范仲淹

fàn zhòng yān 

fàn zhòng yān (989nián 10yuè 1 -1052nián 6yuè 19 ),  wén 。  bīn zhōu ,hòu    zhōu  xiàn 。běi sòng chū nián zhèng zhì jiā 、wén xué jiā 。fàn zhòng yān yòu nián sàng  , qīn gǎi jià cháng shān zhū shì ,suì gēng míng zhū shuō 。 zhōng xiáng   nián (1015nián ),fàn zhòng yān     ,shòu 广guǎng  jūn   cān jūn 。hòu  rèn xīng huà xiàn lìng 、  xiào  、chén zhōu tōng pàn 、 zhōu zhī zhōu děng zhí ,yīn bǐng gōng zhí yán ér  zāo biǎn chì 。huáng yòu  nián (1052nián ),gǎi zhī yǐng zhōu ,zài   shàng rèn   zhōng shì shì ,nián liù shí  。lèi zèng tài shī 、zhōng shū lìng jiān shàng shū lìng 、chǔ guó gōng ,shì hào “wén zhèng ”,shì chēng fàn wén zhèng gōng 。► 357piān shī wén  ► 86tiáo míng  

 shì diǎn  

duàn  huà zhōu 
 fàn zhòng yān yòu nián sàng  , suì shí suí   qiān zhì cháng shān , zhì     quán  。yīn jiā jìng pín hán ,便biàn yòng liǎng shēng xiǎo  zhǔ zhōu ,  zhōu níng  hòu ,yòng dāo qiē wèi  kuài ,zǎo wǎn  shí liǎng kuài ,zài qiè  xiē yān cài zuǒ shí 。chéng nián hòu ,fàn zhòng yān yòu dào yìng tiān shū yuàn   gōng  ,dōng tiān  shū  juàn  kùn shí ,jiù yòng lěng shuǐ  liǎn ,méi yǒu dōng 西 chī shí ,jiù   zhōu   。 bān rén  néng rěn shòu  kùn  shēng huó ,fàn zhòng yān què cóng  jiào  。jīng guò   ,fàn zhòng yān zhōng  zài  zhōng xiáng   nián (1015nián )jìn shì   ,guān zhì cān zhī zhèng shì 。

lóng  lǎo zi 
 bǎo yuán yuán nián zhì qìng  sān nián (1038nián —1043nián )jiān ,fàn zhòng yān  lóng   zhí xué shì shēn fèn jīng lüè 西 线xiàn biān fáng ,gǎi  jūn shì zhì  、tiáo zhěng zhàn lüè  shǔ ,gòu zhù   shùn chéng wèi zhōng xīn 、bǎo zhài  yìng  jiān  fáng    ,西 běi zhàn 线xiàn  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shí rén zhī néng 

 fàn zhòng yān  bié shàn  shí rén ,dāng  qīng hái shì  xià  jūn guān shí ,fàn zhòng yān jiù duì  hěn  zhòng ,shòu zhī  《zuǒ shì chūn qiū 》shuō :“jiāng  zhī  jīn ,  yǒng ěr 。” qīng cóng  zhé jié  shū ,jīng tōng bīng  ,hòu   guān rèn shū  使shǐ ,chéng wéi  dài míng jiàng 。zhāng zài shào nián shí , huān tán bīng ,zhì  jié   táo 西 zhī  ,èr shí  suì shí  jiàn fàn zhòng yān ,fàn zhòng yān  jiàn zhī  yuǎn  ,zuò wéi jiàng lǐng shí zài  cái ,duì  shuō :“ zhě  yǒu míng jiào   , shì  bīng ?”quàn   《zhōng yōng 》,hòu lái zhāng zài biàn guān shì lǎo , suǒ de fǎn ér qiú liù jīng ,hòu chéng wéi běi sòng   zhī  ,sòng míng  xué guān xué  chuàng shǐ rén , dài   。  shào nián shí ,hào xué yǒu   ,fàn zhòng yān jiàn ér  zhī shuō :“wáng zuǒ cái  。”bìng    wén zhāng gěi wáng céng 、yàn shū kàn ,yàn shū   ér jià gěi   ,hòu sòng rén zōng  zhì  ,fàn zhòng yān gào    shuō :“zi dāng  shì jìn 。” mào cái  děng ,cóng  jìn  guān chǎng 
zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shēng píng 

zǎo nián shēng huó 
 sòng tài zōng duān gǒng èr nián (989nián ) yuè èr shí jiǔ  (gōng  10yuè 1 ),fàn zhòng yān shēng   běi zhēn dìng  (jīn  běi shěng shí jiā zhuāng shì zhèng dìng xiàn )。zài bǎi  hòu suí jiā rén   xiàn (jīn  zhōu shì )。  qīn fàn yōng ,cóng  yuè wáng qián chù guī sòng , rèn chéng  、 xìn 、 níng jié  使shǐ zhǎng shū  ,chún huà yuán nián (gōng yuán 990nián )  rèn suǒ 。 qīn xiè shì pín kùn   ,bào zhe liǎng suì  fàn zhòng yān ,gǎi jià shān dōng  zhōu cháng shān xiàn  nán cūn (jīn zōu píng xiàn cháng shān zhèn fàn gōng cūn )zhū wén hàn 。fàn zhòng yān  gǎi cóng  xìng , míng zhū shuō ,zài zhū jiā zhǎng  chéng rén 。
 fàn zhòng yān cóng xiǎo  shū shí fēn   ,zhū jiā shì cháng shān    ,dàn  wèi le  zhì ,cháng   jìn cháng bái shān shàng   quán   宿  shū 。chén  zhī jiān ,便biàn jiù  fěng sòng ,gěi sēng rén liú xià shēn   yìn xiàng 。 shí ,  shēng huó   jiān  ,měi tiān zhǐ zhǔ  wǎn chóu zhōu ,liáng le 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

píng jià 

 wáng ān shí zài 《 fàn yǐng zhōu wén 》zhōng chēng fàn zhòng yān wèi “ shì zhī shī ”。 shì zǎo zài  níng jiǔ nián (1076nián ) yuè ,wáng ān shí zài sòng shén zōng miàn qián  píng fàn zhòng yān “hǎo 广guǎng míng  ,jié yóu shì , wéi dǎng zhù ,shén huài fēng  ”。

 zhū  píng shuō :“fàn wén zhèng jié chū zhī cái 。”“běn cháo dào xué zhī shèng …… yǒu  jiàn , fàn wén zhèng  lái  yǒu hǎo  lùn , shān dōng yǒu sūn míng  , lái yǒu shí shǒu dào , zhōu yǒu  ān dìng ,dào hòu lái suì yǒu zhōu zi 、chéng  、zhāng zi chū 。”

  zhōng shuō :“xiān  lùn sòng cháo rén  , fàn zhòng yān wèi   。”
 《sòng yuán xué àn ·  》yún :“gāo píng (fàn zhòng yān ) shēng cuì rán   ,ér dǎo héng    shèng rén zhī shì ,yóu wéi yǒu gōng 。”

 wáng  zhī duì fàn zhòng yān yǒu  píng :“(fàn gōng ) tiān xià wèi  rèn , zhì  。rèn zhī  , yōu 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zhǔ yào chéng jiù 

zhèng zhì gòng xiàn 

 fāng zhì  
 fàn zhòng yān chū rèn tài zhōu shí ,zhēng diào mín zhòng 4wàn duō rén ,chóng xiū hàn hǎi yàn 。 tiān   nián (1021nián )zhì tiān shèng  nián (1026nián )wán chéng ,xīn  héng kuà tōng 、tài 、chǔ sān zhōu ,quán cháng yuē 200huá  , jǐn dāng shí rén mín  shēng huó 、gēng zhòng  chǎn yán jūn yǒu le bǎo zhàng ,hái zài hòu shì “hàn huàn  zāi ”zhōng  huī le zhòng yào zuò yòng ,dāng  rén mín jiāng suǒ xiū zhī  mìng míng wèi “fàn gōng  ”, zhǐ  jīn yóu cún 。

 jǐng yòu yuán nián (1034nián ), zhōu jiǔ  lín lǎo ,jiāng  fàn làn , shuǐ  néng 退tuì ,zào chéng liáng tián wěi  ,nóng gēng shī shōu , mín  jǐn kùn  ,fàn zhòng yān chū zhī  zhōu hòu ,gēn  shuǐ xìng    huán jìng , chū kāi jùn kūn shān 、cháng shú jiān  “  ”,jiāng  shuǐ dǎo liú tài  ,zhù   hǎi  zhì shuǐ  huà 。fàn zhòng yān  “xiū wéi 、jùn  、zhì zhá ”wéi zhǔ  zhì shuǐ jīng huà 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn jiàn zhù 

 niàn guǎn 
 fàn zhòng yān  niàn guǎn zuò luò zài jǐng  xiù    zhōu tiān píng shān fēng jǐng  nèi 。tiān píng shān wèi jiāng nán míng shān ,jǐng  xióng  , shǐ shàng shǔ fàn shì  yíng , “ shí 、hóng fēng 、qīng quán ”sān jué ér wén míng  shì ,wèi  zhōu zhù míng jǐng  。1981nián  zhōu shì zhèng   kuǎn xiū  le  jīng fèi huǐ  jiàn zhù ,bìng  1985nián chóng  fàn wén zhèng gōng cǎi  zuò xiàng ,1989nián yòu xiū jiàn le  yǒu “xiān tiān xià zhī yōu ér yōu ,hòu tiān xià zhī  ér  ” shí pái lóu ,shù  le  zūn fàn zhòng yān tóng xiàng ,chéng wéi běn    jìn chéng shì duì qīng shào nián jìn xíng ài guó zhǔ  jiào   hǎo  chù 。dāng jīn , zhōu shì wěi 、shì zhèng  wèi shì yìng ài guó zhǔ  jiào    yào , jué zhěng      shǐ wén huà   ,bìng gēn  fàn zhòng yān  shēng píng shì  zhì chéng le  xiàng 。 xiàng cǎi yòng  xué  shù zhì chéng ,dòng jìng jié  ,shí fēn  zhēn ,duì cān guān zhě yóu  shì qīng shào nián liǎo jiě fàn zhòng yān 、xué  xiān xián    xiōng 怀huái 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

cǎn cǎn zhài mén fēng xuě  , shí yǒu zi    。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽