  chāng )。zhàn guó shí  chǔ guó guì  chū shēn ,rèn sān  dài  、zuǒ  ,jiān guǎn nèi zhèng wài jiāo  shì 。gōng yuán qián 278nián qín jiāng bái    gōng  chǔ guó shǒu  yǐng  。yōu guó yōu mín   yuán zài cháng shā  jìn  luó jiāng 怀huái shí  shā ,duān  jié  shuō jiù shì     。 xiě xià  duō  xiǔ shī piān ,chéng wéi zhōng guó  dài làng màn zhǔ  shī   diàn  zhě ,zài chǔ guó mín    chǔ shàng chuàng zào le xīn  shī   cái chǔ  。 chuàng zào  “chǔ  ”wén  zài zhōng guó wén xué shǐ shàng  shù  zhì , 《shī jīng 》bìng chēng “fēng sāo ”èr  ,duì hòu shì shī  chuàng zuò chǎn shēng   yǐng xiǎng 。► 31piān shī wén 

wén xué chéng jiù 

zhù zuò 
  yuán shì  shī rén ,cóng  kāi shǐ ,zhōng huá cái yǒu le  wén xué zhù míng  shì  zuò jiā 。 chuàng  le “chǔ  ”zhè zhǒng wén  ( chēng “sāo  ”),bèi  wéi “   rén ,fēi  dài  ”。 yuán  zuò pǐn ,gēn  liú xiàng 、liú xīn    xiào dìng  wáng   zhù běn ,yǒu 25piān , 《 sāo 》1piān ,《tiān wèn 》1piān ,《jiǔ  》11piān ,《jiǔ zhāng 》9piān ,《yuǎn yóu 》《  》《  》 1piān 。 《shǐ  · yuán liè zhuàn 》  qiān  ,hái yǒu 《zhāo hún 》1piān 。yǒu xiē xué zhě rèn wéi 《 zhāo 》 shì  yuán zuò pǐn ;dàn  yǒu rén 怀huái  《yuǎn yóu 》 xià zhū piān  《jiǔ zhāng 》zhōng ruò gān piān zhāng fēi chū   yuán shǒu  。 guō  ruò xiān shēng kǎo zhèng , yuán zuò pǐn ,gòng liú chuán xià lái 23piān 。 zhōng 《jiǔ  》11piān ,《jiǔ zhāng 》9piān ,《 sāo 》、《tiān wèn 》、《zhāo hún 》  piān 。
   shuō lái ,《 sāo 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiè shào 

  yuán , běi  guī rén , [mǐ]xìng  shì ( chǔ wáng tóng xìng  tóng shì ,chǔ wáng wèi  xìng xióng shì ,xiān qín shí  nán  chēng shì  chēng xìng ,suǒ   jiào  yuán , jiào  yuán ),míng píng , yuán 。shēng  nián wèi jiàn zhèng shǐ  zǎi ,shǐ xué jiè shàng yǒu zhēng lùn 。 tuī  shēng  gōng yuán qián 342nián 3yuè 6 ,  gōng yuán qián 278nián 4yuè 26 。shì zhōng guó zuì zǎo  làng màn zhǔ  shī rén ,shì chǔ  wáng xióng tōng zhī   xiá  hòu dài ,zhōng guó wén xué shǐ shàng   wèi liú xià xìng míng  wěi   ài guó shī rén 。 bèi shì rén chēng wéi “shī  zhī  ”。  chū xiàn ,biāo zhì zhe zhōng guó shī  jìn  le   yóu    chàng dào  rén  chàng  xīn shí dài 。gōng yuán qián 342nián  yuán dàn shēng  chǔ dōu dān yáng , yuán  yòu qín fèn hào xué ,xiōng 怀huái  zhì 。zǎo nián shòu chǔ 怀huái wáng xìn rèn ,rèn zuǒ  、sān  dài  ,cháng  怀huái wáng shāng  guó shì ,cān     zhì dìng ,zhǔ zhāng zhāng míng   , xián rèn néng ,gǎi  zhèng zhì ,lián  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

liú fàng bèi jǐng 

 zhàn guó shí dài ,chēng xióng   、chǔ 、yàn 、hán 、zhào 、wèi 、qín  guó ,zhēng chéng duó  , xiāng shā  ,lián nián  duàn hùn zhàn 。 shí ,chǔ guó   shī rén  yuán ,zhèng dāng qīng nián ,wèi chǔ 怀huái wáng  zuǒ  guān 。 jiàn bǎi xìng shòu dào zhàn zhēng zāi nàn ,shí fēn tòng xīn 。 yuán  zhì bào guó wèi mín ,quàn 怀huái wáng rèn yòng xián néng ,ài  bǎi xìng ,hěn  怀huái wáng  xìn rèn 。

 jiǎ  zài 《diào  yuán  》zhōng ,zhè yàng miáo xiě  yuán suǒ chǔ shí dài  shè huì zhuàng kuàng :  āi zāi ,féng shí  xiáng !luán fèng  cuàn  ,chī xiāo áo xiáng 。 róng zūn xiǎn  ,chán   zhì 。xián shèng    ,fāng zhèng dào zhí 。shì wèi suí 、 wèi hùn  ,wèi zhí 、wèi lián 。  wèi dùn  ,qiān dāo wèi xiān 。  zhōu dǐng ,bǎo kāng piáo  。téng jià  niú ,cān jiǎn   。 chuí liǎng ěr , yán chē  。zhāng  jiàn  ,jiàn   jiǔ  。jiē  xiān shēng ,   jiù  !

 jiǎ   xià , yuán shēng huó  shí dài 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén  shēng píng 

zǎo nián jīng  
 zhōu xiǎn wáng èr shí jiǔ nián (gōng yuán qián 340nián ), shuō zhōu xiǎn wáng sān shí nián (gōng yuán qián 339nián ),zhēng yuè chū   , yuán shēng  chǔ guó dān yáng 。 nián ,  píng  。

 zhōu xiǎn wáng sān shí jiǔ nián (gōng yuán qián 330nián ), yuán   píng  。 yuán  yòu shì shū chéng  , shū duō ér  ,“shí dòng  shū ” “ shān  lǎo shòu jīng ”dāng zài zhè  nián  shí jiān 。

 zhōu xiǎn wáng  shí nián (gōng yuán qián 329nián ),  píng  。 yuán suī chū shēn guì  ,dàn yīn  yòu shēng huó zài mín zhòng zhī zhōng ,jiā  jiā tíng  liáng hǎo yǐng xiǎng , ér shí fēn tóng qíng pín qióng  bǎi xìng ,cóng zhè shí  ,xiǎo xiǎo nián  便biàn zuò le  duō   mín zhòng  hǎo shì , de le zhòng kǒu    zàn  。

chū  cái huá 
 zhōu xiǎn wáng  shí  nián (gōng yuán qián 321nián ),qín jūn fàn jìng , yuán  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 yuán 

  yuán  wèi   nán  luó shì chéng běi   shān dōng 5gōng  chù   luó shān dǐng 。yīn zài 2gōng  fàn wéi nèi yǒu 12 gāo    zhǒng ,zhèi xiē  zhǒng qián  yǒu “ chǔ sān  dài   ”huò “chǔ sān  dài   ”shí bēi ,xiāng chuán wèi  yuán  “shí èr  zhǒng ”。 yuán  yuán  jìn yǒu 3zuò guī      miào ,fēn bié shì bǎo yuán  、       miào 。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]

  

  yuán shì  wèi zuì shòu rén mín jìng yǎng  chóng bài  shī rén 。 《  xié  》 《suí shū ·  zhì 》zài , yuán  nóng   yuè   tóu jiāng  jìn ,yīn wèi    yuán zhī  bèi  xiā suǒ qiè ,yīn  chuàng zào le zòng zi zhè zhǒng xíng  。zhōng guó mín jiān  yuè  duān  jié bāo zòng zi 、 zòng zi  shang  cǎi  线xiàn ,sài lóng zhōu    jiù yuán  rén men duì  yuán   niàn 。1953nián , yuán hái bèi liè wéi shì jiè   wén huà míng rén zhī  ,shòu dào shì jiè  píng  shì huì  quán shì jiè rén mín  lóng zhòng  niàn 。

 zhōng guó duān  jié   hòu lái chuán dào le cháo xiǎn 、 běn 、miǎn diàn 、yuè nán 、 lái 西  、yìn  děng guó 。 míng 、qīng shí  zhèng   lìng zuì chū zhǐ guī dìng le sān ge zhǔ yào  jié qìng :xīn nián 、dōng zhì ,hái yǒu huáng   shēng chén ,dàn duān   zhōng qiū  biàn de zhòng yào ,hòu lái zuì zhòng yào  jié  shì xīn nián 、duān   zhōng qiū 。zhè sān ge zhǔ yào  jié qìng chēng wéi sān  jié , jiē céng dōu shì  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

  

 guān   yuán chū shēng  ,zhōng guó  yuán xué huì huì cháng fāng míng  biǎo wén zhāng chēng  yuán shēng huó  zhàn guó zhèng zhí  liè dòng dàng  shí dài ,chǔ guó yóu  shòu dào qín guó    ,jiāng   duàn dōng  ,dǎo zhì chǔ guó   chéng  chǔ guó guì   shí    zài biàn huà ,ér  yuán  shēng ,gèng shì chǔ   duàn  diān pèi liú  zhōng 。

  nán 西 xiá xiàn  dài liú chuán   yuán  shì yǒu xiān míng   fāng   。dāng  hái yǒu   yuán chuán shuō xiāng guān  bēi   liào 。西 xiá xiàn yǒu huí chē zhèn ,“huí chē ” míng   yuán dài biǎo zuò 《 sāo 》“huí zhèn chē     , xíng  zhī wèi yuǎn ” shī  。huí chē zhèn yǒu cūn míng “ yuán gǎng ”,  chǔ  qín chǔ zhī jiān   dào shàng 。“xiāng chuán zhàn guó shí zhāng  使shǐ chǔ , jiàn chǔ 、 guān  , nuò jiāng qín shāng  dài  fāng sòng gěi chǔ guó 。hòu lái qín bèi   zhī méng ,chǔ 怀huái wáng   zhī xià ,  sān  dài   yuán  zài sān jiàn  ,qīn   bīng  qín ,jié guǒ bài běi ,

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

píng jià 

 《xún  . gǒu piān  sān 》:jūn  xíng  guì gǒu nán ,shuō  guì gǒu chá ,míng  guì gǒu chuán ,wéi  dāng zhī wèi guì 。 怀huái  shí ér tóu  ,shì xíng zhī nán wéi zhě  ,ér shēn   néng zhī 。rán ér jūn   guì zhě ,fēi   zhī zhōng  。

 hàn   shì hàn dài     ài  yuán zuò pǐn  huáng  。ér suǒ zuò   82piān zhī duō  huái nán wáng liú ān , shì duì 《 sāo 》zuò le hěn gāo píng jià    wèi wén xué  lùn jiā 。liú ān chēng 《 sāo 》jiān yǒu 《guó fēng 》、《xiǎo  》zhī zhǎng ,  xiàn le  yuán “ yóu chén āi zhī wài ” rén  fēng fàn , “  yuè zhēng guāng ”。 hòu ,  qiān wèi  yuán zuò chuán , jǐn zhào  le liú ān  zhèi xiē jǐng  ,hái jìn    《 sāo 》 kǒng  shān dìng 《chūn qiū 》xiāng  bìng lùn 。 chēng qián zhě “ wén yuē ,  wēi , zhì jié , xíng lián ……”,

 dàn shì ,hòu hàn   shǐ xué jiā bān  què    

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
 yuán  shī wén 
背诵 赏析 注释 译文

 sāo 

xiān qín  yuán 

 gāo yáng zhī miáo   ,zhèn huáng kǎo yuē  yōng 。
shè  zhēn  mèng zōu  ,wéi gēng yín   jiàng 。
huáng lǎn kuí  chū   ,zhào    jiā míng :
míng  yuē zhèng   ,  yuē líng jūn 。
fēn   yǒu  nèi měi  ,yòu zhòng zhī  xiū néng 。
 jiāng    zhǐ  ,rèn qiū lán  wéi pèi 。
  ruò jiāng    ,kǒng nián suì zhī    。
cháo qiān  zhī  lán  , lǎn zhōu zhī 宿 mǎng 。
 yuè    yān  ,chūn  qiū  dài  。
wéi cǎo  zhī líng luò  ,kǒng měi rén zhī chí  。(wéi  tōng :wéi )
  zhuàng ér  huì  ,  gǎi    ?
chéng    chí chěng  ,lái  dào  xiān  !
 sān hòu zhī chún cuì  , zhòng fāng zhī suǒ zài 。
 shēn jiāo  jūn guì  , wéi rèn  huì chǎi !
 yáo 、shùn zhī gěng jiè  , zūn dào ér   。
 jié zhòu zhī chāng   , wéi jié jìng  jiǒng  。
wéi  dǎng rén zhī tōu   , yōu mèi  xiǎn ài 。
  shēn zhī dān yāng  ,kǒng huáng  zhī bài  !
 bēn zǒu  xiān hòu  , qián wáng zhī zhǒng  。
quán  chá  zhī zhōng qíng  ,fǎn xìn chán ér   。
  zhī jiǎn jiǎn zhī wéi huàn  ,rěn ér  néng shě  。
zhǐ jiǔ tiān  wéi zhèng  , wéi líng xiū zhī   。
yuē huáng hūn  wéi   ,qiāng zhōng dào ér gǎi  !
chū    chéng yán  ,hòu huǐ dùn ér yǒu  。
   nán   bié  ,shāng líng xiū zhī shù huà 。
   lán zhī jiǔ wǎn  ,yòu shù huì zhī bǎi  。
 liú   jiē chē  ,  héng  fāng zhǐ 。
 zhī  zhī jùn mào  ,yuàn  shí   jiāng  。
suī wēi jué    shāng  ,āi zhòng fāng zhī  huì 。
zhòng jiē jìng jìn  tān lán  ,píng  yàn  qiú suǒ 。
qiāng nèi shù   liàng rén  , xìng xīn ér   。
 chí   zhuī zhú  ,fēi  xīn zhī suǒ  。
lǎo rǎn rǎn  jiāng zhì  ,kǒng xiū míng zhī   。
cháo yǐn  lán zhī zhuì   , cān qiū  zhī luò yīng 。
gǒu  qíng  xìn kuā  liàn yào  ,zhǎng kǎn hàn   shāng 。
qiān  gēn  jié chǎi  ,guàn   zhī luò ruǐ 。
jiǎo jūn guì  rèn huì  ,suǒ  shéng zhī   。
jiǎn    qián xiū  ,fēi shì  zhī suǒ  。
suī  zhōu  jīn zhī rén  ,yuàn  péng xián zhī   。
zhǎng tài   yǎn   ,āi mín shēng zhī duō jiān 。
 suī hǎo xiū kuā     ,jiǎn cháo suì ér   。
    huì rǎng  ,yòu shēn zhī  lǎn chǎi 。
  xīn zhī suǒ shàn  ,suī jiǔ   yóu wèi huǐ 。
yuàn líng xiū zhī hào dàng  ,zhōng  chá  mín xīn 。
zhòng    zhī é méi  ,yáo zhuó wèi   shàn yín 。
 shí  zhī gōng qiǎo  ,miǎn guī  ér gǎi cuò 。
bèi shéng   zhuī   ,jìng zhōu róng  wéi  。
tún    chà chì  ,  qióng kùn   shí  。
níng    liú wáng  ,  rěn wèi  tài  。
zhì niǎo zhī  qún  , qián shì ér  rán 。
 fāng huán zhī néng zhōu  , shú  dào ér xiāng ān ?
 xīn ér  zhì  ,rěn yóu ér rǎng gòu 。
 qīng bái   zhí  , qián shèng zhī suǒ hòu 。
huǐ xiāng dào zhī  chá  ,yán zhù   jiāng fǎn 。
huí zhèn chē     , xíng  zhī wèi yuǎn 。
    lán gāo  ,chí jiāo qiū qiě yān zhǐ  。
jìn     yóu  ,退tuì jiāng  xiū  chū  。
zhì    wéi   ,  róng  wéi shang 。
  zhī     ,gǒu  qíng  xìn fāng 。
gāo  guān zhī    ,zhǎng  pèi zhī   。
fāng     róu  ,wéi zhāo zhì  yóu wèi kuī 。
 fǎn   yóu   ,jiāng wǎng guān   huāng 。
pèi bīn fēn  fán shì  ,fāng fēi fēi   zhāng 。
mín shēng  yǒu suǒ   ,  hǎo xiū  wéi cháng 。
suī  jiě  yóu wèi biàn  ,  xīn zhī  chéng 。
  zhī chán yuán  ,shēn shēn    ,yuē :
gǔn xìng zhí  wáng shēn  ,zhōng rán yāo   zhī  。
   jiǎn ér hǎo xiū  ,fēn  yǒu  kuā jié ?
  shī  yíng shì  ,pàn   ér   。
zhòng    shuō  ,shú yún chá  zhī zhōng qíng ?
shì bìng  ér hǎo péng  ,  qióng  ér   tīng ?
 qián shèng  jié zhōng  ,kuì píng xīn ér   。
 yuán 、xiāng  nán zhēng  ,jiù zhòng huá ér zhèn  :
 《jiǔ biàn 》 《jiǔ  》 ,xià kāng    zòng 。
  nán   hòu  ,  yòng shī  jiā xiàng 。
羿 yín yóu   tián  ,yòu hǎo shè  fēng  。
 luàn liú  xiān zhōng  ,zhuó yòu tān  jué jiā 。
jiāo shēn bèi  qiáng   ,zòng  ér  rěn 。
 kāng  ér  wàng  ,jué shǒu yòng  diān yǔn 。
xià jié zhī cháng wéi  ,nǎi suì yān ér féng yāng 。
hòu xīn zhī  hǎi  ,yīn zōng yòng ér  zhǎng 。
tāng 、 yǎn ér zhī jìng  ,zhōu lùn dào ér  chà 。
 xián cái ér shòu néng  ,xún shéng  ér   。
huáng tiān   ā  ,lǎn mín  yān cuò  。
 wéi shèng zhé  mào xíng  ,gǒu de yòng  xià  。
zhān qián ér  hòu  ,xiāng guān mín zhī   。
 shú fēi  ér  yòng  ?shú fēi shàn ér   ?
diàn  shēn ér wēi   ,lǎn  chū  yóu wèi huǐ 。
 liàng záo ér zhèng ruì  , qián xiū   hǎi 。
céng       ,āi zhèn shí zhī  dàng 。
lǎn  huì  yǎn   ,zhān  jīn zhī làng làng 。
guì  rèn  chén   ,gěng     zhōng zhèng 。
  qiú  chéng   , āi fēng  shàng zhēng 。
cháo  rèn  cāng   ,  zhì  xiàn  。
 shǎo liú  líng suǒ  ,    jiāng  。
 lìng    jié  ,wàng yān  ér   。
 màn màn  xiū yuǎn  , jiāng shàng xià ér qiú suǒ 。
yǐn    xián chí  ,zǒng  pèi   sāng 。
zhé ruò      ,liáo xiāo yáo  xiāng yáng 。
qián wàng shū 使shǐ xiān   ,hòu fēi lián 使shǐ bēn shǔ 。
luán huáng wèi  xiān jiè  ,léi shī gào   wèi  。
 lìng fèng niǎo fēi téng  , zhī    。
piāo fēng tún  xiāng   ,shuài yún  ér lái  。
fēn zǒng zǒng     ,bān    shàng xià 。
 lìng  hūn kāi guān  , chāng  ér wàng  。
shí ài ài  jiāng   ,jié yōu lán ér yán zhù 。
shì hùn zhuó ér  fēn  ,hǎo  měi ér   。
cháo  jiāng   bái shuǐ  ,dēng láng fēng ér xiè  。
 fǎn   liú   ,āi gāo qiū zhī   。
  yóu  chūn gōng  ,zhé qióng zhī   pèi 。
 róng huá zhī wèi luò  ,xiāng xià  zhī   。
 lìng fēng lóng chéng yún  ,qiú  fēi zhī suǒ zài 。
jiě pèi rǎng  jié yán  , lìng jiǎn xiū  wéi  。
fēn zǒng zǒng     , wěi huà  nán qiān 。
 guī   qióng shí  ,cháo zhuó   wěi pán 。
bǎo jué měi  jiāo ào  , kāng   yín yóu 。
suī xìn měi ér    ,lái wéi  ér gǎi qiú 。
lǎn xiāng guān     ,zhōu liú  tiān  nǎi xià 。
wàng yáo tái zhī yǎn jiǎn  ,jiàn yǒu sōng zhī   。
 lìng zhèn wèi méi  ,zhèn gào    hǎo 。
xióng jiū zhī míng shì  , yóu è  tiāo qiǎo 。
xīn yóu  ér    ,  shì ér   。
fèng huáng  shòu   ,kǒng gāo xīn zhī xiān  。
 yuǎn  ér  suǒ zhǐ  ,liáo  yóu  xiāo yáo 。
 shào kāng zhī wèi jiā  ,liú yǒu  zhī èr yáo 。
 ruò ér méi zhuō  ,kǒng dǎo yán zhī   。
shì hùn zhuó ér  xián  ,hǎo  měi ér chēng è 。
guī zhōng   suì yuǎn  ,zhé wáng yòu   。
怀huái zhèn qíng ér    , yān néng rěn ér   zhōng  ?
suǒ qióng máo  tíng 篿tuán  ,mìng líng fēn wèi  zhàn zhī 。
yuē :liǎng měi     ,shú xìn xiū ér  zhī ?
 jiǔ zhōu zhī    , wéi shì  yǒu  ?
yuē :miǎn yuǎn shì ér     ,shú qiú měi ér shì  ?
 suǒ   fāng cǎo  ,ěr  怀huái    ?
shì yōu mèi  xuàn yào  ,shú yún chá  zhī shàn è ?
mín hào    tóng  ,wéi  dǎng rén    !
  ài  yíng yào  ,wèi yōu lán    pèi 。
lǎn chá cǎo   yóu wèi   , chéng měi zhī néng dāng ?
 fèn rǎng  chōng   ,wèi shēn jiāo   fāng 。
 cóng líng fēn zhī  zhàn  ,xīn yóu  ér   。
 xián jiāng  jiàng  ,怀huái jiāo  ér yào zhī 。
bǎi shén   bèi jiàng  ,jiǔ  bīn  bìng yíng 。
huáng shàn shàn  yáng líng  ,gào     。
yuē :miǎn shēng jiàng  shàng xià  ,qiú  yuē zhī suǒ tóng 。
tāng 、 yǎn ér qiú   ,zhì 、jiù yáo ér néng diào 。
gǒu zhōng qíng  hǎo xiū  ,yòu   yòng  xíng méi ?
shuō cāo zhù   yán  , dīng yòng ér   。
 wàng zhī  dāo  ,zāo zhōu wén ér   。
níng  zhī ōu   , huán wén  gāi  。
 nián suì zhī wèi yàn  ,shí  yóu  wèi yāng 。
kǒng  jué zhī xiān míng  ,使shǐ  bǎi cǎo wèi zhī  fāng 。
 qióng pèi zhī yǎn jiǎn  ,zhòng ài rán ér  zhī 。
wéi  dǎng rén zhī  liàng  ,kǒng   ér zhé zhī 。
shí bīn fēn  biàn   ,yòu    yān liú ?
lán zhǐ biàn ér  fāng  ,quán huì huà ér wèi máo 。
   zhī fāng cǎo  ,jīn zhí wèi  xiāo ài  ?
  yǒu    , hǎo xiū zhī hài  !
  lán wèi  shì  ,qiāng  shí ér róng zhǎng 。
wěi jué měi  cóng   ,gǒu  liè  zhòng fāng 。
jiāo zhuān nìng  màn tāo  ,shā yòu  chōng  pèi wéi 。
 gàn jìn ér    ,yòu  fāng zhī néng zhī ?
 shí  zhī liú cóng  ,yòu shú néng  biàn huà ?
lǎn jiāo lán  ruò   ,yòu kuàng jiē chē  jiāng  ?
wéi  pèi zhī  guì  ,wěi jué měi ér   。
fāng fēi fēi ér nán kuī  ,fēn zhì jīn yóu wèi mèi 。
 diào      ,liáo  yóu ér qiú  。
  shì zhī fāng zhuàng  ,zhōu liú guān  shàng xià 。
líng fēn  gào    zhàn  ,     jiāng xíng 。
zhé qióng zhī  wéi xiū  ,jīng qióng   wéi zhāng 。
wèi  jià fēi lóng  , yáo xiàng  wéi chē 。
  xīn zhī  tóng  ? jiāng yuǎn shì   shū 。
zhān  dào  kūn lún  , xiū yuǎn  zhōu liú 。
yáng yún  zhī àn ǎi  ,míng  luán zhī jiū jiū 。
cháo  rèn  tiān jīn  ,  zhì  西  。
fèng huáng   chéng   ,gāo áo xiáng zhī   。
  xíng  liú shā  ,zūn chì shuǐ ér róng  。
huī jiāo lóng 使shǐ liáng jīn  ,zhào 西 huáng 使shǐ shè  。
 xiū yuǎn  duō jiān  ,téng zhòng chē 使shǐ jìng dài 。
  zhōu  zuǒ zhuǎn  ,zhǐ 西 hǎi  wéi  。
tún  chē  qiān shèng  ,  dài ér bìng chí 。
jià  lóng zhī wǎn wǎn  ,zài yún  zhī wēi  。
 zhì ér  jié  ,shén gāo chí zhī miǎo miǎo 。
zòu 《jiǔ  》ér  《sháo 》 ,liáo jià   tōu  。
zhì shēng huáng zhī    , lín   jiù xiāng 。
  bēi   怀huái  ,quán   ér  xíng 。
luàn yuē :  zāi !
guó  rén   zhī  ,yòu  怀huái    !
    wèi měi zhèng  , jiāng cóng péng xián zhī suǒ  !
背诵 赏析 注释 译文

guó shāng 

xiān qín  yuán 

cāo    bèi  jiǎ ,chē cuò   duǎn bīng jiē 。
jīng     ruò yún ,shǐ jiāo zhuì  shì zhēng xiān 。
líng  zhèn  liè  xíng ,zuǒ cān   yòu rèn shāng 。
mái liǎng lún  zhí   ,yuán  bāo   míng  。
tiān shí duì  wēi líng  ,yán shā jǐn   yuán  。
chū    wǎng  fǎn ,píng yuán    chāo yuǎn 。
dài cháng jiàn  xié qín gōng ,shǒu shēn   xīn  chéng 。
chéng  yǒng  yòu   ,zhōng gāng qiáng    líng 。
shēn    shén  líng ,zi hún   wèi guǐ xióng !(zi hún     zuò :hún    )
背诵 赏析 注释 译文

xiāng  rén 

xiān qín  yuán 

 zi jiàng  běi zhǔ , miǎo miǎo  chóu  。
niǎo niǎo  qiū fēng ,dòng tíng     xià 。(niǎo niǎo   zuò :miǎo miǎo )
dēng bái fán  chěng wàng , jiā    zhāng 。
niǎo  cuì  píng zhōng ,zēng  wéi   shàng ?

yuán yǒu zhǐ   yǒu lán , gōng   wèi gǎn yán 。
huāng   yuǎn wàng ,guān liú shuǐ  chán yuán 。

  shí  tíng zhōng ?jiāo  wéi  shuǐ  ?
cháo chí    jiāng gāo ,   西 shì 。
wén jiā rén  zhào  ,jiāng téng jià  xié shì 。
zhù shì  shuǐ zhōng , zhī   gài 。
sūn    tán , fāng jiāo  chéng táng 。
guì dòng  lán lǎo ,xīn  méi  yào fáng 。
wǎng    wèi wéi , huì mián   zhāng 。
bái   wèi zhèn ,shū shí lán  wèi fāng 。
zhǐ     ,liáo zhī   héng 。
 bǎi cǎo  shí tíng ,jiàn fāng xīn   mén 。
jiǔ  bīn  bìng yíng ,líng zhī lái   yún 。

juān  mèi  jiāng zhōng ,  dié    。
qiān tīng zhōu   ruò ,jiāng    yuǎn zhě 。
shí    zhòu  ,liáo xiāo yáo  róng  。

dào tóng fāng huò   ,dào  wéi shòu  hài 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽