李白

 bái 

 bái (701nián -762nián ) , tài bái ,hào qīng lián  shì ,yòu hào “zhé xiān rén ”,táng dài wěi   làng màn zhǔ  shī rén ,bèi hòu rén  wéi “shī xiān ”,   bìng chēng wéi “  ”,wèi le  lìng liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo   ” bié ,    bái yòu  chēng “   ”。 《xīn táng shū 》 zǎi , bái wèi xìng shèng huáng  (liáng  zhāo wáng  gǎo )jiǔ shì sūn ,  táng zhū wáng tóng zōng 。 rén shuǎng lǎng  fāng ,ài yǐn jiǔ zuò shī , jiāo yǒu 。 bái shēn shòu huáng lǎo liè zhuāng  xiǎng yǐng xiǎng ,yǒu 《 tài bái  》chuán shì ,shī zuò zhōng duō  zuì shí xiě  ,dài biǎo zuò yǒu 《wàng  shān   》《xíng  nán 》《shǔ dào nán 》《qiāng jìn jiǔ 》《míng táng  》《zǎo  bái  chéng 》děng duō shǒu 。► 1185piān shī wén  ► 5394tiáo míng  

 shì diǎn  

 bái   
  zài huáng  lóu gōng yuán dōng biān ,yǒu  tíng míng wéi “  tíng ”,tíng míng   “cuī hào  shī  bái   ”  duàn jiā huà 。táng dài shī rén cuī hào dēng shàng huáng  lóu shǎng jǐng xiě xià le  shǒu qiān  liú chuán  míng zuò :“ rén  chéng huáng   ,  kòng  huáng  lóu 。huáng      fǎn ,bái yún qiān zǎi kōng yōu yōu 。qíng chuān   hàn yáng shù ,fāng cǎo   yīng  zhōu 。  xiāng guān  chǔ shì ,yān  jiāng shàng 使shǐ rén chóu 。”

  hòu lái  bái  dēng shàng huáng  lóu ,fàng yǎn chǔ tiān ,xiōng jīn kāi kuò ,shī xìng   ,zhèng yào   xiě shī shí ,què jiàn cuī hào  shī , kuì   zhǐ hǎo shuō :“ quán chuí suì huáng  lóu ,  jiǎo  fān yīng  zhōu 。yǎn qián yǒu jǐng dào   ,cuī hào  shī zài shàng tou 。”便biàn    xiě le 。yǒu  shào nián dīng shí   xiào  bái :“huáng  lóu  rán  yàng , shì chuí  suì le  。” bái yòu zuò shī biàn jiě :“ què shí chuí suì le ,zhǐ yīn huáng  xiān 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiā tíng chéng yuán 

jiā rén 
 《jiù táng shū 》 zǎi , bái zhī  míng jiào   ,wèi rèn chéng wèi 。 ,  zǎi 。

pèi ǒu 
yuán pèi : shì ,jié    ,táng gāo zōng shí zǎi xiàng   shī  sūn  ,  bái shēng  zi   。
 shì :zōng shì , èr rèn   ,táng gāo zōng shí zǎi xiàng zōng chǔ   sūn  。ān shǐ zhī luàn bào  hòu , bái xié zōng shì nán xià 。hòu  bái yīn  lín àn xià  shí ,zōng shì céng bēn zǒu yíng jiù 。
liú shì ,  bái tóng  ,hòu fēn shǒu 。
mǒu shì ,dōng    rén ,  bái tóng  ,shēng    。

  
  qín ,xiǎo míng “míng yuè  ”,yuán pèi  shì suǒ shēng 。 shēng wèi  shì  ,zhēn yuán  nián (792nián ) shì 。yǒu  zi liǎng  ,zhǎng  nián qīng shí chū yóu , zhī suǒ zōng 。liǎng  fēn bié jià gěi dāng  nóng  chén yún  liú quàn 。
  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

hòu shì  niàn 

  
   bái  wèi  ān huī shěng dāng  xiàn tài bái zhèn qīng shān 西   tài bái xíng zhèng cūn  jiā  rán cūn 西 ,wèi zhì dōng jīng 118。30‘52”,běi wěi 31。29’35.4”, zàng hǎi  12.8 。 zàng  jìn  mào wèi jiāng nán qiū líng ,dōng gāo 西  ,dōng miàn wèi dāng  xiàn hǎi  372   èr gāo fēng qīng shān zhǔ fēng , bái  chǔ  qīng shān 西  lǒng  shàng ,zuò běi cháo nán 。2006nián 05yuè 25 , bái  zuò wéi táng dài   zàng ,bèi guó  yuàn  zhǔn liè   liù  quán guó zhòng diǎn wén  bǎo  dān wèi míng dān 。

 niàn guǎn 
jiāng yóu  bái  niàn guǎn 
  jiāng yóu shì  bái  niàn guǎn shì wèi le  niàn táng dài wěi  shī rén  bái ér xiū jiàn  míng rén   guǎn ,wèi  jiāng yóu shì  fēng jǐng xiù   chāng míng  pàn ,zhàn   wàn  píng fāng  。chóu bèi  1962nián ,1982nián zhèng shì kāi guǎn 。guǎn nèi shōu cáng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zhǔ yào chéng jiù 

shī  

zōng shù 
   bái  yuè  、 xíng  jué  chéng jiù wèi zuì gāo 。  xíng ,wán quán   shī  chuàng zuò   qiè  yǒu  shì ,kōng   bàng ,  duō duān , dào le rèn suí xìng zhī ér biàn huàn   、yáo  duō 姿  shén  jìng jiè 。 bái  jué   rán míng kuài ,piāo  xiāo  ,néng  jiǎn jié míng kuài   yán biǎo  chū  jìn  qíng  。zài shèng táng shī rén zhōng ,wáng wéi 、mèng hào rán cháng   jué ,wáng chāng líng děng  jué xiě de hěn hǎo ,jiān zhǎng  jué   jué ér qiě tóng zhēn  jìng  ,zhǐ yǒu  bái  rén 。

   bái  shī xióng  piāo  , shù chéng jiù  gāo 。 ōu   guó shān   měi    rán fēng guāng ,fēng  xióng  bēn fàng ,jùn  qīng xīn , yǒu làng màn zhǔ  jīng shén , dào le nèi róng   shù  wán měi tǒng  。 bèi  zhī zhāng chēng wéi “zhé xiān rén ”, shī  duō wèi miáo xiě shān shuǐ  shū  nèi xīn  qíng gǎn wéi zhǔ 。 bái  shī  yǒu “ luò jīng fēng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén  shēng píng 

zǎo nián tiān cái 
  cháng ān yuán nián (701nián ), bái , tài bái 。 shēng  jīn  bān rèn wéi shì táng jiàn nán dào mián zhōu ( 西 jùn )chāng lóng (hòu  xuán zōng huì gǎi wéi chāng míng )qīng lián xiāng 。  wèi gān  tiān shuǐ 。 jiā shì 、jiā  jiē  xiáng 。 《xīn táng shū 》 zǎi , bái wèi xìng shèng huáng  (liáng  zhāo wáng  gǎo )jiǔ shì sūn ,àn zhào zhè  shuō   bái   táng zhū wáng tóng zōng ,shì táng tài zōng  shì mín  tóng bèi   。 yǒu shuō   shì  jiàn chéng huò  yuán  。

  shén lóng yuán nián (705nián ), shí  yuè ,  tiān  shì 。 bái  suì 。 mēng  shū shǐ  shì nián 。《shàng ān zhōu péi zhǎng shǐ shū 》yún :“ suì sòng liù jiǎ 。”liù jiǎ ,táng dài  xiǎo xué shí   běn ,zhǎng shǐ ,zhōu zhī  guān 。

  kāi yuán sān nián (715nián ), bái shí  suì 。 yǒu shī  duō shǒu ,bìng  dào  xiē shè huì míng liú  tuī chóng  jiǎng  ,kāi shǐ cóng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

   zhī  ,míng zhū  àn tóu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽