刘长卿

liú zhǎng qīng 

liú zhǎng qīng (709—789), wén fáng ,hàn  ,xuān chéng (jīn shǔ ān huī )rén ,táng dài shī rén 。hòu qiān  luò yáng , jiān (jīn shǔ  běi )wèi  jùn wàng 。táng xuán zōng tiān bǎo nián jiān jìn shì 。 zōng zhì  zhōng guān jiān chá  shǐ , zhōu cháng zhōu xiàn wèi ,dài zōng   zhōng rèn zhuǎn yùn 使shǐ pàn guān ,zhī huái 西 、è yuè zhuǎn yùn liú hòu ,yòu bèi  zài biǎn  zhōu   。yīn gāng ér fàn shàng ,liǎng  qiān zhé 。 zōng jiàn zhōng nián jiān ,guān zhōng suí zhōu  shǐ ,shì chēng liú suí zhōu 。► 559piān shī wén  ► 91tiáo míng  

shēng píng 

  liú zhǎng qīng ,zhōng guó táng dài shī rén 。 wén fáng 。yīn guān zhì suí zhōu  shǐ , chēng liú suí zhōu 。xuān chéng (jīn shǔ ān huī )rén ,jùn wàng  jiān (jīn shǔ  běi )。  xuān chéng ,jùn wàng  jiān ,hòu qiān  luò yáng 。yáo  《 xuán  》juǎn xià yún liú zhǎng qīng wèi “xuān chéng rén ”;yòu zhōng táng lín bǎo 《yuán  xìng zuǎn 》juǎn  fēn shù zhū jùn liú xìng yún :“kǎo gōng láng zhōng liú qìng yuē ,xuān zhōu rén ;sūn zhǎng qīng ,suí zhōu  shǐ 。”lín bǎo shāo zǎo  yáo  ,suǒ   zhì , xiāo rén  。sòng chén zhèn sūn 《zhí zhāi shū  jiě  》,juǎn shí jiǔ shī  lèi zhù  《liú suí zhōu  》shí juǎn ,bìng yún :“táng suí zhōu  shǐ xuān chéng liú zhǎng qīng wén fáng zhuàn ”,dāng  lín 、yáo èr shì zhī shuō 。rán 《xīn táng shū · wén zhì 》yún chēng liú zhǎng qīng wèi  jiān (jīn  běi  jiān )rén ,《táng cái  chuán 》 yún :“ jiān rén ”,yòu tóng juǎn   lán tiáo :“zhī  jiān liú zhǎng qīng yǒu yīn zhòng zhī  ”。 jiān  gài zhǐ  jùn wàng ér yán 。zhǎng qīng   , shí qiān luò yáng ,dài 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén shēng shí nián yuē yòu ,xué 。èr shí yuē ruò ,guān 。sān shí yuē zhuàng ,yǒu shì 。 shí yuē qiáng ,ér 

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽