温庭筠

wēn tíng yún 

wēn tíng yún (yuē 812—866)táng dài shī rén 、 rén 。běn míng  , fēi qīng ,tài yuán  (jīn shān 西  xiàn dōng nán )rén 。 yǒu tiān cái ,wén  mǐn jié ,měi  shì , guān yùn , chā shǒu ér chéng  yùn ,suǒ   yǒu “wēn  chā ”zhī chēng 。rán shì cái   ,yòu hǎo   quán guì ,duō fàn  huì , zēng  shí ,   jìn shì   ,zhǎng bèi biǎn  ,zhōng shēng   zhì 。guān zhōng guó  zhù jiào 。jīng tōng yīn  。gōng shī ,  shāng yǐn  míng ,shí chēng “wēn  ”。 shī  zǎo huá  ,nóng yàn jīng zhì ,nèi róng duō xiě guī qíng 。   shù chéng jiù zài wǎn táng zhū  rén zhī shàng ,wèi “huā jiān pài ”shǒu yào  rén ,duì    zhǎn yǐng xiǎng jiào  。zài  shǐ shàng , wéi zhuāng  míng ,bìng chēng “wēn wéi ”。cún   shí  shǒu 。hòu rén  yǒu 《wēn fēi qīng  》 《jīn lián  》。► 426piān shī wén  ► 454tiáo míng  

 shǐ  wén 

  táng shí ,wēn tíng yún , fēi qīng ,jiù míng  。dāng shí  shī rén  shāng yǐn  míng ,bèi rén men chēng wéi “wēn  ”。 shàn cháng xiǎo  ,cái  mǐn jié ,yòng   yàn měi  。měi  kǎo shì ,àn guī dìng yùn zuò  , zhǐ  yào chā   shǒu ér  yùn zuò chéng ,  hěn kuài 。 jīng cháng wèi lín zuò  kǎo shēng dài zuò wén zhāng ,rén men sòng  wài hào “jiù shù rén ”。yóu    yán  yuē shù    yán xíng ,suǒ  shòu dào  xiē yǒu shēn fèn  rén  qīng shì 。  shān duì  shuō :“ jìn lái zuò le  lián ,‘yuǎn  zhào gōng ,sān shí liù jūn zǎi  ‘,méi yǒu de dào ǒu  。”wēn tíng yún shuō :“ zěn me  duì ’jìn tóng guō lìng ,èr shí  kǎo zhōng shū ‘?” táng xuān zōng céng xiě yǒu “jīn  yáo ”  zi ,wèi néng duì chū xià  。shōu jìn shì men duì ,wēn tíng yún  “ tiáo tuō ”duì shàng le ,xuān zōng hěn zàn shǎng 。yòu yǒu  yào míng “bái tóu wēng ”,wēn tíng yún  “cāng ěr  ”wèi duì ,zhè yàng lèi  qíng kuàng hěn duō 。xuān zōng ài chàng 《  mán 》 ,

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiè shào 

  wēn tíng yún (wēn tíng yún),táng dài shī rén 、 rén 。běn míng  , fēi qīng 。tài yuán  (jīn shān 西  xiàn dōng nán )rén 。táng chū zǎi xiàng wēn yàn  zhī hòu  。chū shēng   luò guì  jiā tíng ,duō  kǎo jìn shì jūn luò bǎng , shēng hěn   zhì ,xíng wéi fàng làng 。 céng rèn suí xiàn  fāng chéng xiàn wèi ,guān zhì guó  jiàn (jiàn)zhù jiào 。

  《xīn táng shū 》 《jiù táng shū 》jūn yǒu chuán 。 tóng bái   、liǔ zōng yuán děng zhù míng shī rén  yàng , shēng jué   fen shí jiān shì zài wài   guò  。 kǎo ,wēn tíng yún yòu shí  suí jiā   jiāng huái ,hòu dìng    xiàn (jīn shǎn 西  xiàn )jiāo  ,kào jìn  líng ,suǒ   cháng  chēng wéi  líng yóu  。xiàng mào  chǒu ,rén chēng “wēn zhōng kuí ”。zǎo nián  xīn xué wén ,nián qīng shí     jiān gōng ,cái  mǐn jié zhī míng 。wǎn táng kǎo shì   , yùn  piān 。 shuō  chā shǒu  yín 便biàn chéng  yùn , chā  yùn  gào wán 稿gǎo ,shí rén 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shēng píng 

cái huá héng  
  guān  wēn tíng yún  shēng nián ,shǐ   zài 。wēn  jiù zhù duàn wèi táng  zōng cháng qìng  nián (824nián ),xià chéng dào 《wēn fēi qīng  nián 》 wéi shēng  yuán   nián (812nián )。chén shàng jūn 《wēn tíng yún zǎo nián shì  kǎo biàn 》yún shēng   zōng zhēn yuán shí  nián (801nián )。liáng chāo rán 《táng cái  chuán xiào jiān 》tóng  chén shàng jūn suǒ kǎo 。 wēn tíng yún shēng  zhēn yuán shí  nián suàn ,  xián tōng  nián (866nián ),  xiǎng nián 66suì 。
  wēn tíng yún shǎo mǐn  ,tóng   yǒu chéng jiù  shī rén  yàng , yòu hào xué , xīn yán  ,chú le shàn  qín chuī  wài ,yóu cháng  shī  。《jiù táng shū 》běn chuán zhōng shuō  “shì xíng chén  , xiū biān  ,néng zhú xián chuī zhī yīn ,wèi  yàn zhī  ”。 yǒu 《 lán  》、《jīn quán  》,jīn  chuán 。wéi 《huā jiān  》zhōng shàng cún yǒu   liù shí liù shǒu 。sūn guāng xiàn 《běi mèng suǒ yán 》shuō wēn tíng yún “cái  yàn  ,gōng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zōng shù 

  wēn tíng yún (yún)(yuē 812nián -866nián ),shì táng dài shī rén ,yòu shì huā jiān  pài  zhòng yào zuò jiā zhī  。jīng tōng yīn  , fēng nóng  yàn  , yán gōng liàn , diào qīng jùn ,  shī   shāng yǐn  míng ,yǒu “wēn  ”zhī chēng ,dàn  chéng jiù  lùn cóng  xiǎng nèi róng shàng hái shì  shù xíng shì shàng lái shuō ,dōu    shāng yǐn 。 dāng shí   shāng yǐn 、duàn chéng shì wén   míng ,hào chēng “sān shí liù  ”。

  wēn tíng yún  xiān shì wēn yàn  suī shì zǎi xiàng ,ér wēn tíng yún shì wēn yàn    sūn 。 shì ,dào le wēn tíng yún  shí hòu , jiā shì  shuāi wēi 。wēn tíng yún  líng  táo zhī  líng  hào yǒu hǎo ,jīng cháng chū   xiāng  。tóng shí  duàn chéng shì liǎng jiā   , tōng shī wén , wèi 《hàn shàng  jīn  》,wēn tíng yún suì jiāng  ér jià gěi le duàn chéng shì zhī  duàn ān jié 。

  wēn tíng yún shī fēng shàng chéng nán běi cháo  、liáng 、chén gōng    fēng ,xià  huā jiān 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wén xué chéng jiù 

  zuò wéi wǎn táng zhù míng shī rén ,wēn tíng yún shī   jiā ,  zhù chēng 。wēn tíng yún shī  ,zài  shù shàng yǒu  dào zhī chù , dài shī lùn jiā duì wēn tíng yún shī  píng jià shén gāo ,bèi  wéi huā jiān pài   。wáng zhěng 《lóng  shān fáng wén  chàn ān   》yún ,  nǎi  bái 、wáng jiàn 、wēn tíng yún suǒ chuàng ,“ wén yǎo shēn yōu yuē ,shàn  xián rén jūn  kǎi  yuàn fěi  néng  yán zhī qíng ,lùn zhě  tíng yún wèi  zhì ”。zhōu  《jiè cún zhāi lùn   zhe 》yún :“ yǒu gāo xià zhī bié ,yǒu qīng zhòng zhī bié 。fēi qīng xià  zhèn zhǐ ,duān  jiē xiǎng  yún , wèi  liǎng zhě zhī néng shì 。”yòu zài zhāng huì yán  yún :“fēi qīng zhī  ,shēn měi hóng yuē ,xìn rán 。fēi qīng yùn niàng zuì shēn ,  yán    shè ,bèi gāng róu zhī  。”“zhēn  zhī  ,nán sòng rén shǐ  hén  ,huā jiān  yǒu hún hòu  xiàng 。 fēi qīng  shén  chāo yuè ,     xiàng qiú  。rán   zhī ,zhèng   yǒu mài luò 。”liú  zài 《 gài 》gèng yún :“wēn fēi qīng  ,jīng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shēng máo diàn yuè ,rén  bǎn qiáo shuāng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽