屈原

 yuán 

 yuán (yuē gōng yuán qián 340—gōng yuán qián 278nián ), xìng , shì ,míng píng , yuán ,yòu  yún míng zhèng  , líng jūn ,chū shēng  chǔ guó dān yáng  guī (jīn  běi  chāng ),zhàn guó shí  chǔ guó shī rén 、zhèng zhì jiā 。yīn zāo guì  pái  fěi bàng ,bèi xiān hòu liú fàng zhì hàn běi  yuán xiāng liú  。chǔ guó yǐng  bèi qín jūn gōng  hòu , chén   luó jiāng , shēn xùn chǔ guó 。 shì zhōng guó  shǐ shàng  wèi wěi   ài guó shī rén ,zhōng guó làng màn zhǔ  wén xué  diàn  rén ,“chǔ  ” chuàng  zhě  dài biǎo zuò jiā ,kāi  le “xiāng cǎo měi rén ” chuán tǒng ,bèi  wéi “chǔ  zhī  ”,chǔ guó yǒu míng    jiā sòng  、táng  、jǐng chà dōu shòu dào  yuán  yǐng xiǎng 。 yuán tóu jiāng  jìn   zi xiāng chuán shì nóng   yuè chū  , duān  jié 。duān  jié zuì chū shì zhōng guó rén mín  bìng fáng   jié  。 yuè  dài chūn qiū zhī qián yǒu zài nóng   yuè chū   lóng zhōu jìng  xíng shì  xíng  luò  téng      。hòu yīn  yuán zài zhè  tiān   ,便biàn yǎn biàn chéng le zhōng guó rén mín  niàn  yuán  chuán tǒng jié  。► 33piān shī wén  ► 1280tiáo míng  

wén xué chéng jiù 

zhù zuò 
  yuán shì  shī rén ,cóng  kāi shǐ ,zhōng huá cái yǒu le  wén xué zhù míng  shì  zuò jiā 。 chuàng  le “chǔ  ”zhè zhǒng wén  ( chēng “sāo  ”),bèi  wéi “   rén ,fēi  dài  ”。 yuán  zuò pǐn ,gēn  liú xiàng 、liú xīn    xiào dìng  wáng   zhù běn ,yǒu 25piān , 《 sāo 》1piān ,《tiān wèn 》1piān ,《jiǔ  》11piān ,《jiǔ zhāng 》9piān ,《yuǎn yóu 》《  》《  》 1piān 。 《shǐ  · yuán liè zhuàn 》  qiān  ,hái yǒu 《zhāo hún 》1piān 。yǒu xiē xué zhě rèn wéi 《 zhāo 》 shì  yuán zuò pǐn ;dàn  yǒu rén 怀huái  《yuǎn yóu 》 xià zhū piān  《jiǔ zhāng 》zhōng ruò gān piān zhāng fēi chū   yuán shǒu  。 guō  ruò xiān shēng kǎo zhèng , yuán zuò pǐn ,gòng liú chuán xià lái 23piān 。 zhōng 《jiǔ  》11piān ,《jiǔ zhāng 》9piān ,《 sāo 》、《tiān wèn 》、《zhāo hún 》  piān 。
   shuō lái ,《 sāo 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiè shào 

  yuán , běi  guī rén , [mǐ]xìng  shì ( chǔ wáng tóng xìng  tóng shì ,chǔ wáng wèi  xìng xióng shì ,xiān qín shí  nán  chēng shì  chēng xìng ,suǒ   jiào  yuán , jiào  yuán ),míng píng , yuán 。shēng  nián wèi jiàn zhèng shǐ  zǎi ,shǐ xué jiè shàng yǒu zhēng lùn 。 tuī  shēng  gōng yuán qián 342nián 3yuè 6 ,  gōng yuán qián 278nián 4yuè 26 。shì zhōng guó zuì zǎo  làng màn zhǔ  shī rén ,shì chǔ  wáng xióng tōng zhī   xiá  hòu dài ,zhōng guó wén xué shǐ shàng   wèi liú xià xìng míng  wěi   ài guó shī rén 。 bèi shì rén chēng wéi “shī  zhī  ”。  chū xiàn ,biāo zhì zhe zhōng guó shī  jìn  le   yóu    chàng dào  rén  chàng  xīn shí dài 。gōng yuán qián 342nián  yuán dàn shēng  chǔ dōu dān yáng , yuán  yòu qín fèn hào xué ,xiōng 怀huái  zhì 。zǎo nián shòu chǔ 怀huái wáng xìn rèn ,rèn zuǒ  、sān  dài  ,cháng  怀huái wáng shāng  guó shì ,cān     zhì dìng ,zhǔ zhāng zhāng míng   , xián rèn néng ,gǎi  zhèng zhì ,lián  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

liú fàng bèi jǐng 

 zhàn guó shí dài ,chēng xióng   、chǔ 、yàn 、hán 、zhào 、wèi 、qín  guó ,zhēng chéng duó  , xiāng shā  ,lián nián  duàn hùn zhàn 。 shí ,chǔ guó   shī rén  yuán ,zhèng dāng qīng nián ,wèi chǔ 怀huái wáng  zuǒ  guān 。 jiàn bǎi xìng shòu dào zhàn zhēng zāi nàn ,shí fēn tòng xīn 。 yuán  zhì bào guó wèi mín ,quàn 怀huái wáng rèn yòng xián néng ,ài  bǎi xìng ,hěn  怀huái wáng  xìn rèn 。

 jiǎ  zài 《diào  yuán  》zhōng ,zhè yàng miáo xiě  yuán suǒ chǔ shí dài  shè huì zhuàng kuàng :  āi zāi ,féng shí  xiáng !luán fèng  cuàn  ,chī xiāo áo xiáng 。 róng zūn xiǎn  ,chán   zhì 。xián shèng    ,fāng zhèng dào zhí 。shì wèi suí 、 wèi hùn  ,wèi zhí 、wèi lián 。  wèi dùn  ,qiān dāo wèi xiān 。  zhōu dǐng ,bǎo kāng piáo  。téng jià  niú ,cān jiǎn   。 chuí liǎng ěr , yán chē  。zhāng  jiàn  ,jiàn   jiǔ  。jiē  xiān shēng ,   jiù  !

 jiǎ   xià , yuán shēng huó  shí dài 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 yuán 

  yuán  wèi   nán  luó shì chéng běi   shān dōng 5gōng  chù   luó shān dǐng 。yīn zài 2gōng  fàn wéi nèi yǒu 12 gāo    zhǒng ,zhèi xiē  zhǒng qián  yǒu “ chǔ sān  dài   ”huò “chǔ sān  dài   ”shí bēi ,xiāng chuán wèi  yuán  “shí èr  zhǒng ”。 yuán  yuán  jìn yǒu 3zuò guī      miào ,fēn bié shì bǎo yuán  、       miào 。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

rén  shēng píng 

zǎo nián jīng  
 zhōu xiǎn wáng èr shí jiǔ nián (gōng yuán qián 340nián ), shuō zhōu xiǎn wáng sān shí nián (gōng yuán qián 339nián ),zhēng yuè chū   , yuán shēng  chǔ guó dān yáng 。 nián ,  píng  。

 zhōu xiǎn wáng sān shí jiǔ nián (gōng yuán qián 330nián ), yuán   píng  。 yuán  yòu shì shū chéng  , shū duō ér  ,“shí dòng  shū ” “ shān  lǎo shòu jīng ”dāng zài zhè  nián  shí jiān 。

 zhōu xiǎn wáng  shí nián (gōng yuán qián 329nián ),  píng  。 yuán suī chū shēn guì  ,dàn yīn  yòu shēng huó zài mín zhòng zhī zhōng ,jiā  jiā tíng  liáng hǎo yǐng xiǎng , ér shí fēn tóng qíng pín qióng  bǎi xìng ,cóng zhè shí  ,xiǎo xiǎo nián  便biàn zuò le  duō   mín zhòng  hǎo shì , de le zhòng kǒu    zàn  。

chū  cái huá 
 zhōu xiǎn wáng  shí  nián (gōng yuán qián 321nián ),qín jūn fàn jìng , yuán  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

  

  yuán shì  wèi zuì shòu rén mín jìng yǎng  chóng bài  shī rén 。 《  xié  》 《suí shū ·  zhì 》zài , yuán  nóng   yuè   tóu jiāng  jìn ,yīn wèi    yuán zhī  bèi  xiā suǒ qiè ,yīn  chuàng zào le zòng zi zhè zhǒng xíng  。zhōng guó mín jiān  yuè  duān  jié bāo zòng zi 、 zòng zi  shang  cǎi  线xiàn ,sài lóng zhōu    jiù yuán  rén men duì  yuán   niàn 。1953nián , yuán hái bèi liè wéi shì jiè   wén huà míng rén zhī  ,shòu dào shì jiè  píng  shì huì  quán shì jiè rén mín  lóng zhòng  niàn 。

 zhōng guó duān  jié   hòu lái chuán dào le cháo xiǎn 、 běn 、miǎn diàn 、yuè nán 、 lái 西  、yìn  děng guó 。 míng 、qīng shí  zhèng   lìng zuì chū zhǐ guī dìng le sān ge zhǔ yào  jié qìng :xīn nián 、dōng zhì ,hái yǒu huáng   shēng chén ,dàn duān   zhōng qiū  biàn de zhòng yào ,hòu lái zuì zhòng yào  jié  shì xīn nián 、duān   zhōng qiū 。zhè sān ge zhǔ yào  jié qìng chēng wéi sān  jié , jiē céng dōu shì  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

  

 guān   yuán chū shēng  ,zhōng guó  yuán xué huì huì cháng fāng míng  biǎo wén zhāng chēng  yuán shēng huó  zhàn guó zhèng zhí  liè dòng dàng  shí dài ,chǔ guó yóu  shòu dào qín guó    ,jiāng   duàn dōng  ,dǎo zhì chǔ guó   chéng  chǔ guó guì   shí    zài biàn huà ,ér  yuán  shēng ,gèng shì chǔ   duàn  diān pèi liú  zhōng 。

  nán 西 xiá xiàn  dài liú chuán   yuán  shì yǒu xiān míng   fāng   。dāng  hái yǒu   yuán chuán shuō xiāng guān  bēi   liào 。西 xiá xiàn yǒu huí chē zhèn ,“huí chē ” míng   yuán dài biǎo zuò 《 sāo 》“huí zhèn chē     , xíng  zhī wèi yuǎn ” shī  。huí chē zhèn yǒu cūn míng “ yuán gǎng ”,  chǔ  qín chǔ zhī jiān   dào shàng 。“xiāng chuán zhàn guó shí zhāng  使shǐ chǔ , jiàn chǔ 、 guān  , nuò jiāng qín shāng  dài  fāng sòng gěi chǔ guó 。hòu lái qín bèi   zhī méng ,chǔ 怀huái wáng   zhī xià ,  sān  dài   yuán  zài sān jiàn  ,qīn   bīng  qín ,jié guǒ bài běi ,

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

píng jià 

 《xún  . gǒu piān  sān 》:jūn  xíng  guì gǒu nán ,shuō  guì gǒu chá ,míng  guì gǒu chuán ,wéi  dāng zhī wèi guì 。 怀huái  shí ér tóu  ,shì xíng zhī nán wéi zhě  ,ér shēn   néng zhī 。rán ér jūn   guì zhě ,fēi   zhī zhōng  。

 hàn   shì hàn dài     ài  yuán zuò pǐn  huáng  。ér suǒ zuò   82piān zhī duō  huái nán wáng liú ān , shì duì 《 sāo 》zuò le hěn gāo píng jià    wèi wén xué  lùn jiā 。liú ān chēng 《 sāo 》jiān yǒu 《guó fēng 》、《xiǎo  》zhī zhǎng ,  xiàn le  yuán “ yóu chén āi zhī wài ” rén  fēng fàn , “  yuè zhēng guāng ”。 hòu ,  qiān wèi  yuán zuò chuán , jǐn zhào  le liú ān  zhèi xiē jǐng  ,hái jìn    《 sāo 》 kǒng  shān dìng 《chūn qiū 》xiāng  bìng lùn 。 chēng qián zhě “ wén yuē ,  wēi , zhì jié , xíng lián ……”,

 dàn shì ,hòu hàn   shǐ xué jiā bān  què    

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

yǎn kǒng qiǎn shí   liàng ,xīn tián piān chù yǒu jiān móu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽