王昌龄

wáng chāng líng 

wáng chāng líng  (698— 756), shǎo  , dōng jìn yáng (jīn shān 西 tài yuán )rén 。shèng táng zhù míng biān sài shī rén ,hòu rén  wéi “ jué shèng shǒu ”。zǎo nián pín jiàn ,kùn  nóng gēng ,nián jìn  huò ,shǐ zhōng jìn shì 。chū rèn  shū shěng jiào shū láng ,yòu zhōng  xué hóng  ,shòu  shuǐ wèi ,yīn shì biǎn lǐng nán 。  bái 、gāo shì 、wáng wéi 、wáng zhī huàn 、cén shēn děng jiāo hòu 。kāi yuán  fǎn cháng ān ,gǎi shòu jiāng níng chéng 。bèi bàng zhé lóng biāo wèi 。ān shǐ luàn  ,wèi  shǐ  qiū suǒ shā 。 shī   jué jiàn zhǎng ,yóu  dēng  zhī qián  西 běi biān sài suǒ zuò biān sài shī zuì zhe ,yǒu “shī jiā   wáng jiāng níng ”zhī  ( yǒu “shī jiā tiān  wáng jiāng níng ” shuō  )。► 213piān shī wén  ► 158tiáo míng  

wén xué chéng jiù 

chéng jiù zōng shù 
 wáng chāng líng cún shī 181shǒu , cái    、 jué wéi zhǔ , cái  zhǔ yào wèi  bié 、biān sài 、gōng yuàn 。jiù shù liàng zhī duō , zhì zhī bèi , cái zhī 广guǎng shuō ,wáng chāng líng  shī shí    bái 、   gāo shì 、cén shēn ,dàn   shī zhì liàng hěn gāo 。biān sài shī  bìng gāo shì 、cén shēn ér sān , jié  hòu ,shī tán   méi yǒu biān sài shī zuò 。táng xuán zōng gǎi  bīng zhì wèi  bīng zhì hòu ,wén rén xiān  le cóng jūn   qiú biān gōng 。kāi yuán shí sān nián ,wáng chāng líng màn yóu 西 běi biān  ,yǒu le jiào shēn  biān sài shēng huó  yàn ,chuàng zuò le  liàng  biān sài shī , shí cén shēn 11suì ,gāo shì hái méi yǒu kāi shǐ biān sài shēng huó ,hòu rén   kǎo zhèng chēng wáng chāng líng wèi biān sài shī  chuàng shǐ  xiān  。

 wáng chāng líng  biān sài shī shàn   zhuō diǎn xíng  qíng jǐng ,yǒu zhe gāo   gài kuò  fēng   biǎo xiàn  。 fǎn yìng le shèng táng shí dài  zhǔ xuán  ,yòu duì biān sài fēng guāng  biān guān zhàn chǎng chǎng jǐng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiè shào 

 wáng chāng líng (698-756): shǎo  ,hàn  ,shān 西 tài yuán 。shèng táng zhù míng biān sài shī rén ,hòu rén  wéi “ jué shèng shǒu ”。yuē shēng    tiān shèng  yuán nián (698nián ),yuē   xuán zōng tiān bǎo shí  nián (756nián )。zǎo nián pín jiàn ,kùn  nóng gēng ,nián jìn ér  ,shǐ zhōng jìn shì 。chū rèn  shū shěng jiào shū láng ,yòu zhōng  xué hóng  ,shòu  shuǐ wèi ,yīn shì biǎn lǐng nán 。kāi yuán  fǎn cháng ān ,gǎi shòu jiāng níng chéng 。bèi bàng zhé lóng biāo wèi 。ān shǐ luàn  ,wèi  shǐ  qiū xiǎo suǒ shā 。 shī   jué jiàn zhǎng ,yóu  dēng  zhī qián  西 běi biān sài suǒ zuò biān sài shī zuì zhe 。  biān sài shī  shì xióng hún , diào gāo áng ,chōng mǎn le   xiàng shàng  jīng shén 。shì chēng wáng lóng biāo ,yǒu “shī jiā tiān  wáng jiāng níng ”zhī chēng ,cún shī  bǎi  shí  shǒu ,zuò pǐn yǒu 《wáng chāng líng  》。

 wáng chāng líng   guàn ,yǒu tài yuán 、jīng zhào liǎng shuō 。《jiù táng shū 》běn chuán yún wáng chāng líng wèi jīng zhào ( táng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén  shēng píng 

sōng shān xué dào 
 táng   tiān shèng  yuán nián (698nián ),wáng chāng líng chū shēng zài shān 西 tài yuán 。

 táng xuán zōng kāi yuán  nián gēng shēn (720nián ),èr shí sān suì ,shì nián qián hòu ,céng  sōng shān xué dào 。

 kāi yuán shí  nián guǐ hài (723nián ),èr shí liù suì ,yuē zài shì nián qián hòu ,  dōng bīng zhōu 、 zhōu 。

biān sài liú míng 
 kāi yuán shí èr nián jiǎ  (724nián ),èr shí  suì yuē zài shì nián qián hòu ,  lǒng ,chū  mén 。 zhù míng zhī biān sài shī , yuē zuò   shí 。

 kāi yuán shí  nián bǐng yín (726nián ),èr shí jiǔ suì 。yǐn   jīng zhào  lán tián xiàn shí mén  。shì nián yǒu 《tóng cóng  xiāo nán zhāi wán yuè  shān yīn cuī shào  》zhī zuò 。“shān yīn cuī shào  ” cuī guó  。

jìn shì   
 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

píng jià 

 wáng chāng líng shì shèng táng shí xiǎng yǒu shèng    wèi shī rén 。yīn fán 《 yuè yīng líng  》   wèi  xiàn “fēng  ” dài biǎo ,  shī wèi “zhōng xīng gāo zuò ”,xuǎn   shù liàng  wèi quán  zhī guān 。zhèi xiē dōu  jiàn  zài shī tán shàng   wèi 。wáng chāng líng  shī  sān lèi  cái  duō , biān sài 、guī qíng gōng yuàn  sòng bié 。 《quán táng shī 》duì chāng líng shī  píng jià shì “  ér  qīng ”,   jué shī yóu wéi chū  ,shèn zhì    bái  měi , bèi guān zhī  “ jué shèng shǒu ” míng hào 。yóu  shì   biān sài shī ,liú chàng tōng tuō ,gāo áng xiàng shàng ,shēn shòu hòu rén tuī chóng 。

 biān sài shī  yuán tóu  zhuī  dào xiān qín shí  。《shī jīng 》zhōng  biān sài shī zuò pǐn jiù xiāng dāng fēng  le ( 《xiǎo  chū chē 》《liù yuè 》děng )。táng cháo  biān sài shī  zhǎn dào le dǐng fēng ,jǐn jiù  shù liàng jiù yǒu jìn 2000shǒu , dào le  dài biān sài shī shù liàng  zǒng  。 gāo shì 、cén cān  wáng chāng líng wéi zhǔ 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shì diǎn  

tóu  cóng róng 
  yuē èr shí suì ,wáng chāng líng  kāi jiā xiāng ,kāi shǐ  duàn xué dào  jīng  。kāi yuán nián jiān ,zhèng wáng chāng líng cóng jūn xíng shī  huà  shì shèng táng  xiàng  dǐng shèng shí  ,wáng chāng líng zài shī zhōng duì shèng shì jǐng xiàng jié jìn quán  、zhōng zhēn    jiā   sòng 。duì shèng shì  xìn yǎng ,zhèng shì wáng chāng líng  shēng zuì jiān shí  xìn xīn 、 liàng 、 wàng   xiǎng  yuán quán , zhì  hòu cháng  shēn chǔ chán wǎng  lún  zhī jìng , nán  gǎi biàn 。huǒ   nián dài ,xiàng wáng chāng líng zhè yàng yǒu bào   shí dài qīng nián ,zhǐ shì  xué dào dàng chéng le  zhǒng hào  ér  。 jiǔ  便biàn dào cháng ān móu qiú  zhǎn ,méi jiàn shén me chéng xiào , shì  西 chū cháng ān ,tóu  cóng róng ,cóng   shàng 西 chū cháng ān , shàng chū sài zhī  。

 piàn bīng xīn 
 wáng chāng líng jīng guò jiān chí  xiè  zhuī qiú ,广guǎng fàn jīng xīn  yán  ,zhōng  zài kāi yuán shí  nián ,yīng jìn shì shì shí   dēng  ,bèi shòu   shū shěng jiào shū 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

xié jiān chǎn xiào ,bìng  xià  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽