王勃

wáng  

wáng  (649huò 650~676huò 675nián ),táng dài shī rén 。hàn  ,  ān 。jiàng zhōu lóng mén (jīn shān 西  jīn )rén 。wáng   yáng jiǒng 、 zhào lín 、luò bīn wáng  míng ,shì chēng “chū táng  jié ”, zhōng wáng  shì “chū táng  jié ”zhī shǒu 。táng gāo zōng shàng yuán sān nián (676nián ) yuè , jiāo zhǐ tàn wàng  qīn fǎn huí shí , xìng  hǎi  shuǐ ,jīng  ér  。wáng  zài shī   cái shàng shàn cháng     jué ,dài biǎo zuò pǐn yǒu 《sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu 》děng ;zhǔ yào wén xué chéng jiù shì pián wén , lùn shì shù liàng hái shì zhì liàng ,kān chēng  shí zhī zuì ,dài biǎo zuò pǐn yǒu 《téng wáng   》děng 。► 90piān shī wén  ► 173tiáo míng  

rén  shēng píng 

zǎo nián jīng  
  wáng  yòu nián shí jiù fēi cháng cōng huì ,liù suì shí 便biàn néng zuò shī ,qiě shī wén gòu  qiǎo miào , qíng yīng mài ,bèi  qīn  hǎo yǒu   jiǎn chēng zàn wèi “wáng shì sān zhū shù ”zhī  ,biǎo míng liǎo wáng  zǎo nián jiù xiǎn shì chū jié chū  wén xué cái néng 。jiǔ suì shí ,wáng   yán shī  zhù  《hàn shū 》hòu ,zhuàn xiě le 《zhǐ xiá 》shí juǎn ,zhǐ chū yán shī   zhù zuò cuò  zhī chù ,biǎo xiàn le wáng  zǎo nián jiù  xué duō cái 。shí suì shí ,wáng  便biàn bǎo lǎn liù jīng 。shí èr suì zhì shí  suì shí ,wáng  gēn suí cáo yuán zài cháng ān xué  ,xiān hòu xué  le 《zhōu  》、《huáng  nèi jīng 》、《nán jīng 》děng ,duì “sān cái liù jiǎ zhī shì ,míng táng  kuì zhī shù ”yǒu suǒ zhī xiǎo 。

wèi guān ér shì 
  lóng shuò sān nián (663nián ) wáng  huí dào jiā xiāng ,xiě 《shàng jiàng zhōu shàng guān   shū 》děng wén zhāng ,xún zhǎo  huì ,   shì 。lín  yuán nián qiū (664nián ), wáng  shàng shū 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shì 

  《táng zhí yán 》:shàng yuán èr nián (675nián )qiū ,wáng  qián wǎng jiāo zhǐ kàn wàng  qīn , guò nán chāng shí ,zhèng gǎn shàng  du yán  屿 xīn xiū téng wáng  chéng ,chóng yáng  zài téng wáng   yàn bīn  。wáng  qián wǎng bài jiàn ,yán  du zǎo wén   míng  ,便biàn qǐng   cān jiā yàn huì 。yán  du   yàn  ,shì wèi le xiàng  jiā kuā 耀yào  婿   zhāng  cái xué 。ràng  婿 shì xiān zhǔn bèi hǎo  piān  wén ,zài  jiān dàng zuò  xìng suǒ zuò shū xiě gěi  jiā kàn 。yàn huì shàng ,yán  du ràng rén  chū zhǐ  ,jiǎ  qǐng zhū rén wéi zhè  shèng huì zuò  。 jiā zhī dào   yòng  ,suǒ  dōu tuī   xiě ,ér wáng     èr shí  suì  qīng nián wǎn bèi ,jìng  tuī  ,jiē guò zhǐ  ,dāng zhòng huī  ér shū 。yán  du hěn shì  gāo xìng ,  ér  ,zhuǎn  zhàng hòu ,jiào rén  kàn wáng  xiě xiē shén me 。tīng shuō wáng  kāi shǒu xiě dào “ zhāng  jùn ,hóng dōu xīn  ”, du 便biàn shuō : guò shì lǎo shēng cháng tán 。yòu wén “xīng fēn  zhěn , jiē héng  ”

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 rén chéng jiù 

 xiǎng fāng miàn 
  wáng    xiǎng rén  jiāo róng  、shì 、dào duō zhǒng wén huà yīn  。 zhí jiē  chéng le   wáng tōng   jiā  xiǎng ,zhǔ zhāng rén zhèng , wàng gōng míng , wàng  shì ,suī rán zài huàn hǎi zhōng  chén   ,dàn zuì zhōng nán   shè   rán hái shì  shí  shì     shì 。cóng rén  jīng shén lái kàn ,wáng  shǒu xiān shì  jiā zhī kuáng zhě , zhì xiàng gāo yuǎn ,yǒng  jìn  ;cái huá héng  ,wén cǎi fěi rán ;dàn tóng shí  chǔ shì shū kuò ,quē shǎo móu lüè 。   hái shì ào zhě ,shēn bǐng ào  ,qiě  shì ào  ,miè shì chén  。wáng  chóng xìn  jiào ,rèn wéi  jiào yùn hán zhe shēn   zhé  ,zài shè huì zhōng  huī zhe    zuò yòng 。

shī  fāng miàn 
  wáng   shī  zhí jiē  chéng le zhēn guān shí  chóng  zhòng   jīng shén fēng shàng ,yòu zhù  xīn  shí dài   , zhuàng kuò míng lǎng yòu  shī kāng kǎi  yuè 。  lái jiǎng ,sòng bié shī huò  shì páng  、xióng hún zhuàng kuò , 《

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

yǒu fēng fāng  làng , cháo shuǐ  píng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽