刘禹锡

liú   

liú   (772-842), mèng  ,hàn  ,zhōng guó táng cháo péng chéng (jīn  zhōu )rén ,  luò yáng ,táng cháo wén xué jiā ,zhé xué jiā , chēng shì hàn zhōng shān jìng wáng hòu  ,céng rèn jiān chá  shǐ ,shì wáng shū wén zhèng zhì gǎi   tuán   yuán 。táng dài zhōng wǎn  zhù míng shī rén ,yǒu “shī háo ”zhī chēng 。  jiā tíng shì   shì dài   xué xiāng chuán  shū xiāng mén  。zhèng zhì shàng zhǔ zhāng  xīn ,shì wáng shū wén pài zhèng zhì  xīn huó dòng  zhōng xīn rén  zhī  。hòu lái yǒng zhēn  xīn shī bài bèi biǎn wèi lǎng zhōu   (jīn  nán cháng  )。  nán cháng   shǐ xué jiā 、shōu cáng jiā zhōu xīn guó xiān shēng kǎo zhèng liú   bèi biǎn wèi lǎng zhōu    jiān xiě le zhù míng  “hàn 寿shòu chéng chūn wàng ”。► 812piān shī wén  ► 316tiáo míng  

wén xué chéng jiù 

shī  

shī  nèi róng 
 liú    shān shuǐ shī ,gǎi biàn le   、zhēn yuán shī rén jīn  xiá xiǎo 、 xiàng xiāo   fēng  ,ér cháng cháng shì xiě  zhǒng chāo chū kōng jiān shí   、bàn  bàn shí  kāi kuò jǐng xiàng , “shuǐ  yuǎn shān yún  xuě ,qiáo biān píng àn cǎo  yān ”(《 niú xiàng gōng yóu nán zhuāng zuì hòu  yán  zèng  tiān jiān jiàn shì 》),“ cǎo fāng fēi hóng jǐn  ,yóu  liáo luàn  luó tiān ”(《chūn  shū 怀huái  dōng luò bái èr shí èr yáng  èr shù  》)。zài  《wàng dòng tíng 》;zài zhè jìng  kōng líng  shān guāng shuǐ  zhōng róng  le shī rén  zhǔ guān qíng gǎn ,gòu chéng le  zhǒng tián jìng píng   fēn wéi 。 guò ,suī rán liú   shuō guò “néng    fāng cùn   ”,dàn shì    cān  yǒng zhēn  xīn , shí hái shì yào zài shè huì zhōng shí xiàn rén shēng  xiǎng ;  xìng    jiào jué jiàng ,shòu dào jiā yǐng xiǎng ,shī zhōng dǎo shì cháng cháng biǎo xiàn chū gāo yáng kāi lǎng  jīng shén 。 《qiū  》èr shǒu zhī  、《tóng  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén  shēng píng 

zǎo nián shēng huó 
 liú   ,  xiān wèi hàn jǐng  jiǎ  rén zhī  liú shèng , dài  liú liàng ,shì běi cháo wèi  zhōu  shǐ sàn  cháng shì ,suí běi wèi xiào wén  qiān  luò yáng 。 qīn liú  ,wèi  ān shǐ zhī luàn ,qiān   zhōu 。liú   shēng     nián (772nián ),  、 jūn wèi xiǎo guān liáo , liú  céng zài jiāng nán wèi guān ,liú   bìng zài  li  guò le qīng shào nián shí  。 hěn xiǎo jiù kāi shǐ xué   jiā jīng diǎn  yín shī zuò  , cōng míng yòu qín fèn ,zài zuò shī fāng miàn ,céng  dàng shí zhù míng shī sēng jiǎo rán 、líng chè  xūn táo zhǐ diǎn 。

 zhēn yuán liù nián (790nián )shí jiǔ suì qián hòu ,liú   yóu xué luò yáng 、cháng ān ,zài shì lín zhōng huò de hěn gāo shēng  。

 zhēn yuán jiǔ nián (793nián ), liǔ zōng yuán tóng bǎng jìn shì   ,tóng nián dēng  xué 鸿hóng   。liǎng nián hòu zài dēng    shì  ,shì  wèi tài  jiào shū , jiǔ dīng yōu  jiā 。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

hòu shì  niàn 

  
 liú      sòng dài  lái ,míng dài 、qīng dài dōu duì lòu shì jìn xíng guò kuò jiàn  chóng jiàn 。1986nián ,lòu shì yóu ān huī shěng 、 xiàn  kuǎn xiū  。tóng nián ,lòu shì jīng shěng rén mín zhèng   zhǔn wèi shěng  zhòng diǎn wén  bǎo  dān wèi ,zhàn  5duō  。2008nián ,ān huī  xiàn chì  qiān wàn yuán gǎi zào liú   lòu shì míng   。

 niàn guǎn 
 liú    niàn guǎn zuò luò zài lián zhōu zhōng xué yàn  shān ,fēi yán dǒu gǒng ,cǎi yòng zhū hóng   zhī zhù ,  tòu lòu chū zhōng guó  diǎn shì gōng tíng jiàn zhù fēng  ,xiǎn de    xiāng 。 piáo xióng wěi   niàn guǎn jīng jīng xīn  zhǎn hòu xiǎn de mèi   shè :dēng guāng 、 huà 、shī  、tóng xiàng děng chǎng jǐng   pèi ,hōng tuō chū  zhǒng fēng  duō cǎi   shǐ hòu zhòng gǎn 。

líng  
  dài shī háo liú    hòu ,bèi zàng zài le  nán xíng yáng (jīn zhèng zhōu xíng yáng )。xíng yáng shì zhèng  zài 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 guàn zhēng  

 liú    guàn zhēng  yǒu sān zhǒng shuō  ,  zhǒng shuō  shì jiāng   zhōu , èr zhǒng shuō  shì  nán luò yáng , sān zhǒng shuō  shì zhè jiāng jiā xīng 。

péng chéng shuō 
 dàn shì bái   què chēng "péng chéng liú mèng  ", zhī bái    shuō yǒu méi yǒu gēn  。《 zhōu shī fàn xué yuàn xué bào 》zhe wén , biàn liú     guàn  chū shēng  shì péng chéng ér fēi jiā xīng 。zhǔ yào  yóu yǒu : ,liú shī "lián qiáng zhù ", shì "lián qiáng shēng ",céng "zhù "jiā xīng 。bìng  néng tuī dìng  jiù "shēng "zài jiā xīng 。èr 。liú ,péi èr rén " fāng "。tóng diào ,zhì shǎo  shí  suì 。liú shēng    èr nián ," fāng "tóng diào dāng zài   sān nián zuǒ yòu ,ér  shí shàng  liú  tiān 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn guǎn 

 liú    niàn guǎn zuò luò zài lián zhōu zhōng xué yàn  shān  liú    niàn guǎn ,fēi yán dǒu gǒng ,cǎi yòng zhū hóng   zhī zhù ,  tòu lòu chū zhōng guó  diǎn shì gōng tíng jiàn zhù fēng  ,xiǎn de    xiāng 。 piáo xióng wěi   niàn guǎn jīng jīng xīn  zhǎn hòu xiǎn de mèi   shè :dēng guāng 、 huà 、shī  、tóng xiàng děng chǎng jǐng   pèi ,hōng tuō chū  zhǒng fēng  duō cǎi   shǐ hòu zhòng gǎn 。

běn jié nèi róng yóu  míng wǎng yǒu shàng chuán ,yuán zuò zhě    kǎo zhèng 。běn zhàn miǎn fèi   jǐn gōng xué  cān kǎo , guān diǎn  dài biǎo běn zhàn  chǎng 。zhàn  yóu xiāng :[email protected]wán shàn 

zhé xué chéng jiù 

wéi  zhǔ  qīng xiàng 
 liú    zhé xué  xiǎng  yǒu xiān míng  wéi  zhǔ  qīng xiàng 。zhǔ yào zhù zuò shì 《tiān lùn 》sān piān 。zài  zhòu lùn fāng miàn ,  wéi  zhǔ   xiǎng  liǔ zōng yuán gèng jìn  。guān   rán  rén  guān  ,liú    chū le tiān  rén “jiāo xiāng shèng ,hái xiāng yòng ” guān diǎn , yǒu    jìn  jīng shén 。 rèn wéi ,rén zhī suǒ  chǎn shēng wéi xīn zhǔ   xiǎng ,shì  shè huì xiàn shí yǒu  qiè guān   。“  xíng ” shí hòu ,shè huì shàng “shì wèi gōng shì ,fēi wéi gōng fēi ”,rén men jiù  huì chǎn shēng huò  lái  tiān mìng   xiǎng ;“  chí ” shí hòu ,shè huì shàng shì fēi diān dǎo ,rén  néng shèng tiān ,tiān mìng lùn jiù zài rén jiān  dào le xuān yáng  tiáo jiàn ;“ xiǎo chí ” shí hòu ,shè huì shàng shì fēi  qīng ,rén men jiù huì duì tiān mìng jiāng xìn jiāng  。liú   yòng shè huì shí jiàn jiě shì tiān mìng lùn chǎn shēng  gēn yuán ,shì zài rèn shi lùn fāng miàn    zhòng  gòng xiàn 。zhè  shì liú   duì yǒu shén lùn shè huì gēn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén shēng tiān  jiān ,  yuǎn xíng  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽