王勃

wáng  

wáng  (649huò 650~676huò 675nián ),táng dài shī rén 。hàn  ,  ān 。jiàng zhōu lóng mén (jīn shān 西  jīn )rén 。wáng   yáng jiǒng 、 zhào lín 、luò bīn wáng  míng ,shì chēng “chū táng  jié ”, zhōng wáng  shì “chū táng  jié ”zhī shǒu 。táng gāo zōng shàng yuán sān nián (676nián ) yuè , jiāo zhǐ tàn wàng  qīn fǎn huí shí , xìng  hǎi  shuǐ ,jīng  ér  。wáng  zài shī   cái shàng shàn cháng     jué ,dài biǎo zuò pǐn yǒu 《sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu 》děng ;zhǔ yào wén xué chéng jiù shì pián wén , lùn shì shù liàng hái shì zhì liàng ,kān chēng  shí zhī zuì ,dài biǎo zuò pǐn yǒu 《téng wáng   》děng 。► 88piān shī wén 

rén  shēng píng 

zǎo nián jīng  
 wáng  yòu nián shí jiù fēi cháng cōng huì ,liù suì shí 便biàn néng zuò shī ,qiě shī wén gòu  qiǎo miào , qíng yīng mài ,bèi  qīn  hǎo yǒu   jiǎn chēng zàn wèi “wáng shì sān zhū shù ”zhī  ,biǎo míng liǎo wáng  zǎo nián jiù xiǎn shì chū jié chū  wén xué cái néng 。jiǔ suì shí ,wáng   yán shī  zhù  《hàn shū 》hòu ,zhuàn xiě le 《zhǐ xiá 》shí juǎn ,zhǐ chū yán shī   zhù zuò cuò  zhī chù ,biǎo xiàn le wáng  zǎo nián jiù  xué duō cái 。shí suì shí ,wáng  便biàn bǎo lǎn liù jīng 。shí èr suì zhì shí  suì shí ,wáng  gēn suí cáo yuán zài cháng ān xué  ,xiān hòu xué  le 《zhōu  》、《huáng  nèi jīng 》、《nán jīng 》děng ,duì “sān cái liù jiǎ zhī shì ,míng táng  kuì zhī shù ”yǒu suǒ zhī xiǎo 。

wèi guān ér shì 
 lóng shuò sān nián (663nián ) wáng  huí dào jiā xiāng ,xiě 《shàng jiàng zhōu shàng guān   shū 》děng wén zhāng ,xún zhǎo  huì ,   shì 。lín  yuán nián qiū (664nián ), wáng  shàng shū 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shì 

 《táng zhí yán 》:shàng yuán èr nián (675nián )qiū ,wáng  qián wǎng jiāo zhǐ kàn wàng  qīn , guò nán chāng shí ,zhèng gǎn shàng  du yán  屿 xīn xiū téng wáng  chéng ,chóng yáng  zài téng wáng   yàn bīn  。wáng  qián wǎng bài jiàn ,yán  du zǎo wén   míng  ,便biàn qǐng   cān jiā yàn huì 。yán  du   yàn  ,shì wèi le xiàng  jiā kuā 耀yào  婿   zhāng  cái xué 。ràng  婿 shì xiān zhǔn bèi hǎo  piān  wén ,zài  jiān dàng zuò  xìng suǒ zuò shū xiě gěi  jiā kàn 。yàn huì shàng ,yán  du ràng rén  chū zhǐ  ,jiǎ  qǐng zhū rén wéi zhè  shèng huì zuò  。 jiā zhī dào   yòng  ,suǒ  dōu tuī   xiě ,ér wáng     èr shí  suì  qīng nián wǎn bèi ,jìng  tuī  ,jiē guò zhǐ  ,dāng zhòng huī  ér shū 。yán  du hěn shì  gāo xìng ,  ér  ,zhuǎn  zhàng hòu ,jiào rén  kàn wáng  xiě xiē shén me 。tīng shuō wáng  kāi shǒu xiě dào “ zhāng  jùn ,hóng dōu xīn  ”, du 便biàn shuō : guò shì lǎo shēng cháng tán 。yòu wén “xīng fēn  zhěn , jiē héng  ”

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 rén chéng jiù 

 xiǎng fāng miàn 
 wáng    xiǎng rén  jiāo róng  、shì 、dào duō zhǒng wén huà yīn  。 zhí jiē  chéng le   wáng tōng   jiā  xiǎng ,zhǔ zhāng rén zhèng , wàng gōng míng , wàng  shì ,suī rán zài huàn hǎi zhōng  chén   ,dàn zuì zhōng nán   shè   rán hái shì  shí  shì     shì 。cóng rén  jīng shén lái kàn ,wáng  shǒu xiān shì  jiā zhī kuáng zhě , zhì xiàng gāo yuǎn ,yǒng  jìn  ;cái huá héng  ,wén cǎi fěi rán ;dàn tóng shí  chǔ shì shū kuò ,quē shǎo móu lüè 。   hái shì ào zhě ,shēn bǐng ào  ,qiě  shì ào  ,miè shì chén  。wáng  chóng xìn  jiào ,rèn wéi  jiào yùn hán zhe shēn   zhé  ,zài shè huì zhōng  huī zhe    zuò yòng 。

shī  fāng miàn 
 wáng   shī  zhí jiē  chéng le zhēn guān shí  chóng  zhòng   jīng shén fēng shàng ,yòu zhù  xīn  shí dài   , zhuàng kuò míng lǎng yòu  shī kāng kǎi  yuè 。  lái jiǎng ,sòng bié shī huò  shì páng  、xióng hún zhuàng kuò , 《

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨
wáng   shī wén 
背诵 赏析 注释 译文

téng wáng   

táng dài wáng  

  zhāng  jùn ,hóng dōu xīn  。xīng fēn  zhěn , jiē héng  。jīn sān jiāng ér dài   ,kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè 。 huá tiān bǎo ,lóng guāng shè niú dòu zhī  ;rén jié  líng ,  xià chén fān zhī  。xióng zhōu  liè ,jùn cǎi xīng chí 。tái huáng zhěn  xià zhī jiāo ,bīn zhǔ jǐn dōng nán zhī měi 。 du yán gōng zhī  wàng ,  yáo lín ; wén xīn zhōu zhī  fàn ,chān wéi zàn zhù 。shí xún xiū jià ,shèng yǒu  yún ;qiān  féng yíng ,gāo péng mǎn zuò 。téng jiāo  fèng ,mèng xué shì zhī  zōng ; diàn qīng shuāng ,wáng jiāng jūn zhī   。jiā jūn zuò zǎi , chū míng  ;tóng   zhī ,gōng féng shèng jiàn 。( zhāng  jùn   zuò :nán chāng  jùn ;qīng shuāng   zuò :qīng shuāng )

 shí wéi jiǔ yuè , shǔ sān qiū 。lǎo shuǐ jǐn ér hán tán qīng ,yān guāng níng ér  shān  。yǎn cān fēi  shàng  ,访fǎng fēng jǐng  chóng ā 。lín  zi zhī cháng zhōu , tiān rén zhī jiù guǎn 。céng luán sǒng cuì ,shàng chū chóng xiāo ;fēi  liú dān ,xià lín   。 tīng  zhǔ ,qióng dǎo 屿 zhī yíng huí ;guì 殿diàn lán gōng , gāng luán zhī  shì 。(céng luán   zuò :céng tái ; gāng   zuò :liè gāng ;fēi  liú dān   zuò :fēi  xiáng dān )

  xiù  , diāo méng ,shān yuán kuàng  yíng shì ,chuān    hài zhǔ 。 yán   ,zhōng míng dǐng shí zhī jiā ; jiàn  jīn ,qīng què huáng lóng zhī zhú 。yún xiāo   ,cǎi chè  míng 。luò xiá     fēi ,qiū shuǐ gòng cháng tiān   。 zhōu chàng wǎn ,xiǎng qióng péng  zhī bīn ,yàn zhèn jīng hán ,shēng duàn héng yáng zhī  。(zhóu  tōng :zhú ; jīn   zuò : jīn ;yún xiāo   ,cǎi chè  míng   zuò :hóng xiāo   ,cǎi chè yún  )

 yáo jīn  chàng , xìng chuán fēi 。shuǎng lài  ér qīng fēng shēng ,xiān  níng ér bái yún è 。suī yuán 绿 zhú , líng péng  zhī zūn ; shuǐ zhū huá ,guāng zhào lín chuān zhī  。 měi  ,èr nán bìng 。qióng  miǎn  zhōng tiān ,  yóu  xiá  。tiān gāo  jiǒng ,jué  zhòu zhī  qióng ;xìng jìn bēi lái ,shí yíng  zhī yǒu shù 。wàng cháng ān   xià ,  huì  yún jiān 。 shì  ér nán míng shēn ,tiān zhù gāo ér běi chén yuǎn 。guān shān nán yuè ,shuí bēi shī  zhī rén ;píng shuǐ xiàng féng ,jìn shì  xiāng zhī  。怀huái  hūn ér  jiàn ,fèng xuān shì   nián ?(yáo jīn  chàng   zuò :yáo yín  chàng )

 jiē  !shí yùn   ,mìng  duō chuǎn 。féng táng  lǎo , 广guǎng nán fēng 。 jiǎ   cháng shā ,fēi  shèng zhǔ ;cuàn liáng 鸿hóng  hǎi  ,  míng shí ?suǒ lài jūn  jiàn  , rén zhī mìng 。lǎo dāng  zhuàng ,níng  bái shǒu zhī xīn ?qióng qiě  jiān , zhuì qīng yún zhī zhì 。zhuó tān quán ér jué shuǎng ,chù  zhé  yóu huān 。běi hǎi suī shē , yáo  jiē ;dōng   shì ,sāng  fēi wǎn 。mèng cháng gāo jié ,kòng  bào guó zhī qíng ;ruǎn  chāng kuáng , xiào qióng  zhī  !(jiàn    zuò :ān pín ; yóu huān   zuò :ér xiāng huān )

  ,sān chǐ wēi mìng , jiè shū shēng 。  qǐng yīng ,děng zhōng jūn zhī ruò guàn ;yǒu 怀huái tóu  , zōng què zhī cháng fēng 。shě zān   bǎi líng ,fèng chén hūn  wàn  。fēi xiè jiā zhī bǎo shù ,jiē mèng shì zhī fāng lín 。   tíng ,dāo péi  duì ;jīn  pěng mèi , tuō lóng mén 。yáng   féng , líng yún ér   ;zhōng    ,zòu liú shuǐ   cán ?

   !shèng   cháng ,shèng yán nán zài ;lán tíng   ,  qiū  。lín bié zèng yán ,xìng chéng ēn  wěi jiàn ;dēng gāo zuò  ,shì suǒ wàng  qún gōng 。gǎn jié  怀huái ,gōng shū duǎn yǐn ; yán jūn  , yùn  chéng 。qǐng  pān jiāng , qīng  hǎi yún ěr :
 téng wáng gāo  lín jiāng zhǔ ,pèi  míng luán    。
 huà dòng cháo fēi nán  yún ,zhū lián  juǎn 西 shān  。
 xián yún tán yǐng  yōu yōu , huàn xīng    qiū 。
  zhōng  zi jīn  zài ?kǎn wài cháng jiāng kōng  liú 。

背诵 赏析 注释 译文

sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu  / sòng  shào  zhī rèn shǔ chuān 

táng dài wáng  

chéng què  sān qín ,fēng yān wàng  jīn 。
 jūn  bié  ,tóng shì huàn yóu rén 。
hǎi nèi cún zhī  ,tiān  ruò  lín 。
 wéi zài   ,ér  gòng zhān jīn 。
背诵 赏析 注释 译文

shān zhōng 

táng dài wáng  

cháng jiāng bēi  zhì ,wàn  niàn jiāng guī 。
kuàng shǔ gāo fēng wǎn ,shān shān huáng  fēi 。

fēi yún dāng miàn huà lóng shé ,yāo jiǎo zhuǎn kōng  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽